0113-KDIPT2-1.4011.495.2018.1.MD - Powstanie przychodu po stronie wspólnika spółki jawnej z tytułu wystąpienia innego wspólnika z tej spółki.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 listopada 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.495.2018.1.MD Powstanie przychodu po stronie wspólnika spółki jawnej z tytułu wystąpienia innego wspólnika z tej spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni - przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2018 r. (data wpływu 25 września 2018 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu wystąpienia wspólnika ze Spółki jawnej za wynagrodzeniem stanowiącym część wartości udziału, wypłaconym w formie pieniężnej w ratach miesięcznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest wspólnikiem..... Spółka jawna (dalej: "Spółka jawna"). Spółka jest spółką osobową z siedzibą w Polsce. Spółka posiada obecnie trzech wspólników, którymi są osoby fizyczne. Wspólniczka składająca wniosek jest jednym ze wspólników Spółki jawnej, który ma pozostać w Spółce. Jeden ze wspólników Spółki (inny niż Wnioskodawczyni) zamierza wystąpić ze Spółki jawnej.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem umowy Spółki jawnej, występujący wspólnik zobowiązał się wnieść do Spółki jawnej wkład pieniężny w wysokości..... zł. Stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych, każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki jawnej. Występujący wspólnik realizując ww. uprawnienie, złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy Spółki jawnej ze skutkiem na koniec bieżącego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2018 r. Pozostali wspólnicy wyrazili zgodę na wypowiedzenie umowy Spółki jawnej przez występującego wspólnika.

Jak stanowi umowa Spółki jawnej, w przypadku wystąpienia wspólnika, Spółka jawna będzie trwać nadal - nie ulega ona rozwiązaniu. W konsekwencji, Spółka jawna po wystąpieniu wspólnika będzie trwała nadal, przy czym w porównaniu do stanu sprzed wystąpienia wspólnika, zmieni się skład osobowy.

Ponadto na podstawie Umowy Spółki jawnej, wspólnicy w drodze jednomyślnej uchwały, mogą uzgodnić inny niż przewidziany przepisami ustawy - Kodeksu spółek handlowych sposób rozliczenia ze wspólnikiem występującym ze Spółki jawnej, w szczególności poprzez ustalenie wartości przypadającego takiemu wspólnikowi udziału kapitałowego lub ustalenie sposobu określenia wartości tego udziału.

W oparciu o przywołane postanowienie umowy Spółki jawnej, występujący wspólnik oraz pozostali wspólnicy ustalili, że spłata na rzecz występującego wspólnika obejmie jedynie część wartości jego udziału. Wskazana część udziału zostanie występującemu wspólnikowi przekazana w formie pieniężnej poprzez wypłatę w miesięcznych ratach. Pozostała część wartości udziału występującego wspólnika pozostanie w Spółce jawnej, przy czym docelowo podlegać ona będzie podziałowi pomiędzy pozostających w Spółce jawnej wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy po stronie Wnioskodawczyni, jako wspólnika pozostającego w Spółce jawnej, w momencie wystąpienia wspólnika, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem innego wspólnika ze Spółki jawnej, za wynagrodzeniem stanowiącym jedynie część wartości udziału tego wspólnika?

Zdaniem Wnioskodawczyni, po Jej stronie nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem innego wspólnika ze Spółki jawnej, za wynagrodzeniem stanowiącym jedynie część wartości udziału tego wspólnika.

Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.; dalej: "k.s.h."), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka jawna i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 22 k.s.h., spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do postanowień art. 8 § 1 k.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Ponadto, zgodnie z art. 28 k.s.h., majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Na podstawie art. 65 § 1 k.s.h., wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3 k.s.h.). Należy wskazać, że art. 65 k.s.h. regulujący kwestię rozliczeń wspólnika ze spółką ma charakter dyspozytywny, a więc możliwe jest uregulowanie zasad rozliczania udziału wspólnika występującego ze spółki w sposób odmienny.

W przedmiotowym przypadku, wspólnicy Spółki jawnej ustalili, że spłata na rzecz wspólnika występującego ze Spółki jawnej obejmie jedynie część wartości jego udziału wypłacaną w formie pieniężnej w miesięcznych ratach, natomiast pozostała część wartości jego udziału pozostanie w Spółce jawnej.

Ponieważ spółka jawna jest osobową spółką prawa handlowego i tym samym nie posiada osobowości prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w spółce osobowej będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest osoba fizyczna - tak jak w przedstawionym przypadku Wnioskodawczyni - to dochód z udziału w tej Spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zgodnie z art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze, rozstrzygnięcia wymaga, czy w przypadku wystąpienia wspólnika ze Spółki jawnej za wynagrodzeniem stanowiącym jedynie część wartości jego udziału już w momencie jego wystąpienia powstaje dla pozostałych wspólników przychód.

Mając na uwadze przywołany przepis art. 28 k.s.h., z którego wynika, że spółka jawna posiada własny majątek, który stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia (majątek ten jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników), należy uznać, że bezpośrednim beneficjentem wzrostu majątku Spółki jawnej w związku z wystąpieniem występującego wspólnika przy wypłacie wartości udziału w obniżonej wysokości w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki jawnej nie są jej pozostali wspólnicy, którzy nie uzyskują żadnego konkretnego i wymiernego przysporzenia majątkowego, lecz sama Spółka jawna, której majątek ulega powiększeniu.

Dopiero w sytuacji ewentualnego wystąpienia ze Spółki jawnej kolejnego wspólnika lub w przypadku rozwiązania Spółki jawnej po stronie pozostałych w Spółce wspólników może pojawić się przysporzenie, a zatem dopiero na ten moment można mówić o powstaniu obowiązku podatkowego. Wobec powyższego, w ocenie Wnioskodawczyni, wystąpienie występującego wspólnika ze Spółki jawnej będzie dla pozostałych wspólników Spółki jawnej neutralne podatkowo.

Przedstawione stanowisko znajduje potwierdzenie m.in. w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych wydawanych w zbliżonych do omawianego stanach faktycznych, przykładowo w interpretacjach indywidualnych:

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 25 września 2017 r., Nr 0112-KDIL3-1.4011.209.2017.1.IM: "za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej należy uznać konkretne, wymierne, definitywne, co najmniej wymagalne przysporzenie majątkowe związanie z prowadzoną działalnością, w związku z którym po stronie podatnika pojawia się pewna wartość majątkowa. W przypadku wystąpienia przez wspólnika ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia, po stronie wspólników pozostających w spółce nie dojdzie do powstania ww. przysporzenia. Dlatego też na tle przedstawionych rozważań, w opinii Wnioskodawcy, po jego stronie nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki komandytowej bez wynagrodzenia";

* Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 czerwca 2017 r., Nr 0113-KDIPT2-3.4011.144.2017.1.AC: "(...) wystąpienie wspólnika z rozliczeniem innym niż przewidziane w art. 65 § I Kodeksu spółek handlowych nie generuje przychodów u wspólników pozostających w spółce. (...) przy wypłacie na rzecz wspólnika występującego ze Spółki komandytowej wartości udziału kapitałowego, w wysokości obniżonej (49%) w stosunku do wartości wynikającej z bilansu określającego wartość zbywczą majątku Spółki komandytowej, po stronie wspólnika tej Spółki będącego osobą fizyczną - Wnioskodawczyni, która pozostaje w Spółce wobec jej dalszego trwania, powstaje przychód, wynikający z braku wypłaty na rzecz występującego wspólnika całości udziału kapitałowego wyliczonego na podstawie bilansu w momencie ewentualnego przyszłego wyjścia wspólnika będącego osobą fizyczną - Wnioskodawczyni - ze Spółki, lub jej rozwiązania";

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 maja 2016 r., Nr ILPB1/4511-1-377/16-2/APR: "(...) Wnioskodawca, jako wspólnik pozostający w spółce komandytowej, nie uzyska przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wystąpienia innego wspólnika (spółki jawnej) bez wynagrodzenia";

* Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2016 r., Nr ILPB1/4511-1-1532/15-2/AK: "(...) Wnioskodawca, jako wspólnik pozostający w spółce komandytowej, nie uzyska przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z tytułu wystąpienia innego wspólnika (spółki jawnej) bez wynagrodzenia."

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Należy przy tym zastrzec, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie będzie różnić się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Zgodnie z art. 14na ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl