0113-KDIPT2-1.4011.276.2023.5.RK - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 11 września 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.276.2023.5.RK Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowny Panie:

1)

ponownie rozpatruję sprawę Pana wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej - w wyniku uwzględnienia zażalenia Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej postanowieniem z 1 września 2023 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.276.2023.4.ID uchylił w całości moje postanowienie z 10 lipca 2023 r., Nr 0113-KDIPT2-1.4011.276.2023.3.RK o pozostawieniu Pana wniosku bez rozpatrzenia, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia, i

2)

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 kwietnia 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia właściwej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu świadczonych usług. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 8 maja 2023 r. (wpływ 12 maja 2023 r.) i pismem z 8 maja 2023 r. (wpływ 7 czerwca 2023 r.)

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi dla jednego kontrahenta, za które to usługi wystawia Pan jedną fakturę miesięcznie.

Zakres wykonywanych prac obejmuje:

* analizę funkcjonalności systemów informatycznych,

* projektowanie architektury aplikacji będących częścią większych systemów,

* testowanie zaimplementowanych rozwiązań,

* wdrażanie systemów informatycznych zgodnych z wymaganiami klienta,

* przygotowywanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów,

* tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych,

* konfigurację narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne.

Zadania, które wykonuje Pan dotyczą analizy wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemie, wdrażania nowych funkcjonalności w systemie - nie dotyczą rozbudowy i implementacji oprogramowania (nie projektuje Pan oprogramowania oraz nie rozwija Pan oprogramowania technologii informatycznych).

Ponadto wykonuje Pan usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących wdrożenia funkcjonalności: ogólne testy aplikacji (sprawdzenie wraz z kontrahentem czy program, który został stworzony nie posiada błędów i działa zgodnie z założeniami projektowymi), raportowanie błędów, omówienie wymagań biznesowych, omawianie sposobu wdrażania funkcjonalności, omówienie integracji systemowych oraz omówienie zaproponowanych rozwiązań i technologii - nie dotyczą one doradztwa w zakresie oprogramowania.

Wykonuje Pan również usługi polegające na przedstawianiu funkcjonalności systemu, polegających na wskazaniu sposobu ich działania w danym systemie. Czynności, które wykonuje Pan nie dotyczą usług takich jak: programowanie i rozwój oprogramowania technologii informatycznych czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania czy ulepszania, ani też doradztwa w zakresie oprogramowania. Nie jest Pan programistą i ekspertem w dziedzinie oprogramowania i nie świadczy też takich usług.

Do wniosku załączył Pan potwierdzenie wydane przez Urząd Statystyczny, że wyżej wymienione czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci systemów komputerowych.

W piśmie z 8 maja 2023 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazał Pan, że prowadzona przez Pana działalność jest działalnością usługową - pozarolniczą działalnością gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

Wykonywane przez Pana usługi są sklasyfikowane wg PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej świadczy Pan usługi dla jednego kontrahenta, za które to usługi wystawia Pan jedną fakturę miesięcznie.

Zakres wykonywanych prac obejmuje:

* analizę funkcjonalności systemów informatycznych,

* projektowanie architektury aplikacji będących częścią większych systemów,

* testowanie zaimplementowanych rozwiązań,

* wdrażanie systemów informatycznych zgodnych z wymaganiami klienta,

* przygotowywanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów,

* tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych,

* konfigurację narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne.

Zadania, które wykonuje Pan dotyczą analizy wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemie, wdrażania nowych funkcjonalności w systemie - nie dotyczą rozbudowy i implementacji oprogramowania (nie projektuje Pan oprogramowania oraz nie rozwija Pan oprogramowania technologii informatycznych). Ponadto wykonuje Pan usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących wdrożenia funkcjonalności: ogólne testy aplikacji (sprawdzenie wraz z kontrahentem czy program, który został stworzony nie posiada błędów i działa zgodnie z założeniami projektowymi), raportowanie błędów, omówienie wymagań biznesowych, omawianie sposobu wdrażania funkcjonalności, omówienie integracji systemowych oraz omówienie zaproponowanych rozwiązań i technologii - nie dotyczą one doradztwa w zakresie oprogramowania.

Wykonuje Pan również usługi polegające na przedstawianiu funkcjonalności systemu, polegające na wskazaniu sposobu ich działania w danym systemie. Czynności, które wykonuje Pan nie dotyczą usług takich jak: programowanie i rozwój oprogramowania technologii informatycznych, czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania czy ulepszania, ani też doradztwa w zakresie oprogramowania. Nie jest Pan programistą i ekspertem w dziedzinie oprogramowania i nie świadczy też takich usług.

Powyższe działania zostały sklasyfikowane zgodnie z kodem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z późn. zm., dalej: "PKWiU 2015") pod symbolem 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych.

Działania podejmowane przez Pana w związku ze świadczeniem usług nie stanowią usług związanych z oprogramowaniem, rozumianych jako projektowanie, tworzenie, testowanie i utrzymywanie kodu źródłowego programów komputerowych.

Wniosek dotyczy roku podatkowego 2023.

Od 1 stycznia 2022 r. zadecydował Pan o zmianie formy opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Złożył Pan pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 20 lutego 2022 r. (z uwagi na fakt, że pierwszy przychód z działalności gospodarczej w 2022 r. miał zostać osiągnięty w styczniu 2022 r.).

Spełnia Pan warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a i lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Pana przychody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej w 2022 r. nie przekroczyły kwoty 2 000 000 euro. Zgodnie z przewidywaniami przychody uzyskane z tego źródła przychodów w roku podatkowym 2023 również nie przekroczą wskazanej powyżej kwoty.

Spełnia Pan warunki określone w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie występują żadne negatywne przesłanki wynikające z art. 8 ww. ustawy.

Nie świadczy Pan i nie zamierza Pan świadczyć usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Nie świadczy Pan i nie zamierza Pan świadczyć usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy zakres świadczonych przez Pana usług sklasyfikowanych jako PKWiU 62.01.12.0 opisanych szczegółowo kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a co za tym idzie, czy przychód osiągany przez Pana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod kodem 62.01.12.0, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Przychód osiągany w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowanych pod kodem PKWiU 62.01.12.0, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 z późn. zm.):

Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarczą oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ww. ustawy:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

(uchylona)

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

(uchylona)

e)

(uchylona)

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

)

jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

6)

(uchylony).

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1)

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2)

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z późn. zm.) oraz wyjaśnieniami Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU z 2015 r., w dziale 62 - USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI I USŁUGI POWIĄZANE mieści się klasa 62.01 - USŁUGI ZWIĄZANE Z OPROGRAMOWANIEM. Klasa ta obejmuje: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników.

Klasa ta obejmuje analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia:

* rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika,

* pisanie programów na zlecenie użytkownika,

* projektowanie stron internetowych.

Klasa ta nie obejmuje:

* publikowania pakietów oprogramowania, sklasyfikowanego w 58.29.Z,

* usług związanych z przystosowaniem programów na potrzeby rynku, wykonywanych na własny rachunek, sklasyfikowanych w 58.29,

* usług w zakresie planowania i projektowania systemów komputerowych, które integrują sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, nawet wtedy, gdy dostarczane oprogramowanie może być ich integralną częścią, sklasyfikowanych w 62.02.

Grupowanie PKWiU 62.01.1 obejmuje "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych". W ramach tego grupowania mieści się m.in. PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych". Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

* usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

* usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Z opisu sprawy wynika, że w ramach działalności gospodarczej świadczy Pan usługi dla kontrahenta, które sklasyfikowane są wg PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Zakres wykonywanych przez Pana prac obejmuje analizę funkcjonalności systemów informatycznych, projektowanie architektury aplikacji będących częścią większych systemów, testowanie zaimplementowanych rozwiązań, wdrażanie systemów informatycznych zgodnych z wymaganiami klienta, przygotowywanie specyfikacji technicznej do projektowanych i zaimplementowanych systemów, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych, konfigurację narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne.

Wskazać należy, że przepis art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1, wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania.

Zgodnie z wykładnią literalną słowo "związany z" oznacza "dotyczy czegoś, mający związek z czymś lub kimś". Tym samym, usługi związane z oprogramowaniem to usługi, które dotyczą oprogramowania.

Wobec tego usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) to takie spośród "Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych", które są związane z oprogramowaniem. Za uznaniem stanowiących przedmiot wniosku usług za związane z oprogramowaniem wskazuje ich opis przedstawiony przez Pana, jak również wyjaśnienia do klasyfikacji PKWiU 62.01. Usługi projektowania architektury aplikacji będących częścią większych systemów wskazują, że te usługi są związane z oprogramowaniem. Wskazanie przez Pana, że nie jest Pan programistą i ekspertem w dziedzinie oprogramowania nie przesądza o tym, że usługi nie są związane z oprogramowaniem. Wobec powyższego, niezasadne jest przyjęcie, że świadczone przez Pana usługi nie są związane z oprogramowaniem.

Mając na uwadze opis sprawy i powyższe przepisy, należy stwierdzić, że przychód osiągany przez Pana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej z tytułu usług sklasyfikowanych wg PKWiU 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 12%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna jest wydana przy założeniu, że poprawnie zakwalifikował Pan świadczone usługi do odpowiedniej klasyfikacji wg PKWiU. Interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości tej klasyfikacji (zasady formalnego przyporządkowania towaru lub usługi do grupowania statystycznego nie są przepisami prawa podatkowego).

Załączony do wniosku dokument nie podlega weryfikacji w ramach wydania interpretacji.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonałem wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzam postępowania dowodowego, lecz opieram się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy sprawy będącej przedmiotem zapytania. Inne kwestie nie podlegały ocenie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl