0113-KDIPT1-3.4012.625.2021.2.AG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 października 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.625.2021.2.AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 5 sierpnia 2021 r. (data wpływu 10 sierpnia 2021 r.), uzupełnionym pismem z 9 sierpnia 2021 r. (data wpływu 13 sierpnia 2021 r.), pismem z 28 września 2021 r. (data wpływu 1 października 2021 r.), oraz pismem z 5 października 2021 r. (data wpływu 12 października 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT i zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy zabudowanej działki nr 1 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

10 sierpnia 2021 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT i zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT dostawy zabudowanej działki nr 1.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 9 sierpnia 2021 r. (data wpływu 13 sierpnia 2021 r.) o pytanie, własne stanowisko w sprawie i opłatę oraz pismem z 28 września 2021 r. (data wpływu 1 października 2021 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy i adres ePuap oraz pismem z 5 października 2021 r. (data wpływu 12 października 2021 r.) wskazującym przedmiot wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca jest Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w (...). Działając zgodnie z wnioskiem wierzyciela Komornik dokonał w dniu (...) zajęcia nieruchomości stanowiącej działkę ozn. nr 1 o powierzchni 0,0788 ha (obręb: (...)), posiada dobry kształt, w formie zbliżonej do prostokąta, o wymiarach 19,5 m x 41,5 m. Tereny działek sąsiednich zabudowane są budynkami mieszkalnymi w zabudowie zwartej oraz budynkiem handlowo-usługowym. Działka nie wykazuje negatywnych cech hydrogeologicznych. Nieruchomość jest zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem handlowym, niepodpiwniczonym, zrealizowanym w 2001 r. Budynek o konstrukcji murowanej, z dachem drewnianym, krytym blachodachówką. Fundamenty betonowe, stopy fundamentowe żelbetowe, tynki z płyt gipsowo-kartonowych. Tynki zewnętrzne cementowo - wapienne strukturalne, barwione. Posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Drzwi wejściowe z PCV. Budynek posiada instalację elektryczną, wod-kan, c.o., monitoringową. Budynek o zadawalającym standardzie, wymagający znacznych prac konserwacyjnych i odświeżających. Nieruchomość ta, nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (...). Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (...), przedmiotowy teren przewidziany jest, jako teren budownictwa mieszkaniowego i usługowego. Nieruchomość położona jest w (...) przy ul. (...). Nieruchomość została oszacowana na kwotę (...) zł.

W odpowiedzi na pytania zawarte w wezwaniu tut. Organu, tj.:

1. Czy dłużnicy - Pani (...) oraz Pan (...) (dalej jako: dłużnicy) - byli/są zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług? W jakim okresie byli zarejestrowanymi podatnikami?

2. W jaki sposób, do jakich celów, dłużnicy wykorzystywali oraz do dnia sprzedaży będą wykorzystywać działkę nr 1?

3. Czy działka nr 1 była/jest wykorzystywana przez dłużników w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)? W jakim zakresie prowadzili/prowadzą działalność gospodarczą?

4. Czy działka nr 1 wykorzystywana była przez dłużników wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywana była ww. działka, wykonywali dłużnicy - należy podać podstawę prawną zwolnienia?

5. Czy działka nr 1 była udostępniana osobom trzecim, np. na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia? Jeżeli tak, to należy wskazać, kiedy działka lub jej część została oddana w najem/dzierżawę/użyczenie oraz czy udostępnianie to miało charakter odpłatny, czy nieodpłatny?

6. Czy nabycie przez dłużników działki nr 1, nastąpiło w ramach transakcji opodatkowanej, zwolnionej czy niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i czy transakcja ta została udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT?

7. Czy dłużnikom przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu działki nr 1?

8. Czy jednokondygnacyjny budynek handlowy, o którym mowa we wniosku na dzień sprzedaży będzie spełniał definicję budynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

9. Czy ww. budynek położony na działce jest trwale związane z gruntem?

10. Czy ww. budynek położony na działce nr 1 zostały nabyty, czy wybudowany przez dłużników? Należy wskazać datę nabycia lub wybudowania obiektu.

11. Czy z tytułu nabycia lub budowy ww. budynku dłużnikom przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego? Jeżeli nie, to należy wskazać przyczyny.

12. W jakim celu dłużnicy nabyli/wybudowali nieruchomość będącą przedmiotem dostawy w trybie egzekucji komorniczej?

13. Czy ww. budynek był wykorzystywany w działalności gospodarczej dłużników?

14. W jaki sposób dłużnicy wykorzystywali/wykorzystują jednokondygnacyjny budynek handlowy?

15. Czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to należy wskazać dokładną datę.

16. Kiedy nastąpiło zajęcie do używania ww. budynku? Należy wskazać dokładną datę.

17. Należy wskazać w wyniku jakich czynności nastąpiło pierwsze zasiedlenie ww. budynku?

18. Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem ww. budynku a jego dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata?

19. Czy ww. budynek był/jest przedmiotem najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.? Jeżeli tak, to należy wskazać kiedy ww. budynek został oddany w najem, dzierżawę, użyczenie oraz czy to udostępnienie miało charakter odpłatny czy nieodpłatny (należy wskazać dzień, miesiąc i rok)?

20. Czy ww. budynek był/jest wykorzystywany przez dłużników wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywany był/jest budynek, wykonywali dłużnicy - należy podać podstawę prawną zwolnienia?

21. Czy dłużnicy ponosili nakłady na ulepszenie ww. budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

22. W jakim okresie dłużnicy ponosili wydatki na ulepszenie ww. budynku?

23. Jeżeli dłużnicy ponosili wydatki na ulepszenie, to czy wydatki te były wyższe niż 30% wartości początkowej ww. budynku?

24. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 23 jest twierdząca, to należy wskazać:

a) Kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania ww. budynku po ulepszeniu?

b) Czy ulepszenia stanowiły "przebudowę" rozumianą jako dokonanie istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania ww. budynku w celu znaczącej zmiany warunków zasiedlenia?

c) Czy po ulepszeniu miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynku?

d) Jeżeli miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynku po ulepszeniu, to należy wskazać kiedy to nastąpiło (należy podać dzień, miesiąc i rok)?

e) Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem ww. budynku po ulepszeniu, a sprzedażą upłynie okres dłuższy niż 2 lata?

f) Czy ulepszony ww. budynek był wykorzystywany przez dłużników wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT?

25. Czy oprócz wymienionego we wniosku jednokondygnacyjnego budynku handlowego, znajdują się na działce nr 1 inne obiekty budowlane tj. budynki, budowle?

26. Jeżeli nie posiada Pani informacji, o których mowa w ww. pytaniach, które są niezbędne do oceny, czy w przedmiotowej sprawie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku, to należy wskazać:

- czy ten brak informacji jest wynikiem podjętych przez Panią działań?

- czy działania te zostały udokumentowane?

- czy podjęte działania potwierdzają brak możliwości uzyskania tych niezbędnych informacji od dłużników?

Wnioskodawca wskazał:

1) Dłużnicy (...) oraz (...) nie są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług - byli zarejestrowani w okresie od 1994 r. do 31 marca 2016 r.

2) Dłużnicy działkę nr 1 wykorzystywali do celów prowadzonej działalności gospodarczej, działalność handlowa (sklep). Od 31 marca 2016 r. dłużnicy nie prowadzą działalności gospodarczej.

3) Działka nr 1 była wykorzystywana przez dłużników w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dłużnicy prowadzili działalność handlową.

4) Działka nr 1 nie była wykorzystywana przez dłużników na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Dłużnicy nie prowadzili działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

5) Działka nr 1 nie była udostępniana osobom trzecim.

6) Nabycie działki przez dłużników zostało udokumentowane na podstawie aktu notarialnego. Działka została nabyta od Urzędu Gminy w formie przetargu. Transakcja nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT i nie została udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT.

7) Dłużnikom nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu działki nr 1.

8) Jednokondygnacyjny budynek handlowy będzie spełniał definicję budynku w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

9) Budynek położony na działce jest trwale związany z gruntem.

10) Budynek położony na działce nr 1 został przez dłużników wybudowany w latach 2000 - 2001 r. Oddany do użytku w VI.2001 r.

11) Z tytułu budowy budynku dłużnicy przez kilka lat odliczali inwestycję jako amortyzację.

12) Dłużnicy wybudowali nieruchomość w celu prowadzenia działalności gospodarczej

13) Budynek był wykorzystywany w działalności gospodarczej dłużników.

14) Dłużnicy wykorzystywali budynek handlowy do prowadzenia działalności handlowej (sklep).

15) Pierwsze zasiedlenie budynku nastąpiło 6 czerwca 2001 r.

16) Zajęcie do używania nastąpiło 6 czerwca 2001 r.

17) Pierwsze zasiedlenie budynku nastąpiło w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

18) Budowa budynku została zakończona w czerwcu 2001 r. i w czerwcu 2001 r. nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

19) Budynek nie był przedmiotem najmu dzierżawy czy użyczenia.

20) Budynek nie był wykorzystywany przez dłużników na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Dłużnicy nie prowadzili działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem VAT.

21) Dłużnicy nie ponosili nakładów na ulepszenie budynku w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

22) Dłużnicy nie ponosili wydatków na ulepszenie budynku.

23) Dłużnicy nie ponosili wydatków na ulepszenie budynku.

24) Nie dotyczy.

25) Na działce oprócz wymienionego we wniosku jednokondygnacyjnego budynku handlowego nie znajdują się inne obiekty budowlane.

26) Nie dotyczy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

1. Czy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT?

2. Czy egzekucyjna sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku, czy jest opodatkowana podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu do wniosku).

Sprzedaż ww. nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług. Dłużnik nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a na nieruchomości nie prowadzi działalności gospodarczej objętej obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług - działalność gospodarcza zawieszona. Nieruchomość nie jest przeznaczona na cele mieszkaniowe i nie stanowi lokalu mieszkalnego. Dłużnik kilka lat temu na nieruchomości prowadził działalność gospodarczą objętą obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku od towarów i usług. W stosunku do przedmiotowej nieruchomości nie przysługiwało dłużnikowi prawo do odliczenia podatku VAT przy jej nabyciu. Dłużnik poniósł nakłady przewyższające 30% jej wartości początkowej.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej - działka ozn. nr 1, położonej: (...), ul. (...), dla której Sąd Rejonowy w (...) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (...) jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą" - organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.), zgodnie z którym płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy wprowadza szczególną na gruncie przepisów ustawy regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą mającą miejsce w ramach egzekucji.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik; w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Tym samym komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz do uwzględnienia w trakcie sprzedaży towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na mocy art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W świetle przedstawionych powyżej przepisów grunt, budynek, budowla spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W kontekście powyższego, uwzględniając definicję działalności gospodarczej, należy stwierdzić, że dostawa towarów będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko w sytuacji, gdy dokonana zostanie przez podmiot o statusie podatnika, który będzie działał w takim charakterze w odniesieniu do tej konkretnie czynności. Natomiast dla stwierdzenia, że dla danej transakcji podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, konieczne jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy.

Należy zaznaczyć, że sprzedaż składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Odnosząc regulacje zawarte w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy do art. 18 ustawy, wskazać należy, że w przypadku, gdy dłużnik - właściciel danej nieruchomości - jest podatnikiem podatku od towarów i usług, wówczas komornik jest płatnikiem podatku VAT z tytułu dostawy nieruchomości.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, iż Komornik dokonał w dniu (...) zajęcia nieruchomości stanowiącej działkę nr 1. Transakcja nabycia działki nie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z jej nabyciem nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Nieruchomość była zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem handlowym, który wybudowano w latach 2000 - 2001 r. w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Budynek oddano do użytku w VI.2001 r. Nie ponoszono wydatków na jego ulepszenie. Działka do 2016 r. była wykorzystywana do celów prowadzonej działalności gospodarczej (prowadzenie sklepu). Działka nie była wykorzystywana na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług. Nieruchomość nie była udostępniana osobom trzecim.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przedmiotowa nieruchomość, tj. działka nr 1 była wykorzystywana przez dłużników w prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wynika z powołanych przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek: po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność wykonywana jest przez podmiot, który w jej ramach działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Zatem przy dostawie ww. nieruchomości zostały spełnione przesłanki do uznania dłużników za podatnika podatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, bowiem sprzedaż dotyczyła składników majątku wykorzystywanych przez dłużników w działalności gospodarczej. W konsekwencji, dostawa przez Komornika ww. nieruchomości wraz z przynależnym gruntem wykorzystywanym do działalności gospodarczej podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się także do kwestii czy sprzedaż była zwolniona od podatku od towarów i usług.

Podkreślić należy, że dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

W treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

* dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;

* pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 ustawy, rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. Pierwsze zasiedlenie budynku lub jego części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku oddano go w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika - bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku.

W tym miejscu należy nadmienić, że w przypadku nieruchomości zabudowanych niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższe przepisy wskazują, jakie muszą zostać spełnione warunki aby sprzedaż budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Z przepisów tych wynika, że prawo do zwolnienia przysługuje wówczas, gdy w stosunku do budynków, budowli lub ich części, będących przedmiotem sprzedaży, nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a jest bezzasadne.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków lub budowli w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Jednocześnie należy wskazać, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "budynku". W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

I tak, w myśl art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W celu ustalenia czy w analizowanej sprawie, dla dostawy nieruchomości wykorzystywanej do działalności gospodarczej, znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku od towarów i usług, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy w odniesieniu do budynku nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Analiza przedstawionego opisu stanu faktycznego na tle przywołanych regulacji prawnych wskazuje, że sprzedaż ww. jednokondygnacyjnego budynku handlowego korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż spełnione zostały warunki wymienione w tym przepisie. Przedstawione okoliczności wskazują, że sprzedaż w drodze postępowania egzekucyjnego ww. budynku nie była dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia. Okoliczności sprawy wskazują, że budynek został wybudowany w latach 2000 - 2001 r. i oddany do użytku w VI.2001 r. Przedmiotowy budynek był wykorzystywany przez dłużników w działalności gospodarczej. Ponadto dłużnicy nie ponosili nakładów na jego ulepszenie. Tym samym stwierdzić należy, iż pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynku handlowego a jego sprzedażą, upłynął okres dłuższy niż 2 lata.

Zatem, transakcja sprzedaży w trybie postępowania egzekucyjnego ww. budynku wykorzystywanego do działalności gospodarczej, korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, miało zastosowanie również dla dostawy gruntu przynależnego do budynku, ponieważ zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl