0113-KDIPT2-1.4011.224.2018.4.AP - Zwolnienie z PIT przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółki jawnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 lipca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.224.2018.4.AP Zwolnienie z PIT przychodu w związku z wniesieniem aportu do spółki jawnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 9 kwietnia 2018 r. (data wpływu 12 kwietnia 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 20 czerwca 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego z tytułu wniesienia aportu do Spółki jawnej (pytanie Nr 4) jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2018 r. do tutejszego Organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 29 maja 2018 r., Nr 0113-KDIPT1-1.4012.352.2018.1.RG, Nr 0113-KDIPT2-1.4011.224.2018.1.MGR, Nr 0111-KDIB4.4014.151.2018.4.AD, na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 30 maja 2018 r. (data doręczenia 6 czerwca 2018 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 13 czerwca 2018 r. (data wpływu 20 czerwca 2018 r.), nadanym za pośrednictwem.... w dniu 13 czerwca 2018 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest jednoosobowym przedsiębiorcą gospodarczym, będącym właścicielem trzech nieruchomości przemysłowych zabudowanych, za pomocą których prowadzi swoją działalność. Nieruchomości położone są w A., B. oraz w C.

Wnioskodawca prowadzi działalność w następującym zakresie:

* co do działalności głównej - w zakresie handlu, importu, eksportu oraz dystrybucji urządzeń (narzędzi) technicznych oraz różnych wyrobów metalowych, jak również świadczenia usług z ich użyciem. Działalność jest prowadzona w formie zakładu - Centrum.... i wykorzystuje w całości wszystkie trzy nieruchomości Wnioskodawcy, za wyjątkiem nieruchomości w C., która jest jedynie w części przeznaczona na działalność Centrum...., w pozostałej części nieruchomość w C. jest przez Wnioskodawcę komercyjnie wynajmowana podmiotom trzecim w ramach działalności ubocznej. Działalność główna jest w całości opodatkowana podatkiem VAT, według stawki podstawowej oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

* co do działalności ubocznej - Wnioskodawca prowadzi też najem komercyjny na części nieruchomości w C. (tj. tej części, która nie jest wykorzystywana na potrzeby Centrum....), a działalność ta jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, według stawki podstawowej oraz podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych.

Wnioskodawca nie korzysta z ulg i zwolnień w powyższych podatkach. Nie prowadzi poza tym innej działalności gospodarczej. Powyższe nieruchomości są ujęte jako środki trwałe w księgach prowadzonej działalności, a Wnioskodawca prowadzi pełne księgi rachunkowe.

Pierwsza z ww. nieruchomości zabudowanych została zabudowana budynkiem przemysłowym, ukończonym w październiku 2017 r. i jest obecnie w całości wykorzystywana na potrzeby działalności przedsiębiorstwa - zakładu (działalność główna). Na wybudowanie tego budynku Wnioskodawca poniósł nakłady, od nabycia których dokonał odliczenia całego podatku VAT naliczonego w fakturach dokumentujących nabycie tych nakładów. Druga z ww. nieruchomości jest obecnie w całości wykorzystywana na potrzeby działalności przedsiębiorstwa Centrum.... (działalność główna). Jest ona całkowicie zamortyzowana pod względem podatku dochodowego, a ponadto w okresie ostatnich dziesięciu lat nie było czynionych nakładów ulepszających tę nieruchomość i podwyższających jej wartość początkową, a od których byłby odliczany podatek VAT naliczony.

Trzecia z ww. nieruchomości została zakupiona w październiku 2016 r., a na jej nabycie Wnioskodawca zaciągnął kredyt inwestycyjny w banku, który jest na bieżąco spłacany. Kredyt ten jest zabezpieczony na tejże nieruchomości, w formie zabezpieczenia hipotecznego.

Nabycie tej nieruchomości przez Wnioskodawcę było opodatkowane podatkiem VAT, zaś Wnioskodawca - jako nabywca - odliczył cały podatek VAT naliczony, zawarty w cenie sprzedaży.

Nieruchomość ta jest wykorzystywana:

* w części - na działalność przedsiębiorstwa Centrum.... (działalność główna),

* w pozostałej części - na działalność uboczną Wnioskodawcy (najem komercyjny).

Dla prowadzenia działalności głównej kluczowa jest nieruchomość w A., gdzie koncentruje się działalność główna. Druga i trzecia nieruchomość nie stanowią kluczowych aktywów dla prowadzenia przedsiębiorstwa Centrum...., lecz mają charakter pomocniczy. W nieruchomości położonej w B. mieści się dodatkowy punkt sprzedaży (oddział) przedsiębiorstwa, natomiast nieruchomość położona w C. jest budynkiem biurowym przeznaczonym zasadniczo pod komercyjny wynajem, stanowiącym samodzielny element prowadzonej działalności gospodarczej (działalność uboczna), a jedynie w części jest wykorzystywana jako punkt sprzedaży Centrum..... (działalność główna).

Obie działalności (główna i uboczna) są wyodrębnione pod względem księgowym, finansowym, organizacyjnym oraz funkcjonalnym. W szczególności:

* pozycje finansowe - koszty, przychody, wierzytelności i zobowiązania są przyporządkowane odrębnie, według rodzaju działalności; pozycje finansowe, które dotyczą obu rodzajów działalności, są rozliczane proporcjonalnie na poszczególne rodzaje działalności według klucza odpowiedniego dla danej pozycji finansowej,

* pracownicy Wnioskodawcy są przyporządkowani stanowiskami i zakresem obowiązków do poszczególnych rodzajów działalności, to jest każdy pracownik jest jednoznacznie przypisany do danego rodzaju działalności Wnioskodawcy (główna lub uboczna),

* wyposażenie przedsiębiorstwa - środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz aktywa obrotowe są ujęte w sposób pozwalający na identyfikację, której działalności dotyczą.

Ponadto - poza ww. nieruchomościami oraz zobowiązaniami kredytowymi - w skład przedsiębiorstwa Wnioskodawcy (łącznie co do działalności głównej oraz ubocznej) wchodzą w szczególności:

* maszyny,

* urządzenia i środki transportu,

* umowy leasingu środków transportu, w trakcie realizacji,

* nabyte towary, wyroby i surowce do produkcji,

* środki pieniężne na rachunku bankowym oraz prawa do rachunku bankowego przedsiębiorstwa,

* kasy fiskalne,

* wartości niematerialne i prawne - prawa do licencji programów komputerowych używanych w toku działalności,

* ogół praw i obowiązków z umów zawartych z pracownikami (łącznie ok. 25 osób),

* ogół praw i obowiązków z umów zawartych z kontrahentami i najemcami - w zakresie nabywania i sprzedaży towarów i usług stanowiących przedmiot działalności przedsiębiorstwa,

* ogół praw i obowiązków z umów zawartych z dostawcami mediów - w zakresie dostaw energii, wody, usług odprowadzania ścieków, itp.,

* wydane Wnioskodawcy pozwolenia na budowę i użytkowanie, obejmujące nakłady budowlane na nieruchomościach stanowiących Jego własność,

* prawo do nazwy firmy,

* prawo do logo przedsiębiorstwa,

* prawo do platformy internetowej służącej reklamie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz obsłudze zamówień oraz serwisu,

* prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how), obejmujące tajemnicę handlową i produkcyjną, w szczególności bazę klientów, tajemnicę procesu produkcyjnego, dane kontrahentów, warunki handlowe, stosowane ceny i marże,

* wierzytelności i zobowiązania (salda) związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a także dokumentacja finansowa oraz pozycje finansowe, w sposób przewidziany w przepisach prawa podatkowego i bilansowego.

Wnioskodawca zamierza wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą działalność główną (Centrum....) w formie aportu do planowanej Spółki jawnej utworzonej wraz z synem Wnioskodawcy. Nowo utworzona Spółka jawna będzie kontynuowała działalność Wnioskodawcy w zakresie działalności głównej i będzie to wyłącznie działalność opodatkowana podatkiem VAT. Pozostała część przedsiębiorstwa - obejmująca działalność uboczną (komercyjny najem na bazie części nieruchomości w C. oraz w B.) - pozostanie przy Wnioskodawcy.

W ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalności głównej (Centrum....) - na własność planowanej Spółki jawnej - zostaną przeniesione:

* własność głównej nieruchomości zakładowej w A.,

* aktywa trwałe: maszyny, urządzenia i środki transportu,

* umowy leasingu środków transportu - w trakcie realizacji,

* aktywa obrotowe: nabyte towary, wyroby i surowce do produkcji,

* wydzielona część środków pieniężnych na rachunku bankowym (przeznaczonych jako wyposażenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum....) oraz prawa do rachunku bankowego przedsiębiorstwa, na którym są zgromadzone te środki,

* kasy fiskalne,

* aktywa trwałe: wartości niematerialne i prawne - prawa do licencji programów komputerowych używanych w toku działalności,

* ogół praw i obowiązków z umów zawartych z pracownikami (łącznie ok. 20-24 osoby),

* ogół praw i obowiązków z umów zawartych z kontrahentami (z wyłączeniem umów najmu wchodzących w zakres działalności ubocznej) - w zakresie nabywania i sprzedaży towarów i usług stanowiących przedmiot działalności głównej przedsiębiorstwa (Centrum....),

* ogół praw i obowiązków z umów zawartych z dostawcami mediów - w zakresie dostaw energii, wody, usług odprowadzania ścieków do nieruchomości zakładowej, itp.,

* wydane Wnioskodawcy pozwolenia na budowę i użytkowanie obejmujące nakłady budowlane na nieruchomościach stanowiących Jego własność,

* prawo do nazwy firmy,

* prawo do logo przedsiębiorstwa,

* prawo do platformy internetowej służącej reklamie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy oraz obsłudze zamówień oraz serwisu,

* prawo do tajemnicy przedsiębiorstwa (know-how) - obejmujące tajemnicę handlową i produkcyjną, w szczególności bazę klientów, tajemnicę procesu produkcyjnego, dane kontrahentów, warunki handlowe, stosowane ceny i marże,

* salda wymagalnych lub niewymagalnych wierzytelności i zobowiązań związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, a także dokumentacja finansowa oraz pozostałe pozycje finansowe, w sposób przewidziany w przepisach prawa podatkowego i bilansowego.

Do aportu zostanie również przywiązane zobowiązanie Wnioskodawcy do oddania Spółce jawnej w najem - na cele dotychczasowej działalności Centrum.... - całej nieruchomości w B. oraz części nieruchomości w C., na podstawie dwóch odrębnych umów najmu, na zasadach rynkowych. Najem ten nie będzie stanowił elementu wkładu do Spółki jawnej, tj. oddania przez Wnioskodawcę ww. nieruchomości do używania w znaczeniu art. 49 § 1 Kodeksu spółek handlowych (jako element wkładu Wnioskodawcy do Spółki jawnej), lecz będzie to oddanie nieruchomości do używania na podstawie odrębnego i odpłatnego tytułu prawnego (umowa najmu), z tym zastrzeżeniem, że warunki najmu będą odpowiadały warunkom rynkowym. Opisany najem będzie się mieścił w zakresie działalności ubocznej Wnioskodawcy, która pozostanie przy Wnioskodawcy po wniesieniu aportu. W ramach umów najmu Spółka jawna będzie uprawniona do dokonywania nakładów użytecznych (inwestycyjnych) na nieruchomościach w B. i w C., które zostaną jej oddane do używania na podstawie ww. umów najmu.

Z substancji zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum.... (dla celów aportu) zostanie wyłączony kredyt inwestycyjny przeznaczony na nabycie nieruchomości w C., ciążący na osobie Wnioskodawcy i Jego małżonki - albowiem jest on funkcjonalnie związany z tą nieruchomością i uboczną działalnością Wnioskodawcy w zakresie najmu, która jest realizowana wyłącznie w oparciu o tę nieruchomość. Wnioskodawca będzie spłacał ten kredyt osobiście, ze środków uzyskanych z działalności ubocznej (komercyjnego najmu) oraz ze środków uzyskanych z udziału Wnioskodawcy w zyskach planowanej Spółki jawnej, po przeniesieniu na tę Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum... w ramach aportu, zgodnie z opisem wniosku.

Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum.... do Spółki jawnej Wnioskodawca zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie dotychczasowej działalności głównej (Centrum....), ograniczając się do działalności ubocznej w zakresie wynajmu, w oparciu o nieruchomość w B. (najem w całości na rzecz Spółki jawnej) oraz w oparciu o nieruchomość w C. (najem w części na rzecz Spółki jawnej, a w pozostałej części na rzecz najemców komercyjnych).

Reasumując, po wniesieniu aportu do Spółki jawnej - przy Wnioskodawcy pozostanie:

* własność nieruchomości w C. oraz B.,

* ogół praw i obowiązków z zawartych umów najmu ww. nieruchomości - zarówno ze Spółką jawną (nieruchomości w B. i w C.), jak i innymi najemcami (nieruchomość w C.),

* ogół praw i obowiązków z zawartych umów dostaw mediów do nieruchomości w C. oraz w B. oraz ich utrzymania (dostawy energii, gazu, wody, kanalizacji, ogrzewania, a także konserwacji, sprzątania, itp.),

* ogół praw i zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego na nabycie nieruchomości w C., ciążącego na Wnioskodawcy i Jego małżonce,

* środki pieniężne (pozostałe po wniesieniu aportu do Spółki jawnej), służące obsłudze i utrzymaniu działalności ubocznej,

* ogół praw i obowiązków z umów z pracownikami (około 5-6 osób), przeznaczonych do obsługi działalności ubocznej - komercyjnego najmu,

Ponadto, Wnioskodawca uzyska zgody kontrahentów na przeniesienie wszystkich umów (tj. ogółu praw i obowiązków z tych umów) stanowiących element aportu, na planowaną Spółkę jawną, do której aport będzie wniesiony.

W zakresie aktu planowanej Spółki jawnej, Wnioskodawca dokona wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, opisanego jak wyżej, natomiast syn Wnioskodawcy - jako drugi wspólnik - dokona wniesienia środków pieniężnych.

Ponadto, obaj wspólnicy zobowiążą się do osobistej pracy na rzecz Spółki, w zakresie określonym w umowie Spółki. Ogół rzeczy, praw i zobowiązań - będących przedmiotem aportu do Spółki jawnej - stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu wyżej powołanego przepisu. Również w umowie wniesienia aportu ww. ogół rzeczy, praw i zobowiązań zostanie w taki sposób określony.

Zakres działalności Spółki jawnej będzie się pokrywał z zakresem dotychczasowej działalności głównej Wnioskodawcy - prowadzonej w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum...., tj. handlu, importu, eksportu oraz dystrybucji urządzeń (narzędzi) technicznych oraz różnych wyrobów metalowych, jak również świadczenia usług z ich użyciem (w formie zakładu - Centrum.....), a dodatkowo - w stosunku do dotychczasowego - zakres działalności zostanie poszerzony o sprzedaż artykułów BHP, a także usługi nadruku na takich artykułach. Cała ww. działalność będzie prowadzona wyłącznie przez Spółkę jawną z wykorzystaniem składników nabytej zorganizowanej części przedsiębiorstwa i będzie ona opodatkowana przez Spółkę jawną podatkiem od towarów i usług, według stawki podstawowej 23% VAT. Po aporcie przedsiębiorstwa do Spółki jawnej, Wnioskodawca - w najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości - nie będzie prowadził działalności gospodarczej wkraczającej w zakres dotychczasowej działalności głównej, przeniesionej do Spółki jawnej w formie Centrum..... Nie wyklucza to podjęcia przez Wnioskodawcę możliwości poszerzenia, w dalszej i bliżej nieokreślonej przyszłości, działalności gospodarczej, jednakże w oparciu o inne składniki majątku niż te będące przedmiotem aportu do Spółki jawnej. Wartość aportu zadeklarowana przez strony w umowie planowanej Spółki jawnej może odbiegać od wartości rynkowej, z uwagi na fakt, że Spółkę tworzyć będą osoby powiązane rodzinnie, jak i na fakt, że wkładem do Spółki jawnej każdej ze stron jest również osobiste zobowiązanie świadczenia pracy na rzecz Spółki - rzutuje to na wartość wkładów wnoszonych przez poszczególnych wspólników (ojciec i syn), jak i w konsekwencji udział w zyskach i prawo głosu uzależnione od tego udziału (udział w zyskach i moc decyzyjna poszczególnych wspólników).

Pismem z dnia 13 czerwca 2018 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że ogół rzeczy, praw i zobowiązań będących przedmiotem aportu do Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według zapisów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie: 46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia - przeważająca działalność gospodarcza.

Dodatkowa działalność gospodarcza:

a.

45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

b.

46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

c.

47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

d.

47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

e.

47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

f.

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

- przy czym, poprzez zakład - Centrum..... (wraz z dwoma dodatkowymi punktami sprzedażowymi w B. i C.) - Wnioskodawca prowadzi działalność główną, zaś działalność uboczną (najem komercyjny) prowadzi za pośrednictwem zakładu obejmującego pozostałą powierzchnię w nieruchomościach w B. i C., niewykorzystywaną na cele działalności głównej.

Po wniesieniu aportem do Spółki jawnej nieruchomość:

a.

w A. - zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych według wartości początkowej wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, zostanie zastosowana indywidualna stawka amortyzacyjna, wynikająca z art. 22j ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależniona od przyszłych przyjętych w Spółce jawnej zasad rachunkowości, przy czym nie będzie ona niższa niż 2,5% rocznie i nie wyższa niż 10% rocznie,

b.

w B - nie zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych,

c.

w C. - nie zostanie wprowadzona do ewidencji środków trwałych.

Wnioskodawca, jako wspólnik Spółki jawnej oraz jako wynajmujący Spółce jawnej wyodrębnione powierzchnie nieruchomości w C. oraz w B., zamierza ponieść następujące wydatki na:

a.

nieruchomość w B.:

* wydatki remontowe dotyczące nieruchomości,

* wydatki inwestycyjne dotyczące nieruchomości (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja),

* wydatki utrzymaniowe (eksploatacyjne) - dostawy mediów, usług czyszczenia, sprzątania oraz innych podobnych usług służących utrzymaniu zdatności użytkowej nieruchomości;

b.

nieruchomość w C.:

* wydatki remontowe dotyczące nieruchomości,

* wydatki inwestycyjne dotyczące nieruchomości (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja),

* wydatki utrzymaniowe (eksploatacyjne) - dostawy mediów, usług czyszczenia, sprzątania oraz innych podobnych usług służących utrzymaniu zdatności użytkowej nieruchomości;

c.

nieruchomość w A.:

* wydatki remontowe dotyczące nieruchomości,

* wydatki inwestycyjne dotyczące nieruchomości (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja),

* wydatki utrzymaniowe (eksploatacyjne) - dostawy mediów, usług czyszczenia, sprzątania oraz innych podobnych usług służących utrzymaniu zdatności użytkowej nieruchomości.

Poniesione ww. wydatki inwestycyjne spowodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Wzrostu wartości użytkowej nie spowodują wydatki utrzymaniowe i remontowe.

Według zawartego z synem, przyszłym wspólnikiem, porozumienia ustnego dotyczącego utworzenia Spółki jawnej wstępnie ustalono, że Wnioskodawca będzie wspólnikiem w nowo utworzonej Spółce jawnej oraz będzie posiadał udział w zysku Spółki jawnej na poziomie 70%, syn 30% i w taki też sposób będzie partycypował w stratach.

Wartość początkowa inwestycji czynionych przez Spółkę we wniesionych aportem nieruchomościach zostanie ustalona na podstawie faktycznie poniesionych przez Spółkę jawną wydatków na te inwestycje, według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia, art. 22a ust. 2 pkt 1 oraz art. 22g ust. 7 oraz ust. 3-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodów zostaną uwzględnione w rachunku podatkowym Wnioskodawcy z uwzględnieniem zasady określonej w art. 8 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca nie jest w stanie udzielić ścisłego zapewnienia co do czasokresu oraz zakresu ulepszeń planowanych na nieruchomościach w C. i B.

Wnioskodawca wskazuje jednak, że (wstępnie) planowane są prace remontowe i inwestycyjne w latach 2019-2020, polegające na remontach generalnych tych nieruchomości, obejmujące przykładowo: wymianę tynku, podłóg, drzwi, prace ociepleniowe, remont nawierzchni parkingu, naprawę dachu, rozważana jest dobudowa pomieszczeń, itp. Powyższe nakłady będą obejmowały zarówno prace remontowe służące odtworzeniu zdolności użytkowej obiektu, jak i prace ulepszeniowe (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja), nie przewiduje się wytworzenia nowego środka trwałego - raczej nakłady na już istniejącą infrastrukturę. Powyższe ulepszenia (o ile wystąpią) będą ujmowane w księgach Spółki jawnej według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, jak dla inwestycji w obce środki trwałe, na mocy art. 22g ust. 7 oraz ust. 3-5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Łącznej wartości nakładów nie sposób określić w sposób precyzyjny. Według wstępnych wyliczeń łączna wartość nie powinna przekroczyć 700 000 zł, przy czym wydatki remontowe Wnioskodawca szacuje na kwotę 400 000 zł, zaś wydatki ulepszeniowe na kwotę 300 000 zł, z zastrzeżeniem, że są to kwoty szacunkowe (planowane), które mogą ulec zmianie.

Odpisy amortyzacyjne od ulepszeń (inwestycji) czynionych przez Spółkę jawną w nieruchomościach wniesionych do używania (na podstawie umowy najmu) będą obliczane według art. 22j ust. 4 pkt 1, tj. indywidualnej stawki amortyzacyjnej obejmującej okres amortyzacji nie krótszy niż 10 lat, dodatkowo zgodnej z ogólnym planem amortyzacji wynikającym z zasad rachunkowości, albowiem Spółka prowadzić będzie pełne księgi rachunkowe.

Jeżeli chodzi o nieruchomości przenoszone do Spółki jawnej na własność, stawki amortyzacji stosowane do ulepszeń takich nieruchomości będą stawkami amortyzacyjnymi liniowymi, takimi jak stosowane dla amortyzacji samego budynku, a wynikające z wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznika do ustawy) na podstawie art. 22i ust. 1 w związku z art. 22h ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 22g ust. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poza ogólnymi wydatkami utrzymaniowymi (eksploatacyjnymi) oraz remontowymi (odtworzeniowymi) wymienionymi powyżej, Wnioskodawca nie przewiduje żadnych innych wydatków na te nieruchomości. Wydatki utrzymaniowe i remontowe w zakresie nieruchomości wniesionych do Spółki do używania będą obciążały Spółkę jawną oraz będą stanowiły koszt księgowy i podatkowy dla jej wspólników (w proporcji do ich udziałów w zysku) lub dla Wnioskodawcy w dacie ich poniesienia, na podstawie właściwych dowodów obcych wystawionych na Spółkę jawną lub Wnioskodawcę, zależnie od osoby dokonującej wydatków. Wartość ogólnych wydatków utrzymaniowych nieruchomości nie można określić w sposób ścisły, albowiem są one zmienne w czasie, w zależności, np. od pory roku (ogrzewanie budynków). Na potrzeby niniejszego wniosku można przyjąć, że wartość samych wydatków utrzymaniowych nie będzie niższa niż 100 000 zł miesięcznie.

Spółka jawna będzie prowadziła pełne księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Wnioskodawca zamierza opodatkować przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki jawnej, u wspólników będących osobami fizycznymi, proporcjonalnie do udziału w zyskach poszczególnych wspólników, stosownie do art. 8 ust. 1-2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powierzchnia przedmiotowych nieruchomości gruntowych, posadowionych na nich budynków oraz tytuł prawny przedstawiają się następująco:

a.

nieruchomość w B.: powierzchnia gruntu 788 m2, powierzchnia budynku 559 m2, tytuł prawny: współwłasność małżeńska, data nabycia: 6 lutego 1993 r.,

b.

nieruchomość w C.: powierzchnia gruntu 3 867 m2, powierzchnia budynku 934 m2, tytuł prawny: współwłasność małżeńska, data nabycia: 5 października 2016 r.,

c.

nieruchomość w A.: powierzchnia gruntu 1 600 m2, powierzchnia budynku 4 215 m2, tytuł prawny: współwłasność małżeńska, data nabycia: 23 czerwca 2009 r.

Wyżej wymienione nieruchomości zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności - dotyczy działek wymienionych we wniosku:

a.

nieruchomość w B.: data przyjęcia do ewidencji środków trwałych: 6 lutego 1993 r., wartość początkowa: trzysta milionów starych złotych, obecnie 30 000 zł,

b.

nieruchomość w C.: data przyjęcia do ewidencji środków trwałych: 5 października 2016 r., wartość początkowa: 2 460 000 zł,

c.

nieruchomość w A.: data przyjęcia do ewidencji środków trwałych: 23 czerwca 2009 r., wartość początkowa: 1 300 000 zł.

Przedmiotem najmu są wyodrębnione powierzchnie - przeznaczone na punkty sprzedażowe Centrum... - w nieruchomościach w B. oraz w C. Wnioskodawca zobowiąże się w akcie wniesienia aportu do oddania do odpłatnego korzystania tych powierzchni na rzecz Spółki jawnej, na podstawie stosunku najmu. Z tytułu tego oddania do odpłatnego korzystania Wnioskodawca będzie pobierał od Spółki jawnej czynsz w wysokości ustalonej w umowie. Zostanie zawarta tylko jedna umowa najmu dotycząca obu powierzchni (w obu nieruchomościach), będzie ona elementem umowy o wniesienie aportu, jako jej integralna część.

Wnioskodawca będzie wynajmował Spółce jawnej nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (najem komercyjny).

Po wniesieniu aportu Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w zakresie najmu komercyjnego oraz będzie sam opodatkowywał całość przychodów z najmu, w zakresie działalności gospodarczej, na zasadach ogólnych, jak dla pozarolniczej działalności gospodarczej przewidzianej w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca przewiduje, że będzie korzystał w tym zakresie z liniowej stawki 19% dla prowadzonej działalności gospodarczej, ale ostateczną decyzję podejmie po wniesieniu aportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytanie Nr 6 ostatecznie sformułowano w uzupełnieniu wniosku):

1. Czy transakcja wniesienia aportu opisana powyżej do Spółki jawnej będzie opodatkowana podatkiem VAT?

2. Czy w związku z wniesionym aportem, Wnioskodawca obowiązany jest dokonać korekty podatku VAT naliczonego, który odliczył w związku z dokonywaniem nabycia lub ulepszenia nieruchomości w A. oraz w C., które w ramach aportu wnosi do Spółki jawnej na własność lub udostępnia na podstawie umowy najmu?

3. Czy Spółka jawna będzie uprawniona do odliczenia podatku VAT naliczonego od faktur dokumentujących wydatki Spółki jawnej, a dotyczące nakładów na nieruchomości wniesionych do tej Spółki na własność lub oddanych na jej rzecz do używania na podstawie umowy najmu?

4. Czy w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, aport Wnioskodawcy do Spółki jawnej - obejmujący ogół rzeczy, praw i zobowiązań wnoszonych przez Wnioskodawcę do Spółki jawnej - spowoduje powstanie przychodu dla Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych?

5. Czy Wnioskodawca - jako wnoszący aport do Spółki jawnej lub jako wynajmujący tej Spółce nieruchomości na podstawie umów najmu - będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych ulepszeń (inwestycji) czynionych przez Spółkę w nieruchomościach przeniesionych na własność na Spółkę jawną lub oddanych Spółce jawnej do używania na podstawie umów najmu?

6. Czy Wnioskodawca - jako wnoszący aport do Spółki jawnej lub jako wynajmujący tej Spółce nieruchomości na podstawie umów najmu - będzie uprawniony do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów ponoszonych przez siebie lub Spółkę jawną kosztów używania (innych niż wymienione w pkt 5 powyżej) nieruchomości otrzymanych przez Spółkę do używania - tj. kosztów bieżącej eksploatacji oraz utrzymania (w szczególności: czynsz, dostawa mediów, sprzątanie, nieruchomości, podatki od nieruchomości, przeglądy techniczne, materiały eksploatacyjne) nieruchomości otrzymanych przez Spółkę na własność lub przekazanych jej do używania na podstawie umowy najmu?

7. Czy koszty wymienione w pkt 6 powyżej, Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?

8. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane po wniesieniu aportu - od składników aportu wniesionego do Spółki jawnej, opisane w pkt 5 - będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy w wysokości i według zasad określonych w art. 22g ust. 12 i ust. 14a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy?

9. Czy w przypadku stwierdzenia przez Organ podatkowy, że zadeklarowana w umowie planowanej Spółki jawnej wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Centrum...., jako aportu do tej Spółki, jest niższa od wartości rynkowej, znajdzie zastosowanie przepis art. 6 ust. 2-4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest zagadnienie zawarte w pytaniu Nr 4, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Natomiast w zakresie pytań Nr 1-3, dotyczących podatku od towarów i usług, pytań Nr 5-8, dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pytania Nr 9, dotyczącego podatku od czynności cywilnoprawnych, wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, aport Wnioskodawcy do Spółki jawnej, obejmujący ogół rzeczy, praw i zobowiązań przenoszonych przez Wnioskodawcę na Spółkę jawną, nie spowoduje powstania przychodu dla Wnioskodawcy, podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedstawiony w zdarzeniu przyszłym przedmiot aportu - jako całość - stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten odwołuje się do art. 551 Kodeksu cywilnego, w myśl którego przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, który obejmuje w szczególności wymienione tam składniki majątkowe. Z kolei art. 552 Kodeksu cywilnego stanowi, że czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej bądź przepisów szczególnych.

W doktrynie podkreśla się, że zasadniczą cechą przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie organizacyjne, funkcjonalne i finansowe rozumiane jako samoistna zdolność do samodzielnego i bieżącego funkcjonowania.

W powołanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca dokonuje przeniesienia wszystkich istotnych składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo, zarówno materialnych, jak i niematerialnych wraz ze zobowiązaniami funkcjonalnie związanymi z tym przedsiębiorstwem - jako zorganizowana i wyodrębniona część tego przedsiębiorstwa, a także rachunkiem bankowym tego przedsiębiorstwa wyposażonym w środki pieniężne umożliwiające dalsze funkcjonowanie.

Przeniesieniu podlegają wszystkie umowy w zakresie dostaw mediów, koniecznych do funkcjonowania takiej zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W rezultacie, w ocenie Wnioskodawcy, z tytułu wniesienia aportu, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód w całości zwolniony od opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 5a pkt 3 ww. ustawy, przedsiębiorstwo w rozumieniu tej ustawy jest zdefiniowane w Kodeksie cywilnym, w związku z powyższym, z tytułu wniesienia opisywanego wyżej aportu nie powstanie u Wnioskodawcy przychód, podlegający opodatkowaniu i nie powstanie zobowiązanie podatkowe do zapłaty przez Wnioskodawcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200, z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o zorganizowanej części przedsiębiorstwa oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego przepisu podstawowym wymogiem jest to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

W myśl art. 5a pkt 3 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Przedsiębiorstwo zaś w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej.

Obejmuje ono w szczególności:

1.

oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);

2.

własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;

3.

prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;

4.

wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;

5.

koncesje, licencje i zezwolenia;

6.

patenty i inne prawa własności przemysłowej;

7.

majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;

8.

tajemnice przedsiębiorstwa;

9.

księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy zauważyć, że katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, o których stanowi art. 551 ustawy - Kodeks cywilny nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie "w szczególności".

Zgodnie zaś z przepisem art. 552 ustawy - Kodeks cywilny, czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

Zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z późn. zm.), spółkami handlowymi są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.

Stosownie do przepisu art. 4 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, określenie spółka osobowa oznacza spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

W myśl art. 8 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Zgodnie z treścią art. 28 Kodeksu spółek handlowych, majątek spółki jawnej stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia.

Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę. Na mocy art. 50 Kodeksu spółek handlowych, udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 5b ust. 2 ww. ustawy, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One natomiast, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby jednak mówić o sytuacji "odpłatnego zbycia", w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

W art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, bądź wystąpienia z takiej spółki.

Zauważyć ponadto należy, że zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia aportu do spółki osobowej nie jest uzależnione od rodzaju składników majątku będących przedmiotem tego aportu. Bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, pozostaje zatem kwestia, czy przedmiot aportu stanowi całe przedsiębiorstwo, czy tylko jego część.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Stosownie natomiast do treści art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę inną niż określona w pkt 28.

Zgodnie z art. 5a pkt 28 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to:

a.

spółkę posiadającą osobowość prawną, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. WE L 294 z 10.11.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 4, str. 251),

b.

spółkę kapitałową w organizacji,

c.

spółkę komandytowo-akcyjną mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

d.

spółkę niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu, importu, eksportu oraz dystrybucji urządzeń technicznych oraz wyrobów metalowych (działalność główna). Wnioskodawca prowadzi również najem komercyjny na części jednej ze swoich nieruchomości (działalność uboczna). Działalność Wnioskodawcy prowadzona jest w formie zakładu. Działalność gospodarcza mieści się na trzech nieruchomościach gruntowych zabudowanych. Wnioskodawca wraz ze swoim synem planuje założenie Spółki jawnej o takim samym przedmiocie działalności, co działalność główna prowadzonego zakładu. Do nowoutworzonej Spółki Wnioskodawca zamierza wnieść aport w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmujący działalność główną Wnioskodawcy. Pozostała część przedsiębiorstwa, obejmująca działalność uboczną (najem komercyjny) pozostanie przy Wnioskodawcy. Po wniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki Wnioskodawca zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie działalności głównej, ograniczając się do działalności w zakresie najmu.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że czynność wniesienia ogółu rzeczy, praw i zobowiązań, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, jako wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy konsekwencji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. czynność ta nie spowoduje powstania przychodu do opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu podkreślić należy, że powołany przez Wnioskodawcę art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie w przypadku wniesienia aportu do spółki, określonej w art. 5a ust. 28 ww. ustawy. W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia z wniesieniem wkładu przez Wnioskodawcę do Spółki jawnej, która jest osobową spółką prawa handlowego i nie wypełnia ww. definicji, zawartej w art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, pomimo że Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w postaci powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu zwolnionego z opodatkowania, to ze względu na odmienną argumentację (Wnioskodawca wskazał, że korzysta ze zwolnienia w myśl art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy), stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo wskazać należy, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy Organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności w ramach przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego, gdyż w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), nie ma możliwości jego modyfikowania, czy też prowadzenia postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych prowadzonego na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, nie jest ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Tak więc, przykładowo definitywnej oceny przedmiotu czynności prawnej dokonuje sam podatnik, który jest w pełni zorientowany, czy składniki majątku będące przedmiotem czynności prawnej stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 5a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, wskazać należy, że z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - niniejsza interpretacja dotyczy Wnioskodawcy. Nie wywołuje skutków prawnych dla drugiego wspólnika Spółki jawnej (syna Wnioskodawcy).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy - Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl