0113-KDIPT2-1.4011.396.2022.2.MAP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 19 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.396.2022.2.MAP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

15 kwietnia 2022 r. wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia przychodów z najmu. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 22 czerwca 2022 r. (wpływ 22 czerwca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego

Jest Pani osobą fizyczną prowadzącą od 7 sierpnia 2020 r. działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG. Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest świadczenie usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1). Rozlicza Pani przychody uzyskane z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Świadczy Pani i ma zamiar świadczyć w przyszłości usługi wynajmu na podstawie umowy z najemcą. Z tytułu świadczenia usług najmu pobierany jest czynsz. Kwestia opłat za media obciążających najemcę jest opisana na dwa sposoby w umowach z najemcami.

Pierwsza wersja treści umowy brzmi w sposób następujący:

1. Strony ustalają miesięczny czynsz za najem Lokalu na kwotę...,-zł płatny z góry do dnia 10-go każdego miesiąca przelewem na rachunek bankowy.

2. Oprócz czynszu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, Najemca będzie ponosił koszty z tytułu opłat eksploatacyjnych i zarządzania nieruchomością na bieżąco opłacane przez Wynajmującego na rzecz dostawców mediów i zarządcy. Koszty te będą regulowane przez Najemcę w następujący sposób:

a.

do 10-go dnia każdego miesiąca Najemca będzie wpłacał Wynajmującemu zaliczkę na powyższe koszty w wysokości...,-zł na rachunek podany w pkt 1 niniejszego paragrafu;

b.

na żądanie Najemcy lub Wynajmującego, jednak nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku, strony dokonają rozliczenia wpłaconych przez Najemcę zaliczek, uwzględniając faktyczne płatności dokonane przez Wynajmującego związane z opłatami eksploatacyjnymi i zarządzaniem nieruchomości; kwoty należne z tytułu tego rozliczenia strony zobowiązują się zapłacić do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

3. W przypadku, gdy zaliczka, o której mowa w pkt 2 ppkt a) niniejszego paragrafu będzie znacząco odbiegać od miesięcznych opłat związanych z eksploatacją Lokalu i zarządzaniem nieruchomością strony umowy mogą zmienić jej wysokość w trybie przewidzianym w § 11 umowy.

4. Najemca zobowiązany jest do przekazywania Wynajmującemu w formie pisemnej na adres podany w § 11 pkt 1 odczytu stanów liczników wody zimnej i ciepłej na koniec czerwca i grudnia.

Druga wersja treści umowy brzmi w sposób następujący:

1. Tytułem wynagrodzenia za najem Lokalu, Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu miesięczny czynsz najmu ("Czynsz", lub "Czynsz najmu") w wysokości...zł netto za pierwsze 3 miesiące trwania umowy, tj. od XXX r. do XXX r. a następnie, tj. od XXX r. w wysokości...zł netto za każdy miesiąc, powiększone o należny podatek VAT.

2. Czynsz będzie płatny miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Wynajmującego na podstawie faktur VAT, które Wynajmujący będzie przesyłał Najemcy w formie elektronicznej na adres podany w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.

3. Najemca zobowiązuje się do regulowania w okresie obowiązywania umowy wszystkich opłat związanych z korzystaniem z przedmiotu Najmu (opłaty stałe i zmienne), a w szczególności za: czynsz do wspólnoty mieszkaniowej, energię cieplną, wywóz śmieci, wodę zimną i ciepłą, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, zużycie energii, Internet a także ochronę i monitoring przedmiotu najmu oraz za udział w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej, itp.

4. Najemca będzie uiszczał comiesięcznie opłaty stałe i zmienne, o których mowa w ust. 3 powyżej w formie zaliczek w zryczałtowanej wysokości...zł miesięcznie plus VAT na podstawie faktury Wynajmującego, na konto Wynajmującego, łącznie z płatnością czynszu najmu od XXX r.

5. W terminie co 12 (dwanaście) miesięcy lub zgodnie z rozliczeniami przedstawionymi przez administratora, Strony będą dokonywać rozliczenia zaliczek, o których mowa w ust. 4 powyżej, do wysokości należnych od Najemcy opłat eksploatacyjnych na podstawie rozliczenia otrzymanego od administratora budynku. W przypadku powstania po stronie Najemcy niedopłaty, Najemca przeleje wskazaną kwotę równowartością niedopłaty na rachunek Wynajmującego wskazany w ust. 2 powyżej w okresie do 14 dni od chwili otrzymania rozliczenia od Wynajmującego. W przypadku powstania po stronie Najemcy nadpłaty za wskazane w ust. 3 powyżej opłaty Wynajmujący, wedle decyzji Najemcy, zwróci na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy kwotę równą powstałej po stronie Najemcy nadpłaty bądź odliczy kwotę nadpłaty od zaliczki na opłaty za kolejny miesiące.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że wniosek dotyczy rozliczeń podatkowych w 2022 r. oraz latach następnych. Posiada Pani w momencie złożenia uzupełnienia wniosku 34 lokale, które są przeznaczone na wynajem. Liczba efektywnie wynajmowanych lokali jest zmienna, w zależności od ilości najemców, z którymi zawierane są umowy najmu. Liczba ta może ulec zmianom na skutek sprzedaży/lub nabycia nieruchomości w przyszłości. Złożony wniosek o interpretację indywidualną dotyczy lokali mieszkalnych i użytkowych. Przychody z tytułu najmu lokali, o których mowa we wniosku, zalicza Pani do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem wniosku są opłaty za dostarczenie wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła przewodowego, wywóz nieczystości, opłaty należne wspólnocie mieszkaniowej, zaliczki na fundusz remontowy, opłaty za zarządzanie nieruchomością. Umowy najmu zawarte z najemcami zobowiązują ich do ponoszenia wszystkich ww. opłat za media. Do wykonywanej działalności przez Panią nie mają zastosowanie wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W odniesieniu do Pani zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ww. ustawy.

Pytanie

Czy kwoty, które Pani otrzymuje i będzie otrzymywała w opisanym stanie faktycznym i zdarzeniu przyszłym od najemcy z tytułu refakturowanych opłat eksploatacyjnych (media, o zużyciu których decyduje najemca) oraz zarządzania nieruchomością stanowią podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Pani stanowisko w sprawie:

Uważa Pani, że ww. koszty, które najemca zobowiązany jest ponosić, nie stanowią definitywnego przysporzenia majątkowego, więc na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie mogą być traktowane jako przychód z prowadzonej działalności gospodarczej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych opodatkowane są przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychodem tym nie są zaś zwrócone wydatki niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Na gruncie podatku zryczałtowanego nie uwzględnia się w ogóle kosztów uzyskania przychodów (art. 12 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Zatem, u podatnika opodatkowanego ryczałtem wydatki na rzecz kontrahentów nie stanowią nigdy kosztów, a ich zwrot - przychodów. Kwoty te nie są bowiem, ani definitywnie poniesionym wydatkiem (uszczupleniem majątku) podatnika, ani nie zwiększają tego majątku przy zwrocie. Są jedynie kasowym rozliczeniem przekazywanych kwot. Ewentualnym przychodem mogłoby być wynagrodzenie, które otrzymałaby Pani od kontrahentów tytułem pośredniczenia w przekazywaniu kwot należnych podmiotom świadczącym usługi dostawy mediów oraz wspólnocie mieszkaniowej, ale takie wynagrodzenie nie jest naliczane, obciążenie najemcy (refakturowanie) kwotami koszów ww. następujące dokładnie w wysokości tych kosztów. Przychodem mogą być jedynie środki pieniężne otrzymane lub postawione do dyspozycji definitywnie.

Jeśli pełni Pani rolę pośrednika, to opłaty (media, za zarząd nieruchomością, itd.) pobierane w imieniu osób trzecich i na rzecz innego podmiotu, nie stanowią przychodu z prowadzonej działalności, a tym samym nie powinny podlegać opodatkowaniu ryczałtem. Zawarta między stronami umowa najmu stanowi więc, że ciężar określonych zobowiązań pieniężnych leży po stronie najemcy. Nie występuje więc Pani we własnym imieniu, lecz w imieniu najemcy. Oceniając skutki podatkowe opisanego powyżej stanu/zdarzenia należy mieć także na uwadze przepisy art. 95-109 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, regulujące kwestię przedstawicielstwa.

Zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

W myśl art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania, pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. W świetle powyższego, każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.

Mając na względzie powyższe stwierdza Pani, że jeżeli najemca automatycznie podpisując umowę o świadczenie usług najmu udziela Pani pełnomocnictwa na zawarcie umowy z dostawcą usług, to - w zakresie otrzymanych od najemców kwot, stanowiących rzeczywiście poniesione koszty - nie powstanie u Pani przychód podatkowy w rozumieniu cytowanych powyżej przepisów.

Dodaje Pani, że Pani stanowisko potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w analogicznej sytuacji w interpretacji z 28 października 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.677.2021.2.ISL, w którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie najmu nieruchomości zadał podobne pytanie, jak Pani w złożonym wniosku. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w uzasadnieniu wydanej interpretacji stwierdził, że: "Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zgodnie z zawartą umową najmu wystawia refaktury kosztowe za energię elektryczną na podstawie nadesłanych faktur przez dostawcę energii elektrycznej. Zgodnie z zawartą umową najmu, to najemca jest zobowiązany do ponoszenia ww. wydatku. Podkreślenia wymaga, że pojęcie refakturowania nie zostało zdefiniowane w przepisach prawa. Jednak przyjęta praktyka, jak i orzecznictwo dopuszczają sytuacje, gdy koszty niektórych usług, których odbiorcą jest inny podmiot niż podmiot obciążony przez ich wykonawcę, mogą być w ramach umów przenoszone na faktycznego odbiorcę poprzez wystawienie tzw. refaktur. Refakturowanie polega na odsprzedaży usług bez doliczania jakiejkolwiek marży. Celem refakturowania jest przeniesienie poniesionych kosztów przez refakturujący podmiot na podmiot, który z danych usług faktycznie korzystał. Refakturowanie to, jak zafakturowanie odsprzedaży określonych usług przez jednego podatnika na rzecz podatnika będącego bezpośrednim odbiorcą, faktycznie korzystającym z usługi w określonym zakresie (jakim jest w rozpatrywanej sprawie najemca). Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa podatkowego, uznać należy, że należności z tytułu opłat za energię elektryczną uiszczane przez najemców Wnioskodawcy, na podstawie refakturowanych przez Niego faktur, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." Pani zdaniem, należy dostrzec w opisanej sytuacji analogię do rozliczenia kosztów eksploatacji mieszkania wynajmowanego w ramach najmu prywatnego, z którego przychód opodatkowany jest ryczałtem.

W tym temacie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 25 kwietnia 2017 r., Nr 2461.IBPB2-2.4511.87.2017.3.AR), gdzie wskazano, że: "(...) uznać należy, że jedynie określona w umowach najmu wysokość czynszu za oddanie lokalu do użytkowania, bez opłat eksploatacyjnych oraz opłat za zużycie energii elektrycznej, stanowi przysporzenie majątkowe Wnioskodawczyni jako wynajmującej, a tym samym generuje przychód do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Natomiast należności ponoszone z tytułu opłat eksploatacyjnych (na które składają się: centralne ogrzewanie, woda, wywóz śmieci i nieczystości, utrzymanie części wspólnych, fundusz remontowy, opłata administracyjna) wraz z opłatą za energię elektryczną, do których ponoszenia zobowiązany jest zgodnie z zawartymi umowami najmu najemca, nie stanowią przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawczyni. Stwierdzić należy, że w zakresie uiszczania opłat dodatkowych związanych z eksploatacją przedmiotów najmu Wnioskodawczyni pełni jedynie rolę pośrednika pomiędzy najemcami a administratorem budynku lub dostawcami mediów. W związku z tym opłaty te nie będą stanowić dla Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych".

Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji z 29 stycznia 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT1.4011.905.2020.1.MT, w której czytamy: (...) "otrzymany czynsz najmu jest przychodem Wnioskodawcy z tytułu najmu, o którym mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Jest to jego definitywne przysporzenie majątkowe. Natomiast kwoty otrzymane na pokrycie opłat eksploatacyjnych dotyczących mieszkania nie mają charakteru przychodów Wnioskodawcy. Nie są jego definitywnym przysporzeniem. Zostały mu przekazane w celu zrealizowania obowiązku, który ciąży na najemcy. Kwoty te nie mieszczą się zatem w pojęciu przychodów z najmu, o których mowa w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym".

Tak więc, jak wynika z przytoczonego piśmiennictwa, w przypadku opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zarówno w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie najmu, jak również w przypadku prywatnego najmu nieruchomości stanowisko organów skarbowych jest takie same w zakresie określonych grup kosztów, których refakturowanie nie stanowi przychodu do opodatkowania.

Reasumując, środki otrzymane na pokrycie kosztów ponoszonych przez najemcę nie zostały postawione do Pani dyspozycji, która nie ma prawa ani możliwości, by rozporządzać wskazanymi środkami wedle swojej woli, lecz zobowiązana jest, by te środki przekazać odpowiedniemu podmiotowi. Środki te nie stanowią dla Pani przysporzenia majątkowego, w związku z czym nie ma podstaw, by powiększały one podstawę opodatkowania. Wskazane środki pieniężne nie stanowią przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług najmu i nie należy ich uwzględniać w podstawie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pani argumentację wspiera literalne brzmienie art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne uregulowane zostały w przepisach ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym, w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością (art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem Pani działalności gospodarczej jest świadczenie usług wynajmu i obsługi nieruchomości własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.1) - lokali mieszkalnych i użytkowych. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej rozlicza Pani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Świadczy Pani i ma zamiar świadczyć w przyszłości usługi wynajmu na podstawie umowy z najemcą. Z tytułu świadczenia usług najmu pobierany jest czynsz. Kwestia opłat za media obciążająca najemcę jest opisana (na dwa sposoby) w umowach z najemcami. Posiadała Pani 34 lokale, które są przeznaczone na wynajem. Liczba efektywnie wynajmowanych lokali jest zmienna, w zależności od ilości najemców z którymi zawierane są umowy najmu. Liczba ta może ulec zmianom na skutek sprzedaży/lub nabycia nieruchomości w przyszłości. Przychody z tytułu najmu lokali, o których mowa we wniosku, zalicza Pani do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedmiotem wniosku są opłaty za dostarczenie wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła przewodowego, wywóz nieczystości, opłaty należne wspólnocie mieszkaniowej, zaliczki na fundusz remontowy, opłaty za zarządzanie nieruchomością. Umowy najmu zawarte z najemcami zobowiązują ich do ponoszenia wszystkich ww. opłat za media.

W tym miejscu wskazać należy, że umowa najmu została uregulowana w przepisach art. 659-692 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

Zgodnie z art. 659 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W myśl art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego:

Czynsz ten może być oznaczony w pieniądzach lub świadczeniach innego rodzaju.

W ramach zobowiązania najemcy, strony umowy mogą postanowić, że koszty związane z eksploatacją przedmiotu najmu będą rozliczane odrębnie. Świadczenia takie mogą być rozliczane na podstawie tzw. refaktur, not obciążeniowych, bądź w inny umówiony sposób.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zarówno, gdy wydatki z tytułu opłat eksploatacyjnych (kosztów zużycia mediów) są uwzględnione w kwocie czynszu, jak również w przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu, uzyskany przychód z tego tytułu zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe, opłaty eksploatacyjne (koszty zużycia mediów) w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej, stanowią przychód z działalności gospodarczej i powinna Pani odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Reasumując, należności które Pani otrzymuje i będzie otrzymywała od najemców z tytułu opłat eksploatacyjnych (opłat za dostarczenie wody, energii elektrycznej, gazu, ciepła przewodowego, wywóz nieczystości), opłat należnych wspólnocie mieszkaniowej, zaliczek na fundusz remontowy, opłat za zarządzanie nieruchomością uiszczanych przez Pani najemców, na podstawie refakturowanych przez Panią faktur, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, które Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku i będących przedmiotem zapytania. Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Podkreślamy, że odmienne rozstrzygnięcia organów podatkowych dokonane nawet w analogicznych zagadnieniach nie mogą stanowić podstawy do żądania analogicznego rozstrzygnięcia Pani sprawy, jeśli stoi temu na przeszkodzie treść przepisów prawa. W przypadku takiej rozbieżności, na organie podatkowym ciąży obowiązek podjęcia z urzędu prawem przewidzianych środków do skorygowania wadliwych decyzji, adresowanych do innych podatników. I takie działania odnośnie interpretacji 28 października 2021 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.677.2021.2.ISL zostały podjęte.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną jeśli: sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i musi się Pani zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl