0113-KDIPT2-1.4011.1129.2021.4.AP, Dokumentacja cen transferowych - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0113-KDIPT2-1.4011.1129.2021.4.AP - Dokumentacja cen transferowych

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.1129.2021.4.AP Dokumentacja cen transferowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 listopada 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 15 listopada 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwania - pismami, które wpłynęły 31 stycznia 2022 r. oraz 18 lutego 2022 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pan własną działalność gospodarczą, m.in. w zakresie sprzedaży hurtowej produktów - legowisk dla psów i kotów.

23 lipca 2021 r. działalność gospodarczą założył Pana syn. Syn chciałby nabywać od Pana firmy produkowane przez Pana firmę produkty - legowiska dla psów i kotów, i następnie dokonywać dalszej detalicznej lub hurtowej sprzedaży tych produktów przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Syn planuje, że Wasza współpraca nie przekroczy kwoty 10 000 000 zł rocznie.

Z uwagi na powiązania rodzinne, firmy mogą być uznane za podmioty powiązane, które co do zasady zobowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, którą muszą przekazać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w formie informacji o cenach transferowych TPR.

31 stycznia 2022 r. uzupełnił Pan wniosek, na nasze wezwanie, i wskazał, że działalność gospodarczą prowadzi Pan od 3 października 1994 r. Formą opodatkowania przychodów z działalności jest podatek liniowy. Rodzajem dokumentacji podatkowej prowadzonej dla potrzeb działalności gospodarczej są księgi rachunkowe. Nie została ustalona jeszcze data dokonywania transakcji handlowych kupna-sprzedaży między Pana firmą, a firmą syna, pozostaje to do ustalenia między stronami. Między Pana firmą, a firmą syna planowana jest sprzedaż legowisk dla zwierząt (Pana firma - Sprzedawca, firma syna - Kupujący). Zgodnie z przyjętym założeniem w sprzedaży hurtowej produktów - legowisk dla psów i kotów stosowane będą ceny identyczne z cenami stosowanymi w przypadku sprzedaży ww. towarów na rzecz innych odbiorów hurtowych. Art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na moment udzielania odpowiedzi został uchylony.

18 lutego 2022 r. uzupełnił Pan wniosek, na nasze ponowne wezwanie, i wskazał, że transakcje będą zawierane wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę na terytorium RP, podmioty nie korzystały ze zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i pkt 63b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i Pana firma nie poniosła w latach podatkowych 2021 i 2020 straty podatkowej. Firma syna istnieje dopiero od lipca 2021 r., i z uwagi na początek działalności w 2021 r. poniosła stratę podatkową.

Pytania

1. Czy z uwagi na powiązania rodzinne między firmami powstaną obowiązki ewidencyjne w zakresie cen transferowych, a jeśli tak, to jakie?

2. Czy, z uwagi na prognozowane transakcje w Pana przedsiębiorstwie (ojca) we współpracy z firmą Pana syna istnieje obowiązek raportowania (składania informacji o cenach transferowych), zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych, jeśli zysk ogólny Pana firmy ze sprzedaży legowisk dla psów i kotów przekroczy 10 mln zł w roku, w którym rozpocznie się współpraca z firmą syna?

Stanowisko w sprawie

Zgodnie z treścią art. 23m ust. 1 pkt 1 pkt 4 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), podmioty powiązane to podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot.

Zgodnie z art. 23o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Podmioty, które nie przekraczają ustawowych progów dokumentacyjnych, nie są zobowiązane do złożenia informacji TPR.

Zgodnie z art. 23w ust. 1 ww. ustawy, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Zgodnie jednak z art. 23w ust. 2 ww. ustawy, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne: 1) 10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej.

Zgodnie z art. 23w ust. 3 ww. ustawy, progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

2)

każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

3)

strony kosztowej i przychodowej.

Zgodnie z art. 23w ust. 4 ww. ustawy, wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, o której mowa w ust. 2-3, jest ustalana bez względu na liczbę dokumentów księgowych, dokonanych lub otrzymanych płatności oraz podmiotów powiązanych, z którymi zawierana jest transakcja kontrolowana.

Stosownie do art. 23w ust. 5 cyt. ustawy, przy ocenie, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny, uwzględnia się

1)

jednolitość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym oraz

2)

kryteria porównywalności określone w przepisach wydanych na podstawie art. 23v ust. 1 pkt 1, oraz

3)

metody weryfikacji cen transferowych, o których mowa w art. 23p ust. 1-3, oraz

4)

inne istotne okoliczności transakcji kontrolowanej.

Pana przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż produktów, których zysk łącznie przekracza 10 mln zł. Współpraca z synem ma dotyczyć tylko sprzedaży legowisk dla psów i kotów z Pana firmy (ojca) do firmy syna.

Przeanalizował Pan prognozowane transakcje w przedsiębiorstwie i określił brak obowiązku raportowania.

W celu określenia obowiązku składania informacji o cenach transferowych TPR, należy ustalić nie tylko czy transakcje są zawierana z podmiotami powiązanymi, ale również:

- czy transakcje te podlegały obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, tj. ich wartość przekroczyła progi dokumentacyjne

- transakcje te podlegają wykazaniu w informacji TPR.

Progi, które określono w art. 23w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono odrębnie, dla każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym oraz strony kosztowej oraz przychodowej.

Ustawa określa następujące progi transakcji:

- 10 mln zł - transakcje towarowe,

- 10 mln zł - transakcje finansowe,

- 2 mln zł - transakcje usługowe,

- 2 mln zł - w przypadku innych transakcji.

W Pana ocenie, nie powstanie po Pana stronie obowiązek składania informacji o cenach transferowych do Szefa Krajowej Izby Skarbowej, albowiem, zgodnie z ustawą, jeśli wartość transakcji kontrolowanej (tj. transakcji z firmą syna, mimo sprzedaży tego samego towaru do innych podmiotów i przekroczenia łącznie kwoty 10 mln zł zysku), nie przekracza określonych progów, nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej, tym samym nie powstaje obowiązek złożenia informacji TPR, albowiem dotyczy tylko transakcji między Pana firmą - ojca, a firmą Pana syna.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Od 1 stycznia 2019 r. regulacje dotyczące cen transferowych zostały ujęte w Rozdziale 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodanym do tej ustawy na mocy ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193, z późn. zm.).

W art. 23m ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) zawarto definicje pojęć używanych w kolejnych artykułach Rozdziału 4b tej ustawy.

I tak, zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o podmiocie - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz zagraniczny zakład.

Natomiast przez podmioty powiązane, zgodnie z art. 23m ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, należy rozumieć:

a)

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b)

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

- ten sam inny podmiot lub

- małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c)

spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub,

ca) spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c), i jej komplementariusza, lub

cb) spółkę, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. e), i jej wspólnika, lub d) podatnika i jego zagraniczny zakład.

W myśl art. 23m ust. 2 ww. ustawy, przez wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b), rozumie się:

1)

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a)

udziałów w kapitale lub

b)

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c)

udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach lub majątku, lub ich

ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub,

2)

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3)

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Ponadto, jak stanowi art. 23m ust. 1 pkt 6 tej ustawy, pod pojęciem "transakcji kontrolowanej" należy rozumieć identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym, w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu, których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Zgodnie z art. 23w ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty powiązane są obowiązane do sporządzania w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych, za rok podatkowy, w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

W myśl art. 23w ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

1)

10 000 000 zł - w przypadku transakcji towarowej;

2)

10 000 000 zł - w przypadku transakcji finansowej;

3)

2 000 000 zł - w przypadku transakcji usługowej;

4)

2 000 000 zł - w przypadku innej transakcji niż określona w pkt 1-3.

Zgodnie z art. 23w ust. 3 ww. ustawy, progi dokumentacyjne są ustalane odrębnie dla:

1)

każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usługowych albo innych transakcji;

2)

strony kosztowej i przychodowej.

Stosownie z art. 23z ww. ustawy, obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23w ust. 1, nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych:

1)

zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

a)

nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b,

b)

nie poniósł straty podatkowej;

1a) zawieranych wyłącznie:

a) pomiędzy położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagranicznymi zakładami podmiotów powiązanych mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

b) przez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego z podmiotem powiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w roku podatkowym, w którym przychody lub koszty uzyskania przychodów powstałe w wyniku takich transakcji kontrolowanych zostały przypisane do zagranicznego zakładu pod warunkiem, że żaden z podmiotów powiązanych w zakresie tych przychodów lub kosztów przypisanych do zagranicznego zakładu nie korzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b, i nie poniósł straty podatkowej.

Z powyższego zestawienia - przepisu art. 23z oraz art. 23w ust. 2 powołanej ustawy wynika, że zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych odnosi się do tych transakcji kontrolowanych, dla których w ogóle istnieje obowiązek sporządzania takiej dokumentacji, ponieważ niezgodne, nie tylko z zasadami wykładni systemowej, ale i zasadą racjonalnego ustawodawcy byłoby przyjęcie założenia, że w art. 23z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostało zawarte zwolnienie z obowiązku, którego art. 23w ust. 2 ww. ustawy w ogóle nie wprowadził.

Aby transakcja została zwolniona z obowiązku dokumentacyjnego muszą zostać spełnione, przez każdy z podmiotów powiązanych biorących udział w transakcji, następujące warunki:

* transakcja jest zawierana wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

* podmioty nie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i pkt 63b, czyli kolejno - zwolnień dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji;

* podmioty nie poniosły straty podatkowej.

Należy wskazać, że warunek dotyczący zwolnienia z przygotowania dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23z ust. 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznaje się za spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych będący stroną transakcji kontrolowanej nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję (przy założeniu, że pozostałe warunki konieczne do zastosowania zwolnienia krajowego wymienione w art. 23z pkt 1 ww. ustawy, są spełnione).

Brak obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 23z ust. 1 lit. b ww. ustawy, należy ustalić w oparciu o stratę ze źródła przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą temu obowiązkowi. Jeżeli transakcja dotyczy określonego źródła przychodów to należy zbadać, czy podatnik poniósł stratę tylko z tego źródła. Jednocześnie, wystąpienie straty z innego źródła przychodów jest w tej sytuacji bez znaczenia.

Z tego powodu stwierdzić należy, że warunków zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego, tj.:

a)

niekorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a i 63b,

b)

nieponiesienia straty podatkowej,

nie należy odnosić do całej działalności podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Warunki, o których mowa w art. 23z ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy odnosić do przychodów i kosztów oraz dochodów i strat związanych z jednoosobową działalnością gospodarczą, z którą związana jest transakcja. Jednocześnie wystąpienie straty z innego źródła jest w tej sytuacji bez znaczenia.

Należy wskazać, że ustawodawca uzależnił zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od braku ponoszenia straty podatkowej, a nie jej rozliczania jako straty z lat ubiegłych. Warunek nieponoszenia straty podatkowej dotyczy więc danego roku podatkowego, za który jest badany obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Bez wpływu na zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 23z ust. 1 ww. ustawy, pozostaje odliczanie strat z lat ubiegłych.

Ponadto wskazać należy, że z literalnej wykładni powyższego przepisu wynika, że warunki wprowadzone przez ustawodawcę do zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego transakcji kontrolowanej muszą zostać spełnione przez strony konkretnej transakcji kontrolowanej, dla której rozważana jest możliwość zastosowania zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego. Oznacza to, że fakt poniesienia straty podatkowej przez podmiot powiązany, który nie jest stroną transakcji kontrolowanej, nie odnosi skutków co do możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Wątpliwości Pana dotyczą sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz obowiązku przekazania informacji o cenach transferowych w odniesieniu do planowanej transakcji realizowanej z podmiotem powiązanym (synem).

Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli w przedmiotowej sprawie każdy z podmiotów, z którymi związana będzie transakcja nie poniesie straty podatkowej w roku, w którym rozpocznie się współpraca, to wówczas można skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej.

Zgodnie z art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty powiązane:

1) obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie transakcji objętych tym obowiązkiem lub

2) realizujące transakcje kontrolowane określone w art. 23z pkt 1-2 lub 9-11 - składają naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika, w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, informację o cenach transferowych za rok podatkowy, sporządzoną według wzoru dokumentu elektronicznego zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy będzie Pan realizował z podmiotem powiązanym (synem) transakcje spełniające warunki określone w art. 23z ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to wówczas nie będzie Pan zobowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 23w ww. ustawy, bez względu na wartość tych transakcji. Zatem, nie powstaną obowiązki ewidencyjne w zakresie cen transferowych.

Nie będzie także istniał obowiązek raportowania (składania informacji o cenach transferowych), zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie cen transferowych, jeśli zysk ogólny Pana firmy ze sprzedaży legowisk dla psów i kotów przekroczy 10 mln zł w roku, w którym rozpocznie się współpraca z firmą syna.

Dodatkowe informacje

Końcowo należy zastrzec, że dokonana przez Organ ocena stanowiska przedstawionego przez Pana dotyczy wyłącznie skutków podatkowych, jakie w przedmiotowej sprawie wystąpią po Pana stronie. Interpretacja nie rozstrzyga natomiast kwestii obowiązków Pana syna.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe jest zgodne ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. Pełna weryfikacja prawidłowości Pana stanowiska może być dokonana jedynie w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego organu kontroli celno-skarbowej, będącego poza zakresem instytucji interpretacji indywidualnej, do której zastosowanie mają przepisy określone w art. 14h (w zamkniętym katalogu) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl