0113-KDIPT1-3.4012.618.2022.1.OS - Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, w związku z realizacją zadania

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 19 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.618.2022.1.OS Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, w związku z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

25 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 25 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku możliwości odzyskania podatku od towarów i usług, w związku z realizacją zadania pn.: "... ".

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Powiat. jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Powiat... realizuje projekt pn. "...", który uzyskał dofinansowanie w ramach naboru..., Osi priorytetowej 4 - "...", Działanie 4.3 - "...", Poddziałanie 4.3.1 - "...", Schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa... na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiat... na podstawie umowy Nr.., z późn. zm. Finansowe zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 listopada 2022 r. Inwestycja dotyczy kompleksowej modernizacji energetycznej dwóch budynków Zespołu Szkół w... (budynku szkoły oraz budynku warsztatów szkolnych), którego organem prowadzącym jest Powiat. Celem ogólnym projektu jest "...", natomiast celem szczegółowym "...". Projekt prowadzi do obniżenia zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło, efektu ekologicznego jakim jest spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w wyniku redukcji emisji CO2, ograniczenia zmian klimatu oraz do obniżenia kosztów utrzymania obiektów objętych zakresem działania.

Realizacja projektu była konieczna z uwagi na stale wzrastające wymagania ochrony środowiska (konieczność zachowania jego dobrego stanu), a także wysokie ceny energii cieplnej i elektrycznej. Budynki Zespołu Szkół w... pochodzą z lat 60-tych ubiegłego wieku. Przez niewystarczające doinwestowanie charakteryzują się dużymi stratami ciepła, co podnosi koszty utrzymania obiektów oraz nie pozwala na docelowe wykorzystanie zgodne z potrzebami placówki szkolnej.

Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie następujących robót budowlanych:

1)

budynek szkoły:

- docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową - wełna mineralna jako warstwa termoizolacyjna (w tym również docieplenie fundamentów i wykonanie cokołu),

- docieplenie stropodachu niewentylowanego płytami z wełny mineralnej wraz z niezbędnym remontem dachu,

- docieplenie podłóg,

- wymiana okien zewnętrznych w budynku,

- wymiana drzwi wejściowych do budynku,

- wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u. z cyrkulacją i podłączeniem do nowego węzła cieplnego,

- modernizacja instalacji c.o. (wykonanie nowego, indywidualnego węzła cieplnego, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. z montażem urządzeń regulacyjnych),

- modernizacja instalacji elektrycznej (wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne).

2) Internat:

- docieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową - wełna mineralna/styrodur/płyty mineralne jako warstwa termoizolacyjna (w tym również docieplenie fundamentów i wykonanie cokołu),

- docieplenie stropodachu niewentylowanego płytami z wełny mineralnej wraz z niezbędnym remontem dachu,

- docieplenie podłóg w pomieszczeniach (na gruncie, w piwnicy),

- docieplenie stropu nad piwnicą,

- wymiana okien zewnętrznych w budynku,

- wymiana drzwi wejściowych do budynku,

- wykonanie wewnętrznej instalacji c.w.u. z cyrkulacją i podłączeniem do nowego węzła cieplnego,

- modernizacja instalacji c.o. (wykonanie nowego, indywidualnego węzła cieplnego, wymiana wewnętrznej instalacji c.o. z montażem urządzeń regulacyjnych,

- modernizacja instalacji elektrycznej (wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne).

Przyjęty zakres termomodernizacji wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego, który określiły możliwe oszczędności energetyczne oraz wskazał optymalne rozwiązania technologiczne.

Zakres projektu obejmuje ponadto prace przygotowawcze (dokumentację projektową, audyt energetyczny, ekspertyzę przyrodniczą, audyt ex-post), studium wykonalności, nadzór w projekcie oraz działania promocyjne.

Korzyści społeczno-gospodarcze wynikające z realizacji przedmiotowego projektu są następujące:

- racjonalizacja zużycia ciepła i energii elektrycznej w budynku użyteczności publicznej znajdujących się w zasobach Powiatu..., w tym:

* poprawa izolacyjności termicznej przegród modernizacja nieefektywnych energetycznie instalacji c.o. i c.w.u.,

* wdrożenie rozwiązań służących ograniczeniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej,

* poprawa komfortu cieplnego budynków związanych z wielogodzinnym pobytem dzieci, młodzieży i dorosłych, a także użytkowanych przez osoby o obniżonej sprawności i odporności zdrowotnej (niepełnosprawni, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym),

* minimalizacja szkodliwego oddziaływania na środowisko, poprzez działania na rzecz racjonalnego wykorzystania nośników energii,

* propagowanie wśród lokalnej społeczności idei racjonalnego gospodarowania energią przez działania JST (realizacja odpowiednich projektów w obiektach użyteczności publicznej),

* obniżenie kosztów utrzymania obiektów publicznych.

Powiat... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Powiat rozlicza podatek od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powiatu (wśród których jest Zespół Szkół w...), podlegającymi centralizacji rozliczeń podatku VAT. Faktury dotyczące realizacji przedmiotowego projektu wystawiane są na Powiat. Powiat nie posiada jednak prawnej możliwości odzyskania poniesionego kosztu podatku naliczonego związanego z realizacją projektu. Wykonanie projektu służy realizacji zadań własnych Powiatu. Powiat wykonuje zadania publiczne na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526). Zadania Powiatu reguluje art. 4 ww. Ustawy. Przepis ten stanowi, iż "Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej" (art. 4 ust. 1 pkt 1).

Wydatki poniesione w ramach zadania będą wykorzystywane do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wykonane w ramach przedmiotowego projektu zadania będą wyłącznie do celów edukacyjnych - co należy do zadań publicznych, przydzielonych powiatowi ww. ustawą, a realizowanych przez szkołę. Nie będą wykorzystywane do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Szkoła publiczna nie ma upoważnienia (prawnego, faktycznego) do ustanawiania jakichkolwiek obowiązkowych opłat dla potrzeb realizacji zadań oświatowo-wychowawczych. Po zakończeniu realizacji projektu powstałe środki trwałe zostaną przekazane w nieodpłatne użytkowanie Zespołowi Szkół w.

Pytanie

Czy Powiatowi... realizującemu zadanie publiczne pn. "..." przysługuje prawo do odzyskania VAT naliczonego w wyniku realizacji ww. inwestycji?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Państwa, Powiatowi... wykonującemu zadanie publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w przypadku realizacji zadania pn. "..." gdyż wydatki poniesione w ramach opisanego we wniosku zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.)).

Korzystanie z efektów realizacji projektu będzie nieodpłatne.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a taki tu nie zachodzi. Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami I towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz nie podlegających temu podatkowi. Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Interpretacja jest niezbędna do przedłożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa... w. Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przy złożeniu końcowego wniosku o płatność.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L.Nr 347 z 11.12.2006 s. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

Jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wskazali Państwo we wniosku - wydatki poniesione w ramach zadania będą wykorzystywane do działalności niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem nie mają Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym, z tego tytułu nie przysługuje Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie tych wydatków nie mają Państwo również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 80). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. Rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniają Państwo tego warunku, nie mają Państwo zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. Rozporządzenia.

Zatem nie mają Państwo prawa do odzyskania podatku od towarów i usług, w związku z realizacją zadania pn. "...", ponieważ efekty realizowanego zadania nie są przez Państwa wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Wobec powyższego Państwa stanowisko uznałem za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.).

Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl