0113-KDIPT2-1.4011.294.2024.1.RK - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi impresariatu sportowego

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 24 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.294.2024.1.RK Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi impresariatu sportowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

28 marca 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 20 marca 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy określenia stawki ryczałtu.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Jest Pan polskim rezydentem podatkowym, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Posiada Pan zarejestrowaną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy - Prawo przedsiębiorców, jako osoba fizyczna. Początkowo działalność ta nie była faktycznie prowadzona, gdyż została zawieszona. Wznowił Pan (odwiesił) działalność gospodarczą i podjął jej wykonywanie 12 grudnia 2023 r.

Wskazaną działalność będzie wykonywał Pan na podstawie umowy o współpracy obejmującej świadczenie usług. Usługi, które ma Pan zamiar realizować na podstawie umowy obejmować będą wyłącznie usługi zarządzania wizerunkiem danego klienta, w tym negocjowanie i zawieranie umów w zakresie uczestnictwa w wydarzeniach sportowych/artystycznych (walkach w formule...,) na warunkach przez niego ustalonych.

W tym zakresie usługi obejmować będą wyłącznie następujące czynności:

* negocjowanie udziału w wydarzeniu sportowym/artystycznym (walce w formule...),

* zawarcie umowy o udział w wydarzeniu sportowym/artystycznym (walce w formule...),

* ustalenie pól eksploatacji oraz zakresu korzystania z wizerunku Klienta,

* ustalenie wynagrodzenia związanego z korzystaniem z wizerunku Klienta,

* określenie zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wynikających z przysługującego klientowi statusu prawnego.

W ramach wskazanych usług będzie wykonywał Pan następujące czynności:

a)

reprezentowanie zawodnika dla potrzeb jego udziału w walce w formule...,

b)

negocjowanie z organizatorami walk w formule... warunków udziału zawodnika w tym wydarzeniu,

c)

negocjowanie warunków umowy o udział zawodnika w walce w formule (w tym wynagrodzenia)... i zawarcie tej umowy.

Skutkiem tych czynności będzie zawieranie umów ustalających zasady udziału zawodnika w walce w formule..., w tym zasad wykorzystania jego wizerunku i danych dla potrzeb tego wydarzenia (np. w celach marketingowych).

Wszelkie wskazane powyżej czynności mieszczą się w zakresie działalności sklasyfikowanej jako 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana. Podklasa ta obejmuje w szczególności:

* pośrednictwo w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, z wyłączeniem pośrednictwa w handlu nieruchomościami,

* działalność związaną z wyceną, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (antyki, biżuteria, itp.),

* doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania,

* działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do filmu, teatru oraz innej działalności artystycznej lub sportowej, wydania książek, nagrań muzycznych, scenariuszy sztuk, prac artystycznych i fotografii przez wydawców, producentów, itp.

Odnosząc powyższy zakres czynności do klasyfikacji PKD oraz PKWiU, będzie Pan wykonywał następujące czynności z następującym skutkiem, sklasyfikowane wg następujących kodów PKD i PKWiU:

a)

będzie wyszukiwał Pan podmioty organizujące walki w formule..., w których Pana Klient będzie mógł wziąć udział, a następnie negocjował warunki udziału Klienta w takim wydarzeniu, a ostatecznie (skutek czynności) podpisywał wynegocjowaną umowę co stanowi:

* wg PKD następującą działalność: 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

* wg PKWiU następującą działalność: 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,

b)

będzie ustalał Pan i negocjował zasady wynagrodzenia Klienta z tytułu udziału w wydarzeniu, o którym mowa w pkt a) oraz z tytułu korzystania z wizerunku Klienta, czego skutkiem będzie ustalenie i uzyskanie przez Klienta wynagrodzenia z tego tytułu, co stanowi:

* wg PKD następującą działalność - 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

* wg PKWiU następującą działalność - 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,

c)

będzie ustalał Pan i negocjował zasady korzystania z danych osobowych Klienta, w tym zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wynikających z przysługującego klientowi statusu prawnego dla potrzeb Pana udziału w wydarzeniach w postaci walk i marketingu tych wydarzeń oraz zapewniał odpowiednią dokumentację i zawarcie stosownych porozumień w tym zakresie, co stanowi:

* wg PKD następującą działalność - 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

* wg PKWiU następującą działalność - 74.90.19.0 - Usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane,

d)

będzie ustalał Pan i negocjował zasady korzystania z wizerunku Klienta, w tym pola eksploatacji oraz zawierał w imieniu Klienta odpowiednie porozumienia w tym zakresie, celem wykorzystania wizerunku Klienta dla celów marketingowych wydarzeń (walk), w których uczestniczy, co stanowi:

* wg PKD następującą działalność - 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

* wg PKWiU następującą działalność - 74.90.19.0 - Usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mając powyższe na uwadze, czynności Pana stanowić będą przede wszystkim działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do działalności sportowej.

Ustalanie zasad wynagradzania z tytułu korzystania z wizerunku może być również klasyfikowane jako działalność związana z wyceną. Natomiast takie czynności, jak ustalenie pól eksploatacji oraz zakresu korzystania z wizerunku Klienta, czy też określenie zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wynikających z przysługującego Klientowi statusu prawnego mogą być uznane za doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania.

Usługi sklasyfikowane pod kodem 74.90.Z mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%. Dotyczy to przede wszystkim usług pośrednictwa w interesach, w tym także, związanych z doradztwem. W takim przypadku prawo do stawki 8,5% potwierdzają liczne interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej m.in.:

* z 4 kwietnia 2022 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.37.2022.4.BM,

* z 25 marca 2022 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.70.2022.3.BM,

* z 18 marca 2022 r. Nr 0114-KDIP2-2.4011.64.2022.2.KW,

* z 7 lipca 2021 r. Nr 0115-KDIT1.4011.293.2021. 2.MST.

Usługi te w ramach PKWiU powinny być sklasyfikowane jako: 74.90.19.0, 74.90.12.0. Tak sklasyfikowane usługi również mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, co potwierdzają liczne interpretacje podatkowe (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPP2/443-548/10/RSZ, pismo z 2 sierpnia 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0112-KDSL1-1.4011.211.2023.2.JB, interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0114-KDIP3-1.4011.397.2019.3.k.p., pismo z 17 marca 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0112-KDIL2-2.4011.106.2021.1.AG, pismo z 26 września 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0113-KDIPT2-1.4011.190.2021.11.MZ, pismo z 7 grudnia 2022 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0112-KDIL2-2.4011.708.2022.2.AA, pismo z 27 stycznia 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0112-KDIL2-2.4011.909.2022.2.WS, pismo z 2 października 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0115-KDST2-1.4011.348.2023.2.AW).

Usługi Pana są właśnie takimi usługami. W szczególności nie stanowią one usług doradztwa związanych z zarządzaniem. Stanowią bowiem odrębne od nich usługi agentów występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do działalności sportowej, powiązane z doradztwem wyłącznie w tym zakresie, tj. innym doradztwem niż doradztwo związane z zarządzaniem.

Nie będzie Pan świadczył doradztwa ogólnobiznesowego. Możliwość zastosowania stawki 8,5% w takim przypadku, t.j., co do takiego doradztwa również potwierdzają interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej przykładowo z 25 kwietnia 2022 r. Nr 0114-KDIP2-2.4011.177.2022.2.AG i z 5 kwietnia 2022 r. Nr 0114-KDIP2-1.4011.121.2022.2.MW.

Mając więc na uwadze powyższą analizę przepisów uważa Pan, że usługi wykonywane przez Pana powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wskazana działalność ma charakter usługowy, zgodnie z art. 12 pkt 1-4 oraz pkt 6-8 Ustawy o ryczałcie. Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały i nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 Ustawy o ryczałcie.

Dodatkowo wskazuje Pan, że działalność jest działalnością usługową - pozarolniczą działalnością gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczane do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Nie będzie Pan uzyskiwał przychodów ze świadczenia usług firm centralnych (head office) (PKWiU ex dział 70), ani usług doradztwa związanych z zarządzaniem (PKWiU 77.22.16), z wyjątkiem usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie będzie Pan uzyskiwał przychodów ze świadczenia usług fotograficznych (PKWiU 74.2) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. q) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie będzie Pan uzyskiwał przychodów ze świadczenia tłumaczeń pisemnych i ustnych (PKWiU 74.3) innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. r) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie będzie uzyskiwał Pan przychodów ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego oprogramowania (PKWiU 74.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Będzie spełniał Pan warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wybrał Pan jako formę opodatkowania ryczałt poprzez złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu przed uzyskaniem przychodu w aktualnym roku podatkowym.

Pytanie

Czy zakres usług wskazanych w stanie faktycznym, które ma Pan zamiar wykonywać w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikują się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że usługi wykonywane przez Pana powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W szczególności zaś nie powinny być opodatkowane stawką 12%.

Wskazana we wniosku działalność ma charakter usługowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawkę 8,5% stosuje się do przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Do wykonywanej przez Pana działalności nie będą miały i nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 Ustawy o ryczałcie.

Czynności Pana stanowić będą bowiem przede wszystkim działalność agentów lub agencji występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do działalności sportowej. Ustalanie zasad wynagradzania z tytułu korzystania z wizerunku może być również klasyfikowane jako działalność związana z wyceną. Natomiast takie czynności jak ustalenie pól eksploatacji oraz zakresu korzystania z wizerunku Klienta, czy też określenie zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wynikających z przysługującego Klientowi statusu prawnego mogą być uznane za doradztwo inne niż doradztwo z zakresu architektury lub inżynierii oraz doradztwo w zakresie zarządzania.

Takie usługi, jako sklasyfikowane pod kodem 74.90.Z mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy to przede wszystkim usług pośrednictwa w interesach, w tym także, związanych z doradztwem. W takim przypadku prawo do stawki 8,5% potwierdzają liczne interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej m.in. z:

* 4 kwietnia 2022 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.37.2022.4.BM,

* 25 marca 2022 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.70.2022.3.BM,

* 18 marca 2022 r. Nr 0114-KDIP2-2.4011.64.2022.2.KW,

* 7 lipca 2021 r. Nr 0115-KDIT1.4011.293.2021.2.MST.

Usługi te w ramach PKWiU powinny być sklasyfikowane jako: 74.90.19.0, 74.90.12.0. Tak sklasyfikowane usługi również mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, co potwierdzają liczne interpretacje podatkowe (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach Nr IBPP2/443-548/10/RSz, pismo z 2 sierpnia 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0112-KDSL1-1 4011.211.2023.2.JB, interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.397.2019.3.k.p., pismo z 17 marca 2021 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0112-KDIL2-2.4011.106.2021.1.AG, pismo z 26 września 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.190.2021.11.MZ, pismo z 7 grudnia 2022 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0112-KDIL2-2.4011.708.2022.2.AA, pismo z 27 stycznia 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0112-KDIL2-2.4011.909.2022.2.WS, pismo z 2 października 2023 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej Nr 0115-KDST2-1.4011.348.2023.2 AW).

Usługi Pana są właśnie takimi usługami. W szczególności nie stanowią one usług doradztwa związanych z zarządzaniem. Stanowią bowiem odrębne od nich usługi agentów występujących w imieniu indywidualnych osób, w celu zaangażowania do działalności sportowej, powiązane z doradztwem wyłącznie w tym zakresie, t.j. innym doradztwem niż doradztwo związane z zarządzaniem. Nie będzie Pan świadczył doradztwa okołobiznesowego. Możliwość zastosowania stawki 8,5% w przypadku takiego doradztwa również potwierdzają interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (przykładowo z 25 kwietnia 2022 r. Nr 0114-KDIP2-2.4011.177.2022.2 AG i z 5 kwietnia 2022 r. Nr 0114-KDIP2-1.4011.121.2022.2.MW).

Mając więc na uwadze powyższą analizę przepisów uważa Pan, że usługi wykonywane przez Pana powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 776):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 5a pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c)

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zgodnie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

)

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6)

(uchylony).

Ponadto w art. 8 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazano:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jednocześnie należy wskazać, że warunkiem skorzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest złożenie oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Zauważyć należy, że wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Wobec tego, dla zastosowania właściwej stawki ryczałtu do przychodów uzyskanych z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy, zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.), mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

Stawki ryczałtu zostały określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi, które są sklasyfikowane wg PKWiU 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń oraz wg PKWiU 74.90.19.0 - Usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Mając na uwadze opis sprawy i powyższe przepisy prawne wskazać należy, że uzyskiwane przychody z tytułu usług wskazanych w stanie faktycznym, które Pan wykonuje w ramach klasyfikacji PKWiU 74.90.12.0 - Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń oraz w ramach klasyfikacji PKWiU 74.90.19.0 - Usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane, podlegają opodatkowaniu wg stawki ryczałtu w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiednich klasyfikacji wg PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tych klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Interpretacja dotyczy przedmiotu zapytania, inne kwestie nie podlegały ocenie.

Przy wydawaniu interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

W odniesieniu do powołanych przez Pana interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące w sprawie będącej przedmiotem Pana wniosku.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl