0113-KDIPT1-3.4012.665.2021.1.MJ - Brak prawa do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinków sieci wodociągowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.665.2021.1.MJ Brak prawa do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania, którego przedmiotem jest rozbudowa odcinków sieci wodociągowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 sierpnia 2021 r. (data wpływu 20 sierpnia 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

20 sierpnia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina... jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina rozlicza VAT łącznie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi w ramach obowiązkowej centralizacji VAT. Gmina wykonuje zarówno czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT (w tym opodatkowane, jak i zwolnione z podatku), jak i czynności pozostające poza zakresem tego podatku.

Gmina realizuje zadanie pn. "..." w ramach umowy o przyznanie pomocy na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr.. zawarta została pomiędzy Samorządem Województwa... a Gminą... w dniu 26 kwietnia 2021. Gmina... otrzymała na realizację operacji pomoc w wysokości... zł, jednak nie więcej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Przedmiotem tej inwestycji jest rozbudowa odcinków sieci wodociągowych w m.... i...,... i...,...,... - montaż zasuw na sieci,... - montaż zasuw i zaworu na sieci oraz rozbudowę sieci wodociągowej na odcinku... -..., a także budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości....

W wyniku realizacji inwestycji powstanie infrastruktura wodociągowa oraz kanalizacyjna.

W związku z realizacją inwestycji Gmina będzie ponosić szereg wydatków na zakup towarów i usług, związanych w szczególności z:

* opracowaniem dokumentacji technicznej,

* zakupem sprzętu i materiałów,

* wykonaniem robót budowlanych,

* kosztami nadzoru inwestorskiego.

Gmina nie wykonuje samodzielnie robót budowlanych związanych z realizacją ww. inwestycji. Realizuje je wyłoniony przez Gminę wykonawca. Za wykonane roboty budowlane Wykonawca wystawi gminie faktury VAT.

Przy pomocy nowo powstałej infrastruktury Gmina będzie świadczyć na rzecz mieszkańców i podmiotów gospodarczych usługi, za które będzie pobierała opłaty zależne od ilości dostarczonej wody i/lub odprowadzonych ścieków. Przy wykorzystaniu wybudowanej w ramach inwestycji infrastruktury Gmina będzie świadczyła usługi dostawy wody oraz odbioru ścieków komunalnych.

Gmina wykonuje zadania własne, określone w art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w tym zadania obejmujące sprawy wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, a zatem zadania wskazane w art. 7 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. W ramach wykonywania powyższych zadań, Gmina podejmuje działania, które na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) stanowią czynności podlegające opodatkowaniu VAT (tj. odpłatna dostawa wody i odbiór ścieków na rzecz podmiotów zewnętrznych w stosunku do Gminy), jak również niepodlegające VAT (dostawa wody i odbiór ścieków na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych). W ramach realizacji inwestycji powstanie infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna, wykorzystywana do dostarczania wody i odbioru ścieków komunalnych do/z posesji znajdujących się na terenie Gminy....

Powstałą infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną Gmina po zakończeniu inwestycji będzie wykorzystywać wyłącznie na potrzeby świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody/odbioru ścieków do/od odbiorców zewnętrznych, w szczególności od mieszkańców Gminy. Usługi te będą świadczone na podstawie zawieranych w tym zakresie indywidualnych umów cywilnoprawnych z każdym z korzystających z infrastruktury. Sieć wodociągowa powstała w ramach inwestycji, będzie wykorzystywana dla potrzeb odpłatnego świadczenia usług dostarczenia wody wyłącznie z posesji i budynków prywatnych, tj. odbiorców zewnętrznych. Nie będzie podłączona do budynków należących do Gminy lub którejkolwiek z jej jednostek organizacyjnych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków zostanie wybudowana dla mieszkalnego budynku komunalnego stanowiącego własność gminy. Budynek ten użytkują mieszkańcy na podstawie zawartych umów najmu lokalu. Rozliczenie za odprowadzone ścieki dokonywane będzie na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej i zależne będzie od ilości dostarczonej wody. Reasumując pomimo, iż budynek komunalny, dla którego jest planowana budowa przydomowej oczyszczalnia ścieków jest własnością Gminy, wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana jedynie do czynności opodatkowanych.

Niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy wyłącznie prawa do odliczenia VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z infrastrukturą, która nie jest wykorzystywana do dostarczenia wody/odbioru ścieków do/z jednostek organizacyjnych Gminy, w tym urzędu obsługującego Gminę oraz świetlic wiejskich, tj. będzie wykorzystywana wyłącznie do działalności opodatkowanej VAT. Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowych inwestycji będą wystawiane na Gminę jako nabywcę. Odbiorcą faktur będzie Urząd Gminy....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie miała pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacja inwestycji "..."?

Zdaniem Wnioskodawcy,

Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z realizacją inwestycji w pełnej wysokości.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Gmina świadczyć będzie odpłatne usługi dostaw wody do odbiorców zewnętrznych na podstawie zawartych z nimi umów cywilnoprawnych, a więc Gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT.

Ustawodawca dał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Ten ostatni przepis określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku, lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. gdy odliczenia tego dokonuje podatnik podatku VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wykonywane przez Gminę odpłatne usługi dostawy wody do odbiorców zewnętrznych będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. W odniesieniu do tych czynności Gmina nie będzie działać jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będzie korzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Gmina w tym przypadku będzie występowała w roli podatnika prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a wskazane czynności będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. Powstała infrastruktura będzie wykorzystywana jedynie do świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody/ odprowadzanie ścieków na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wydatki poniesione na realizację przedmiotowej inwestycji pozostają więc w wyłącznym związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT wykonywanymi przez Gminę.

Należy zatem uznać, iż Gmina będzie miała prawo do odliczenia VAT naliczonego w pełnej wysokości od wydatków związanych z inwestycją, z uwagi na wykorzystywanie powstałej infrastruktury wyłącznie do działalności opodatkowanej w postaci świadczenia odpłatnych usług dostaw wody i odprowadzania ścieków do odbiorców zewnętrznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a.

nabycia towarów i usług,

b.

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym i czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Gmina realizuje zadanie pn. "..." w ramach umowy o przyznanie pomocy na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa". W wyniku realizacji inwestycji powstanie infrastruktura wodociągowa oraz kanalizacyjna. Powstałą infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną Gmina po zakończeniu inwestycji będzie wykorzystywać wyłącznie na potrzeby świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody/odbioru ścieków do/od odbiorców zewnętrznych, w szczególności od mieszkańców Gminy. Wybudowana infrastruktura będzie wykorzystywana jedynie do czynności opodatkowanych. Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją przedmiotowych inwestycji będą wystawiane na Gminę jako nabywcę. Odbiorcą faktur będzie Urząd Gminy.

Mając zatem na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, będą spełnione, ponieważ Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz będzie wykorzystywała przedmiotową Infrastrukturę wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym Gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania.

W konsekwencji Gmina będzie miała pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania pn. "...". Prawo to będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wymienionych w art. 88 ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl