0113-KDIPT1-3.4012.542.2021.2.KS - VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 17 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.542.2021.2.KS VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku wspólnym z 28 czerwca 2021 r. (data wpływu 6 lipca 2021 r.), uzupełnionym pismem z 9 września 2021 r. (data wpływu 15 września 2021 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w prawie własności działek zabudowanych nr 1/1 i 1/3 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

6 lipca 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w prawie własności działek zabudowanych nr 1/1 i 1/3.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 9 września 2021 r. (data wpływu 15 września 2021 r.) poprzez wskazanie adresu elektronicznego pełnomocnika w systemie e-PUAP, przedmiotu złożonego wniosku oraz poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku złożonym przez:

Zainteresowanego będącego stroną postępowania: (...)

Zainteresowanych niebędących stroną postępowania: (...)

przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Zainteresowany będący stroną postępowania wspólnie z innymi osobami niebędącymi stronami tego postępowania, są właścicielami dwóch nieruchomości.

Pierwsza z tych nieruchomości obejmuje grunty oznaczone symbolami: RV grunty orne, Br-RV - grunty rolne zabudowane i RIVb-grunty orne. Na nieruchomości tej posadowiony jest budynek murowano-drewniany o powierzchni zabudowy ok. 82 metrów kwadratowych, oznaczony według KST jako pozostałe budynki niemieszkalne (109) (wg PKOB - jako pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione 1274), oznaczony identyfikatorem: 106103_9.0009.657_BUD.

Od pierwszego zasiedlenia - w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług - wymienionego wyżej budynku, upłynął okres co najmniej 40 lat.

Obecni właściciele nabyli udziały w ww. nieruchomości na podstawie umowy darowizny (dnia 29 stycznia 1992 r., dnia 17 marca 2020 r., dnia 7 stycznia 1997 r.), w drodze nabycia spadku (akt poświadczenia dziedziczenia z dnia 23 maja 2019 r.), na skutek zniesienia współwłasności (Postanowienie Sądu z dnia 24 kwietnia 1990 r.), oraz w drodze kupna od osób fizycznych (dnia 15 grudnia 1999 r.).

Powyższa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.), jednakże zgodnie z art. 2a ust. 3 wspomnianej ustawy przepisy ust. 1 i 2 tego artykułu nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 hektar, natomiast działającemu na rzecz Skarbu Państwa Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Obecni właściciele nieruchomości, tj. Zainteresowany będący stroną postępowania wspólnie z innymi osobami niebędącymi stronami tego postępowania nie ponosili wydatków na ulepszenie budynku znajdującego się na nieruchomości.

Druga z nieruchomości obejmuje grunty oznaczone symbolem: B - tereny mieszkaniowe, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym o pow. zabudowy ok. 120 metrów kwadratowych, oznaczonym według KST -jako budynki mieszkalne oznaczone identyfikatorem:.., budynkiem murowanym o powierzchni zabudowy 19 metrów kwadratowych, oznaczonym według KST jako - pozostałe budynki niemieszkalne (109) (wg PKOB - jako pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione 1274), budynkiem drewnianym oznaczonym według KST jako - pozostałe budynki niemieszkalne (109) (wg PKOB - jako pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej niewymienione 1274), dwoma budynkami drewnianymi o powierzchni zabudowy 14 i 23 metrów kwadratowych, oznaczonymi według KST jako - pozostałe budynki niemieszkalne (109) (wg PKOB - jako pozostałe gdzie indziej niewymienione 1274), budynkiem murowanym oznaczonym według KST - jako budynki transportu i łączności (102), o powierzchni zabudowy 39 metrów kwadratowych, oznaczonym identyfikatorem:.

Od pierwszego zasiedlenia - w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług - wymienionych budynków upłynął okres co najmniej 40 lat.

Obecni właściciele nabyli udziały w ww. nieruchomości na podstawie umowy darowizny (dnia 7 stycznia 1997 r., dnia 18 listopada 2016), w drodze kupna od osób fizycznych (dnia 15 grudnia 1999 r.) oraz w drodze dziedziczenia (Postanowienie Sądu z dnia 6 sierpnia 1987 r. i z dnia 14 stycznia 2016 r.).

Obecni właściciele nieruchomości, tj. Zainteresowany będący stroną postępowania wspólnie z innymi osobami niebędącymi stronami tego postępowania nie ponosili wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na nieruchomości.

Opisane wyżej nieruchomości były wykorzystywane wyłącznie w ramach majątku prywatnego współwłaścicieli - nie służyły działalności gospodarczej, ani opodatkowanej. Przedmiotowych nieruchomości nie udostępniano osobom trzecim na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i umowy takie nie będą zawierane do dnia sprzedaży tych nieruchomości.

Poza zamieszczeniem ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, Zainteresowany ani pozostali współwłaściciele nie podejmowali żadnych działań w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (w tym działań zmierzających do zwiększenia wartości nieruchomości, nie występowali też o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Obecnie Zainteresowany będący stroną postępowania wspólnie z innymi osobami niebędącymi stronami tego postępowania zamierzają sprzedać jednemu nabywcy wszystkie przysługujące im udziały w prawie własności dwóch wyżej opisanych nieruchomości.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że

1. Zainteresowany będący stroną postępowania nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

2. Jeden z Zainteresowanych niebędący stroną postępowania jest czynnym zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług -... - z tytułu wykonywania działalności oznaczonej kodem PKD: 71.20.B.

3. Numery ewidencyjne działek objętych zakresem postawionego we wniosku pytania to: 1/1 i 1/3.

4. Numery ewidencyjne działek wchodzących w skład opisanej we wniosku nieruchomości nr 1 to: 1/1.

5. Numery ewidencyjne działek wchodzących w skład opisanej we wniosku nieruchomości nr 2 to: 1/3.

6. Nabycie działek objętych zakresem wniosku następowało przez nabycie udziałów w następujący sposób:

a.

działka 1/1:

* ... - w drodze darowizny od... dokonanej na mocy aktu notarialnego umowy darowizny, sporządzonego przed... - notariuszem w..., dnia 29 stycznia 1992 r., za Repertorium A nr... i udziały te stanowią ich majątki osobiste - czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT;

* ... - w drodze dziedziczenia po mężu - ojcu -..., zmarłym dnia 2 września 2000 r. - stosownie do aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przed...- notariuszem w..., dnia 23 maja 2019 r., za Repertorium A nr... i udziały te stanowią ich majątki osobiste, przy czym dodają, że... udział w przedmiotowej nieruchomości nabył w drodze darowizny od... dokonanej na mocy aktu notarialnego umowy darowizny, sporządzonego przed... - notariuszem w..., dnia 29 stycznia 1992 r., za Repertorium A nr... - czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT;

* ... - częściowo, to jest w zakresie 2/12 części tej nieruchomości - w drodze zniesienia współwłasności dokonanego na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w... z dnia 24 kwietnia 1990 r., sygn. akt:.., a częściowo to jest w zakresie 2/12 części w drodze darowizny od brata..., dokonanej aktem notarialnym sporządzonym przed... notariuszem w..., dnia 17 marca 2020 r., za Repertorium A nr... i udziały te stanowią jej majątek osobisty - czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT;

* ...- w drodze darowizny od dziadka dokonanej na mocy aktu notarialnego sporządzonego przed... - notariuszem w..., dnia 7 stycznia 1997 r., za Repertorium A nr... i od dziadka dokonanej na mocy aktu udziały te stanowią ich majątki osobiste - czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT;

* ... małżonkowie...- w drodze kupna od osób fizycznych - aktem notarialnym - umową sprzedaży, sporządzonym przed... notariuszem w..., dnia 15 grudnia 1999 r., za Repertorium A nr..., a nabycia tego dokonali do ich majątku objętego wspólnością ustawową w jakiej ze sobą nadal pozostają - nabycie nie było opodatkowane podatkiem VAT

b.

działka 1/3:

* ... małżonkowie..., na prawach wspólności ustawowej - częściowo, to jest w zakresie 1/6 części w drodze darowizny od ojca - teścia... dokonanej aktem notarialnym sporządzonym przed... - notariuszem w..., dnia 7 stycznia 1997 r., za Repertorium A nr..., częściowo, to jest w zakresie 3/12 części w drodze kupna od osób fizycznych na mocy aktu notarialnego - umowy sprzedaży, sporządzonej przed... - notariuszem w..., dnia 15 grudnia notarialnego - umowy sprzedaży, 1999 r., za Repertorium A nr... - nabycie nie było opodatkowane podatkiem VAT;

* ... - w zakresie udziału wynoszącego 1/12 część w drodze darowizny od babki... dokonanej aktem notarialnym sporządzonym przed... - notariuszem w..., dnia 7 stycznia 1997 r., za Repertorium A nr... i udział ten stanowi jej majątek osobisty - czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT;

* ... - częściowo w drodze dziedziczenia po ojcu... zmarłym dnia 25 czerwca 1976 r. - stosownie do Postanowienia Sądu Rejonowego w. Wydział IV Cywilny z dnia 6 sierpnia 1987 r., w sprawie sygn. akt... i po matce..., zmarłej dnia prawomocnego Postanowienia Sądu Rejonowego dla.... -..., z dnia 14 stycznia 2016 r., w sprawie sygn. akt II Ns 2574/15, a częściowo w drodze darowizny od brata..., dokonanej notarialnym sporządzonym przed... - notariuszem w..., dnia 18 listopada 2016 r., za Repertorium A nr... i udziały te stanowią jej majątek osobisty - czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

7. Z tytułu nabycia przedmiotowych nieruchomości ani Zainteresowanemu będącemu stroną, ani Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu działek, a to dlatego, że samo nabycie działek było czynnością zwolnioną z podatku VAT, a ponadto żaden z ww. nie był płatnikiem podatku VAT w momencie nabywania nieruchomości.

8. Działki objęte zakresem wniosku od momentu nabycia nie były wykorzystywane do wykonywania jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

9. Zainteresowani zawarli z przyszłym nabywcą przedwstępną umowę sprzedaży ww. działek:

a.

* z postanowień umowy przedwstępnej wynikają następujące prawa i obowiązki - dla Kupującego:

* obowiązek zawarcia umowy sprzedaży pod warunkiem, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa nie wykona prawa pierwokupu stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego;

* obowiązek zapłaty stronie sprzedającej ustalonej kwoty zadatku w rozumieniu art. 394 i nast. Kodeksu cywilnego;

* niezwłocznego wystąpienia do właściwego Organu w przedmiocie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na ww. działkach budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem z ulicy....

* z postanowień umowy przedwstępnej wynikają następujące prawa i obowiązki - dla Sprzedającego:

* obowiązek zawarcia umowy sprzedaży o ile zostanie spełniony warunek zawieszający polegający na tym, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa nie wykona prawa pierwokupu stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości

b.

w celu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży zostały ustalone w umowie przedwstępnej następujące warunki:

* niewykonanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa prawa pierwokupu stosownie do art. 3 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości;

* uzyskanie przez Kupującego prawomocnej decyzji w przedmiocie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na ww. nieruchomościach (działkach gruntu o nr 1/1 i 1/3) budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z infrastrukturą techniczną i zjazdem z ulicy... parametrach zabudowy to jest: szerokości elewacji frontowej między 10 a 18 m, wysokość elewacji frontowej między 6 m a 9,5 m, wysokość kalenicy między 7 a 10,5 metrów przy dachu płaskim, od 9 do 12,5 przy dachu skośnym, dachy dwu, wielospadowe lub płaskie, powierzchnia zabudowy min 35%, powierzchnia biologicznie czynna maksimum 40% - z tym zastrzeżeniem, że Kupujący ma prawo żądać zawarcia umowy przyrzeczonej pomimo niespełnienia tego warunku;

c.

stroną umowy przedwstępnej są wszyscy Zainteresowani.

10. Zainteresowani nie udzielili i nie będą udzielać nabywcy działek pełnomocnictw (zgód, upoważnień) w celu występowania w Ich imieniu w sprawach dotyczących przedmiotowych działek.

11. Budynek murowano-drewniany znajdujący się na pierwszej nieruchomości - stanowi budynek w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy prawo budowlane

Na drugiej nieruchomości: budynek mieszkalny murowany, budynek murowany, budynek drewniany, dwa budynki drewniane, budynek murowany - stanowią budynki w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy prawo budowlane.

12. Wymienione powyżej budynki są trwale związane z gruntem.

13. Na działce nr 1/1 znajduje się następujący budynek:

* budynek murowano-drewniany.Na działce 1/3 znajdują się następujące budynki:

* budynek mieszkalny murowany, budynek murowany, budynek drewniany, dwa budynki drewniano, budynek murowany.

13. Jak z powyższego wynika - na obu działkach znajdują się budynki. Dla obu działek nie ma obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż przez Zainteresowanego będącego stroną postępowania wspólnie z innymi osobami niebędącymi stronami tego postępowania wskazanych nieruchomości w okolicznościach opisanych we wniosku, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zdaniem Zainteresowanych.

Zdaniem Zainteresowanego będącego stroną postępowania oraz osób niebędących stronami tego postępowania (dalej Zainteresowani), zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021.685 t.j. z dnia 2021.04.14) - zwanej dalej ustawą VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Opisane we wniosku nieruchomości - grunt, jak i znajdujące się na nim budynki - spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy VAT, a jego przekazanie jest traktowane jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Zważyć jednak należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W ust. 2 powołanego artykułu działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W realiach opisanego stanu faktycznego, nie sposób jest uznać, że Zainteresowani dokonując sprzedaży udziałów w prawie własności nieruchomości dokonują tej czynności jako podatnicy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy VAT. Przede wszystkim należy zauważyć, że planowana transakcja sprzedaży jako jednorazowa nie spełnia warunku ciągłości w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy VAT, gdyż nie charakteryzuje się ani powtarzalnością ani długim okresem trwania. Co więcej opisane okoliczności nabycia udziałów w nieruchomościach (darowizny, nabycie w drodze dziedziczenia, oraz nabycie udziałów w drodze kupna, czy też zniesienia wspólności) wprost świadczą o tym, że nabycie udziałów w nieruchomościach nie nastąpiło w celu odsprzedaży, czy też wykonywania innych czynności w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Zaplanowana sprzedaż opisanych nieruchomości w istocie nie stanowi zatem o prowadzeniu działalności gospodarczej, a wyłącznie o rozporządzeniu majątkiem osobistym.

Tym samym dokonywanie incydentalnej czynności sprzedaży, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie Zainteresowanych za podatnika w zakresie tych czynności (sprzedaży udziałów).

Powyższe stanowisko potwierdza orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10), z którego wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, zdaniem Zainteresowanych sprzedaż opisanych we wniosku nieruchomości we wskazanych okolicznościach nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dla oceny trafności powyższego stanowiska bez znaczenia jest okoliczność, że opisane nieruchomości są zabudowane. Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

* dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;

* pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich nastąpiło pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

* w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego;

* dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy stanie się bezzasadne.

Przez dostawę budynków Zainteresowani uznają pierwsze użytkowanie budynku przez jego właściciela, co w przypadku budynków znajdujących się na opisanych nieruchomościach miało miejsce przeszło 40 lat temu. Stanowisko Zainteresowanych jest w zgodzie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym prezentowany jest pogląd, że pierwsze zasiedlenie należy rozumieć szeroko jako "pierwsze zajęcie budynku, używanie". Należy też zaznaczyć, że z orzeczenia TSUE w sprawie C-308/16 wynika, że " (...) kryterium ››pierwszego zasiedlenia‹‹ budynku należy rozumieć jako odpowiadające kryterium pierwszego użytkowania budynku przez jego właściciela lub lokatora. (...) kryterium to zostało uznane za określające moment, w którym kończy się proces produkcji budynku i budynek ów staje się przedmiotem konsumpcji. Z powyższej analizy historycznej nie wynika jednak, że użytkowanie budynku przez jego właściciela ma nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Ponadto, co istotne w sprawie, wartość przedmiotowych obiektów nie była zwiększana, tzn. Zainteresowani nie ponosili żadnych wydatków na ulepszenie budynków, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. Tym samym, Zainteresowani mogą korzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT, gdyż sprzedaż zostanie dokonana po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 14 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga przedmiotowy wniosek w zdarzeniu przyszłym wyłącznie w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w prawie własności działek zabudowanych nr 1/1 i 1/3, natomiast nie odnosi się do kwestii dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT ww. sprzedaży działek, bowiem jak wskazali Zainteresowani zakres złożonego w niniejszej sprawie wniosku dotyczy wyłącznie kwestii podlegania (niepodlegania) opodatkowaniu podatkiem VAT transakcji sprzedaży nieruchomości.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary - stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE", państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1.

określone udziały w nieruchomości,

2.

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3.

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego).

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 ustawy - Kodeks cywilny). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Należy w tym miejscu zauważyć, że kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086, z późn. zm.).

Stosownie do art. 31 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W świetle art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 cyt. Kodeksu oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Zatem, zgodnie z powołanymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, według art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności działa jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej - zawarta w ustawie - ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

Właściwym zatem jest wykluczenie osób fizycznych z grona podatników w przypadku, gdy dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej.

W kontekście powyższego, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności. Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną).

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie - zdaniem Trybunału - okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

W powołanym wyżej orzeczeniu TSUE wskazał, że inaczej jest w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Zatem, za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Jak wynika z dokonanej wyżej analizy przepisów, warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Dostawa towarów (np. nieruchomości) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana jest przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działający w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Dopiero po zdefiniowaniu podmiotu jako podatnika VAT - co do zasady - mają dla określenia jego praw i obowiązków zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

Uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Jak wyjaśniono wyżej odwołując się zarówno do treści przepisów ustawy, w przypadku osób fizycznych, które dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, należy szczególnie wnikliwie przeanalizować okoliczności w jakich będzie realizowana transakcja. Co do zasady bowiem osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Zainteresowani są współwłaścicielami nieruchomości zabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami 1/1 oraz 1/3.

Obecni właściciele nieruchomości, tj. Zainteresowany będący stroną postępowania wspólnie z innymi osobami niebędącymi stronami tego postępowania nie ponosili wydatków na ulepszenie budynków znajdujących się na ww. nieruchomości. Nieruchomości były wykorzystywane wyłącznie w ramach majątku prywatnego współwłaścicieli - nie służyły działalności gospodarczej. Przedmiotowych nieruchomości nie udostępniano osobom trzecim na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i umowy takie nie będą zawierane do dnia sprzedaży tych nieruchomości. Poza zamieszczeniem ogłoszenia o zamiarze sprzedaży nieruchomości, Zainteresowani nie podejmowali żadnych działań w celu przygotowania nieruchomości do sprzedaży (w tym działań zmierzających do zwiększenia wartości nieruchomości, nie występowali też o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

Z tytułu nabycia przedmiotowych nieruchomości ani Zainteresowanemu będącemu stroną, ani Zainteresowanym niebędącym stroną postępowania, nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu działek. Działki objęte zakresem wniosku od momentu nabycia nie były wykorzystywane do wykonywania jakiejkolwiek działalności gospodarczej, w tym działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług.

Zainteresowani nie udzielili i nie będą udzielać nabywcy działek pełnomocnictw (zgód, upoważnień) w celu występowania w Ich imieniu w sprawach dotyczących przedmiotowych działek.

Analiza przedstawionego opisu sprawy w świetle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, iż w przedmiotowej sprawie nie wystąpią okoliczności, które wykraczałyby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wobec powyższego należy uznać, że w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy sprzedaż przez Zainteresowanych działek zabudowanych nr 1/1 i 1/3 nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Zainteresowanych w przedmiocie zbycia tych nieruchomości, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności).

Konsekwentnie, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży udziałów w prawie własności działek zabudowanych nr 1/1 i 1/3 Zainteresowani wystąpią w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawy towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług. W rozpatrywanej sprawie planowaną sprzedaż udziałów w prawie własności ww. działek można uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, Zainteresowani będą korzystali z przysługującego im prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Skutkiem powyższego, sprzedaż udziałów w prawie własności działek zabudowanych nr 1/1 i 1/3 nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że Zainteresowani z tytułu sprzedaży udziałów w prawie własności działek zabudowanych nr 1/1 i 1/3, nie będą działać w charakterze - zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy - podatnika VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym sprzedaż udziałów w prawie własności ww. działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanych w zakresie nieuznania Sprzedających za podatników podatku VAT w odniesieniu do transakcji sprzedaży udziałów w prawie własności działek zabudowanych nr 1/1 i 1/3 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowani ponoszą ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Zainteresowanych w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Zainteresowanemu będącemu stroną postępowania (art. 14r. § 2 Ordynacji podatkowej) przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl