0113-KDIPT2-1.4011.112.2022.2.MGR, Karta podatkowa - korepetycje - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0113-KDIPT2-1.4011.112.2022.2.MGR - Karta podatkowa - korepetycje

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.112.2022.2.MGR Karta podatkowa - korepetycje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

31 stycznia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 31 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w formie karty podatkowej. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 29 marca 2022 r. (wpływ 1 kwietnia 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Prowadzi Pan obecnie działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji (głównie matematyki) na godziny. Z tytułu prowadzonej działalności rozlicza się Pan w formie karty podatkowej i nie zatrudnia pracowników. Nie jest Pan płatnikiem podatku VAT z tytułu prowadzonej działalności. Wszystkie osoby, którym udziela Pan lekcji przebywają w tym czasie na terenie Polski. Rozważa Pan jednak oferowanie swoich usług w postaci lekcji na godziny również osobom zamieszkującym poza terytorium Polski, które w czasie zajęć przebywałyby w swoim kraju, Pan natomiast cały czas przebywałby w Polsce. Lekcje odbywałyby się za pośrednictwem Internetu, a osoby, które korzystałyby z Pana usług dokonywałyby płatności w swojej walucie (niekoniecznie w PLN).

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazał Pan, że działalność gospodarczą prowadzi od 2 marca 2019 r. Nie zrezygnował Pan z opodatkowania w formie karty podatkowej po 31 grudnia 2021 r. i nie utracił prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu. Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, z późn. zm.), świadczone przez Pana usługi (udzielanie lekcji na godziny), sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 85.59 - Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Lekcje na godziny prowadzone zdalnie są skierowane do konkretnego, jednego ucznia, nigdy zaś do grupy uczniów. Od początku działalności udziela Pan lekcji na godziny, polegające na spotkaniu z jednym konkretnym uczniem, stacjonarnie lub on-line, za pośrednictwem platformy typu... Jednocześnie podkreśla Pan, że w przyszłości nie planuje żadnych zmian w tym zakresie. Ma Pan świadomość, że tylko taka działalność, prowadzona na niewielką skalę i skierowana do konkretnego ucznia uprawnia do stosowania rozliczeń w formie karty podatkowej. W przypadku udzielania lekcji osobom przebywającym poza terytorium Polski również nie będzie Pan działał w innej formie niż udzielając lekcji jednemu konkretnemu uczniowi. Zakres (przedmiot) udzielanych lekcji na godziny on-line to matematyka oraz fizyka. Z tych przedmiotów udziela Pan lekcji obecnie (90% to matematyka). Lekcje te polegają na wsparciu uczniów mających braki i zaległości w nauce, jak i tych przygotowujących się do egzaminów (ósmoklasisty, maturalnych). Obecnie wszyscy Pana uczniowie to osoby uczące się w polskich szkołach i zamieszkujące terytorium Rzeczypospolitej. Chciałby Pan jednak mieć możliwość udzielania lekcji również osobom, które mieszkają poza terytorium Polski lub czasowo poza nią przebywają. Oferowanie usług odbywać się będzie tak jak dotychczas, za pośrednictwem ogólnodostępnych serwisów ogłoszeniowych oferujących korepetycje dla uczniów. Co istotne, we wszystkich przypadkach, gdy uczeń będzie przebywać poza terytorium Polski, lekcje będą odbywać się on-line, Pan będzie wówczas zawsze przebywał na terytorium Polski i wszystkie czynności związane z prowadzeniem lekcji będą dokonywać na terytorium Rzeczypospolitej. Nie będzie Pan zawierał umów na świadczenie usług udzielania lekcji na godziny prowadzonych zdalnie. Konkretny uczeń zgłasza się do Pana poprzez ogólnodostępne platformy ogłoszeniowe i umawia się Pan na konkretną lekcję regularnie lub w miarę potrzeb danego ucznia. Zawsze są to osoby prywatne, nieprowadzące działalności gospodarczej (zwykle uczniowie szkół podstawowych lub średnich). Nie prowadzi Pan innej pozarolniczej działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza prowadzona jest w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj posiada Pan siedzibę i tutaj prowadzi lekcje, zarówno w formie on-line, jak i stacjonarnie. Wszystkie czynności związane z udzielaniem lekcji na godziny (prowadzenie lekcji z uczniem, ewentualne przygotowanie do lekcji, komunikacja z uczniem przed lekcją i po lekcji) odbywają się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie Pan stale przebywa. Nie dokonuje poza granicami Polski żadnych czynności związanych z prowadzeniem firmy i obsługą uczniów. Doprecyzował Pan, że pozostaje w związku małżeńskim. Pana małżonka prowadzi działalność w zakresie udzielania lekcji na godziny (z przedmiotów humanistycznych), z której przychody (dochody) również podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej. Pana małżonka prowadzi własną, całkowicie odrębną działalność, tylko dla uczniów przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie planuje udzielać korepetycji osobom spoza RP.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy w świetle art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jako podatnik rozliczający się w formie karty podatkowej, może Pan udzielać lekcji na godziny zdalnie, przez Internet, osobom przebywającym w tym czasie za granicą (podczas gdy Pan sam zawsze przebywa podczas tych lekcji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej), nie tracąc przy tym uprawnienia do rozliczania się w formie karty podatkowej?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Uważa Pan, że świadcząc usługi osobom przebywającym w czasie lekcji on-line za granicą w sytuacji, gdy Pan przebywa podczas ich trwania zawsze w Polsce (i wszystkie czynności związane z komunikacją pomiędzy Panem a uczniem odbywają się w Polsce), nie traci uprawnienia do rozliczania się w formie karty podatkowej. W art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ograniczenia dotyczą bowiem faktycznego wykonywania czynności w ramach działalności gospodarczej, poza terytorium kraju (np. nawet krótkotrwały wyjazd za granicę i udzielenie tam lekcji).

Według Pana, miejscem świadczenia usług, w tym wypadku miejscem prowadzenia lekcji, jest kraj, w którym znajduje się Pana siedziba, czyli Polska, ponieważ tylko tam faktycznie wykonywana jest działalność (fizycznie cały czas przebywa Pan na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Nie ma też przy tym znaczenia, czy osoba przebywająca za granicą, której udziela Pan lekcji jest obywatelem Polski, czy innego kraju. Wynika to chociażby z faktu, że nie ma Pan też obowiązku kontrolowania, czy każda zgłaszająca się osoba zainteresowana zajęciami prowadzonymi przez Internet przebywa akurat na terenie Polski i czy jest Polakiem. A zatem, wykonując działalność w powyżej wskazany sposób nie traci Pan uprawnienia do rozliczania się w formie karty podatkowej, ponieważ cały czas wykonuje Pan działalność na terenie Polski.

Na potwierdzenie swojego stanowiska przytacza Pan interpretacje podatkowe, wydane w odmiennych stanach faktycznych, lecz wskazujące na istotę opodatkowania kartą podatkową, np.:

- interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Nr ITPB1/415-769/14/PSZ z 7 października 2014 r., zgodnie z którą: "(...) stwierdzić należy, że aby podatnik mógł zostać wykluczony z karty podatkowej powinien mieć siedzibę lub zakład poza terytorium Polski. Nie jest natomiast wykluczone faktyczne wykonywanie czynności - w ramach prowadzonej działalności - poza terytorium Polski i uzyskiwanie przychodów z działalności od podmiotów (kontrahentów) zagranicznych. Warto także podkreślić, że wykładnia przepisów podatkowych, w tym również odnoszących się do karty podatkowej, powinna być przeprowadzana z uwzględnieniem regulacji prawa wspólnotowego, gdzie swoboda przepływu usług jest jednym z fundamentalnych praw obywateli Unii Europejskiej (por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz, SIP LEX 2011);

- interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Nr ILPB1/415-298/14-2/IM z 15 maja 2014 r., w której wskazano: "Przepisy powołanej ustawy nie zawierają podmiotowego ograniczenia ze względu na odbiorców tego rodzaju usług, a zatem możliwość opodatkowania działalności gospodarczej na karcie podatkowej nie jest uzależniona od świadczenia usług dla podmiotów zagranicznych". Organ też słusznie podkreślił, że regulacje ww. ustawy nie wprowadzają również ograniczeń jeżeli chodzi o sposób pozyskiwania zleceń przez przedsiębiorcę: "Z przepisów tych nie wynika, również by zawierały ograniczenia ze względu na sprzedawanie usług przez Internet, czy korzystanie przez Wnioskodawcę z usług kurierskich i pocztowych. Opisany przez Wnioskodawcę sposób komunikowania się z klientem (Internet) oraz wysyłanie i dostarczanie usług (kurier, poczta) nie mają wpływu na wyłączenie z opodatkowania działalności w formie karty podatkowej". W podsumowaniu ww. interpretacji Organ stwierdził zaś: "Zatem, wykonywane przez Wnioskodawcę usługi (...) mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej. Sprzedaż produktów (...) przez Internet, (...) oraz fakt wykonywania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług (...) na rzecz klientów z zagranicy, nie spowoduje utraty prawa do opodatkowania usług zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1993, z późn. zm.):

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Według art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.):

Ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a)

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b)

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2)

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3)

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach określonych w części XI tabeli.

Stosownie natomiast do art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1)

kontynuują stosowanie opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. oraz nie zrezygnowali z opodatkowania w tej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracili prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu;

2)

(uchylony);

3)

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne;

4)

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej;

5)

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;

6)

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym;

7)

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z tego przepisu jednoznacznie wynika, że jedną z przesłanek wyłączających z możliwości opodatkowania w formie karty podatkowej jest prowadzenie działalności gospodarczej zgłoszonej we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie złożył oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo oświadczenia o wyborze opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym albo nie zawiadomił na piśmie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie; zawiadomienie to podatnik może złożyć na podstawie przepisów ustawy o CEIDG.

Dokonując analizy cytowanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że skorzystanie z opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w 2022 r. możliwe jest tylko na zasadzie kontynuacji stosowania takiego opodatkowania po dniu 31 grudnia 2021 r., pod warunkiem, że podatnik nie zrezygnował z opodatkowania we wskazanej formie po dniu 31 grudnia 2021 r. i nie utracił prawa do takiego opodatkowania po tym dniu.

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny. Z tytułu prowadzonej działalności rozlicza się Pan w formie karty podatkowej. Nie zatrudnia pracowników. Wszystkie osoby, którym udziela Pan lekcji przebywają w tym czasie na terenie Polski. Rozważa Pan oferowanie swoich usług w postaci lekcji na godziny również osobom zamieszkującym poza terytorium Polski, które w czasie zajęć przebywałyby w swoim kraju, Pan natomiast cały czas przebywałby w Polsce. Lekcje odbywałyby się za pośrednictwem Internetu. Nie zrezygnował Pan z opodatkowania w formie karty podatkowej po 31 grudnia 2021 r. i nie utracił prawa do opodatkowania w tej formie po tym dniu. Świadczone przez Pana usługi (udzielanie lekcji na godziny), sklasyfikowane są pod kodem PKWiU 85.59 - Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. Lekcje na godziny prowadzone zdalnie są skierowane do konkretnego, jednego ucznia, nigdy zaś do grupy uczniów. We wszystkich przypadkach, gdy uczeń będzie przebywać poza terytorium Polski, lekcje będą odbywać się on-line, a wszystkie czynności związane z prowadzeniem lekcji będą wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie zawierają podmiotowego ograniczenia co do odbiorców wykonywanych przez podatnika usług, a zatem na możliwość opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w żaden sposób nie wpływa okoliczność świadczenia ich na rzecz osób przebywających za granicą. Regulacja art. 25 ust. 1 pkt 7 tej ustawy zastrzega jedynie, że działalność gospodarcza podatnika musi być prowadzona w całości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli, jak Pan wskazuje, wszystkie czynności wchodzące w zakres świadczonych usług będą faktycznie realizowane w Polsce, to przesłanka wynikająca z tego przepisu zostanie spełniona. Ponadto, z przepisów ww. ustawy nie wynika również, by zawierały ograniczenia ze względu na świadczenie usług zdalnie przez Internet.

Zatem, wykonywanie działalności polegającej na udzielaniu lekcji na godziny osobom przebywającym poza terytorium Polski, jeśli działalność ta będzie wykonywana przez Pana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie doprowadzi do utraty prawa do opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Reasumując, działalność gospodarcza prowadzona przez Pana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca na udzielaniu lekcji na godziny zdalnie, przez Internet, osobom przebywającym w tym czasie za granicą - w sytuacji spełnienia pozostałych warunków, o których mowa w art. 25 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - może podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywoła skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji będzie pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnosząc się do przywołanych przez Pana interpretacji indywidualnych - zauważyć należy, że stanowią one rozstrzygnięcia w konkretnych sprawach, osadzonych w określonych stanach faktycznych (zdarzeniach przyszłych) oraz prawnych i tylko do nich się odnoszą, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie mogą wpływać na ocenę prawidłowości w zakresie objętym Pana wnioskiem.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako: "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl