0113-KDIPT2-1.4011.520.2022.3.RK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 września 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.520.2022.3.RK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

9 czerwca 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 7 czerwca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym wg stawki 8,5%. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 22 września 2022 r. (wpływ 22 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (przedstawiony we wniosku i jego uzupełnieniu)

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu niezależnie od miejsca osiągania dochodów.

Zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w 2022 r. W ramach planowanej jednoosobowej działalności gospodarczej, Wnioskodawca zawrze umowę licencyjną z zagranicznym Dystrybutorem (dalej "Serwis streamingowy") zajmującym się używaniem utworów (dystrybucją, odsprzedażą, itp.).

Wnioskodawca nie jest, nie był i nie zamierza być zatrudniony na umowę o pracę, czy zlecenie w ww. Serwisie streamingowym. Jest On autorem utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, do których licencje sprzedaje.

Zagraniczny Dystrybutor jest co do zasady podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów prawa krajowego, w którym ma siedzibę (co do zasady w Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii).

Między Serwisem streamingowym a Wnioskodawcą zostanie zawarta umowa w postaci założenia konta na serwisie Dystrybutora i akceptacji warunków umowy i regulaminu serwisu (dalej Umowa licencyjna). Po akceptacji warunków umowy i regulaminu serwisu, Wnioskodawca będzie przesyłał wybrane przez siebie utwory, własnego autorstwa, które następnie są używane (odsprzedawane za pośrednictwem Serwisu streamingowego) zgodnie z warunkami umowy.

W ramach prowadzonej (przyszłej) działalności gospodarczej, Wnioskodawca na podstawie zawartej Umowy licencyjnej będzie świadczył usługi polegające na odpłatnym udzielaniu innym podmiotom zezwolenia (licencji) na korzystanie z przysługujących podatnikowi praw do utworów muzycznych, których twórcą jest Wnioskodawca, dalej zwane jako "Przychody z działalności streamingowej" lub "Usługi streamingowe".

Licencje będące przedmiotem Umowy licencyjnej dotyczą utworów stworzonych przez Wnioskodawcę, co oznacza, że Wnioskodawca jest ich autorem co zapewnia Mu pełną zdolność do rozporządzania swoimi prawami autorskimi oraz majątkowymi.

Wnioskodawca zamierza świadczyć ww. usługi w 2022 r. oraz w latach następnych.

Po zakończonym miesiącu, Dystrybutor będzie przesyłał Wnioskodawcy raport podsumowujący ilość odtworzeń utworów Wnioskodawcy i na tej podstawie zostanie ustalone wynagrodzenie przysługujące Wnioskodawcy na podstawie tych odtworzeń (w miesięcznych okresach rozliczeniowych).

Z warunków Umowy licencyjnej i regulaminu serwisu wynika w szczególności, że:

1) Wnioskodawca udziela licencjobiorcy (Dystrybutorowi) wszystkich niezbędnych zgód i praw, bez ograniczeń do sprzedaży i korzystania z nagrań Wnioskodawcy w celu cyfrowego pobierania, interaktywnego i nieinteraktywnego przesyłania strumieniowego, usług w chmurze i usług przesyłania strumieniowego na żądanie, przy czym przyznanie praw nie stanowi jednak przeniesienia własności;

2)

korzystając z usług licencjobiorcy Wnioskodawca udziela w okresie i obszarze obowiązywania, niewyłączną, ogólnoświatową licencję na dystrybucję, publiczne odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, transmitowanie i udostępnianie nagrań użytkownika (Wnioskodawcy) w Internecie i bez ograniczeń we wszystkich sklepach (cyfrowych) i innych podobnych mediach cyfrowych do sprzedaży przez pobieranie interaktywne i nieinteraktywne, streaming, usługi w chmurze i streaming na żądanie lub znane lub opracowane w dalszej części, podobne sposoby korzystania z nagrań Wnioskodawcy;

3)

prawo do sprzedaży tworzenia klipów promocyjnych, kopiowania i w inny sposób w zakresie niezbędnym na mocy niniejszych warunków użytkowania wykorzystywania i zmieniania nagrań i metadanych oraz innych materiałów za pomocą wszelkich środków i mediów, które zostały przesłane w celu rozrywki, za pośrednictwem wszystkich dostępnych i działających już Sklepów (cyfrowych), a także prawo do udzielania sublicencji lub w inny sposób przenoszenia takich praw na Sklepy;

4)

niewyłączne prawo do używania imienia Wnioskodawcy (imion), zdjęć, podobizny, okładek, biografii i innych informacji, które można przypisać Wnioskodawcy i które Wnioskodawca podał;

5) Wnioskodawca udziela prawo do subwencjonowania lub w inny sposób przenoszenia powyższych praw do dowolnego Sklepu, prawo do poprawiania metadanych w celu poprawy (w razie potrzeby), prawo do synchronizacji i upoważniania innych do synchronizacji nagrań Wnioskodawcy z obrazami wizualnymi, łączenia części nagrań Wnioskodawcy z obrazami nieruchomymi lub ruchomymi lub jako transmisję na żywo, prawo do upoważnienia zewnętrznych partnerów i/lub licencjobiorców, którzy oferują usługi umożliwiające tworzenie, używanie i eksploatację tak zwanych "remiksów" nagrań Wnioskodawcy oraz tak zwanych "treści generowanych przez użytkownika" zawierających nagrania Wnioskodawcy, w tym bez ograniczeń.... (powyższe nie stanowi przeniesienia własności do żadnego z materiałów, które zostały przesłane przez Wnioskodawcę); 6) wszelkie prawa przyznane licencjobiorcy (Dystrybutorowi) powyżej są udzielane na zasadzie licencji wolnej od opłat licencyjnych. Obejmuje to wykorzystanie wszelkich metadanych, grafik, utworów zawierających nagrania Wnioskodawcy, jeżeli zostały przesłane Dystrybutorowi.

Publikowane utwory muzyczne będą przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawe autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).

W rozumieniu powyższej ustawy Wnioskodawca będzie twórcą. Powstałe utwory będą wynikiem indywidualnej twórczości w postaci audio. Publikacja na portalu będzie wynikać z korzystania przez Wnioskodawcę ze swoich praw autorskich.

Zgodnie z art. 17 powyższej ustawy, autorskie prawa majątkowe zapewniają ograniczone w czasie, wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do pocierania za takie korzystanie wynagrodzenia.

Wnioskodawca poprzez zawarcie umowy czyli założenie konta, akceptację warunków oraz przesłanie utworów zawiera umowę z Dystrybutorem, który będzie korzystał z utworów Wnioskodawcy. W ramach tej umowy Wnioskodawca przekazuje licencje na takie korzystanie, i tym samym otrzymywane przez Wnioskodawcę tantiem, które będą stanowiły wynagrodzenie z tego tytułu, rozliczane w ustalonych okresach rozliczeniowych na podstawie danych z systemu Dystrybutora (w zależności od zainteresowania utworami muzycznymi udostępnionymi przez Wnioskodawcę).

Udzielanie licencji będzie następowało w ramach świadczonych "usług streamingowych" za wynagrodzeniem i będzie następowało w ramach prowadzonej (przyszłej) pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Wnioskodawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, jak również usługi te nie będą wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez Dystrybutora.

To wyłącznie od Wnioskodawcy i jego możliwości czasowych i inwencji twórczej będzie zależało z jaką częstotliwością będzie tworzył i udostępniał kolejne utwory muzyczne w Serwisie streamingowym.

Działalność Wnioskodawcy będzie prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły.

Usługi, które Wnioskodawca zamierza świadczyć zostały przez Niego sklasyfikowane następująco: Usługi udzielania licencji - PKWiU (2015) - 59.20.4 - Udzielanie licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych. Wnioskodawca zaznacza, że samodzielnie sklasyfikował ww. usługi pod wskazaną klasyfikację PKWIU.

Wnioskodawca jednocześnie dodaje, że powyższe klasyfikacje mają jedynie charakter pomocniczy i nie stanowią oceny Wnioskodawcy odnośnie klasyfikacji usług będących przedmiotem interpretacji według klasyfikacji PKWIU.

Wnioskodawca zaznacza, że Jego intencją jest uzyskanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości opodatkowania osiąganych przychodów z Usług udzielania licencji zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki ryczałtu 8,5% począwszy od przychodów (dochodów) uzyskiwanych od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w 2022 r. Wnioskodawca zamierza rozliczać przychody opodatkowane ryczałtem w okresach kwartalnych.

W 2021 r. Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej. Przychody z działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie przekroczą limitu 2 000 000 euro w 2022 r., jak i w latach kolejnych.

Wnioskodawca wskazuje, że "Usługi streamingowe" w żadnym stopniu nie dotyczą usług zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną literacką muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej - PKWIU 90.02.19.1 (Wnioskodawca nie zarządza licencjami innych artystów, nie skupuje i nie odsprzedaje ich dalej), jak również usług kulturalnych. Wnioskodawca nie świadczy również usług w zakresie kultury, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że nie założył jeszcze działalności gospodarczej i tym samym nie osiągnął pierwszego przychodu w 2022 r.

Wnioskodawca zamierza złożyć oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania, najpóźniej do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyska pierwszy przychód.

W stosunku do Wnioskodawcy nie mają zastosowania tzw. przesłanki negatywne, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o ryczałcie, wykluczające możliwość stosowania tej formy opodatkowania dla osiąganych przychodów.

W piśmie z 22 września 2022 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że prowadzona przez Niego działalność jest działalnością usługową - pozarolniczą działalnością gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 poz. 556).

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sklasyfikowane są zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) - 59.20.40.0.

Wnioskodawca nie uzyskuje przychodów ze świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pytania

1) Czy uzyskiwane od 2022 r. przychody z tytułu "Usług streamingowych", polegających na udzielaniu licencji na utwory muzyczne za wynagrodzeniem, opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego mogą być rozliczane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%?

2) Czy w przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego, "Usługi streamingowe", polegające na udzielaniu licencji na utwory muzyczne za wynagrodzeniem, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o podatku od towarów i usług?

3) Czy w przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego, w przypadku świadczenia "Usług streamingowych", polegających na udzielaniu licencji za wynagrodzeniem jako podatnik zwolniony z VAT z art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej poza terytorium kraju, Wnioskodawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur z adnotacją "odwrotne obciążenie" i złożenia informacji podsumowującej VAT-UE?

Przedmiotem interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, natomiast w zakresie pytań nr 2-3 dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług wydane zostało odrębne rozstrzygnięcie.

Pana stanowisko w sprawie (sformułowane we wniosku i jego uzupełnieniu)

W opinii Wnioskodawcy, w przedstawionych okolicznościach zdarzenia przyszłego uzyskiwane od 2022 r. przychody z tytułu "Usług streamingowych", polegających na udzielaniu licencji na utwory muzyczne za wynagrodzeniem, opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego mogą być rozliczane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.), zwana dalej "ustawą o ryczałcie", ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przy czym, przez pozarolniczą działalność gospodarcza należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.) zwana dalej "ustawą PIT", ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W dalszej części ustawy PIT w art. 5b ust. 1 wskazano natomiast, że za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych ponosi zlecający wykonane tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności me ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W opinii Wnioskodawcy, zarówno ukierunkowanie na cykliczność, powtarzalność i formę zorganizowania prowadzonej działalności, uzyskiwane przychody (dochody) z tytułu świadczenia Usług streamingowych, polegających w szczególności na udzielaniu licencji za wynagrodzeniem, jednoznacznie wskazuje na uzyskiwanie przychodów ze źródła przychodów z działalności gospodarczej. W konsekwencji, jeżeli świadczenie jest realizowane w ramach działalności gospodarczej podatnika to uzyskany tytułem takiego świadczenia przychód powinien być umiejscowiony w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przepis art. 2 ust. 1 ustawy o ryczałcie, przewiduje wprost, że osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu uzależniona jest m.in. od spełnienia warunków wymienionych w art. 6 ww. ustawy oraz od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 tej ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a ww. ustawy, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro.

Artykuł 8 ustawy o ryczałcie, zawiera katalog przesłanek negatywnych powodujących wyłączenie z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Niezależnie od powyższego, dla skuteczności skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych niezbędne jest także złożenie pisemnego oświadczenia o jej wyborze.

Jak wynika bowiem z treści art. 9 ust. 1 ustawy o ryczałcie, sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Stosowne oświadczenie może być również złożone za pośrednictwem wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 9 ust. 1c ustawy o ryczałcie).

Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona od przedmiotu działalności podatnika.

Jak stanowi natomiast art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o ryczałcie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% w zakresie przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

I tak, zgodnie z ustawową definicją zawartą w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ryczałcie, przez działalność usługową rozumie się pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWIU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556) z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji (PKWIU) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność swoje produkty (wyroby, usługi i towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m.in. usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do właściwego Urzędu Statystycznego, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji.

Klasyfikacja 59.20.4 PKWiU obejmuje swoim zakresem "Usługi zarządzania prawami związanym z twórczością artystyczną literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej".

Pomocniczo, w dziale 59.20.4 wskazano, ze Podklasa ta obejmuje w szczególności nagrywanie dźwięku zarówno w studio jak i w innych miejscach, włączając produkcję programów radiofonicznych na taśmach.

Konstrukcja przepisów ustawy o ryczałcie przewiduje, że stawką bazową ryczałtu dla świadczonych usług jest stawka 8,5% o czym jest mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o ryczałcie chyba, że inny przepis szczególny przyporządkowuje daną, konkretną usługę do innej wyższej, bądź niższej stawki ryczałtu.

Biorąc powyższe pod uwagę, w odniesieniu do przychodów otrzymywanych przez Wnioskodawcę w 2022 r., (i latach następnych) z tytułu "Usług streamingowych", polegających na udzielaniu licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych za wynagrodzeniem, opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego, sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 59.20.4 mogą być rozliczane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%.

W tym miejscu Wnioskodawca wskazuje, że Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęć użytych we wskazanej regulacji takich jak np. "twórca", "korzystanie przez twórców z praw autorskich" lub pojęć z nimi związanych, jak np. "utwór", zaś ustawodawca odsyła w tym względzie do odrębnych przepisów, przez które należy rozumieć ww. ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W świetle art. 1 ust. 2 tej ustawy w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory "wyrażone słowem symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); "plastyczne", "fotograficzne", "lutnicze", "wzornictwa przemysłowego", "architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne", "muzyczne i słowno-muzyczne", "sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne", "audiowizualne (w tym filmowe)".

Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne (art. 1 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną, a ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności (art. 1 ust. 3 i ust. 4 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy prawo autorskie przysługuje twórcy o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Natomiast z przepisu art. 8 ust. 2 ww. ustawy wynika, że domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Ponadto w rozumieniu prawa autorskiego jako twórczy traktowany jest taki rezultat działalności który na tyle związany jest z osobą twórcy, by było mało prawdopodobne, aby inna osoba podejmująca identycznie skierowany wysiłek twórczy uzyskała analogiczny lub zasadniczo zbliżony rezultat.

Zatem aby określone dzieło/utwór mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać łącznie następujące cechy "mieć źródło w pracy człowieka (twórcy), "stanowić przejaw działalności twórczej", "posiadać indywidualny charakter".

Przychody z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich albo rozporządzania tymi prawami występują wówczas, gdy spełnione są dwie przesłanki. Po pierwsze, konieczne jest wystąpienie przedmiotu praw majątkowych w postaci utworu. Po drugie zaś, osiągnięty przychód musi być bezpośrednio związany z korzystaniem z określonych praw autorskich albo rozporządzaniem nimi (np. poprzez udzielenie licencji).

Przechodząc na grunt przepisów prawa podatkowego podkreślić należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wyklucza możliwości osiągania przychodów z majątkowych praw autorskich w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalność gospodarczej.

Okoliczność, że prawa majątkowe wymienione zostały w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (odrębnym źródle przychodów) nie oznacza, że przychody z nich osiągnięte przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mogą stanowić przychodów z tej działalności.

Mając na względzie wskazane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stwierdza, że przychód uzyskiwany przez Niego w związku ze świadczeniem Usług udzielania licencji z tytułu korzystania z praw do oryginałów nagrań dźwiękowych i muzycznych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej; albowiem do wytworzenia ww. składników majątkowych dojdzie w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Podsumowując, całość przedstawionych powyżej okoliczności uprawnia Wnioskodawcę do stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania przychodów osiąganych z planowanej działalności gospodarczej, począwszy od pierwszego dnia prowadzenia działalności w 2022 r. (i w latach następnych), gdyż zostaną (zostały) spełnione wszystkie warunki, uprawniające do stosowania tej formy, o których mowa w art. 6 ww. ustawy, jak również nie wystąpią przesłanki wykluczające możliwość stosowania tej formy, określone w art. 8 tej ustawy. Wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowana przychodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w terminie przewidzianym w art. 9 ust. 1 ww. ustawy (tj. co do zasady do 20 dnia miesiąca dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym).

W rezultacie, Wnioskodawca będzie uprawniony do stosowania 8,5% stawki ryczałtu w zakresie osiąganych przychodów z tytułu świadczonych "Usług streamingowych" polegających na udzielaniu licencji, o których mowa szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego.

W piśmie z 22 września 2022 r., Wnioskodawca doprecyzował stanowisko wskazując, że Jego zdaniem będzie uprawniony do stosowania 8,5% stawki ryczałtu w zakresie osiąganych przychodów z tytułu świadczonych "Usług streamingowych", sklasyfikowanych wg PKWIU 59.20.40.0, polegających na udzielaniu licencji, o których mowa szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych ponosi zlecający wykonane tych czynności,

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

3)

wykonujący te czynności me ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Według art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6) (uchylony)

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Stosownie zaś do art. 9 ust. 1c ww. ustawy:

Oświadczenia, o których mowa odpowiednio w ust. 1-1b, podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2296 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1641), zwanej dalej "ustawą o CEIDG".

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje, że:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

15% przychodów ze świadczenia usług:

przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z opisu sprawy wynika, że zamierza Pan rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w 2022 r. W ramach planowanej jednoosobowej działalność gospodarczej, zawrze Pan umowę licencyjną z zagranicznym Dystrybutorem ("Serwis streamingowy") zajmującym się używaniem utworów (dystrybucją, odsprzedażą, itp.). Udzielanie licencji będzie następowało w ramach świadczonych "usług streamingowych" za wynagrodzeniem. Świadczone przez Pana usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej sklasyfikowane będą zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem - 59.20.40.0. Zamierza Pan świadczyć ww. usługi w 2022 r. oraz w latach następnych.

Mając na uwadze opis sprawy i wyżej wymienione przepisy prawne wskazać należy, że uzyskiwane od 2022 r. (i w latach kolejnych, gdy stan prawny nie ulegnie zmianie) przychody z tytułu "Usług streamingowych" sklasyfikowanych wg PKWiU - 59.20.40.0, polegających na udzielaniu licencji na utwory muzyczne za wynagrodzeniem, opisanych szczegółowo w opisie zdarzenia przyszłego mogą być rozliczane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli zostaną spełnione ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja nie rozstrzyga w zakresie możliwości rozliczania przychodów opodatkowanych ryczałtem w okresach kwartalnych oraz o skutkach podatkowych w zakresie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, gdyż kwestie te nie były przedmiotem zapytania.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Pana sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i musi się Pan zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl