0113-KDIPT2-1.4011.715.2022.2.RK - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.715.2022.2.RK Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 18 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy wysokości stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu świadczonych usług. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 30 września 2022 r. (wpływ 30 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego (przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu)

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej, której przeważającym przedmiotem jest działalność związana z oprogramowaniem o kodzie PKD 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki.

Wnioskodawca posiada nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozlicza się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej ze spółką - kontrahentem (dalej: "Spółka"), Wnioskodawca świadczy usługi w branży IT w zakresie bezpieczeństwa (w tym obejmujące doradztwo z zakresu informatyki i cyberbezpieczeństwa) i zgodności rozwiązań i systemów informatycznych z wymaganiami norm branżowych w zakresie informatyki i bezpieczeństwa informacji.

Usługi obejmują takie czynności jak:

- planowane i przeprowadzanie przeglądów i sprawdzeń w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania systemami informatycznymi oraz funkcjonowania systemów informatycznych,

- opracowanie rekomendacji z przeprowadzonych przeglądów w celu minimalizowania ryzyk związanych ze zidentyfikowanymi słabościami mechanizmów bezpieczeństwa,

- opracowywanie dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów,

- projektowanie funkcjonalności rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa,

- wsparcie rozwoju zarządzania bezpieczeństwem,

- doradztwo techniczne w związku z zapytaniami ofertowymi,

- przygotowywanie analiz, przypadków użycia, tworzenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem,

- dostarczanie wymagań funkcjonalnych w zakresie bezpieczeństwa,

- poszukiwanie, zrozumienie (analiza), a następnie pogodzenie potrzeb użytkowników, interesariuszy biznesowych i możliwości technicznych w zakresie bezpieczeństwa,

- prezentacja rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i rozmowy z właścicielami biznesowymi i menedżerami projektów,

- przedstawianie interesariuszom ogólnych informacji na temat prowadzonych prac w zakresie bezpieczeństwa,

- doradztwo biznesowe oraz rekomendowanie zmian produktowych i funkcjonalnych w zakresie bezpieczeństwa.

Usługi Wnioskodawcy dotyczą w głównej mierze dokonywania przeglądów i analizy systemów informatycznych, a następnie projektowania rozwiązań i dostarczania wymagań funkcjonalnych w celu minimalizowania zidentyfikowanych ryzyk i niezgodności z normami bezpieczeństwa, a które to usługi są skategoryzowane w PKWiU pod numerem 62.01.11.0 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania - PKWiU ex 62.02).

Do tego Wnioskodawca wykonuje usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą (prezentacja rozwiązań, przekazywanie wiedzy, rozmowy z właścicielami biznesowymi i menadżerami projektów, przedstawianie interesariuszom informacji na temat prowadzonych prac, omawianiu wymagań i wsparcia dokonywanych wdrożeń, jak również tworzeniu dokumentacji z dokonywanych przeglądów, które to usługi skategoryzowane są w PKWiU pod numerem 62.02.30 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania - PKWiU ex 62.02).

Wnioskodawca rozwiązania przedstawia zarówno w formie wizualnej waz z niezbędną dokumentacją techniczną, punktującą konkretne zmiany, jak i w formie ustnej, czy pisemnej. Wizualna forma prezentacji służy wyłącznie jako narzędzie do lepszej prezentacji konfiguracji interesariuszom. Wnioskodawca nie prowadzi działalności w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.2), a w szczególności nie projektuje rzeczy artystycznych/marketingowych/graficznych (np. kolorystyka, logo, bannery, ulotki, kampanie itd.), rzeczy stricte technicznych i inżynierskich (rysunki techniczne, wymiarowania, plany), fizycznych przedmiotów.

Wszystkie powyższe usługi są usługami związanymi z doradztwem w zakresie informatyki. Usługi te są skategoryzowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 62.01.11.0 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania PKWiU ex 62.02.

Do tego Wnioskodawca wykonuje usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą oraz tworzenia dokumentacji poprzeglądowej (PKWiU 62.02.30).

Czynności, które wykonuje Wnioskodawca w ramach usług nie dotyczą usług takich jak: projektowania, programowania i rozwoju oprogramowania technologii informatycznych czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania, czy ulepszania, ani też doradztwa w zakresie oprogramowania.

Wnioskodawca świadczy usługi jako niezależny kontraktor - Wnioskodawca nie jest pracownikiem, przedstawicielem, współtwórcą, ani reprezentantem Spółki. W ramach umowy Wnioskodawca przenosi na Spółkę lub jej klientów wszelkie prawa autorskie do wytworzonych przez Niego utworów, za co otrzymuje wynagrodzenie. Zawarta umowa nie narzuca w żadnym stopniu miejsca i czasu podejmowanych przez Wnioskodawcę działań. Jako wykonujący postanowienia umowy ze Spółką Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności oraz ponosi pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością.

Wnioskodawca prowadzi i prowadzić będzie w sposób rzetelny i zgodny z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencję przychodów.

Wnioskodawca nie wyklucza, że w roku podatkowym będzie świadczył usługi dla innych kontrahentów, jednakże zakres świadczonych usług pozostanie tożsamy i mieścić się będzie w klasyfikacji PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0.

W piśmie z 30 września 2022 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2018 r. Prowadzona przez Wnioskodawcę działalność jest działalnością usługową - pozarolniczą działalnością gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 poz. 556).

Wnioskodawca zawarł umowę o świadczenie usług ze spółką 8 listopada 2018 r.

W roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym Wnioskodawca korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Wnioskodawca nie uzyskał przychodów z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej 2 000 000 euro, ani nie uzyskał przychodów wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Wnioskodawca przedstawia poniżej szczegółowe zestawienie usług, które wykonuje w ramach PKWiU 62.02.30.0 oraz 62.01.11.0:

- planowanie i przeprowadzanie przeglądów i sprawdzeń w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania systemami informatycznymi oraz funkcjonowania systemów informatycznych (PKWiU 62.01.11.0),

- opracowanie rekomendacji z przeprowadzonych przeglądów w celu minimalizowania ryzyk związanych ze zidentyfikowanymi słabościami mechanizmów bezpieczeństwa (PKWiU 62.02.30.0),

- opracowywanie dokumentacji z przeprowadzonych przeglądów (PKWiU 62.02.30.0),

- projektowanie funkcjonalności rozwiązań technologicznych w zakresie bezpieczeństwa (PKWiU 62.01.11.0),

- wsparcie rozwoju zarządzania bezpieczeństwem (PKWiU 62.02.30.0),

- doradztwo techniczne w związku z zapytaniami ofertowymi (PKWiU 62.02.30.0),

- przygotowywanie analiz, przypadków użycia, tworzenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem (PKWiU 62.02.30.0),

- dostarczanie wymagań funkcjonalnych w zakresie bezpieczeństwa (PKWiU 62.02.30.0),

- poszukiwanie, zrozumienie (analiza), a następnie pogodzenie potrzeb użytkowników, interesariuszy biznesowych i możliwości technicznych w zakresie bezpieczeństwa (PKWiU 62.01.11.0),

- prezentacja rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i rozmowy z właścicielami biznesowymi i menedżerami projektów (PKWiU 62.02.30.0),

- przedstawianie interesariuszom ogólnych informacji na temat prowadzonych prac w zakresie bezpieczeństwa, doradztwa biznesowego oraz rekomendowania zmian produktowych i funkcjonalnych w zakresie bezpieczeństwa (PKWiU 62.02.30.0).

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanymi z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanymi z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b).

Nie mają miejsca wyłączenia opodatkowania ryczałtem, o których mowa w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wnioskodawca rozlicza przychody z wykonywanych usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne od 17 lutego 2022 r. Wnioskodawca złożył w terminie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca świadczy na rzecz Spółki usługi opisane we wniosku od początku współpracy - 8 listopada 2018 r.

Wnioskodawca nie jest wspólnikiem/członkiem zarządu w Spółce, na rzecz której wykonuje usługi wskazane we wniosku.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że w każdym miejscu, w którym Wnioskodawca powołuje się na kod PKWiU 62.01.11 ma na myśli PKWiU 62.01.11.0 i w ten sposób prostuje wniosek.

Pytanie

Czy zakres usług wskazanych w stanie faktycznym, które Wnioskodawca wykonuje w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej "u.z.p.d."), osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się do przepisu art. 12 ust. 10a.

Natomiast, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d., użyte przez ustawodawcę określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawę Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W związku z późn. zm. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które nastąpiły z początkiem 2021 r.m.in.: usunięcie załącznika nr 2, a tym samym dopuszczenie większej ilości usług do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, usługi, które świadczy Wnioskodawca, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem oprogramowania oraz 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego - mogą zostać dopuszczone do ryczałtu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.z.p.d., w brzmieniu od 1 stycznia 2022 r., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych m.in. wynosi:

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b),

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a.

Analizując powyższe przepisy należy wskazać, że symbole PKWiU opisujące usługi informatyczne zostały w większości wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b u.z.p.d.

Przepis ten przewiduje dla wskazanych w nim symboli PKWiU - w tym pokrywających się z symbolami, które Wnioskodawca przypisuje usługom, stawkę 12% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, przy symbolach PKWiU 62.01.1 oraz 62.02 ustawodawca postanowił umieścić znak "ex".

Stosownie do art. 4 ust. 4 u.z.p.d., ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 12% podlegają wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

W związku z powyższym, należy uznać, że wykonywane przez Wnioskodawcę usługi objęte grupowaniem 62.01.11.0- Usługi związane z projektowaniem i rozwojem oprogramowania oraz 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego nie są usługami związanymi z oprogramowaniem, a w szczególności usługami wymienionymi w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b u.z.p.d.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU z 2015 r. (rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.) wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przez usługi związane z oprogramowaniem należy rozumieć pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowane systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie i dostarczanie oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Jak wynika ze stanu faktycznego, usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie spełniają wskazanej definicji i nie są usługami związanymi z oprogramowaniem.

Usługi, które świadczy Wnioskodawca, to Jego zdaniem usługi wskazane w PKWiU 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem oprogramowania oraz 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Wobec powyższych konkluzji - usługi świadczone przez Wnioskodawcę nie są usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania, ani też usługami związanymi z oprogramowaniem, ani też innymi usługami, które określone są jako usługi, które podlegają opodatkowaniu stawką 12% i są określone w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b u.z.p.d.

Mając więc powyższą analizę przepisów oraz zakresu usług świadczonych przez Wnioskodawcę należy stwierdzić, że usługi wykonywane przez Wnioskodawcę sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) u.z.p.d.

Wnioskodawca prostuje i wskazuje, że w każdym miejscu, w którym powołuje się na kod PKWiU 62.01.11 ma na myśli PKWiU 62.01.11.0.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest między innymi od niespełnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona),

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona),

e)

(uchylona);

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony).

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W myśl art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu.

Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 12 § 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności (...).

Z opisu sprawy wynika, że na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej ze spółką świadczy Pan usługi w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, które są sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.01.11.0 i 62.02.30.0. Co istotne, wskazał Pan, że świadczone przez Pana usługi nie są usługami związanymi z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

Mając na uwadze opis sprawy i powyższe przepisy prawne wskazać należy, że zakres usług wskazanych w stanie faktycznym sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.11.0 i 62.02.30.0, które Pan wykonuje w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie umowy o świadczenie usług zawartej ze spółką - kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wg stawki 8,5%, określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że gdyby jednak wykonywane przez Pana usługi były usługami wymienionymi w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (w szczególności były związanymi z oprogramowaniem, z doradztwem w zakresie oprogramowania) wówczas - uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ww. ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniej klasyfikacji wg PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl