0113-KDIPT2-1.4011.253.2018.2.DJD - Opodatkowanie przychodu osoby na stanowisku prokurenta spółki komandytowej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 3 lipca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.253.2018.2.DJD Opodatkowanie przychodu osoby na stanowisku prokurenta spółki komandytowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2018 r. (data wpływu 20 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych powołania Wnioskodawcy na prokurenta Spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) w związku z czym pismem z dnia 22 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT1-1.4012.253.2018.1.DJD, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano za pośrednictwem platformy ePUAP, w dniu 22 maja 2018 r. (data doręczenia 29 maja 2018 r., identyfikator poświadczenia ePUAP -.....). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 4 czerwca 2018 r. (data wpływu 8 czerwca 2018 r.), nadanym za pośrednictwem poczty w dniu 4 czerwca 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w. Spółka z o.o. Sp.k. z siedzibą w... (dalej: Spółka). Umowa ta została zawarta na czas nieokreślony.

Zakres obowiązków Wnioskodawcy obejmuje:

1.

współtworzenie oraz realizację strategii Spółki,

2.

współudział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,

3.

podejmowanie decyzji dotyczących kierunku rozwoju nowych produktów/usług,

4.

zarządzanie operacyjne i koordynację działań pracy wszystkich działów w Spółce, skutkujące odpowiedzialnością za rachunek zysków i strat Spółki oraz płynność finansową przedsiębiorstwa,

5.

wdrażanie procesów zarządczych i operacyjnych Spółki,

6.

nadzorowanie pracy innych działów i współpracę z nimi.

Ponadto, Wnioskodawca prowadzi własną działalność gospodarczą. Działalność ta ma charakter zarobkowy i polega na świadczeniu następujących usług:

* analiza rynku, działań konkurencji,

* usługi w ramach oceny rynku dla koncepcji biznesowych Spółki,

* doradztwo w zakresie utrzymywania kontaktów i relacji z dotychczasowymi klientami oraz sposobów pozyskiwania nowych,

* usługi w zakresie opiniowania umów handlowych i partnerstwa strategicznego,

* doradztwo w zakresie planowania produkcji i kontroli jakości produkcji,

* współpraca z zarządem, raportowanie wyników.

W dniu 6 lutego 2018 r. Wnioskodawca otrzymał pozytywną interpretację podatkową Nr 0113-KDIPT2-1.4011.474.2017.l.DJD, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stosownie do art. 30c oraz art. 9a ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca może zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której jest jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora zarządzającego, stawkę liniową podatku w wysokości 19%.

Wnioskodawca w najbliższej przyszłości może zostać powołany na stanowisko prokurenta Spółki na podstawie uchwały zarządu Komplementariusza. Głównym celem ustanowienia prokury będzie umocowanie Wnioskodawcy - jako dyrektora zarządzającego, do zawierania w imieniu i na rzecz Spółki umów sprzedażowych z obecnymi i potencjalnymi klientami Spółki. W przypadku powołania na prokurenta Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1 000 zł.

W piśmie z dnia 4 czerwca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez Niego usługi na rzecz. Sp. z o.o. Sp.k. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są sklasyfikowane pod symbolem PKD 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Umowa o świadczenie usług na rzecz Spółki, nie jest umową o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktem menedżerskim lub umową o podobnym charakterze. Ponadto, czynności świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Jego działalności gospodarczej w żaden sposób nie pokrywają się również z czynnościami wykonywanymi w ramach stosunku pracy.

Wnioskodawca, w ramach zawartej umowy o pracę, jest zatrudniony na stanowisku dyrektora zarządzającego. Czynności wykonywane na podstawie umowy o pracę nie są tożsame ze świadczonymi w ramach działalności gospodarczej usługami na rzecz Spółki, bowiem:

* czynności wykonywane w ramach umowy o pracę obejmują swym zakresem:

* współtworzenie oraz realizację strategii Spółki,

* współudział w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,

* podejmowanie decyzji dotyczących kierunku rozwoju nowych produktów/usług,

* zarządzanie operacyjne i koordynację działań pracy wszystkich działów w Spółce, skutkujące odpowiedzialnością za rachunek zysków i strat Spółki oraz płynność finansową przedsiębiorstwa,

* wdrażanie procesów zarządczych i operacyjnych Spółki,

* nadzorowanie pracy innych działów i współpracę z nimi,

* zaś czynności wykonywane w ramach działalności gospodarczej obejmują:

* analizę rynku, działań konkurencji,

* usługi w ramach oceny rynku dla koncepcji biznesowych Spółki,

* doradztwo w zakresie utrzymywania kontaktów i relacji z dotychczasowymi klientami oraz sposobów pozyskiwania nowych,

* usługi w zakresie opiniowania umów handlowych i partnerstwa strategicznego,

* doradztwo w zakresie planowania produkcji i kontroli jakości produkcji,

* współpracę z zarządem, raportowanie wyników.

To, że czynności te nie mają tożsamego charakteru oraz, że różnią się swoim zakresem, zostało potwierdzone w poprzednio wydanej interpretacji indywidualnej.

Wnioskodawca nie jest członkiem zarządu w Spółce, w której będzie pełnić funkcję prokurenta. Z istoty prokury wynika, że jest to pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do dokonywania czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, dlatego nie sposób jest wskazać, co dokładnie Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach prokury, bowiem będzie to zależało od potrzeb podmiotu, który udzieli Mu prokury. Głównym celem ustanowienia prokury będzie umocowanie Wnioskodawcy, jako dyrektora zarządzającego, do zawierania, w imieniu i na rzecz Spółki, umów sprzedażowych z obecnymi i potencjalnymi klientami.... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Podstawą powołania Wnioskodawcy na prokurenta będzie uchwała zarządu i w uchwale zarządu zostanie ustalone wynagrodzenia dla prokurenta. Pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką nie będzie istniał odrębny stosunek prawny w postaci umowy o pracę, czy umowy zlecenia, która swoim zakresem obejmowałaby czynności związane z wykonywaniem prokury. Obecnie obowiązująca umowa o pracę nie obejmuje czynności polegających na reprezentowaniu Spółki w czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Wnioskodawca, czemu nie można zaprzeczyć, jest uprawniony do dokonywania określonych czynności, np. do opracowywania i wdrażania strategii inwestycyjnych Spółki, jednakże zakres Jego obowiązków wynikający z zawartej umowy o pracę, nie obejmuje reprezentacji Spółki na zewnątrz, a umocowanie takie jest jedną z kluczowych funkcji prokury. Czynności wykonywane w ramach prokury nie będą obejmować swym zakresem czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy o świadczenie usług na rzecz Spółki. Czynności wykonywane w ramach prokury to czynności, niezależnie od tego, czego będą dotyczyć, polegające na reprezentowaniu Spółki na zewnątrz i działaniu w jej imieniu, co oznacza, że takich samych czynności nie mógłby dokonywać Wnioskodawca na podstawie umowy o świadczenie usług. Analogicznie, czynności wykonywane w ramach prokury nie będą obejmować swym zakresem czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pracę. Wnioskodawca takich samych czynności nie mógłby dokonywać jedynie na podstawie umowy o pracę, gdyż nie byłby do nich umocowany. Czynności związane z wykonywaniem prokury nie będą więc odpowiadały czynnościom wykonywanych w ramach umowy o pracę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Do jakiego źródła przychodów należy zakwalifikować wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu bycia prokurentem Spółki?

2. Czy wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał z tytułu bycia prokurentem, uniemożliwi dalsze korzystania z liniowej formy opodatkowania dla dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę w ramach zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 1091 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, dalej: k.c.), prokura jest specjalnym rodzajem pełnomocnictwa, które udzielane jest przez przedsiębiorcę podlegającego wpisowi do rejestru, które swym zakresem obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

W ocenie Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 wynagrodzenie, które w przyszłości otrzyma z tytułu bycia prokurentem, na podstawie uchwały zarządu, należy zaliczyć, stosownie do art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.), do przychodów z innych źródeł opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Za zajętym przez Wnioskodawcę stanowiskiem przemawia w pierwszej kolejności to, że wynagrodzenia z tytułu bycia prokurentem nie można zaliczyć do kategorii źródeł przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f. (stosunek pracy), czy w art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. (działalność wykonywana osobiście).

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z powołanej powyżej definicji przychodów ze stosunku pracy wynika więc, że do przychodów pracownika zalicza się zarówno świadczenia pieniężne, jak i niepieniężne. Oznacza to, że za przychód pracownika uznać można każde świadczenie otrzymane w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy z danym pracodawcą, bez względu na źródło finansowania tego świadczenia. Mimo, że Wnioskodawcę i Spółkę łączy m.in. stosunek pracy - Wnioskodawca jest bowiem zatrudniony na stanowisku dyrektora zarządzającego - to ewentualnego wynagrodzenia z tytułu bycia prokurentem, gdy podstawę pełnienia funkcji stanowić będzie jedynie uchwała zarządu, nie można zakwalifikować do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f. Pomiędzy Wnioskodawcą a Spółka nie będzie istniał odrębny stosunek prawny w postaci umowy o pracę, czy umowy zlecenia, która swoim zakresem obejmowałaby czynności związane z wykonywaniem prokury. Obecnie obowiązująca umowa o pracę nie obejmuje czynności polegających na reprezentowaniu Spółki w czynnościach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Wnioskodawca, czemu nie można zaprzeczyć, jest uprawniony do dokonywania określonych czynności, np. do opracowywania i wdrażania strategii inwestycyjnych Spółki, jednakże zakres Jego obowiązków wynikający z zawartej umowy o pracę, nie obejmuje reprezentacji Spółki na zewnątrz, a umocowanie takie jest jedną z kluczowych funkcji prokury. Kwalifikacja wynagrodzenia Wnioskodawcy, które może w przyszłości otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji prokurenta w Spółce, w której jest On jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę, do przychodów ze stosunku pracy byłaby możliwa - jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 28 stycznia 2010 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Nr IBPBII/1/415-881/09/AŻ - wyłącznie wtedy, jeśli umowa o pracę swoim zakresem obejmowałaby zarówno wykonywanie czynności związanych z prokurą, jak również otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawca podkreśla, że wynagrodzenie, które może otrzymać, jeśli zostanie powołany na prokurenta Spółki, nie może zostać zaliczone do źródła przychodów, jakim jest stosunek pracy.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że wynagrodzenie, które może otrzymać, jeśli zostanie powołany na prokurenta, nie może być również zaliczone do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, gdyż nie dochodzi do spełnienia przesłanek opisanych w art. 13 pkt 7 i pkt 8 u.p.d.o.f. Zakres podmiotowy art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. odnosi się do przychodów uzyskiwanych przez członków organów - spółek kapitałowych - niezależnie od sposobu ich powoływania. Zakres ten jest więc ograniczony tylko do członków organów zarządzających i stanowiących osób prawnych. Natomiast, zgodnie z treścią art. 1091 § 1 k.c., prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającemu obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Udzielenie prokury nie skutkuje więc automatycznym powołaniem do organów spółki.

Wnioskodawcę i Spółkę oprócz umowy o pracę łączy również umowa o świadczenie usług, jednak i ona swoim zakresem nie obejmuje czynności, które mogą łączyć się z wykonywaniem prokury. W tym przypadku tytułem do wypłaty należności nie będzie również umowa o świadczenie usług (umowa zlecenia), zgodnie z którą przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Tym samym ewentualnego przychodu prokurenta - w przedstawionym zdarzeniu przyszłym - nie można zaliczyć do przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z tej przyczyny nie sposób jest zgodzić się, aby wynagrodzenie, które Wnioskodawca może w przyszłości otrzymać, jeśli zostanie powołany na prokurenta, kwalifikować jako przychód z tytułu działalności wykonywanej osobiście.

W ocenie Wnioskodawcy - w związku z wykluczeniem, jako źródła przychodów dla wynagrodzenia prokurenta, stosunku pracy oraz działalności wykonywanej osobiście - wynagrodzenie, które Wnioskodawca będzie otrzymywał, jeśli zostanie powołany na prokurenta Spółki, należy zaliczyć, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. do przychodów z innych źródeł.

Katalog przychodów należących do tzw. innych źródeł, wskazany w przywołanym przepisie - z uwagi na posłużenie się sformułowaniem "w szczególności" ma charakter otwarty. Wyliczenie zawarte w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. jest zatem jedynie wyliczeniem przykładowym. Tak więc, podstawą uzyskania przychodów z innych źródeł mogą być tylko takie czynności, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majątkowe. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega zatem dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w następstwie których mamy do czynienia z przyrostem mienia, osiągniętym przysporzeniem majątkowym mającym konkretny wymiar finansowy. Oznacza to, że zakres art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. obejmuje również kwotę wypłaconego wynagrodzenia za pełnienie funkcji prokurenta.

Zajęte stanowisko znajduje również potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 lutego 2010 r., Nr IBPBII/I/415-946/09/ŚS, w której stwierdził on, że "jeżeli istotnie pracownik wnioskodawcy nie pełni funkcji prokurenta w ramach stosunku pracy (obowiązek w tym zakresie nie został uregulowany w umowie o pracę), lecz na podstawie uchwały zarządu, to świadczenie z tytułu pełnienia funkcji prokurenta winno być zakwalifikowane jako przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

Reasumując, wynagrodzenie które otrzyma Wnioskodawca, jeśli zostanie powołany na prokurenta Spółki, gdzie podstawę udzielenia prokury będzie stanowić uchwała zarządu, nie będzie mogło zostać zaliczone do źródła, jakim jest stosunek pracy, czy działalność wykonywana osobiście. Przychód ten kwalifikuje się wyłącznie do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.

W ocenie Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2, wynagrodzenie, które otrzyma, jeśli zostanie powołany na prokurenta Spółki, w żaden sposób nie wpływa na możliwość dalszego stosowania liniowej formy opodatkowania dla dochodów osiąganych z zawartej ze Spółką umowy o świadczenie usług, która jest przez Niego wykonywana w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej.

W art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie wskazano, kiedy podatnik traci prawo do liniowej formy opodatkowania osiągniętego dochodu.

Z przepisu tego wynika, że jeżeli podatnik, który wybrał liniowy sposób opodatkowania, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Należy wyraźnie podkreślić, że przywołany przepis w ogóle nie znajduje zastosowania do przypadku wskazanego w opisie zdarzenia przyszłego. W opisanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie bowiem do spełnienia przesłanek wskazanych w art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f., które to przesłanki pozbawiają prawa do stosowania liniowej formy opodatkowania.

Wnioskodawca będzie pełnić funkcję prokurenta jedynie na podstawie uchwały zarządu, nie zaś na podstawie umowy o pracę. Nie można więc twierdzić, jakoby czynności, które będą wykonywane w ramach prokury, będą wpływały na dopuszczalność stosowania liniowej stawki podatku dochodowego. Wnioskodawca ma prawo do stosowania tzw. liniówki, bowiem w ramach własnej działalności gospodarczej nie świadczy usług, które odpowiadałyby czynnościom, jakie wykonuje w ramach stosunku pracy.

Jako, że prokura nie będzie wykonywana w ramach stosunku pracy, a przepis art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. milczy w zakresie innych stosunków prawnych, jakie łączyć miałyby podatnika i podmiot, na rzecz którego świadczy on usługi, nie sposób jest stwierdzić, aby przepis ten miał zastosowanie do przychodów, które zaliczane są do kategorii przychodów z innych źródeł.

W tej sytuacji należy stwierdzić, że przychód, który Wnioskodawca osiągnie, jeśli zostanie powołany na prokurenta Spółki, w żaden sposób nie wypłynie na możliwość dalszego stosowania przez Niego liniowej stawki opodatkowania do dochodów uzyskiwanych w związku z zawartą umową o świadczenie usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy zaznaczyć, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie się różnić od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będą zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w......., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl