0113-KDIPT1-3.4012.766.2022.2.OS - Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodem rajdowym

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 marca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.766.2022.2.OS Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodem rajdowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

29 grudnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 29 grudnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawa do odliczenia całości VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z samochodem rajdowym (w postaci wydatków dotyczących jego nabycia oraz nabycia lub importu jego części składowych, a także nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tego pojazdu, usług naprawy lub konserwacji tego pojazdu oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tego pojazdu). Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 13 marca 2023 r. (data wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Jest Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, jest Pan czynnym podatnikiem VAT. Głównym przedmiotem Pana działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie obróbki metali i nakładanie powłok na metale. Jest Pan poddostawcą m.in. dla firm działających w branży produkcji części i podzespołów samochodowych.

Ma Pan zamiar dokonać zakupu samochodu rajdowego.

Podpisał Pan umowę leasingu na zakup ww. samochodu oraz złoży Pan Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację o tym pojeździe (VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie Pan pierwszy wydatek związany z tym pojazdem (tj. ww. otrzyma Pan fakturę).

Samochód rajdowy będzie przeznaczony wyłącznie do udziału w organizowanych (przez inne podmioty niż Pana Firma) zawodach sportowych (rajdach), które odbywać się będą na trasach (drogach) ogólnie dostępnych, lecz zamkniętych na czas zawodów. W trakcie tych rajdów samochód ten ma się zatem poruszać po drogach ogólnie dostępnych, pomiędzy OSami (OS - Odcinek Specjalny), które wyznaczają trasę zawodów.

Ww. samochód rajdowy ma stanowić narzędzie promocji (reklamy-na samochodzie tym znajdować się będzie reklama z logiem Pana Firmy).

Udział samochodu w rajdach będzie stanowił dla Pana znaczne wsparcie marketingowe. Samochód rajdowy będzie posiadał tablice rejestracyjne oraz numer VIN (tzw. numer nadwozia). Samochód będzie przechodził regularne badania techniczne, będzie poruszał się po drogach na oponach z homologacją E, będzie spełniał normy i wymogi dotyczące emitowanego hałasu. Na miejsca rajdów samochód ten transportowany będzie na lawecie. Dopuszczalna masa całkowita samochodu rajdowego nie przekracza 3,5 tony, a konstrukcyjnie przeznaczony jest on do przewozu mniej niż 9 osób. Samochód rajdowy będzie wyposażony w klatkę bezpieczeństwa, która stanowi element konstrukcyjny typowy dla samochodów rajdowych i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa kierowcy. Samochód posiada stały napęd na cztery koła i 5-biegową skrzynię biegów. Moc silnika wynosi zaś 360 koni mechanicznych. Samochód ten umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Samochód będzie posiadać świadectwo homologacji dla klatki bezpieczeństwa oraz dla zbiornika paliwa, które potwierdzają bezpieczeństwo konstrukcyjne tych elementów pozwalające na ich użycie w warunkach rajdowych.

Ustalił Pan zasady wykluczające użycie samochodu rajdowego do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W tym celu w ramach Pana Firmy został wprowadzony regulamin używania samochodów rajdowych.

Zgodnie z jego treścią:

- samochód rajdowy może być wykorzystywany wyłącznie jako narzędzie promocji i reklamy podczas rajdów. Występuje zakaz używania samochodu rajdowego poza zawodami sportowymi lub zajęciami treningowymi,

- samochód rajdowy może być wykorzystywany jedynie przez konkretną osobą, której powierzy Pan ten samochód, i która posiada odpowiednią licencję rajdową,

- nie można udostępniać samochodu rajdowego osobom trzecim,

- samochód rajdowy pozostaje do dyspozycji ww. osoby wyłącznie w czasie (w godzinach) zawodów sportowych lub zajęć treningowych,

- kontrolę nad zasadnością używania samochodu rajdowego sprawuje Pan osobiście jako właściciel Firmy,

- do obowiązków użytkownika samochodu rajdowego należy w szczególności przewiezienie samochodu na lawecie w miejsce wskazane po zakończonych zawodach,

- użytkownik samochodu rajdowego zobowiązany jest dokonywać wpisów rejestrujących każde wykorzystanie tego pojazdu do ewidencji przebiegu pojazdu. Wpis do ewidencji musi być dokonany bezpośrednio po skorzystaniu z pojazdu z zachowaniem chronologii korzystania z pojazdu.

Samochód rajdowy będzie stanowić środek trwały i zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przewidywany okres używania samochodu rajdowego będzie dłuższy niż rok. Będzie Pan prowadzić dla tego samochodu rajdowego ewidencję przebiegu pojazdu. Samochód rajdowy nie będzie pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Samochód rajdowy będący przedmiotem wniosku jest pojazdem samochodowym w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż spełnia przesłanki pojazdu samochodowego w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, a jego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. Samochód będący przedmiotem wniosku będzie garażowany/przechowywany w garażu lub na parkingu w miejscu prowadzenia Pana działalności gospodarczej. W czasie garażowania/przechowywania brak użycia ww. samochodu do celów innych niż udział w rajdach lub zajęciach treningowych jest nadzorowany za pomocą monitoringu. Ponadto w ww. samochodzie zainstalowany jest licznik, który monitoruje przebieg tego samochodu.

Zajęcia treningowe odbywają się na trasach (drogach) ogólnie dostępnych (publicznych), ale zamkniętych na czas zajęć treningowych i zabezpieczonych przez policję, straż pożarną oraz pomoc medyczną. Zajęcia treningowe są zlokalizowane na trasach zbliżonych do tras rajdowych, tj. na trasach, na których kiedyś odbywały się Mistrzostwa Polski w zawodach rajdowych, albo na trasach o technicznych walorach zbliżonych do tras rajdowych. W czasie zajęć treningowych samochód będący przedmiotem wniosku może wykonywać jedynie trasę określoną przez organizatora takich zajęć, która jest zawsze wyliczana z dokładnością do 0,01 km Na zajęcia treningowe ww. samochód przemieszczany będzie na lawecie. Ww. zajęcia treningowe odbywają się zazwyczaj kilka razy do roku. W celu zapobieżenia wykorzystywaniu samochodu rajdowego w czasie zajęć treningowych do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą, został wprowadzony regulamin używania samochodów rajdowych, zgodnie z którym:

- osoby korzystające z samochodu rajdowego obejmuje zakaz jego używania poza zawodami sportowymi lub zajęciami treningowymi,

- samochód rajdowy może być wykorzystywany jedynie przez konkretną osobą, której powierzono ten samochód i która posiada odpowiednią licencję rajdową,

- nie można udostępniać samochodu osobom trzecim,

- samochód rajdowy pozostaje do dyspozycji ww. osoby wyłącznie w czasie (w godzinach) zawodów sportowych i zajęć treningowych,

- kontrolę nad zasadnością używania samochodu rajdowego sprawuje właściciel Firmy,

- użytkownik samochodu rajdowego zobowiązany jest dokonywać wpisów rejestrujących każde wykorzystanie tego pojazdu do ewidencji przebiegu pojazdu. Wpis do ewidencji musi być dokonany bezpośrednio po skorzystaniu z pojazdu z zachowaniem chronologii korzystania z pojazdu.

W uzupełnieniu wniosku wskazał Pan:

1. Na kogo będą wystawiane faktury dotyczące nabycia samochodu rajdowego oraz zakupionych towarów i usług z nim związanych?

Faktury dotyczące nabycia samochodu oraz zakupionych części i usług z nim związanych będą wystawiane na Pana jednoosobową działalność gospodarczą.

2. Do jakich czynności będzie wykorzystywał Pan samochód rajdowy?

Samochód będzie Pan wykorzystywał wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

3. Jaki wpływ będzie miał zakup i wykorzystywanie samochodu rajdowego na prowadzoną przez Pana działalność gospodarczą i wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług?

W prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Zakupiony samochód rajdowy będzie stanowić narzędzie promocji i reklamy co będzie miało wpływ na wzrost zamówień i sprzedaży usług. Na samochodzie będzie znajdować się reklama Pana firmy (dokładne dane wraz z telefonem), samochód rajdowy oprócz udziału w rajdach będzie samochodem pokazowym na wystawach i targach.

4. Jaki będzie zachodził związek pomiędzy wykorzystywaniem samochodu w celach reklamowych i udziałem w rajdach samochodowych prowadzoną działalnością gospodarczą?

Głównym przedmiotem Pana działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie obróbki metali i nakładanie powłok na metale. Jest Pan poddostawcą m.in. dla firm działających w branży produkcji części i podzespołów samochodowych. W rajdach biorą udział przedstawiciele firm branży samochodowej i lakierniczej jako sponsorzy oraz jako uczestnicy zawodów. Udział samochodu rajdowego z logiem Pana firmy poprawi wizerunek firmy na czele innych firm. Spowoduje również, że dane oraz logo Pana firmy będzie rozpoznawalne.

5. Jaki będzie związek przyczynowo skutkowy pomiędzy zakupem samochodu rajdowego a wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT?

Logo samochodu oraz nazwa firmy umieszczone na samochodzie rajdowym będzie rozpoznawalne na rynku usług nakładania powłok na metale. Takie działanie marketingowe i reklamowe spowoduje znaczny wzrost sprzedaży świadczonych przez Pana firmę usług.

6. Czy przedmiotowy samochód rajdowy będzie posiadał urządzenie monitorujące i lokalizujące GPS lub inne?

Samochód rajdowy nie będzie poruszał się po drogach publicznych (po drogach publicznych będzie przewożony na lawecie), będzie poruszał się po drogach wytyczonych do celów rajdu lub wytyczonych tras treningowych, w związku z tym nie ma potrzeby instalowania urządzenia lokalizującego.

7. Czy z posiadanych przez Pana dokumentów będzie obiektywnie wynikało, że samochód rajdowy jest wykorzystywany wyłącznie do celów działalności gospodarczej i wykluczone jest wykorzystywanie tego samochodu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą?

Samochód rajdowy będzie wykorzystywany wyłącznie do celów reklamowych i marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej. Z posiadanych dokumentów tj. zgłoszenie na zawody, wpisowe, fotorelacje oraz filmy z zawodów będzie jednoznacznie wynikało, że jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej.

8. Jak będzie wykorzystywany samochód poza uczestnictwem w zawodach sportowych oraz zajęciach treningowych.

Samochód rajdowy będzie wykorzystywany przez wyłącznie wyznaczonego kierowcę na zajęciach treningowych jak i zawodach sportowych.

Samochód rajdowy będzie wykorzystywany w celach treningowych i sportowych. Poza zawodami i treningami będzie samochodem pokazowym wystawianym na targach i wystawach.

Zajęcia treningowe odbywają się na trasach (drogach) ogólnie dostępnych (publicznych), ale zamkniętych na czas zajęć treningowych i zabezpieczonych przez policję, straż pożarną oraz pomoc medyczną

Wprowadzone zmiany konstrukcyjne (ze względów bezpieczeństwa) nie pozwalają na poruszanie się samochodu rajdowego po drogach publicznych w związku z tym na zajęcia treningowe i sportowe ww. samochód przemieszczany będzie na lawecie.

9. Czy będzie Pan prowadził ewidencję przebiegu pojazdu zawierającą wszystkie elementy wymienione w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług?

Tak, będzie Pan prowadził ewidencje przebiegu zawierającą wszystkie elementy wymienione w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług.

Pytanie

Czy będzie Panu przysługiwać prawo do odliczenia całości VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z samochodem rajdowym (w postaci wydatków dotyczących jego nabycia oraz nabycia lub importu jego części składowych, a także nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tego pojazdu, usług naprawy lub konserwacji tego pojazdu oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tego pojazdu)?

Pana stanowisko w sprawie

Pana zdaniem, przysługiwać Panu będzie prawo do odliczenia całości VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z samochodem rajdowym (w postaci wydatków dotyczących jego nabycia oraz nabycia lub importu jego części składowych, a także nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tego pojazdu, usług naprawy lub konserwacji tego pojazdu oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tego pojazdu).

Stosownie do art. 86 ust. 1 Ustawy VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 Ustawy VAT.

Z kolei, w myśl art. 86 ust. 2 Ustawy VAT kwotę podatku naliczonego stanowi m.in. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, albo dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Powyższe przepisy stanowią ogólną regulację w zakresie prawa do odliczenia VAT i przewidują pełne prawo do odliczenia.

Oprócz ww. przepisów, Ustawa VAT w art. 86a zawiera szczególną regulację, dotyczącą odliczenia podatku naliczonego jedynie w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

W celu ustalenia, czy w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie przepis ogólny z art. 86 Ustawy VAT, czy regulacja szczególna z art. 86a Ustawy VAT, należy przeanalizować, czy samochód rajdowy spełnia przesłanki "pojazdu samochodowego".

Zgodnie z art. 2 pkt 34 Ustawy VAT, przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.; dalej: "Kodeks drogowy"), pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h.

Stosownie zaś do art. 2 pkt 31 Kodeksu drogowego, pojazdem jest środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane.

Zgodnie z art. 2 pkt 32 Kodeksu drogowego, pojazdem silnikowym jest natomiast pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

Drogą w rozumieniu art. 2 ust. 1 Kodeksu drogowego jest wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Strefą ruchu w myśl art. 2 pkt 16a Kodeksu drogowego jest natomiast obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem uznania samochodu rajdowego za pojazd samochodowy jest spełnienie przesłanek "pojazdu". W tym celu, zgodnie z ww. definicją pojazdu, samochód rajdowy musi być przeznaczony do poruszania się po drodze. W trakcie rajdów samochód ma się poruszać po drogach ogólnie dostępnych, zamkniętych jedynie na czas zawodów. Ponadto samochód rajdowy będzie posiadał tablice rejestracyjne oraz numer VIN (tzw. numer nadwozia). W związku z tym należy uznać, że samochód rajdowy będzie przeznaczony do poruszania się po drodze, a zatem będzie mógł zostać uznany za "pojazd" i jednocześnie spełni przesłanki "pojazdu samochodowego" w rozumieniu Ustawy VAT (jest pojazdem silnikowym, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h). Z racji tego, że samochód rajdowy będzie "pojazdem samochodowym" w celu ustalenia możliwości pełnego odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z tym samochodem należy przeanalizować przesłanki regulacji szczególnej z art. 86a Ustawy VAT.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 Ustawy VAT, w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 Ustawy VAT, stanowi 50% kwoty VAT wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika.

Przy czym, powyższego ograniczenia w odliczeniu podatku naliczonego nie stosuje się, jeżeli pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a Ustawy VAT).

W myśl art. 86a ust. 4 pkt 1 Ustawy VAT, pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika (zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania), dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Z powyższego przepisu wynika, że pojazd rajdowy będzie uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej, jeżeli zostaną spełnione dwa warunki, tj. jeżeli sposób wykorzystywania samochodów rajdowych będzie wykluczać ich użycie do celów prywatnych oraz, jeżeli taki sposób ich wykorzystywania zostanie potwierdzony w ewidencji przebiegu pojazdów.

Przy czym, należy zauważyć, że przepisy nie dookreślają w jaki sposób podatnik ma zapewnić, aby sposób wykorzystywania pojazdów samochodowych wykluczał ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych: "Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów" (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 marca 2015 r., sygn. IBPP2/443-1235/14/IK).

Zarówno sama konstrukcja samochodu rajdowego, jak i sposób jego wykorzystywania obiektywnie wykluczy jego użycie do celów innych niż na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wynika bowiem z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do udziału w rajdach w celu promocji i reklamy. Udział samochodu w rajdach będzie stanowił znaczne wsparcie marketingowo-promocyjne. Tym samym, samochód rajdowy umożliwi: pozyskiwanie nowych kontrahentów (klientów), poprawę konkurencyjności oraz wizerunku na rynku (w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej). Ponadto samochód posiada specjalne cechy konstrukcyjne, które uniemożliwiają poruszanie się po drogach ogólnie dostępnych w celach prywatnych (m.in. specjalna klatka bezpieczeństwa charakterystyczna dla samochodów rajdowych). Należy również zauważyć, iż samochód rajdowy będzie poruszał się po drogach ogólnie dostępnych jedynie w trakcie zawodów. Przy czym drogi te zostaną zamknięte na czas zawodów, a na miejsca rajdów samochód będzie transportowany na lawecie. Ustalono zasady wykluczające użycie samochodu do celów prywatnych, co nastąpiło w drodze regulaminu zakazującego wykorzystywanie samochodu rajdowego do celów innych niż promocja i reklama podczas zawodów. Będzie Pan prowadzić dla samochodu rajdowego ewidencję przebiegu pojazdu i złoży Pan naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tym pojeździe (VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w Pana ocenie samochód rajdowy będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 1 Ustawy VAT i tym samym będzie Panu przysługiwać prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z samochodem rajdowym (w postaci wydatków dotyczących jego nabycia oraz nabycia lub importu jego części składowych, a także nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tego pojazdu, usług naprawy lub konserwacji tego pojazdu oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tego pojazdu).

Pana stanowisko znajduje potwierdzenie w wydawanych interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego (m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.46.2019.2.RW).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Podatnik posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Należy wskazać, że kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zostały uregulowane w art. 86a ustawy.

Zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy:

W przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, stanowi 50% kwoty podatku:

1)

wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2)

należnego z tytułu:

a)

świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca,

b)

dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest ich nabywca,

c)

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3)

należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a;

4)

wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

Stosownie do treści art. 86a ust. 2 ustawy:

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, o których mowa w ust. 1, zalicza się wydatki dotyczące:

1)

nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2)

używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3)

nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Zatem zgodnie z powyższymi regulacjami podatnikowi przysługuje ograniczone do 50% prawo do odliczenia podatku w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do użytku "mieszanego".

Dla celów stosowania tego ograniczenia za wykorzystywanie "mieszane" należy rozumieć, że w odniesieniu do pojazdu wykorzystywanego w działalności gospodarczej istnieje możliwość jego użycia również do celów niezwiązanych z tą działalnością np. do celów prywatnych. Wystarczy przy tym możliwość nawet tylko jednorazowego użycia pojazdu do celów prywatnych, aby uznać, że pojazd może być wykorzystywany w sposób "mieszany".

Nie jest przy tym istotny moment, w którym użycie to ma miejsce podczas całego okresu użytkowania przez podatnika danego pojazdu, żeby uznać ten pojazd za wykorzystywany do celów "mieszanych".

Jednakże od wynikającej z art. 86a ust. 1 ustawy zasady przewidziano wyjątki.

I tak, w świetle art. 86a ust. 3 ustawy:

1)

przepis ust. 1 nie ma zastosowania:

a)

w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

b)

wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2)

do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Według art. 86a ust. 4 ustawy:

Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli:

1)

sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2)

konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne.

Na mocy art. 86a ust. 5 ustawy:

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych:

1)

przeznaczonych wyłącznie do:

a)

odprzedaży,

b)

sprzedaży, w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika,

c)

oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze

- jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika;

2)

w odniesieniu do których:

a) kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych podatnik oblicza zgodnie z ust. 1 lub b) podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków z nimi związanych.

Zgodnie z art. 86a ust. 6 ustawy:

Ewidencja przebiegu pojazdu jest prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności.

W myśl art. 86a ust. 7 ustawy:

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

1)

numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;

2)

dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;

3)

stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;

4)

wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący:

a)

kolejny numer wpisu,

b)

datę i cel wyjazdu,

c)

opis trasy (skąd - dokąd),

d)

liczbę przejechanych kilometrów,

e)

imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

- potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; 5) liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

W powołanych przepisach art. 86a ustawy ustawodawca zawarł szczególne uregulowania dotyczące określenia wysokości przysługującej do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja art. 86a ustawy oznacza, że w sytuacji, gdy znajduje zastosowanie szczególne uregulowanie zawarte w jego ust. 1, wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego w wysokości (50%). Jeżeli jednak przepis art. 86a ust. 1 ustawy nie znajduje zastosowania, wówczas stosuje się ogólne uregulowania dotyczące odliczenia podatku zawarte w art. 86 ustawy.

Stosownie do art. 86a ust. 12 ustawy:

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3.

Zgodnie z art. 2 pkt 34 ustawy:

Przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony

Na podstawie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.):

Przez pojazd samochodowy rozumie się pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pan osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, jest Pan czynnym podatnikiem VAT. Ma Pan zamiar dokonać zakupu samochodu rajdowego. Podpisał Pan umowę leasingu na zakup ww. samochodu oraz złoży Pan Naczelnikowi Urzędu Skarbowego informację o tym pojeździe (VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniesie Pan pierwszy wydatek związany z tym pojazdem (tj. ww. otrzyma Pan fakturę). Faktury dotyczące nabycia samochodu oraz zakupionych części i usług z nim związanych będą wystawiane na Pana jednoosobową działalność gospodarczą. W prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje Pan wyłącznie czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Samochód będzie Pan wykorzystywał wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W powołanych przepisach art. 86a ustawy o podatku od towarów i usług, ustawodawca zawarł szczególne uregulowania dotyczące określenia wysokości przysługującej do odliczenia kwoty podatku naliczonego. Przepis ust. 1 tego artykułu wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony), przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Taka konstrukcja art. 86a ustawy oznacza, że w sytuacji, gdy znajduje zastosowanie szczególne uregulowanie zawarte w jego ust. 1, wówczas podatnik może skorzystać jedynie z ograniczonego prawa do odliczenia podatku naliczonego (w 50%).

Jednakże w niniejszej sprawie kluczową rolę odgrywa przepis art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy. Z treści tych przepisów wynika, że podatnik ma możliwość odliczenia 100% kwoty podatku naliczonego zawartego w fakturach dotyczących wydatków związanych z nabyciem pojazdów samochodowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją (napraw, części, paliwa itp.) w sytuacji, gdy pojazdy te są wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla celów pełnego odliczania VAT - fakt wykorzystywania pojazdów wyłącznie do działalności musi być rozpatrywany w kategoriach obiektywnych. W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki, tj. sposób wykorzystania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza w ustalonych przez niego zasadach ich używania, wyklucza ich użycie do celów prywatnych oraz wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu.

Podkreślić należy, że przepisy ustawy nie określają w jaki sposób podatnik ma zapewnić w przedsiębiorstwie wyeliminowanie użytku prywatnego używanych w nim pojazdów samochodowych dla celów pełnego odliczenia podatku naliczonego. Określone przez podatnika zasady używania pojazdów muszą jednak obiektywnie potwierdzać, że pojazd jest wykorzystywany wyłącznie w działalności gospodarczej i nie ma możliwości prywatnego użytku tych pojazdów. Przy czym użytek prywatny należy postrzegać w kategoriach potencjalnej, a nie faktycznej możliwości użytku pojazdu do celów prywatnych.

Mając na uwadze przedstawiony stan prawny i opis sprawy należy stwierdzić, że opisany we wniosku samochód rajdowy - który, jak wskazał Pan jest pojazdem samochodowym w rozumieniu art. 2 pkt 34 ustawy o podatku od towarów i usług - będzie wykorzystywany wyłącznie do Pana działalności gospodarczej. Co prawda przedmiotowy samochód może poruszać po drogach ogólnie dostępnych, ale zamkniętych na czas zawodów i zajęć treningowych - zabezpieczonych przez policję, straż pożarną oraz pomoc medyczną, istnieją także okoliczności obiektywnie potwierdzające brak wykorzystania pojazdu do użytku prywatnego, tj. na miejsca rajdów i treningów samochód ten transportowany będzie na lawecie, wprowadzony został szczegółowy regulamin używania przedmiotowego pojazdu. W czasie zajęć treningowych samochód będący przedmiotem wniosku może wykonywać jedynie trasę określoną przez organizatora takich zajęć, która jest zawsze wyliczana z dokładnością do 0,01 km Ustalił Pan zasady wykluczające użycie samochodu rajdowego do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. W tym celu w ramach Pana Firmy został wprowadzony regulamin używania samochodów rajdowych. Samochód rajdowy będzie stanowić środek trwały i zostanie ujęty w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Będzie Pan prowadzić dla tego samochodu rajdowego ewidencję przebiegu pojazdu zawierającą wszystkie elementy wymienione w art. 86a ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Samochód będący przedmiotem wniosku będzie garażowany/przechowywany w garażu lub na parkingu w miejscu prowadzenia Pana działalności gospodarczej. W czasie garażowania/przechowywania brak użycia ww. samochodu do celów innych niż udział w rajdach lub zajęciach treningowych jest nadzorowany za pomocą monitoringu. Ponadto w ww. samochodzie zainstalowany jest licznik, który monitoruje przebieg tego samochodu. Samochód rajdowy będzie wykorzystywany przez wyłącznie wyznaczonego kierowcę na zajęciach treningowych jak i zawodach sportowych. Wprowadzone zmiany konstrukcyjne (ze względów bezpieczeństwa) nie pozwalają na poruszanie się samochodu rajdowego po drogach publicznych.

W rozpatrywanej sprawie mamy do czynienia ze szczególnymi okolicznościami, samochód rajdowy wykorzystywany przez Pana będzie stanowić narzędzie promocji i reklamy co będzie miało wpływ na wzrost zamówień i sprzedaży usług. Na samochodzie będzie znajdować się reklama Pana firmy (dokładne dane wraz z telefonem), samochód rajdowy oprócz udziału w rajdach będzie samochodem pokazowym na wystawach i targach. Głównym przedmiotem Pana działalności gospodarczej jest świadczenie usług w zakresie obróbki metali i nakładanie powłok na metale. Jest Pan poddostawcą m.in. dla firm działających w branży produkcji części i podzespołów samochodowych. W rajdach biorą udział przedstawiciele firm branży samochodowej i lakierniczej jako sponsorzy oraz jako uczestnicy zawodów. Udział samochodu rajdowego z logiem Pana firmy poprawi wizerunek firmy na czele innych firm. Spowoduje również, że dane oraz logo Pana firmy będzie rozpoznawalne. Logo samochodu oraz nazwa firmy umieszczone na samochodzie rajdowym będzie rozpoznawalne na rynku usług nakładania powłok na metale. Takie działanie marketingowe i reklamowe spowoduje znaczny wzrost sprzedaży świadczonych przez Pana firmę usług. Samochód rajdowy będzie wykorzystywany wyłącznie do celów reklamowych i marketingowych prowadzonej działalności gospodarczej. Z posiadanych dokumentów tj. zgłoszenie na zawody, wpisowe, fotorelacje oraz filmy z zawodów będzie jednoznacznie wynikało, że jest wykorzystywany do celów działalności gospodarczej.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę wskazane we wniosku szczególne okoliczności dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej oraz reguły i wykorzystanie pojazdu do Pana działalności gospodarczej, a także cechy tego pojazdu, należy stwierdzić, że pojazd będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji powyższego na podstawie art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a w związku z art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy będzie Panu przysługiwać prawo do odliczenia całości VAT naliczonego z tytułu wydatków związanych z samochodem rajdowym (w postaci wydatków dotyczących jego nabycia oraz nabycia lub importu jego części składowych, a także nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tego pojazdu, usług naprawy lub konserwacji tego pojazdu oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tego pojazdu).

Wobec powyższego, stanowisko Pana uznałem za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pana wniosku (zapytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Ponosi Pan ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Pana w złożonym wniosku. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy wydana interpretacja traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanych przez Pana interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl