0113-KDIPT2-1.4011.1031.2022.2.MAP - IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – dzierżawa nieruchomości

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 14 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.1031.2022.2.MAP IP Box - przesłanki preferencyjnej stawki PIT – dzierżawa nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest:

- nieprawidłowe w zakresie możliwości opodatkowania przychodów ze świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU 62.01.11 stawką ryczałtu w wysokości 8,5% oraz

- prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy opodatkowania przychodów z tytułu dzierżawy nieruchomości w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem, które wpłynęło 5 lutego 2023 r.

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Od 1 lutego 2021 r. prowadzi Pan jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, której przeważającym przedmiotem jest działalność związana z oprogramowaniem o kodzie PKD 62.01.Z. Posiada Pan nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozlicza się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na podstawie umowy o świadczenie usług z 28 stycznia 2021 r., zawartej ze spółką prawa polskiego z siedzibą we... (dalej: "Spółka"), świadczył Pan w 2021 r. usługi w branży IT jako. Część czasu świadczył Pan usługi polegające na programowaniu (PKWiU ex 62.01.1 obejmującym usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych oraz PKWiU ex 62.02 obejmującym usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania). Pozostała część usług świadczonych przez Pana nie dotyczyła jednak usług związanych z projektowaniem, rozwojem, czy też doradztwem w zakresie oprogramowania. W pozostałym zakresie świadczył usługi analityczne i testerskie oraz zarządcze w zakresie projektu (dalej: "Usługi Nieprogramistyczne").

Do głównych Pana obowiązków w zakresie Usług Nieprogramistycznych należało:

1)

poszukiwanie, zrozumienie (analiza), a następnie pogodzenie potrzeb użytkowników, interesariuszy biznesowych i możliwości technicznych podczas spotkań z klientem, testerami i członkami zespołu deweloperskiego;

2)

proponowanie możliwych do dewelopmentu rozwiązań, które mają usprawnić użyteczność produktu;

3)

zbieranie wymagań biznesowych od interesariuszy po stronie kontrahenta, a następnie znajdowanie rozwiązań technicznych;

4)

analiza błędów i problemów występujących w aplikacji/oprogramowaniu oraz technicznej implementacji nowych funkcji;

5)

formułowanie propozycji rozwiązań problemów z oprogramowaniem i jego implementacją;

6)

wdrażanie nowych wersji aplikacji w środowiskach testowych i produkcyjnych;

7)

szerzenie wiedzy na temat właściwego podejścia do projektowania, implementowania i rozwoju aplikacji na podstawie branżowych dobrych praktyk i posiadanej wiedzy technicznej;

8)

udział i prowadzenie bieżących działań zespołu.

Rozwiązania przedstawiał Pan zarówno w formie wizualnej wraz z niezbędną dokumentacją techniczną/punktującą konkretne zmiany, jak i w formie ustnej, czy pisemnej. Wizualna forma prezentacji służyła wyłącznie jako narzędzie do lepszej prezentacji pomysłu na rozwój aplikacji interesariuszom i deweloperom.

Nie prowadził Pan działalności w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z), a w szczególności nie projektował:

- rzeczy artystycznych/marketingowych/graficznych (np. kolorystyka, logo, bannery, ulotki, kampanie itd.),

- rzeczy stricte technicznych/inżynierskich (rysunki techniczne, wymiarowania, plany),

- fizycznych przedmiotów.

Wszystkie powyższe Usługi Nieprogramistyczne były usługami związanymi z projektowaniem i rozwojem oprogramowania i polegały na zrozumieniu wizji produktu, zbieraniu wymagań biznesowych a następnie wypracowywaniu rozwiązań technicznych i przekazywaniu jej pozostałym programistom oraz organizowaniu ich pracy w taki sposób, by produkt jak najbardziej odzwierciedlał te ustalenia/wymagania. W tym celu dokonywał Pan również analizy wymagań w celu uzgodnienia i stworzenia technicznej implementacji nowych funkcjonalności. Usługi te są skategoryzowane w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod numerem 62.01.11.0 i w żadnym stopniu nie dotyczą one rozbudowy i implementacji oprogramowania - PKWiU ex 62.02. Do tego wykonywał Pan również usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących wdrożenia funkcjonalności: omówienie wymagań biznesowych i rozwiązań technicznych, omawianie sposobu implementacji funkcjonalności, omówienie integracji systemowych oraz omówienie zaproponowanych rozwiązań i technologii (PKWiU 62.02.30.0).

Czynności, które wykonywał Pan w 2021 r. w ramach Usług Nieprogramistycznych nie dotyczyły usług takich jak: projektowanie, programowanie i rozwój oprogramowania technologii informatycznych, czy też tworzenie oprogramowania, jego modyfikowanie, czy ulepszanie, ani też doradztwo w zakresie oprogramowania. W 2021 r. świadczył Pan usługi w zakresie rozwoju oprogramowania jako niezależny kontraktor. Nie był Pan pracownikiem, przedstawicielem, współtwórcą ani reprezentantem Spółki. Zawarta umowa nie narzucała w żadnym stopniu miejsca i czasu podejmowanych przez Pana działań.

Rozliczenie odbywało się na zasadzie sumowania przepracowanych przez Pana godzin w danym miesiącu z zastosowaniem ustalonej stawki. Jako wykonujący postanowienia umowy ze Spółką ponosił Pan pełną odpowiedzialność za wykonywane czynności oraz ponosi Pan pełne ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością. Prowadził Pan w 2021 r. w sposób rzetelny, zgodny z przepisami ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej również: "u.z.p.d."), oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ewidencję przychodów.

W uzupełnieniu wniosku dodał Pan, że w zakresie objętym wnioskiem nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, ani celno-skarbowa. W 2021 r. złożył Pan Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w ustawowym terminie. Prowadzona przez Pana działalność gospodarcza jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Świadczone przez Pana Usługi Nieprogramistyczne nie są związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), ani związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), ani objęte grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), ani związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), ani w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), ani związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1). W odniesieniu do Pana zachowane zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nie uzyskuje Pan dochodów podlegających opodatkowaniu z innych źródeł. Pana zleceniodawcą jest spółka z o.o. Nie jest Pan jej wspólnikiem, ani członkiem zarządu. Usługi Nieprogramistyczne były przez Pana świadczone na podstawie tej samej umowy o świadczenie usług, co usługi programistyczne. Prowadzi Pan co miesiąc zestawienie czynności objętych umową z rozróżnieniem, czy były to czynności programistyczne - związane bezpośrednio z programowaniem, czy też czynności nieprogramistyczne - opisane we wniosku i też taka ewidencja jest prowadzona na cele rozliczenia ryczałtowego. Przedmiotem i celem projektu w ramach, którego świadczył Pan Usługi Nieprogramistyczne była Platforma e-commerce zintegrowana z systemem ERP - portal dla klientów B2B kupujących opony w USA, w ramach którego klienci mogą dodawać i usuwać pracowników na koncie firmy, kupować i zwracać opony, zamawiać dostawę do klienta końcowego. Istnieją programy rabatowe oraz programy premiowe. Prowadzi Pan ewidencję przychodów, w której jest w stanie określić przychód z każdego rodzaju działalności opodatkowany różnymi stawkami (jeżeli zaistnieje taka sytuacja). Będące przedmiotem wniosku Usługi Nieprogramistyczne były czynnościami, które dotyczyły tworzonego - w ramach ww. umowy o świadczenie usług - oprogramowania (tworzonych programów komputerowych), do którego (których) na podstawie tej umowy przekazywane były prawa autorskie - jednakże dotyczyły czynności dodatkowych opisanych we wniosku, tj. czynności analityczne, dokumentacyjne i testerskie, bez których i tak mógłby Pan prowadzić Usługi Programistyczne. Usługi Nieprogramistyczne są odrębnymi usługami, za które kontrahent płacił Panu wyodrębnione wynagrodzenie. W ramach świadczenia Usług Nieprogramistycznych nie wykonywał takich usług jak: projektowanie, programowanie i rozwój oprogramowania i w tym zakresie prostuje Pan wniosek.

Pytanie

Czy zakres Usług Nieprogramistycznych wskazanych w stanie faktycznym, które wykonywał Pan w 2021 r. w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - 8,5%?

Pana stanowisko w sprawie

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie do art. 6 ust. 1 u.z.p.d., przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Natomiast, w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 u.z.p.d., użyte przez ustawodawcę określenie działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556).

W związku z późn. zm. w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, które nastąpiły z początkiem roku 2021, m.in.: usunięcie załącznika nr 2, a tym samym dopuszczenie większej ilości usług do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, usługi, które Pan świadczy, oznaczone według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 62.01.11.0 - Usługi związane z projektowaniem i rozwojem oprogramowania oraz 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego - mogą zostać dopuszczone do ryczałtu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 u.z.p.d., w brzmieniu do 31 grudnia 2021 r., ryczałt od przychodów ewidencjonowanych m.in. wynosi:

1)

15% przychodów ze świadczenia usług

a)

związanych z wydawaniem:

- pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0), z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie on-line,

- pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1),

- pakietów oprogramowania użytkowego (PKWiU 58.29.2),

- oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu (PKWiU ex 58.29.3), z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie on-line oraz (ii)

b)

związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi

(PKWiU 62.03.1)-art. 12 ust. 1 pkt 2; 2) 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8 - art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a).

Analizując powyższe przepisy, należy wskazać, że symbole PKWiU opisujące usługi informatyczne zostały w większości wymienione w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.z.p.d. Przepis ten przewidywał dla wskazanych w nim symboli PKWiU - w tym pokrywających się z symbolami, które przypisuje Pan Usługom, stawkę 15% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednakże, przy symbolach PKWiU 62.01.1 oraz 62.02 ustawodawca postanowił umieścić znak "ex". Stosownie do art. 4 ust. 4 u.z.p.d., ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznacza to, że opodatkowaniu stawką 15% podlegają wyłącznie przychody ze świadczenia usług sklasyfikowanych pod ww. symbolami PKWiU, które zgodnie z powołanym przepisem dotyczą wyłącznie usług: związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

W związku z powyższym, należy uznać, że wykonywane przez Pana usługi objęte grupowaniem 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 - nie są usługami związanymi z oprogramowaniem, a w szczególności usługami wymienionymi w art. art. 12 ust. 1 pkt 2 u.z.p.d.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU 2015 (rozporządzenie Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676 z 23 października 2015 r.), wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, przez usługi związane z oprogramowaniem należy rozumieć pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Jak wynika ze stanu faktycznego, usługi świadczone w 2021 r. przez Pana nie spełniają wskazanej definicji i nie są usługami związanymi z oprogramowaniem. Usługi, które Pan świadczył, to Pana zdaniem usługi wskazane w PKWiU 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 - Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Zgodnie z objaśnieniami do PKWiU, wydanymi przez Główny Urząd Statystyczny, grupowanie PKWiU 62.02.30.0 obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

- udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,

- usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,

- udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,

- udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,

- udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

- udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Odnosząc powyższy zakres usług wskazanych w PKWiU 62.02.30.0 można stwierdzić, że usługi świadczone przez Pana dotyczą wskazanych wyżej czynności. Czynności, które Pan wykonywał w 2021 r. w ramach Usług Nieprogramistycznych nie dotyczą usług programowania, czy też tworzenia oprogramowania, jego modyfikowania, czy ulepszania, ani też doradztwa w zakresie oprogramowania.

Warto jeszcze podkreślić, że mając na uwadze stan faktyczny i stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego nie wykonywał Pan jakichkolwiek czynności związanych z oprogramowaniem, a mianowicie nie były to czynności takie jak: pisanie, modyfikowanie, badanie, dokumentowanie i wspomaganie, oprogramowania, włączając pisanie zleceń sterujących programami dla użytkowników, analizowanie, projektowanie systemów gotowych do użycia: rozbudowę, tworzenie, dostarczanie oraz dokumentację oprogramowania wykonanego na zlecenie określonego użytkownika, pisanie programów na zlecenie użytkownika, projektowanie stron internetowych.

Wobec powyższych konkluzji - usługi świadczone w 2021 r. przez Pana nie były usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania, ani też usługami związanymi z oprogramowaniem, ani też innymi usługami, które określone są jako usługi, które podlegają opodatkowaniu stawką 15% i są określone w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.z.p.d. Mając więc powyższą analizę przepisów oraz zakresu usług świadczonych przez Pana należy stwierdzić, że usługi wykonywane przez Pana w ramach Usług Nieprogramistycznych sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolami 62.01.11.0 oraz 62.02.30.0 powinny być opodatkowane stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) u.z.p.d.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest w części prawidłowe i w części nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.):

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy:

Odrębnym źródłem przychodów jest określona w pkt 3 tego przepisu: - pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uregulowane są w przepisach ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.).

Zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy:

Osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w spadku osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy:

Przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

W myśl art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)

uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Zauważyć należy, że u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od niewystąpienia przesłanek negatywnych określonych w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1)

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3;

2)

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;

3)

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

- prowadzenia aptek,

- działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

- działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;

4)

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;

5)

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej

a)

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b)

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c)

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

Jeżeli podatnik prowadzący działalność samodzielnie lub w formie spółki, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, uzyska z tej działalności przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

1) wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub

2) wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i, poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego, opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Zgodnie art. 9 ust. 1 ww. ustawy:

Sporządzone na piśmie oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa w spadku - według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

Użyte w ustawie określenie "działalność usługowa" oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1676 z 2017 r., poz. 2453 z 2018 r., poz. 2440 z 2019 r., poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556), z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od tego, z jakiego rodzaju działalności podatnik uzyskuje przychody. Zostały one określone w art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r.:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 15% przychodów ze świadczenia usług związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (PKWiU dział 60), związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego" (PKWiU 62.01.2), związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0), związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Natomiast w myśl art. art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ww. ustawy:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

W tym miejscu wyjaśnić należy, że ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu - o czym stanowi art. 4 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Ponadto zauważyć należy, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

W przedstawionym we wniosku opisie stanu faktycznego wskazał Pan, że świadczone przez Pana w 2021 r. Usług Nieprogramistycznych są sklasyfikowane według symbolu PKWiU 62.01.11.0. oraz 62.02.30. 0.

Stawka 8,5% jest "podstawową" stawką ryczałtu dla przychodów z działalności usługowej. Przychody z usług podlegają opodatkowaniu według tej stawki - o ile ustawodawca nie wskazał ich w art. 12 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-8 ustawy jako działalności, do których mają zastosowanie odrębne stawki ryczałtu.

Stawka ryczałtu 15% dla przychodów z określonych rodzajów usług

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy przewiduje stawkę ryczałtu ewidencjonowanego 15% m.in. dla przychodów ze świadczenia usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) oraz usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02).

Oznaczenie "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU oznacza, że zakres usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu (art. 4 ust. 4 ustawy).

Grupowanie PKWiU 62.01.1 obejmuje "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych". W ramach tego grupowania mieści się:

1) PKWiU 62.01.11.0 "Usługi związane z projektowaniem, programowaniem i rozwojem oprogramowania". Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje usługi związane z projektowaniem struktury i/lub zapisu kodu komputera, włączając uaktualnianie i wstawki korekcyjne, niezbędne do tworzenia i/lub wdrożenia aplikacji programowej, takie jak:

* projektowanie struktury i zawartości stron internetowych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia stron internetowych,

* projektowanie struktury i zawartości bazy danych i/lub zapisu kodu komputerowego, niezbędnego do tworzenia i/lub wdrożenia bazy danych (magazynu danych),

* projektowanie struktury i zapisu kodu komputerowego niezbędnego do zaprojektowania i rozwinięcia aplikacji programowej na życzenie klienta, inne niż programowanie stron internetowych, baz danych lub zintegrowanych pakietów programowych,

* wykonanie aplikacji na indywidualne zamówienie, łączenie w całość, przystosowanie (modyfikowanie, konfigurowanie itp.) i instalowanie istniejącej aplikacji tak, aby była funkcjonalna w środowisku informatycznym klienta.

2) PKWiU 62.01.12.0 "Usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych". Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

* usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak: intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,

* usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie, rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego i procedur sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę informacji w ramach sieci.

Wobec tego usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1) to takie spośród "Usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych", które są związane z oprogramowaniem.

Grupowanie PKWiU 62.02 obejmuje "Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki". W ramach tego grupowania mieści się:

1) PKWiU 62.02.10.0 "Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego". Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

* usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez specjalistę technologii informatycznych dotyczące sprzętu komputerowego, takie jak: doradztwo w sprawach dotyczących wymagań odnośnie sprzętu komputerowego i zaopatrzenia w sprzęt komputerowy,

* usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego,

* usługi łączące ocenę potrzeb związanych z systemem komputerowym, doradzanie w zakresie zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz umieszczenia nowego systemu na miejscu,

* usługi w zakresie integracji systemów komputerowych, tj. analiza aktualnego systemu komputerowego klienta, obecne i przyszłe wymagania odnośnie zakupu nowego sprzętu i oprogramowania oraz integracja nowych i starych elementów systemu w celu stworzenia nowego zintegrowanego systemu.

2) PKWiU 62.02.20.0 "Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego". Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje:

* usługi związane z doradztwem lub opiniowaniem przez ekspertów spraw w zakresie systemów informatycznych i oprogramowania, takie jak:

- doradztwo dotyczące oprogramowania w zakresie wymagań i zaopatrzenia,

- systemy zabezpieczające.

3) PKWiU 62.02.30.0 "Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego". Wyjaśnienia do PKWiU 2015 wskazują, że:

Grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

* udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,

* usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,

* udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,

* udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,

* udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

* udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Grupowanie to nie obejmuje: * usług odzyskiwania danych, sklasyfikowanych w 62.09.20.0.

Wobec tego usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) to takie spośród "Usług związanych z doradztwem w zakresie informatyki", które są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania.

Przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w przypadku PKWiU ex 62.01.1 wskazuje na związek świadczonych usług z oprogramowaniem, nie zawężając tych czynności wyłącznie do kwestii programowania. Okoliczność, że wskazał Pan w treści wniosku, że w ramach Usług Nieprogramistycznych nie wykonuje Pan takich czynności jak: projektowanie, programowanie i rozwój oprogramowania technologii informatycznych, czy też tworzenie oprogramowania, jego modyfikowanie, czy ulepszanie nie jest wystarczającą przesłanką do uznania braku związku świadczonych usług z oprogramowaniem.

Jak wynika z treści wniosku oraz wyjaśnień do PKWiU, świadczone przez Pana Usługi Nieprogramistyczne w zakresie usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0 związane są z oprogramowaniem.

Skoro realizowane przez Pana usługi w zakresie Usług Nieprogramistycznych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0 związane są z:

- poszukiwaniem, zrozumieniem (analizą), a następnie pogodzeniem potrzeb użytkowników, interesariuszy biznesowych i możliwości technicznych podczas spotkań z klientem, testerami i członkami zespołu deweloperskiego;

- proponowaniem możliwych do dewelopmentu rozwiązań, które mają usprawnić użyteczność produktu;

- zbieraniem wymagań biznesowych od interesariuszy po stronie kontrahenta, a następnie znajdowaniem rozwiązań technicznych;

- analizą błędów i problemów występujących w aplikacji/oprogramowaniu oraz technicznej implementacji nowych funkcji;

- formułowaniu propozycji rozwiązań problemów z oprogramowaniem i jego implementacją;

- wdrażaniem nowych wersji aplikacji w środowiskach testowych i produkcyjnych;

- szerzeniem wiedzy na temat właściwego podejścia do projektowania, implementowaniem i rozwojem aplikacji na podstawie branżowych dobrych praktyk i posiadanej wiedzy technicznej;

- udziale i prowadzenie bieżących działań zespołu.

to opisane usługi niewątpliwie są związane z oprogramowaniem.

Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że jeżeli w 2021 r. w stosunku do Pana nie miały zastosowania wyłączenia z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, to przychody uzyskane przez z tytułu świadczonych Usług Nieprogramistycznych mogły zostać opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przychód uzyskany przez Pana z tytułu świadczonych Usług Nieprogramistycznych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.11.0 jako przychód z tytułu świadczenia usług związanych z oprogramowaniem powinien zostać w 2021 r. opodatkowany stawką ryczałtu w wysokości 15%, gdyż usługi, jakie Pan świadczył w 2021 r. w zakresie PKWiU 62.01.11.0 objęte były dyspozycją art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h omawianej ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że wykonywał Pan również usługi dotyczące usług wsparcia wiedzą oraz pomocą w rozwiązywaniu problemów dla zespołów realizujących wdrożenia funkcjonalności: omówienie wymagań biznesowych i rozwiązań technicznych, omawianie sposobu implementacji funkcjonalności, omówienie integracji systemowych oraz omówienie zaproponowanych rozwiązań i technologii (PKWiU 62.02.30.0). Czynności, które wykonywał Pan w 2021 r. w ramach Usług Nieprogramistycznych nie dotyczyły usług takich jak doradztwo w zakresie oprogramowania.

Zatem, skoro jak sam Pan wskazał zakres wykonywanych przez Pana prac w 2021 r. nie stanowił usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, to świadczone przez Pana w 2021 r. Usługi Nieprogramistyczne sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 mogły zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zastrzec jednak należy, że zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Pana Usług Nieprogramistycznych sklasyfikowanych pod PKWiU 62.02.30. jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Pana w 2021 r. Usługi Nieprogramistyczne sklasyfikowane pod PKWiU 62.02.30.0 były jednak usługami związanymi z doradztwem w zakresie oprogramowania, to uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody powinny podlegać opodatkowaniu 15% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji dokonaliśmy wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. W ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego nie przeprowadzamy postępowania dowodowego, lecz opieramy się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako: "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl