0113-KDIPT2-1.4011.696.2022.2.AP - Zgłoszenie zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.696.2022.2.AP Zgłoszenie zmiany formy opodatkowania działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

10 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia formy opodatkowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Uzupełnił go Pan pismem z 5 października 2022 r. (wpływ 5 października 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Posiada Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczony obowiązek podatkowy w świetle art. 3 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej od 17 września 2013 r. oraz posiada Pan 50% udziałów w Spółce. Spółka działa na terenie A pod nazwą B i zajmuje się sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych oraz sprzedażą detaliczną samochodów osobowych. Wspólnicy Spółki prowadzili do końca 2021 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz rozliczali się przy wykorzystaniu stawki liniowej (19%).

W obliczu dynamicznie zmieniającego się prawa w Polsce wspólnicy podjęli z początkiem 2022 r. wspólną decyzję o zmianie formy opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy i prowadzenie ewidencji przychodów. Zgodnie z obowiązującym terminem (tj. do dnia 20-go lutego 2022 r.) wspólnicy Spółki zgłosili zmianę w CEiDG. Od początku 2022 r. Spółka zaczęła prowadzić ewidencję przychodów. W związku z tym nie przywiązywała uwagi do zbierania faktur niepodlegających odliczeniom VAT. Zgodnie z obowiązującym terminem wspólnicy Spółki zapłacili w terminie zaliczki na poczet podatku dochodowego PPE za m-ce: styczeń, luty, marzec 2022 r.

W kwietniu 2022 r. otrzymał Pan telefon z Urzędu Skarbowego z zapytaniem czego dotyczą wpłacone zaliczki, gdyż nie widnieje Pan jako podatnik podatku zryczałtowanego. Do tego momentu nie miał Pan świadomości o zaistniałej sytuacji. Jak tylko dowiedział się Pan, że wniosek nie został skutecznie złożony, natychmiast rozpoczął Pan procedurę wyjaśniania sprawy. Drugi ze wspólników widnieje jako podatnik podatku zryczałtowanego i wszystkie dokumenty wpłynęły poprawnie. Prawdopodobnie w trakcie wysyłania wniosku o zmianę w CEiDG od Pana jako wspólnika wystąpił błąd i wniosek nie doszedł do nadawcy. Być może było to związane z dużą ilością wnioskodawców zgłaszających w tym czasie zmiany. Niczego nieświadomy płacił Pan podatki, zgodnie z nową formą opodatkowania. Z uwagi na fakt, że zmiana formy opodatkowania (w przeciwieństwie do aktywnych płatników VAT) nie jest widoczna w CEiDG, a sytuacja pandemiczna utrudniła kontakt z Urzędem Skarbowym, to nie miał Pan świadomości, że ta zmiana nie nastąpiła. Sytuacja zrobiła się bardzo skomplikowana, zarówno pod względem podatkowym, jak i organizacyjnym. Gdyby Spółka powróciła do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów musiałaby odzyskać część kosztów, na nowo zaksięgować dokumenty, a panie z Urzędu Skarbowego przeksięgować wpłaty. Dodatkowo, w toku tak szybko zmieniającego się obecnie prawa w Polsce możliwe są kolejne zmiany dotyczące formy opodatkowania. Spowodowałoby to kolejne zamieszanie zarówno w księgowości, jak i w Urzędzie Skarbowym.

Jeżeli decyzją Krajowej Informacji Skarbowej i Urzędu Skarbowego będzie przychylenie się do Pana wniosku, to niezwłocznie - oprócz już wysłanego wniosku do CEiDG, złoży Pan również oświadczenie do Urzędu Skarbowego. Oświadczenie do Urzędu Skarbowego o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego chciał Pan złożyć przed wysłaniem wniosku do KIS, jednakże poradzono Panu, aby najpierw czekał na decyzję Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Do wykonywanej przez Spółkę działalności, a tym samym przez Pana jako wspólnika ww. Spółki, nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Spółka cywilna, w której jest Pan wspólnikiem, prowadzi działalność usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Elementy stanu faktycznego objęte ww. wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w dniu złożenia wniosku nie były przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej.

W piśmie z 5 października 2022 r., stanowiącym uzuzpełnienie wniosku, wskazał Pan, że do nieskutecznego zgłoszenia przez Pana zmiany formy opodatkowania doszło 10 lutego 2022 r. W czasie nieskutecznego zgłoszenia przez Pana zmiany formy opodatkowania nie złożył Pan również w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wniosek o zmianę formy opodatkowania został przez Pana zgłoszony zgodnie z zasadami dotyczącymi funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spółka cywilna, w której jest Pan wspólnikiem, w dalszym ciągu prowadzi ewidencję przychodów, na podstawie której wyliczany jest i opłacany zryczałtowany podatek dochodowy. Podjął Pan kroki celem ustalenia powodu nieskutecznego złożenia wniosku o zmianę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dzwonił Pan do Urzędu Skarbowego.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy jako wspólnik Spółki cywilnej, podpisując wspólnie z drugim wspólnikiem uchwałę wspólników o zmianie formy opodatkowania na obowiązującą ewidencję o zryczałtowanym podatku dochodowym, może Pan kontynuować tą formę opodatkowania, tj. ewidencje przychodów pomimo tego, że złożenie wniosku do CEiDG okazało się nieskuteczne?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Nadal powinien Pan prowadzić ewidencję w formie zryczałtowanej i opłacać podatek dochodowy PPE.

Spółka cywilna, w której jest Pan wspólnikiem, jest spółką, która pozostaje według obowiązującego porządku prawnego organizacją wspólników, związanych wspólnością w celu gospodarczym. Wspólnicy Spółki z początkiem roku podjęli jednogłośną decyzję w sposób kolegialny, czyli w drodze uchwały o zmianie formy opodatkowania. Zachowali formę pisemną uchwały, aby uniknąć niepotrzebnych sporów.

Artykuł 9a ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mówi jednoznacznie jaką ewidencję powinien prowadzić podatnik w Pana sytuacji, który z początkiem roku z należytą starannością rozpoczął prowadzenie nowej ewidencji, a następnie w terminie wpłacałem zaliczki na podatek dochodowy PPE.

Zmiana formy opodatkowania ma wpływ na funkcjonowanie wspólnego dobra jakim jest Spółka. Przy braku możliwości sprawdzenia czy dana zmiana formy opodatkowania w spółce cywilnej się dokonała najważniejsza winna być uchwała wspólników i podjęte na niej decyzje. Pozwoli to uniknąć nie tylko konfliktów między wspólnikami, jak również zawiłości w Urzędzie Skarbowym związanych z powtórnymi zmianami i przeksięgowaniami.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy:

Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1a cyt. ustawy:

Podatnik może złożyć oświadczenie, na piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ustawy o podatku dochodowym, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

Natomiast jak stanowi art. 9 ust. 1b ww. ustawy:

Dokonany wybór formy opodatkowania, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również lat następnych, chyba że w kolejnych latach podatnik w terminie określonym w ust. 1 złoży oświadczenie na piśmie, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania albo oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej ustawy o podatku dochodowym, w terminie określonym w art. 9a opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej ust. 2 tej ustawy.

W myśl art. 9 ust. 1c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1641), zwanej dalej "ustawą o CEIDG".

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy:

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEiDG.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 cyt. ustawy:

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze. Złożenie stosownego oświadczenia, w określonym w przepisach terminie, jest natomiast warunkiem koniecznym dla możliwości skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają obowiązek złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie Spółki cywilnej od 17 września 2013 r. oraz posiada Pan 50% udziałów w Spółce. Spółka zajmuje się sprzątaniem budynków i obiektów przemysłowych oraz sprzedażą detaliczną samochodów osobowych. Wspólnicy Spółki prowadzili do końca 2021 r. podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz rozliczali się przy wykorzystaniu stawki liniowej (19%). Wspólnicy podjęli z początkiem 2022 r. wspólną decyzję o zmianie formy opodatkowania na zryczałtowany podatek dochodowy i prowadzenie ewidencji przychodów. Zgodnie z obowiązującym terminem (tj. do dnia 20-go lutego 2022 r.) wspólnicy Spółki zgłosili zmianę w CEiDG. Od początku 2022 r. Spółka zaczęła prowadzić ewidencję przychodów. Zgodnie z obowiązującym terminem wspólnicy Spółki zapłacili w terminie zaliczki na poczet podatku dochodowego PPE za m-ce: styczeń, luty, marzec 2022 r. W kwietniu 2022 r. otrzymał Pan telefon z Urzędu Skarbowego z zapytaniem czego dotyczą wpłacone zaliczki, gdyż nie widnieje Pan jako podatnik podatku zryczałtowanego. Do tego momentu nie miał Pan świadomości o zaistniałej sytuacji. Jak tylko dowiedział się Pan, że wniosek nie został skutecznie złożony, natychmiast rozpoczął Pan procedurę wyjaśniania sprawy. Drugi ze wspólników widnieje jako podatnik podatku zryczałtowanego i wszystkie dokumenty wpłynęły poprawnie. Prawdopodobnie w trakcie wysyłania wniosku o zmianę w CEiDG od Pana jako wspólnika wystąpił błąd i wniosek nie doszedł do nadawcy. Być może było to związane z dużą ilością wnioskodawców zgłaszających w tym czasie zmiany. Niczego nieświadomy płacił Pan podatki zgodnie z nową formą opodatkowania. Do wykonywanej przez Spółkę działalności, a tym samym przez Pana jako wspólnika ww. Spółki, nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Spółka cywilna, w której jest Pan wspólnikiem, prowadzi działalność usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Do nieskutecznego zgłoszenia przez Pana zmiany formy opodatkowania doszło 10 lutego 2022 r. W czasie nieskutecznego zgłoszenia przez Pana zmiany formy opodatkowania nie złożył Pan również w ustawowym terminie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Wniosek o zmianę formy opodatkowania został przez Pana zgłoszony zgodnie z zasadami dotyczącymi funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spółka cywilna, w której jest Pan wspólnikiem, w dalszym ciągu prowadzi ewidencję przychodów, na podstawie której wyliczany jest i opłacany zryczałtowany podatek dochodowy. Podjął Pan kroki celem ustalenia powodu nieskutecznego złożenia wniosku o zmianę do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - dzwonił Pan do Urzędu Skarbowego.

Zauważyć należy, że podatnicy są obowiązani złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Skoro w ustawowym terminie nie dokonał Pan wyboru opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to właściwą formą opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów z Pana działalności gospodarczej jest opodatkowanie według skali podatkowej.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu za 2022 r. nie zostało przez Pana złożone, natomiast do nieskutecznego zgłoszenia przez Pana zmiany formy opodatkowania doszło 10 lutego 2022 r. Zatem, nieskuteczne zgłoszenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zmiany formy opodatkowania należy uznać za niedopełnienie stosownych obowiązków. Nie można więc uznać, że w odniesieniu do przychodów za 2022 r. skutecznie złożył Pan oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ustawowym terminie.

W niniejszej sprawie nie ma znaczenia podpisanie wspólnie z drugim wspólnikiem uchwały wspólników o zmianie formy opodatkowania na obowiązującą ewidencję o zryczałtowanym podatku dochodowym, istotne jest na co wskazuje ustawodawca - skuteczne złożenie stosownego oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na co wskazuje treść art. 9 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązujących przepisów prawa stwierdzić należy, że dokonane 10 lutego 2022 r. przez Pana zgłoszenie zmiany formy opodatkowania dotyczące wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie wypełnia przesłanek skutecznego zawiadomienia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. A zatem, zgłoszenie to nie wywołało skutku prawnego, co do zasad opodatkowania na 2022 r. Przychody uzyskane przez Pana z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki cywilnej w 2022 r. powinny zostać opodatkowane według skali podatkowej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - niniejsza interpretacja dotyczy Pana. Nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych wspólników Spółki cywilnej.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny

co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl