0113-KDIPT2-1.4011.661.2022.2.ID - Ustalenie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.661.2022.2.ID Ustalenie możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 lipca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 31 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania dochodów uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatkową. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 września 2022 r. (wpływ 27 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie działalności związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Rozlicza się Pan na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podatek dochodowy rozlicza wg. zasad podatku liniowego 19%.

Na podstawie umowy zawartej 9 grudnia 2019 r. ze spółką (...) sp. z o.o. (dalej: "Spółką") w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r. świadczył Pan usługi na rzecz Spółki polegające na wytworzeniu, rozwijaniu i ulepszaniu oprogramowania w sektorze finansowo-bankowym. Od dnia zawarcia umowy ze Spółką w sposób systematyczny świadczył Pan usługi na rzecz Spółki, a prace podejmowane nie miały charakteru incydentalnego.

W ramach umowy opracowywał Pan między innymi oprogramowanie w zakresie systemów sprzedaży w sektorze bankowości elektronicznej, tworzył kod źródłowy programów, z wykorzystaniem języków programowania takich jak: (...), (...), (...) oraz technologii takich jak: (...), (...), (...), (...), (...), (...).

W ramach świadczonych usług, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań programistycznych tworzył Pan nowe oprogramowanie i ulepszał oprogramowanie już istniejące, poprzez wprowadzenie innowacyjnych funkcji i narzędzi. Wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, przykładowo jest polepszenie efektywności i dostępności i jakości gałęzi usług maklerskich w bankowości elektronicznej, a także produktywności zespołów deweloperskich oraz poszerzenie, bądź stworzenie nowych kanałów sprzedaży, czy kanałów komunikacyjnych klientów banku.

W zależności od realizowanego projektu, tworzył Pan całe oprogramowanie samodzielnie, bądź we współpracy z zespołem programistów. Kod źródłowy tworzył Pan samodzielnie. Praca zespołu była na bieżąco planowana i organizowana, a każdy z jego członków niezależnie tworzył określoną część danej aplikacji, bądź oprogramowania lub systemu, tworząc niezależne kody źródłowe.

Zgodnie z treścią umowy przenosił Pan na Spółkę za wynagrodzeniem, majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych na skutek wykonywania przedmiotowej umowy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli z chwilą przejęcia utworów wytworzonych przez Pana. Działalność Pana jest związana z wykorzystywaniem już istniejącej lub zwiększonej wiedzy w celu tworzenia nowych zastosowań do prac rozwojowych. Poszczególne części oprogramowania są rezultatem Pana własnej, indywidualnej, twórczej działalności intelektualnej. Nie nabywał Pan i nie nabywa wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez inne podmioty, jak również jakichkolwiek innych majątkowych praw autorskich należących do innych podmiotów. Z tytułu czynności wykonanych na podstawie umowy zawartej ze Spółką ponosi Pan odpowiedzialność cywilnoprawną za rezultat swoich prac, usług - wykonywanych, świadczonych w ramach zawartej umowy. Umowa zawarta ze Spółką nie wyłącza Pana odpowiedzialności za rezultat prac wobec osób trzecich.

Zlecone Panu prace i czynności na podstawie umowy zawartej ze Spółką były wykonywane osobiście w ramach Pana działalności gospodarczej. Jako programista i profesjonalista nie realizuje Pan czynności na podstawie umowy pod kierownictwem Spółki, jak również nie świadczył Pan usług w miejscu i czasie wyznaczonym przez Spółkę. Zachowuje Pan pełną swobodę, jako podmiot świadczący profesjonalne usługi programistyczne. Sam dobiera Pan narzędzia pracy do świadczonych usług. Nie pozostaje w stosunku pracy ze Spółką. Jako osoba samodzielnie wykonująca czynności związane z wytwarzaniem, rozwijaniem i ulepszaniem oprogramowania ponosi Pan ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością (m.in. ryzyko inwestycyjne), jak również ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niewłaściwego wykonania zleconych czynności.

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. regulacjami IP Box chciałby Pan skorzystać z przepisów art. 30ca i art. 30cb ustawy o PIT, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy).

Pana prace rozwojowe zostały zakończone pozytywnym wynikiem. Zostały zakończone wytworzeniem oprogramowania, nad którym Pan pracował i zostały one odebrane przez klienta. Zaprojektował Pan i samodzielnie stworzył nowy produkt, a wytworzone usługi są innowacyjne, ponieważ posiadają znamiona unikalnego produktu. Usługi te nie polegały na wprowadzaniu rutynowych i okresowych zmian. W ramach samodzielnej działalności nie prowadził Pan prac o innym charakterze niż prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Efekty tworzonych przez Pana oprogramowań zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przysługują Panu osobiste i majątkowe prawa autorskie do tych "programów komputerowych". Przenosi Pan prawa autorskie do wytworzonych przez siebie systemów komputerowych na kontrahenta. W każdym przypadku tworzone oprogramowanie, kod źródłowy, aplikacja, wiąże się z samodzielnie podejmowanymi przez Pana pracami rozwojowymi w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej i świadczonych usług w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r. rozwijał Pan oprogramowania, pisał kody źródłowe, tworzył odrębne programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozwijanie/ulepszenie oprogramowania zmierza do poprawy użyteczności albo funkcjonalności tego oprogramowania. Swoją działalność gospodarczą prowadził Pan w sposób systematyczny, tj. uporządkowany, zaplanowany i metodyczny.

Otrzymywał Pan wynagrodzenie wyłącznie z tytułu przenoszenia praw autorskich. Zapłatę za wytworzone usługi otrzymywał Pan, zgodnie z wystawioną fakturą oraz zgodnie z umową podpisaną ze Spółką na koniec okresu rozliczeniowego. Faktury wystawione przez Pana nie wyodrębniają wynagrodzenia z tytułu przeniesienia praw autorskich, gdyż dotyczą wyłącznie wynagrodzenia za przeniesienie praw autorskich. Przeniesienie praw autorskich na klienta potwierdza moment zapłaty za usługi na podstawie wystawionej faktury. Dochody osiągane przez Pana dotyczą wyłącznie dochodów z tytułu sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Prowadzi Pan na bieżąco, od początku realizacji działalności zmierzającej do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (oprogramowania), odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję. Ewidencja prowadzona jest od 1 stycznia 2021 r., a w prowadzonej ewidencji wyodrębnia Pan każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Prowadzona ewidencja pozwala na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej (program komputerowy). Ewidencja pozwala wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej (program komputerowy) w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazał Pan, że przedmiotem wniosku jest ustalenie, czy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r. osiągnięte dochody pochodzą z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i może Pan zastosować preferencyjną stawkę podatku 5%, zgodnie z ustawą o Ip Box.

W ramach pytania pierwszego oczekuje Pan oceny, czy w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r. osiągnięte dochody pochodzą z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, i czy może Pan zastosować preferencyjną stawkę podatku 5%, zgodnie z ustawą o Ip Box.

Samodzielnie ponosił Pan, ponosi oraz będzie ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat oraz wykonywane czynności.

Ponosił Pan, ponosi i będzie ponosił - jako podmiot wykonujący te czynności - pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą.

Podejmowana bezpośrednio przez Pana działalność w zakresie opisanej we wniosku współpracy ze Spółką, w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r., którego dotyczy wniosek, obejmowała prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tj.: obejmowała nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Na każdym etapie świadczonych usług prowadzonej działalności gospodarczej prowadził Pan takie prace. Prowadził je Pan w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

W ramach omawianego wniosku Pana prace rozwojowe dotyczyły rozwijania i ulepszania oprogramowania w sektorze finansowo-bankowym. Prace rozwojowe dotyczyły programu komputerowego. Celem Pana prac było rozwijanie i tworzenie programu komputerowego. Pana prace skupiały się na ulepszeniu efektywności, dostępności i jakości usług bankowości elektronicznej w bankowym systemie informatycznym, a także na poprawie produktywności zespołów deweloperskich oraz poszerzeniu i stworzeniu nowych kanałów sprzedaży, jak i kanałów komunikacyjnych dla klientów banku.

Pana prace zakończone były pozytywnym wynikiem. Wynikiem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych była poprawa efektywności, dostępności i jakości usług bankowych w systemie informatycznym bankowości elektronicznej, a także produktywności zespołów deweloperskich oraz poszerzenie i stworzenie nowych kanałów sprzedaży i kanałów komunikacyjnych dla klientów banku.

Podejmowana bezpośrednio przez Pana działalność, w okresie którego dotyczy wniosek nie obejmowała badań naukowych w rozumieniu art. 4 ust. 2 ww. ustawy.

Podejmowana bezpośrednio przez Pana działalność dotyczyła opisanej we wniosku współpracy ze Spółką dotyczyła wytworzenia nowatorskiego oprogramowania, była działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Stworzył Pan nowy i innowacyjny produkt. Nie były to rutynowe i okresowe zmiany.

W ramach działalności (w zakresie opisanej we wniosku współpracy ze Spółką) nie prowadził Pan prac, które miały inny charakter niż prace rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Efekty Pana pracy zawsze odznaczają się oryginalnym, twórczym charakterem, zawsze są kreacją nowej, nieistniejącej wcześniej wartości niematerialnej. Efekty Pana pracy nie są efektem pracy, która wymaga do osiągnięcia rezultatu jedynie określonych umiejętności programistycznych, i której rezultaty da się z góry określić i przewidzieć, jako mające charakter powtarzalny.

Pana prace nie są jedynie "techniczną", a są "twórczą" realizacją szczegółowych projektów i celów zleconych przez Spółkę.

Programy, nad którymi Pan pracował i wytworzył w ramach omawianego tutaj konkretnie wniosku dotyczyły oprogramowania w zakresie systemów sprzedaży w sektorze bankowości elektronicznej dla jednego z banków, świadczącego usługi na terenie całej Polski.

W zależności od realizowanego projektu tworzył Pan całe oprogramowanie samodzielnie, bądź we współpracy z zespołem programistów. Kod źródłowy tworzył Pan samodzielnie. Praca zespołu była na bieżąco planowana i organizowana, a każdy z jego członków niezależnie tworzył określoną część danej aplikacji, bądź oprogramowania lub systemu, tworząc niezależne kody źródłowe. Kod źródłowy pisał Pan samodzielnie.

Nie wykonuje Pan i nie wykonywał zadań w ramach działalności badawczo-rozwojowej Kontrahenta - Spółki. Pana działalność w zakresie wytwarzania oprogramowania komputerowego jest działalnością prowadzoną bezpośrednio przez Pana na potrzeby wyłącznie Pana działalności gospodarczej.

W ramach współpracy ze Spółką w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r. był Pan odpowiedzialny, np. za daną jego część/fragment/element, który/która w połączeniu z częściami/fragmentami/elementami wytworzonymi przez pozostałych pracujących w zespole programistów powoduje powstanie całości modułu systemu bankowego.

Nie osiągał Pan i nie osiąga dochodów z tytułu odsprzedania prawa majątkowego do całego systemu wytworzonego przez zespół programistów, nie jest Pan współwłaścicielem wytworzonego systemu. Posiadał Pan prawa autorskie do części oprogramowania, które wytworzył Pan samodzielnie.

Dokonał Pan przeniesienia na rzecz kontrahentów praw majątkowych do utworów będących programem komputerowym. Przeniesienie tych praw nastąpiło na podstawie umowy zawartej pomiędzy Panem a Spółką/Kontrahentem. Sposób "przenoszenia" ww. praw każdorazowo spełnia warunki przewidziane w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności następuje z zachowaniem art. 41 oraz art. 53 tejże ustawy.

Nie ponosił Pan żadnych wydatków związanych z nabyciem wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy lub na nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Dochodem, dla którego zamierza Pan zastosować preferencyjną stawkę opodatkowania (art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) jest wyłącznie dochód z tytułu przenoszenia praw majątkowych do tworzonego oprogramowania, złożony wniosek swoim zakresem nie obejmuje żadnych innych dochodów.

Opracowywał Pan nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi niewystępujące dotychczas w praktyce gospodarczej lub na tyle innowacyjne, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy w świetle opisanych zaistniałych stanów faktycznych, usługi świadczone w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r. na rzecz Spółki (...) sp. z o.o. w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej stanowią działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 30ca w zw. z art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT, jednocześnie, czy Pana dochody z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uzyskane w ramach opisanej sytuacji gospodarczej, zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT, mogą być opodatkować stawką 5%?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Chciałby Pan w zeznaniu rocznym za 2021 r., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r., rozliczać dochód uzyskany z autorskiego prawa do programu komputerowego w ramach opisanej współpracy ze Spółką, z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5%.

Oświadcza Pan, że posiada odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PIT ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT przypadających na każde wyżej wymienione prawo i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych. Odrębną ewidencję, na podstawie której zamierza Pan rozliczyć dochód uzyskany z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, prowadzi Pan od 1 stycznia 2021 r.

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. regulacjami IP Box, chciałby Pan skorzystać z przepisów art. 30ca i 30cb ustawy o PIT, które umożliwiają zastosowanie 5% stawki opodatkowania odnośnie do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do oprogramowania komputerowego (art. 30ca ust. 1 i ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT).

Oświadcza Pan, że posiada odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zgodną z wymogami art. 30cb ustawy o PIT ewidencję, pozwalającą na ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej oraz na wyodrębnienie kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ustawy o PIT przypadających na każde wyżej wymienione prawo i zapewniającą określenie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także na monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Odrębną ewidencję, na podstawie której zamierzam rozliczyć sumę kwalifikowanych dochodów ustalonych z uwzględnieniem wskaźnika Nexus uzyskanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, prowadzi Pan od dnia 1 stycznia 2021 r.

Pana zdaniem, prowadzi Pan działalność badawczo-rozwojową, w rozumieniu art. 30ca w związku z art. 5a pkt 38-40 ustawy o PIT. Działalność Pana była/jest działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ była i jest działalnością o charakterze twórczym, obejmowała prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podejmowana była w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania takich zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Pana zdaniem, może Pan zastosować stawkę 5% do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uzyskanych w ramach opisanej we wniosku sytuacji gospodarczej zgodnie z art. 30ca ustawy o PIT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy zaznaczyć, że pytanie przedstawione przez Pana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wyznacza zakres przedmiotowy tego wniosku. W związku z powyższym, wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (Pana zapytania). Zatem, inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, nieobjęte pytaniem, nie zostały rozpatrzone w niniejszej interpretacji.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do treści art. 5b ust. 1 ww. ustawy:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności badawczo-rozwojowej oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W myśl art. 5a pkt 39 ww. ustawy:

Ilekroć w ustawie jest mowa o badaniach naukowych oznacza to:

a)

badania podstawowe w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086),

b)

badania aplikacyjne w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Z kolei w definicji prac rozwojowych zawartej w art. 5a pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, że oznaczają one:

Prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

1)

badania podstawowe rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające przede wszystkim na celu zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

2)

badania aplikacyjne rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń.

Natomiast stosownie do art. 4 ust. 3 ww. ustawy:

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

W myśl art. 30ca ust. 2 ww. ustawy:

Kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

1)

patent,

2)

prawo ochronne na wzór użytkowy,

3)

prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

4)

prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

5)

dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6)

prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7)

wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432 oraz z 2020 r. poz. 288),

8) autorskie prawo do programu komputerowego - podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 74 ust. 2 powołanej ustawy:

Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym podstawą łączy, nie podlegają ochronie.

W związku z tym, że w Polsce oprogramowanie - definiowane jako ogół informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów - podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oprogramowanie może być uznane za kwalifikowane IP w świetle art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy, jeśli jego wytworzenie, rozszerzenie lub ulepszenie jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

Na mocy art. 30ca ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.

Stosownie natomiast do ust. 4 art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według wzoru:

(a + b) x 1,3

a + b + c + d

w którym poszczególne litery oznaczają koszty faktycznie poniesione przez podatnika na:

a)

prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,

b)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d), od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 3,

c)

nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d), od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4,

d)

nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Na podstawie art. 30ca ust. 5 ww. ustawy:

Do kosztów, o których mowa w ust. 4, nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Artykuł 30ca ust. 6 tej ustawy stanowi:

W przypadku gdy wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4, jest większa od 1, przyjmuje się, że wartość ta wynosi 1.

Stosownie natomiast do treści art. 30ca ust. 7 przywołanej ustawy:

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest obliczony zgodnie z art. 9 ust. 2 dochód (strata) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty:

1)

z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

2)

ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;

3)

z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;

4)

z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

W myśl art. 30ca ust. 8 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych:

Do ustalenia dochodów (strat), o których mowa w ust. 7 pkt 3, przepis art. 23o stosuje się odpowiednio.

Na mocy art. 30ca ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy korzystający z opodatkowania zgodnie z ust. 1 tego artykułu są obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu za rok podatkowy, w których osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

Ponadto należy wskazać, że podatnik, który ma zamiar skorzystać z ww. preferencji jest zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac.

Na podstawie art. 30cb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Podatnicy podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 30ca są obowiązani:

1)

wyodrębnić każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych;

2)

prowadzić księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej;

3)

wyodrębnić koszty, o których mowa w art. 30ca ust. 4, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, w sposób zapewniający określenie kwalifikowanego dochodu;

4)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie łącznego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 i 3;

5)

dokonywać zapisów w prowadzonych księgach rachunkowych w sposób zapewniający ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w odniesieniu do tego produktu lub tej usługi albo do tych produktów lub tych usług - w przypadku gdy podatnik wykorzystuje jedno kwalifikowane prawo własności intelektualnej lub większą liczbę tych praw w produkcie lub usłudze albo w produktach lub usługach, a w prowadzonych księgach rachunkowych nie jest możliwe spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2-4.

Stosownie do treści art. 30cb ust. 2 ww. ustawy:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykazują informacje, o których mowa w ust. 1, w odrębnej ewidencji.

Zgodnie z art. 30cb ust. 3 powołanej ustawy:

W przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji, o której mowa w ust. 2, nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik jest obowiązany do zapłaty podatku zgodnie z art. 27 lub art. 30c.

Odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja - zgodnie z art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ma zatem na celu obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, a także monitorowanie i śledzenie efektów prac badawczo-rozwojowych.

Wskazana ewidencja jest bardzo ważna, ponieważ jej prowadzenie w sposób niezapewniający osiągnięcie ww. celów, spowoduje po stronie podatnika obowiązek zapłaty podatku dochodowego według skali bądź stawki liniowej. Podkreślić należy, że w celu skorzystania z opodatkowania dochodów na podstawie art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik ma obowiązek na bieżąco prowadzić odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję, czyli od momentu poniesienia pierwszych kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 ww. ustawy. Przepisy o IP Box nie narzucają podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń na cele stosowania preferencji IP Box.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że prowadzi Pan działalność polegającą na wytworzeniu, rozwijaniu, i ulepszaniu oprogramowania, przy czym z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% w odniesieniu do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box), uregulowanego w art. 30ca ustawy o PIT zamierza skorzystać za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2021 r. W ramach świadczonych usług, z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań programistycznych tworzył Pan nowe oprogramowanie i ulepszał oprogramowanie już istniejące, poprzez wprowadzenie innowacyjnych funkcji i narzędzi. Swoją działalność gospodarczą prowadził Pan w sposób systematyczny, tj. uporządkowany, zaplanowany i metodyczny. Podejmowana bezpośrednio przez Pana działalność w zakresie opisanej we wniosku współpracy ze Spółką, w okresie którego dotyczy wniosek, w zakresie wytworzenia nowatorskiego oprogramowania była działalnością twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Stworzył Pan nowy i innowacyjny produkt. Nie były to rutynowe i okresowe zmiany. Działalność Pana jest związana z wykorzystywaniem już istniejącej lub zwiększonej wiedzy w celu tworzenia nowych zastosowań do prac rozwojowych. Pana prace rozwojowe zostały zakończone pozytywnym wynikiem. Zostały zakończone wytworzeniem oprogramowania, nad którym Pan pracował i zostały one odebrane przez klienta. W ramach samodzielnej działalności nie prowadził Pan prac o innym charakterze niż prace rozwojowe. W każdym przypadku tworzone oprogramowanie, kod źródłowy, aplikacja, wiąże się z samodzielnie podejmowanymi przez Pana pracami rozwojowymi w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Efekty tworzonych przez Pana oprogramowań zawsze są utworami w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również zawsze są odrębnymi programami komputerowymi, które podlegają ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej i świadczonych usług w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 lipca 2021 r. rozwijał Pan oprogramowania, pisał kody źródłowe, tworzył odrębne programy komputerowe podlegające ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Z opisu sprawy wynika, wywieść można, że Pana działalność w zakresie tworzenia oprogramowania w okresie, którego dotyczy wniosek była w opisanym zakresie działalnością badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem spełnione zostały następujące cechy:

- działalność ta miała charakter twórczy,

- obejmowała prace rozwojowe w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

- podejmowana była w sposób systematyczny, w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania takich zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Tym samym - przedstawione we wniosku działania podejmowane przez Pana mieszczą się w definicji działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podkreślenia przy tym wymaga, że działalnością badawczo-rozwojową nie jest całość usług świadczonych przez podatnika, ani też całość prowadzonej przez Niego działalności programistycznej, ale wyłącznie te działania, które ściśle dotyczą tworzenia innowacyjnych rozwiązań służących stworzeniu nowego produktu.

Mając powyższe na uwadze, skoro prowadzona działalność obejmująca tworzenie, rozwijanie i ulepszanie programów komputerowych stanowiła działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a programy komputerowe, które Pan wytworzył w ramach takiej działalności podlegają ochronie prawnej na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, programy te stanowią kwalifikowane prawo własności intelektualnej, o którym mowa w art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów i jednocześnie od 1 stycznia 2021 r. prowadzi Pan na bieżąco odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów szczegółową ewidencję, o której mowa w art. 30cb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W szczególności wskazał Pan, że w przedmiotowej ewidencji dokonuje wyodrębnienia przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty) przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, jak również dokonuje wyodrębnienia kosztów, o których mowa w art. 30ca ust. 4 omawianej ustawy.

W konsekwencji uznać należy, że skoro uzyskał Pan dochód z tytułu odpłatnego przenoszenia na Spółkę praw autorskich do wytworzonego, ulepszonego i rozwijanego oprogramowania komputerowego, które stanowi utwór prawnie chroniony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i zostało wytworzone w ramach prowadzonej przez Pana działalności badawczo-rozwojowej oraz dochód ten kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 30ca ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - to może Pan za 2021 r. (od 1 stycznia 2021 r. do 31 lipca 2021 r.) skorzystać z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych dochodów z tego tytułu według stawki 5%.

Zaznaczyć również należy, że o ile podstawą opodatkowania preferencyjną 5% stawką podatkową jest suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym, to wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustala się jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika Nexus.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Należy wskazać, że okoliczność wykazania wartości wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności intelektualnej w umowie lub fakturze nie podlega ocenie w drodze interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny

co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl