0113-KDIPT2-1.4011.314.2024.2.MAP - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi lekarza na rzecz pracodawcy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.314.2024.2.MAP Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi lekarza na rzecz pracodawcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 8 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie formy opodatkowania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. Uzupełnił go Pan w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 7 czerwca 2024 r. (wpływ 7 czerwca 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan rezydentem polskim i od 18 marca 2020 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą "...". Od początku przedmiotem Pana działalności gospodarczej była praktyka lekarska ogólna, sklasyfikowana pod kodem PKD 86.21.Z. Natomiast w związku z uzyskaniem specjalizacji, działalność będzie sklasyfikowana pod kodem PKD 86.22.Z. Do końca 2023 r. był Pan opodatkowany na zasadach ogólnych (skala podatkowa), natomiast od 1 stycznia 2024 r. wybrał Pan opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania w 2024 r. zostało złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 20 lutego 2024 r. W odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej będą zachowane warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.; dalej "u.z.p.d."). W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 11 lutego 2024 r. był Pan zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w... im.... w... (dalej: "..."). W 2024 r. otrzymał Pan wynagrodzenie za pracę za styczeń i część lutego. Przedmiotowa umowa o pracę została zawarta na czas szkolenia specjalizacyjnego z dziedziny ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Umowa o pracę była wykonywana w określonym wymiarze godzin za wynagrodzeniem, które było pokrywane ze środków Ministerstwa Zdrowia. Godziny pracy były ściśle uregulowane ze względu na umowę o pracę i program specjalizacji oraz dostępność nadzoru lekarza specjalisty.

W ramach umowy o pracę:

1.

wykonywał Pan czynności lekarskie,

2.

pracował Pan na oddziale,

3.

brał Pan udział w operacjach,

4.

sprawował Pan dyżury, jako osoba szkoląca się w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Czynności lekarskie i wykonywane zadania podlegały nadzorowi kierownika oddziału lub lekarza specjalisty będącego opiekunem Pana specjalizacji i były z nimi konsultowane, po czym ostatecznie lekarze specjaliści decydowali o sposobie leczenia. Kierownik specjalizacji decydował jakie procedury i na jakich zasadach mógł Pan wykonywać zadania.

Z uwagi na ukończenie szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanie tytułu lekarza specjalisty, świadczy Pan od 12 lutego 2024 r. na rzecz ww. podmiotu usługi lekarza specjalisty w ramach umowy zlecenia (B2B). Pierwszy wpływ na rachunek bankowy od... z tytułu świadczenia usług lekarza specjalisty w ramach opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych otrzymał Pan 21 marca 2024 r.

W ramach zwartej umowy o pracę przyjmuje Pan od... zlecenie na wykonywanie specjalistycznych procedur leczniczych, są to głównie:

1.

przeprowadzanie specjalistycznych procedur operacyjnych,

2.

przeprowadzanie specjalistycznego leczenia narządu ruchu,

3.

sprawowanie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w poradni specjalistycznej.

Czas wykonywania przez Pana usług nie jest w umowie z góry określony. Wynagrodzenie jest zależne w głównej mierze od rodzaju i ilości wykonanych przez Pana procedur operacyjnych i udzielonych specjalistycznych porad w poradni. Ponadto, wykonywane specjalistyczne czynności lekarskie, przeprowadzane operacje nie są nadzorowane i ma Pan dowolność w ich doborze. W ramach przedmiotowej umowy cywilnoprawnej ponosi Pan pełne ryzyko gospodarcze, łącznie z solidarną odpowiedzialnością wobec pacjentów. Swoje obowiązki wykonuje Pan zatem w pełni samodzielnie, bez jakiegokolwiek bezpośredniego nadzoru i z zachowaniem swobody wyboru metod diagnostycznych oraz terapeutycznych. Za wykonane usługi wystawia Pan faktury, a przychód i koszty jego uzyskania rozlicza w obrębie własnej księgowości.

Pana przychód godzinowy wynikający z przedmiotowej umowy zlecenia jest również znacząco wyższy niż z uprzedniego wykonywania pracy jako lekarza rezydenta. Jest to naturalne, biorąc pod uwagę następujące fakty: znacznie szerszy zakres obowiązków, diametralnie większy zakres odpowiedzialności za wykonywane czynności oraz inne warunki pracy. Podsumowując powyższe, zgodnie ze stanem faktycznym, usługi wykonywane przez Pana w ramach działalności gospodarczej na rzecz... są zdecydowanie różne od czynności, które wykonywał Pan dla tegoż podmiotu w trakcie umowy o pracę.

W uzupełnieniu wniosku doprecyzował Pan, że od 12 lutego 2024 r. wykonuje Pan usługi na rzecz... jedynie w ramach działalności gospodarczej. Zawarty we wniosku zwrot, który został przywołany w wezwaniu: "w ramach zawartej umowy o pracę" jest oczywistą omyłką pisarską, ponieważ zwrot powinien brzmieć "w ramach zawartej umowy zlecenia". Tym samym należy jeszcze raz wskazać, że w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 11 lutego 2024 r. był Pan zatrudniony w ww. placówce na umowę o pracę, a następnie od 12 lutego 2024 r. wykonuje Pan usługi na rzecz tego podmiotu tylko w ramach umowy B2B.

Usługi wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz świadczeniobiorcy nie odpowiadają czynnościom, które wykonywał Pan dla... na podstawie umowy o pracę. Obecnie - w ramach usług świadczonych na rzecz... - świadczy Pan usługi lekarza specjalisty. W ramach umowy B2B przyjmuje Pan zatem zlecenie na wykonywanie specjalistycznych procedur leczniczych, są to głównie: przeprowadzanie specjalistycznych procedur operacyjnych, przeprowadzanie specjalistycznego leczenia narządu ruchu, sprawowanie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w poradni specjalistycznej, pełnienie samodzielnych dyżurów medycznych bez nadzoru. Natomiast w ramach umowy o pracę wykonywał Pan podstawowe czynności lekarskie, pracował na oddziale, brał udział w operacjach, sprawował dyżury jako osoba szkoląca się w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej przyjmuje Pan od... zlecenie na wykonywanie specjalistycznych procedur leczniczych, są to głównie: przeprowadzanie specjalistycznych procedur operacyjnych, przeprowadzanie specjalistycznego leczenia narządu ruchu, sprawowanie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej w poradni specjalistycznej. Pełni Pan też samodzielne dyżury medyczne bez nadzoru. Od początku przedmiotem działalności gospodarczej była praktyka lekarska ogólna, sklasyfikowana pod kodem PKWiU 86.21.10.0. Natomiast w związku z uzyskaniem specjalizacji, działalność będzie sklasyfikowana pod kodem PKWiU 86.22.1 - Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej. W Pana ocenie, jak wskazano we własnym stanowisku w sprawie do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w tym wyłączenie z art. 8 ust. 2. Prowadzi Pan ewidencję, o której mowa w art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Pytanie

Czy podejmując współpracę w ramach B2B z byłym pracodawcą w oparciu o kontrakt, jako lekarz specjalista, może Pan rozliczać dochody (przychody) uzyskane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie (przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Pana zdaniem, dochody (przychody) uzyskiwane z tytułu świadczenia przez Pana usług lekarskich na rzecz byłego pracodawcy w ramach prowadzonej przez Pana jednoosobowej działalności gospodarczej mogą być opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Pana zdaniem, świadczone przez Pana w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługi na rzecz.

nie są tożsame z czynnościami, które wykonywał Pan w tej placówce na podstawie umowy o pracę. Zakres usług świadczonych przez Pana w ramach działalności gospodarczej jest bowiem zdecydowanie szerszy niż czynności, które wykonywał Pan na podstawie umowy o pracę, co wynika z uzyskania przez Pana większych kompetencji merytorycznych i formalno-prawnych.

Warunkiem koniecznym do tego, aby być lekarzem specjalistą jest odbycie stażu specjalizacyjnego, zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza. Obecne rozwiązania prawne w tym zakresie ustanawiają rezydenturę jako szczególny rodzaj umowy o pracę, ponieważ ma ona na celu przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza specjalisty i jest warunkiem uzyskania możliwości jego samodzielnego wykonywania. Rezydent musi pracować pod nadzorem kierownika stażu i w godzinach jego pracy. Rezydent wykonuje wszystkie czynności pod nadzorem lekarza specjalisty.

Środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z zatrudnianiem rezydentów przekazywane są przez ministra właściwego do spraw zdrowia do podmiotów prowadzących rezydenturę, natomiast wynagrodzenie lekarza specjalisty w ramach kontraktów lekarskich jest opłacane przez szpitale ze środków własnych. W kontraście do tego, w ramach kontraktu, jako lekarz, specjalista wykonuje czynności zawsze i w całości samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

Zauważalna jest również odmienność merytoryczna wykonywanych przez Pana czynności. Pana praca jako lekarza rezydenta miała na celu kształcenie się w danej dziedzinie medycyny. Natomiast obecnie w ramach usług świadczonych na rzecz... świadczy Pan usługi lekarza specjalisty.

Istnieją interpretacje indywidualne potwierdzające, że praca lekarza specjalisty i lekarza rezydenta nie są tożsame (np. interpretacja indywidualna Nr 0113-KDIPT2-1.4011.55.2022.2.MGR. Podobnie w interpretacjach indywidualnych: Nr 0115-KDIT3.4011.9.2017.1.AW, Nr IBPBI/1/4511-263/15-2/BK, Nr 0115-KDWT.4011.89.2020.1.KG, Nr 0115-KDIT-3.4011.545.2021.2.AD).

W stanowiskach tych uznano, że lekarz rezydent po zakończeniu specjalizacji może w tym samym roku podatkowym świadczyć usługi dla swojego byłego pracodawcy i zachować przy tym prawo do opodatkowania podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Istnieją również decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uznające, że praca lekarza specjalisty i lekarza rezydenta nie jest taka sama. Znane są ponadto liczne wyroki sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego, uznające, że jeśli czynności wykonywane w ramach etatu działalności gospodarczej pokrywają się tylko w części, to można zastosować rozliczenie na zasadach liniowych (np. sygn. akt: II FSK 516/09, II FSK 2163/09, II FSK 2416/16,1 SA/GI 1056/15).

W świetle przedstawionych licznych stanowisk linia orzecznicza w rzeczonej materii wydaje się jednoznaczna.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada zróżnicowanie sposobu opodatkowania poszczególnych rodzajów dochodów (przychodów) osób fizycznych na podstawie systemu przyporządkowywania ich do odpowiedniego źródła przychodów.

Ustawodawca, tworząc system opodatkowania dochodów osób fizycznych, miał na względzie, że przysporzenia uzyskiwane przez osoby fizyczne mogą być skutkiem różnych rodzajów czynności i zdarzeń. Stworzył więc klasyfikację tych przysporzeń na podstawie kryterium źródła przychodów i system ich opodatkowania uwzględniający specyfikę poszczególnych źródeł.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Źródłami przychodów są:

- stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

- pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego sporządzone na piśmie oświadczenie o zastosowaniu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określonego w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie zaś z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 776 z późn. zm.).

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zwracam uwagę, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku

dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylona,

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

uchylona,

e)

uchylona,

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych

przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności

wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego

lub każdego z małżonków,

a)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

)

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

6)

(uchylony).

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Z powołanych powyżej uregulowań prawnych wynika, że możliwości wyboru sposobu opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych pozbawiony jest podatnik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, a usługi te odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonywał na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy.

Ponadto, warunkiem koniecznym dla skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ustawowym terminie.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

We wniosku wskazał Pan, że od 18 marca 2020 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem od początku była praktyka lekarska ogólna, sklasyfikowana pod kodem PKD 86.21.Z. Natomiast w związku z uzyskaniem specjalizacji, działalność będzie sklasyfikowana pod kodem PKD 86.22.Z. Do końca 2023 r. był Pan opodatkowany na zasadach ogólnych (skala podatkowa), natomiast od 1 stycznia 2024 r. wybrał Pan opodatkowanie w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zawiadomienie o zmianie formy opodatkowania w 2024 r. zostało złożone do właściwego naczelnika urzędu skarbowego 20 lutego 2024 r. W odniesieniu do prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej będą zachowane warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W okresie od 1 grudnia 2017 r. do 11 lutego 2024 r. był Pan zatrudniony w oparciu o umowę o pracę w.... Z uwagi na ukończenie szkolenia specjalizacyjnego i uzyskanie tytułu lekarza specjalisty, świadczy Pan od 12 lutego 2024 r. na rzecz ww. podmiotu usługi lekarza specjalisty w ramach umowy zlecenia (B2B). W ramach zwartej umowy zlecenia przyjmuje Pan od... zlecenia na wykonywanie specjalistycznych procedur leczniczych. W ramach przedmiotowej umowy cywilnoprawnej ponosi Pan pełne ryzyko gospodarcze, łącznie z solidarną odpowiedzialnością wobec pacjentów. Swoje obowiązki wykonuje Pan zatem w pełni samodzielnie, bez jakiegokolwiek bezpośredniego nadzoru i z zachowaniem swobody wyboru metod diagnostycznych oraz terapeutycznych. Usługi wykonywane przez Pana w ramach działalności gospodarczej na rzecz... są zdecydowanie różne od czynności, które wykonywał Pan dla tegoż podmiotu w trakcie umowy o pracę. Usługi wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz świadczeniobiorcy nie odpowiadają czynnościom, które wykonywał Pan dla... na podstawie umowy o pracę. Obecnie-w ramach usług świadczonych na rzecz... - świadczy Pan usługi lekarza specjalisty. Od początku przedmiotem działalności gospodarczej była praktyka lekarska ogólna, sklasyfikowana pod kodem PKWiU 86.21.10.0. Natomiast w związku z uzyskaniem specjalizacji, działalność będzie sklasyfikowana pod kodem PKWiU 86.22.1 - Usługi w zakresie specjalistycznej praktyki lekarskiej. W Pana ocenie, do wykonywanej działalności nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w tym wyłączenie z art. 8 ust. 2. Prowadzi Pan ewidencję, o której mowa w art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro usługi wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz świadczeniobiorcy nie odpowiadają czynnościom, które wykonywał Pan w roku podatkowym dla byłego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, to uzyskane w ramach działalności gospodarczej przychody z tytułu świadczenia usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, nie podlegają wyłączeniu z ryczałtu ewidencjonowanego na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wobec tego, podejmując współpracę w ramach B2B z byłym pracodawcą w oparciu o kontrakt jako lekarz specjalista może Pan rozliczać przychody uzyskane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej według wybranej przez Pana formy opodatkowania tj. w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jednocześnie wskazać należy, że ocena "tożsamości" wykonywanych czynności w ramach stosunku pracy oraz prowadzonej działalności gospodarczej może nastąpić w toku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego. Mając na uwadze treść art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), w przedmiotowej sprawie wydając interpretację prawa podatkowego nie jestem uprawniony do przeprowadzania postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy czynności wykonywane przez Panią w ramach umowy o pracę, są lub będą tożsame z czynnościami, które wykonuje Pani ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Pana stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo zaznaczyć należy, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jestem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Pana oraz Pana stanowiskiem, tym samym dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktyczny przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy wyłącznie możliwości opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mającej zastosowanie w odniesieniu do świadczonych przez Pana usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż jest to przedmiotem Pana zapytania. Inne kwestie nie podlegały naszej ocenie.

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji indywidualnych oraz wyroków sądów administracyjnych wskazać należy, że powołane interpretacje oraz wyroki dotyczą konkretnych spraw podatników osądzonych w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nim zawarte są wiążące.

Pana stanowisko uznajemy za prawidłowe, pomimo odniesienia się w treści pytania i stanowiska do dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z uwagi na fakt, że opodatkowaniu w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody, a nie dochody powyższe uznano za oczywistą omyłkę pisarską pozostającą bez wpływu na rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego oraz zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako: "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl