0113-KDIPT2-1.4011.1181.2021.2.MGR, Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0113-KDIPT2-1.4011.1181.2021.2.MGR - Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.1181.2021.2.MGR Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - usługi IT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe oraz w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

* nieprawidłowe - w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej w formie Spółki jawnej), polegającej na usługach sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.1, według stawki 12% zryczałtowanego podatku dochodowego,

* nieprawidłowe - w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej w formie Spółki jawnej), polegającej na usługach sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0, według stawki 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego,

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 grudnia 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 3 grudnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 17 lutego 2022 r. (wpływ 18 lutego 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan wspólnikiem ". Spółka jawna" (dalej: "Spółka"), która świadczy usługi informatyczne dla podmiotu powiązanego. Działalność Spółki prowadzona jest od września 2016 r. Główny przedmiot działalności to PKD 62.09.Z - "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych". Dwaj wspólnicy Spółki, osoby fizyczne, aktualnie rozliczają dochody z działalności gospodarczej 19% podatkiem linowym. Od stycznia 2022 r. przewiduje Pan zmianę formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kontrahent Spółki (zleceniodawca) - spółka powiązana - jest twórcą, właścicielem oprogramowania do monitoringu..., świadczy usługi telemetryczne, tworzy aplikacje dla klientów, posiada własne zaplecze sprzętowe (serwery, komputery) oraz zespół programistów, grafików,... designerów, którzy zajmują się tworzeniem i modyfikacją oprogramowania. Jest też właścicielem oprogramowania..., tj. systemu do obsługi zgłoszeń..

Na podstawie umowy współpracy, Spółka świadczy dla powiązanej spółki (zleceniodawcy), w ramach prowadzonej działalności, niżej wymienione usługi: - PKWiU 62.02.30 - "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego", tj. usługi wsparcia technicznego o charakterze..., w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Zgodnie z Objaśnieniami do PKWiU wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak: udzielanie pomocy w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu, usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania, udzielanie pomocy w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania, udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce, udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie, udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Zakres świadczonych usług obejmuje działalność testowania oprogramowania (przeprowadzanie manualnych testów aplikacji), tj.:

* przeprowadzanie testów oprogramowania;

* opracowywanie dokumentacji testowej;

* przygotowywanie przypadków i scenariuszy testowych;

* rejestrację wyników testów;

* zgłaszanie incydentów;

* analizę dokumentacji biznesowej;

* definiowanie wymagań testowych.

- PKWiU 62.01.12 - "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych", tj. usługi analizy wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemie, modelowania i projektowania automatyzacji procesów wdrożeniowych nowych funkcjonalności - nie dotyczą rozbudowy i implementacji oprogramowania.

Spółka wykonuje usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów, realizuje ogólne testy aplikacji, raportuje błędy, określa wymagania biznesowe, sposób wdrażania funkcjonalności, dokonuje analizy dostępnych na rynku rozwiązań, wspomaga integracje systemowe oraz weryfikuje zaproponowane rozwiązania i technologie. Spółka wykonuje również usługi polegające na przedstawianiu funkcjonalności systemu oraz na wskazaniu sposobu ich działania.

Spółka świadczy usługi, które dotyczą analizy wymagań biznesowych związanych z wdrożeniem nowych funkcjonalności w systemie zleceniodawcy Spółki, modelowania i projektowania automatyzacji procesów wdrożeniowych nowych funkcjonalności w systemie. Do tego Spółka wykonuje usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących wdrożenia funkcjonalności: ogólne testy aplikacji - usługi te polegają na testowaniu podstawowego oprogramowania. Spółka sprawdza wraz z kontrahentem, czy program, który został stworzony, nie posiada błędów i działa zgodnie z założeniami projektowymi - usługi te spełniają więc znamiona pomocy klientom w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu. Spółka raportuje błędy, w związku z użytkowaniem oprogramowania, omawia z klientami wymagania biznesowe oraz sposoby wdrażania funkcjonalności, integracji systemowych oraz raportuje wykonywane usługi wykorzystując oprogramowanie.. Wykonuje również usługi polegające na przedstawianiu funkcjonalności systemu.

Podsumowując, Spółka świadczy usługi objęte niżej wymienionymi grupowaniami PKWiU:

- 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych;

- 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego;

- 63.11.12.0 - Usługi zarządzania stronami internetowymi z zapewnieniem infrastruktury (hosting);

- 63.11.19.0 - Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych;

- 62.01.12.0 - Analiza systemów komputerowych klienta;

- 62.01.12.0 - Projektowanie i wdrażanie infrastruktury w chmurze, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych;

- 62.01.12.0 - Konfiguracja narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne;

- 62.01.12.0 - Automatyzacja procesów wdrożeń systemów informatycznych;

- 62.01.12.0 - Projektowanie koncepcji, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych;

- 62.01.12.0 - Analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych;

- 62.02.30.0 - Testy manualne oprogramowania.

Ponadto, Spółka zamierza świadczyć także usługi klasyfikowane w niżej wymienionych grupowaniach PKWiU:

- Usługi programowania - PKWiU 62.01.1;

- Doradztwo w zakresie oprogramowania - PKWiU ex 62.02;

- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego - PKWiU 62.02.10.0;

- Usługi w zakresie instalowania oprogramowania - PKWiU ex 62.09.20.0;

- Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi - PKWiU 62.03.1;

- Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania, np. graficy - PKWiU 74.1.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazał Pan, że jest wspólnikiem Spółki jawnej od 27 września 2016 r. Do 31 grudnia 2021 r. prowadzona była podatkowa księga przychodów i rozchodów, od 1 stycznia 2022 r. prowadzona jest ewidencja przychodów. Do końca 2021 r. prowadzona działalność opodatkowana była podatkiem tzw. liniowym - stawka 19%.

W zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% opodatkowanej są następujące usługi:

- 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych;

- 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego;

- 63.11.12.0 - Usługi zarządzania stronami internetowymi z zapewnieniem infrastruktury (hosting);

- 63.11.19.0 - Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych;

- 62.01.12.0 - Analiza systemów komputerowych klienta;

- 62.01.12.0 - Projektowanie i wdrażanie infrastruktury w chmurze, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych;

- 62.01.12.0 - Konfiguracja narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne;

- 62.01.12.0 - Automatyzacja procesów wdrożeń systemów informatycznych;

- 62.01.12.0 - Projektowanie koncepcji, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych;

- 62.01.12.0 - Analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych;

- 62.02.30.0 - Testy manualne oprogramowania.

Z kolei, stawką 12% ryczałtu opodatkowane są następujące usługi:

- Usługi programowania (PKWiU 62.01.1);

- Doradztwo w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);

- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);

- Usługi w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);

- Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

- Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania np. graficy (PKWiU 74.1).

Prowadzona działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożył Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego 18 stycznia 2022 r.

Nie uzyskuje/nie uzyska Pan przychodów ze świadczenia usług związanych z wydawaniem: pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line, pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1), pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2), oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line. Świadczone usługi nie będą związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60).

Oprócz wskazanej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Spółki uzyskuje Pan i będzie uzyskiwał następujące inne dochody podlegające opodatkowaniu: jest Pan komandytariuszem w spółce komandytowej i z tego tytułu uzyskuje i będzie uzyskiwał przychody kapitałowe (kapitały pieniężne) oraz uzyskuje Pan przychody z najmu nieruchomości, tzw. prywatnego (opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym).

Doprecyzował Pan, że do wykonywanej działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wskazał Pan, że usługi świadczone w ramach działalności gospodarczej związane z oprogramowaniem to:

- doradztwo w zakresie oprogramowania - PKWiU 62.02.20.0;

- usługi w zakresie instalowania oprogramowania - PKWiU 62.09.20.0.

Dodatkowo, zgodnie z PKWiU za usługi związane z oprogramowaniem (symbol 62.01) należy uznać świadczone usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych (symbol PKWiU 62.01.12.0) oraz usługi, które Spółka zamierza świadczyć, tj. usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania (symbol PKWiU 62.01.11.0).

W roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zamierza Pan skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, limit 2 000 000,00 euro nie został przekroczony w żaden sposób.

Pytanie

Czy, mając na uwadze zakres usług świadczonych przez Spółkę, ma Pan prawo do opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach Spółki ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a jeżeli jak, to według jakiej stawki?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt obejmuje przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych.

W związku z późn. zm. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które nastąpiły z początkiem roku 2021, m.in.: usunięcie załącznika nr 2, a tym samym dopuszczenie większej ilości usług do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, usługi, które świadczy Spółka, kwalifikują się obecnie do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pana zdaniem, przychody z tytułu świadczonych przez Spółkę usług oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług symbolami:

- 62.01.12.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych;

- 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego;

- 63.11.12.0 - Usługi zarządzania stronami internetowymi z zapewnieniem infrastruktury (hosting);

- 63.11.19.0 - Pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych;

- 62.01.12.0 - Analiza systemów komputerowych klienta;

- 62.01.12.0 - Projektowanie i wdrażanie infrastruktury w chmurze, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych;

- 62.01.12.0 - Konfiguracja narzędzi monitorujących dane systemy informatyczne;

- 62.01.12.0 - Automatyzacja procesów wdrożeń systemów informatycznych;

- 62.01.12.0 - Projektowanie koncepcji, tworzenie dokumentacji technicznej systemów komputerowych;

- 62.01.12.0 - Analiza wymagań i specyfikacji procesów automatyzacji dla systemów komputerowych;

- 62.02.30.0 - Testy manualne oprogramowania;

mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a właściwą stawką ryczałtu dla przychodów z tytułu ww. usług jest stawka 8,5%.

Z kolei Pana zadaniem, przychody z tytułu świadczonych przez Spółkę usług pisania zleceń sterujących programami dla użytkowników, usługi specjalistycznego programowania, np. graficzne, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, projektowanie stron, usług rozwoju oprogramowania technologii oraz doradztwa w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego, sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniach:

- Usługi programowania (PKWiU 62.01.1);

- Doradztwo w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02);

- Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0);

- Usługi w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0);

- Usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1);

- Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania, np. graficy (PKWiU 74.1),

mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a właściwą stawką ryczałtu dla przychodów z tytułu ww. usług jest stawka 12%.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest:

* nieprawidłowe - w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej w formie Spółki jawnej), polegającej na usługach sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 74.1, według stawki 12% zryczałtowanego podatku dochodowego,

* nieprawidłowe - w zakresie możliwości opodatkowania przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej w formie Spółki jawnej), polegającej na usługach sklasyfikowanych pod symbolami PKWiU 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0 według stawki 8,5% zryczałtowanego podatku dochodowego,

* prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.), ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje również wyłączenia z tej formy opodatkowania, o czym stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a)

prowadzenia aptek,

b)

uchylona,

c)

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d)

uchylona,

e)

uchylona,

f)

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach; 6) (uchylony).

W ww. artykule zawarto wyłączenia opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jednak - jak Pan wskazał - w przedmiotowej sprawie nie będą miały zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 powyższej ustawy.

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy. Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych mogą złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosił:

- 15% przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h);

- 15% przychodów ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. p);

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a.

Natomiast w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne normuje, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

- 15% przychodów ze świadczenia usług przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1), przesyłania strumieni wideo przez Internet (PKWiU 59.11.25.0), przesyłania strumieni audio przez Internet (PKWiU 59.20.36.0), agencji informacyjnych (PKWiU 63.91.1) oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 63.99) - art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i);

- 14% przychodów ze świadczenia usług w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1) - art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c);

- 12% przychodów ze świadczenia usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1)

- art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b;

- 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

Stosownie do art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676, z 2017 r., poz. 2453, z 2018 r., poz. 2440, z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r., poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Przedstawił Pan informacje, z których wynika, że:

1. Spółka, w której jest Pan wspólnikiem, świadczy usługi informatyczne, sklasyfikowane w PKWiU jako 62.01.12.0, 62.02.30, 63.11.12.0, 63.11.19.0, 62.02.10.0, 62.02.20.0, 62.09.20.0, 62.03.1, 74.1, 62.01.11.0;

2.

prowadzona przez Spółkę, w której jest Pan wspólnikiem, działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

3.

do wykonywanej działalności (prowadzonej w formie Spółki jawnej) nie mają zastosowania wyłączenia zawarte w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

4.

w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zamierza Pan skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, limit 2 000 000,00 euro nie został przekroczony w żaden sposób;

5.

oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych złożył Pan właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego 18 stycznia 2022 r.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że jeżeli w ustawowym terminie złożył Pan stosowne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, a prowadzona działalność gospodarcza nie podlega wyłączeniu z ryczałtu ewidencjonowanego na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to może Pan opodatkować przychody z tej działalności (prowadzonej w formie Spółki jawnej) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Odnosząc się do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej (prowadzonej w formie Spółki jawnej) usług, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 63.11.12.0 oraz 63.11.19.0, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Należy jednak zastrzec, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych usług jest prawidłowe wyłącznie, jeżeli ww. usługi, objęte grupowaniem 63.11.1 nie są usługami przetwarzania danych, dla których to usług przewidziana jest 15% stawka ryczałtu (art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. i) ww. ustawy).

Zgodzić się również należy, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 62.02.10.0, 62.09.20.0, 62.01.11.0 oraz 62.03.1 będą podlegać opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast, odnosząc się do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolami 62.01.12.0 oraz 62.02.30.0, jak wynika z uzupełnienia wniosku, usługi te związane są z oprogramowaniem, zatem będą one podlegać opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ponadto, Pana zdaniem, przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej (prowadzonej w formie Spółki jawnej) usług, sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 74.1 mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 12%. Z Pana stanowiskiem nie możemy się zgodzić, gdyż przychody uzyskiwane z działalności usługowej sklasyfikowanej pod symbolem 74.1 - Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2a lit. c ww. ustawy, podlegają opodatkowaniu według 14% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Należy podkreślić, że grupowania PKWiU 62.01.1 oraz 62.02, o których mowa jest w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obejmują świadczone usługi, sklasyfikowane pod symbolami, odpowiednio: 62.01.12.0 i 62.02.30.0, a znajdujące się przy nich oznaczenie "ex" oznacza, że 12% stawkę ryczałtu należy stosować do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem.

Ponadto, zaznaczyć należy, ze zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem, że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W przypadku gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w:

1)

ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 17%;

2)

ust. 1 pkt 2, ryczałt wynosi 15%;

2a) ust. 1 pkt 2a, ryczałt wynosi 14%;

2b) ust. 1 pkt 2b, ryczałt wynosi 12%;

3)

ust. 1 pkt 3, ryczałt wynosi 10%;

4)

ust. 1 pkt 4, ryczałt wynosi 12,5%.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Nie jesteśmy uprawnieni do przyporządkowywania formalnego usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Kwestie dotyczące zaklasyfikowania usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa. Tak więc interpretację wydano na podstawie wskazanych przez Pana we wniosku grupowań PKWiU. Niniejsza interpretacja odnosi się do treści zadanego pytań w kontekście wskazanych we wniosku PKWiU, nie dotyczy innych kwestii podanych w opisie sprawy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona interpretacja traci swoją aktualność.

Ponadto, zaznaczyć należy, że z uwagi na indywidualny charakter interpretacji, wydawanej w trybie art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy tylko i wyłącznie Pana, nie dotyczy drugiego wspólnika Spółki.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego..

Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl