0113-KDIPT2-1.4011.302.2023.3.RK - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.302.2023.3.RK Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi pośrednictwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek z 4 kwietnia 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy stawki ryczałtu. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 21 czerwca 2023 r. (wpływ 26 czerwca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, tj. podlega Pan w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Prowadzi Pan działalność gospodarczą. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na podstawie umowy cesji praw i obowiązków z umowy dystrybucyjnej, Pan jako cedent, przeniósł na cesjonariusza - słowacką spółkę, swoje prawa i obowiązki dystrybutora, w tym prawo licencji; obowiązki w zakresie zamówień od dostawcy, tj. ilości oraz asortymentu towaru tak, aby limit obrotu zawarty w umowie dystrybucyjnej za dany rok obrotowy został zrealizowany.

Dodatkowo, Pan (cedent) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie prowadził działania w nakierowane na znalezienie i wskazanie cesjonariuszowi głównego odbiorcy towaru od dostawcy (Usługi Pośrednictwa).

W piśmie z 21 czerwca 2023 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazał Pan, że prowadzi Pan działalność gospodarczą od 17 grudnia 2012 r. Jako formę opodatkowania stosuje Pan dla prowadzonej działalności gospodarczej ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Prowadzona przez Pana działalność jest działalnością usługową - pozarolniczą działalnością gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 74.90.12.0.

Data zawarcia umowy dystrybucyjnej to 19 lutego 2016 r., umowa zawarta z...., umowa zawarta na 5 lat, została przedłużona. Z tytułu zawartej umowy dystrybucyjnej miał Pan wyłączne prawo do sprzedaży, komercjalizacji i dystrybucji, również on-line, produktów.. Umowa zawiera zapisy dotyczące minimalnej wartości docelowego obrotu. Licencja dystrybucyjna dotyczy wyłącznej dystrybucji w Polsce wszystkich produktów należących do asortymentu..... w celu rozwoju sprzedaży tych produktów. Między Panem, a dystrybutorem nie ma powiązań. Nie jest Pan wspólnikiem słowackiej spółki. Powód zawarcia umowy cesji z umowy dystrybucyjnej - zmiana modelu prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności ograniczenie ryzyka.

W odpowiedzi na pytanie, o jaką dostawę towarów chodzi i na podstawie jakiej umowy i kiedy zawartej oraz przez jaki czas będzie Pan świadczył działania nakierowane na znalezienie i wskazanie cesjonariuszowi głównego odbiorcy towaru od dostawcy - wskazał Pan, że chodzi o dostawę kawy, usługi nakierowane na znalezienie i wskazanie cesjonariuszowi głównego odbiorcy towaru od dostawcy. Usługi są świadczone na podstawie umowy o współpracę, od 1 lutego 2022 r., umowa jest zawarta na czas nieokreślony a więc nie ma końcowej daty świadczenia usług.

Wniosek dotyczy 2023 r. Złożył Pan oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów w formie ryczałtu. Spełnia Pan warunki do opodatkowania w formie ryczałtu określone w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Spełnia Pan warunki do opodatkowania w formie ryczałtu określone w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie uzyskuje Pan przychodów z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia usług fotograficznych (PKWiU 74.2) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. q) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie uzyskuje Pan przychodów ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W piśmie z 21 lipca 2023 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, doprecyzował Pan opis sprawy wskazując, że zakresem Pana działalności jest pośrednictwo komercyjne, pośrednictwo w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów między klientem a potencjalnym kontrahentem. Przedmiotem Pana wniosku ma być 2023 r., po zmianie opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów w formie ryczałtu złożył Pan 30 marca 2023 r. Od momentu przejścia na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych prowadzi Pan ewidencję przychodów.

W odpowiedzi, jakie są świadczone w 2023 r. przez Pana Usługi Pośrednictwa w ramach prowadzonej działalności, które mają być przedmiotem Pana wniosku wskazał Pan, że zajmuje się Pan pośrednictwem komercyjnym, czyli odpłatnym pośredniczeniem w znajdowaniu kontrahentów (dostawców, nabywców) dla swoich klientów. Pośredniczy w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów między klientem, a potencjalnym kontrahentem. Podejmuje też czynności zmierzające do zawarcia umowy między nimi. Świadczone przez Pana w 2023 r. Usługi Pośrednictwa będą polegały na pośrednictwie w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów między klientem a potencjalnym kontrahentem. Podejmuje też Pan czynności zmierzające do zawarcia umowy między nimi. Zmiana modelu prowadzonej działalności gospodarczej (która była powodem zawarcia umowy cesji) oznacza jej reorganizację funkcjonalną w związku ze zmianą profilu prowadzonej działalności.

Tak jak wskazał Pan poprzednio, działalność gospodarczą prowadzi Pan od 17 grudnia 2012 r., a umowę dystrybucyjną zawarł 19 lutego 2016 r.

Pytanie

Czy przychód ze świadczenia przez Pana Usług Pośrednictwa może zostać opodatkowany ryczałtem na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 21 czerwca 2023 r.)

Przychód ze świadczenia Usług Pośrednictwa może zostać opodatkowany ryczałtem na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w wysokości 8,5%.

Roczny Pana przychód ze świadczenia Usług pośrednictwa nie przekroczy kwot wskazanych w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Do Pana nie mają zastosowania wyłączenia z opodatkowania ryczałtem, o których mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie uzyskuje Pan przychodu z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie uzyskuje Pan przychodu ze świadczenia usług fotograficznych (PKWiU 74.2) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. q) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie uzyskuje Pan przychodu ze świadczenia tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nie uzyskuje Pan przychodu ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Definicja słownikowa "pośrednictwa" wskazuje, że jest to działalność osoby trzeciej mająca na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron a także kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy.

Biorąc pod uwagę unijne oraz polskie orzecznictwo, usługa pośrednictwa powinna charakteryzować się w szczególności następującymi cechami: jej nadrzędnym celem jest dążenie do zawarcia umowy, usługa jest świadczona na rzecz klienta, za którą ten klient dokonuje zapłaty wynagrodzenia.

Zdaniem Pana, Usługi Pośrednictwa powinny być opodatkowane ryczałtem w wysokości 8,5% jako usługi pośrednictwa komercyjnego - usługi rozeznania rynkowego (pośrednictwo w interesach), jako usługi ujęte w klasie 74.90.12.0 PKWiU.

Dopasowanie Usług Pośrednictwa do działu 74 grupy 74.9 PKWiU, konkretnie do klasy 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń" zostało dokonane zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług oraz jej interpretacją, która wskazuje zasady metodyczne, tzw. PKWiU 2015 - stanowiące integralną część klasyfikacji.

Stosownie do pkt 5.3.2 zasad metodycznych, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

Ze względu na możliwość zaklasyfikowania opisanych Usług Pośrednictwa do kilku grupowań na podstawie pkt 7.6.2 zasad metodycznych wybrano dla opisanej usługi o złożonym charakterze grupowanie, które zawiera bardziej dokładny opis czynności i jednocześnie do takiej, która nadaje całości zasadniczy charakter i dotyczy usługi o najbardziej zbliżonym charakterze.

I tak, zgodnie z tytułem Sekcji M PKWiU 2015, sekcja ta obejmuje "Usługi Profesjonalne, Naukowe i Techniczne", gdzie zawarto m.in.: usługi prawne, usługi rachunkowo-księgowe i w zakresie audytu, usługi doradztwa podatkowego, usługi firm centralnych (head offices), usługi doradztwa związane z zarządzaniem, usługi architektoniczne i inżynierskie i związane z nimi doradztwo techniczne, usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, usługi reklamowe, usługi badania rynku i opinii publicznej, usługi fotograficzne, usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych, usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne, usługi profesjonalne, naukowe i techniczne wymagające wiedzy specjalistycznej, gdzie indziej niesklasyfikowane, usługi weterynaryjne.

W sekcji tej zawarty jest m.in. dział 74 który obejmuje "pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną". W dziale tym zawarta jest m.in. grupa 74.9 "Pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne gdzie indziej niesklasyfikowane", w skład której wchodzi grupowanie PKWiU 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń". Grupowanie to obejmuje w szczególności (i) usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, włączając praktykę zawodową, a także (ii) usługi wyceny antyków, biżuterii, itp., co Pan rozumie także jako ocena wartości przedmiotów i usług realizowania na zlecenie.

Uwzględniając powyższe, opisywane Usługi Pośrednictwa, polegające w szczególności właśnie na pośrednictwie komercyjnym, spełniają kryteria i posiadają właściwości dla usług objętych symbolem PKWiU 74.90.12.0 "Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń".

W każdym przypadku, uwzględniając powyższe, opisane Usługi Pośrednictwa spełniają kryteria PKWiU dział 74, grupy 74.9, dla których w przepisach art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy nie zostały przewidziane przepisy szczególne ustalające inną stawkę, wobec czego od przychodów ze świadczenia Usług Pośrednictwa należy stosować 8,5% stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy.

Podobne stanowisko w zakresie opodatkowania ryczałtem usług pośrednictwa komercyjnego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął m.in. w interpretacjach:

̶ z 4 kwietnia 2022 r., Nr 0114-KDIP3-2.4011.37.2022.4.BM;

̶ z 4 czerwca 2021 r., Nr 0113-KDlPT2-1.4011.271.2021.2.ISL oraz

̶ z 7 lipca 2021 r., Nr 0115-KDIT1.4011.293.2021.2.MST - powołującej się także na interpretację wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 października 2019 r., Nr 0115-KDIT3.4011.315.2019.2.DP - istotnej w kontekście ustalenia charakteru usług rozeznania rynkowego - pośrednictwa w interesach.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Działalność usługowa to pozarolnicza działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

Stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych, tj. wyłączeń, o których mowa w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

)

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6)

(uchylony).

Stosownie do art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jak stanowi art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Artykuł 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 15% przychodów ze świadczenia usług pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzona przez Pana działalność jest działalnością usługową, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z PKWiU pod symbolem 74.90.12.0. Przedmiotem Pana wniosku jest 2023 r., w którym zajmuje się Pan pośrednictwem komercyjnym, czyli odpłatnym pośredniczeniem w znajdowaniu kontrahentów (dostawców, nabywców) dla swoich klientów. Pośredniczy Pan w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów między klientem, a potencjalnym kontrahentem. Podejmuje Pan też czynności zmierzające do zawarcia umowy między nimi. Wskazał Pan też, że nie uzyskuje przychodów z pośrednictwa w sprzedaży hurtowej (PKWiU grupa 46.1).

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz przepisy prawne stwierdzić należy, że przychód, który Pan uzyskuje w 2023 r. ze świadczenia Usług Pośrednictwa sklasyfikowanych wg PKWiU 74.90.12.0 podlega opodatkowaniu wg 8,5% stawki ryczałtu określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli złożył Pan oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pozwalającym na skorzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniego klasyfikowania PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Przedmiotowa interpretacja dotyczy przedmiotu Pana zapytania czyli ustalenia właściwej stawki ryczałtu z tytułu świadczonych usług - inne kwestie nieobjęte pytaniem nie podlegały ocenie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl