0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.9.ALN, Wykazywanie w ewidencji VAT (JPK) sprzedaży konsumenckiej - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.9.ALN - Wykazywanie w ewidencji VAT (JPK) sprzedaży konsumenckiej

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 6 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.9.ALN Wykazywanie w ewidencji VAT (JPK) sprzedaży konsumenckiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA po wyroku sądu - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo:

1)

ponownie rozpatruję sprawę Państwa wniosku z 20 lipca 2020 r. o wydanie interpretacji indywidualnej - uwzględniam przy tym wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Wr 706/20 i

2)

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest:

* prawidłowe w zakresie sposobu wykazywania w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), w sytuacjach opisanych we wniosku w punktach od 1 do 6;

* prawidłowe w zakresie możliwości wykazania w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) faktur wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w sytuacjach opisanych we wniosku w punktach od 1 do 6;

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 lipca 2020 r. wpłynął Państwa wniosek z 26 czerwca 2020 r. o wydanie interpretacji indywidualnej. Uzupełniliście go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 maja 2022 r. (data wpływu 31 maja 2022 r.) Treść wniosku jest następująca:

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, wydałem w dniu 1 września 2020 r. postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie:

* sposobu wykazywania w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), w sytuacjach opisanych we wniosku w punktach od 1 do 6

* możliwości wykazania w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) faktur wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w sytuacjach opisanych we wniosku w punktach od 1 do 6.

Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania Nr 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.1.ALN z 1 września 2020 r. doręczono Państwu 7 września 2020 r.

Na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania Nr 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.1.ALN z dnia 1 września 2020 r., złożyliście Państwo zażalenie z 11 września 2020 r. (data wpływu 15 września 2020 r.)

Postanowieniem z 12 października 2020 r. Nr 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.2.JM, utrzymałem w mocy ww. postanowienie z 1 września 2020 r. o odmowie wszczęcia postępowania Nr 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.1.ALN.

Ww. postanowienie z 12 października 2020 r. Nr 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.2.JM zostało Państwu doręczone w 20 października 2020 r.

Skarga na interpretację indywidualną

18 listopada 2020 r. wnieśliście Państwo skargę na postanowienie z 12 października 2020 r. Nr 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.2.JM do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Skarga wpłynęła do mnie 23 listopada 2020 r.

Wnieśliście Państwo o uchylenie zaskarżonego postanowienia oraz poprzedzającego go postanowienia z 1 września 2020 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.1.ALN.

Postępowanie przed sądem administracyjnym

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżone postanowienie i poprzedzające je postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 września 2020 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.1.ALN - wyrokiem z 6 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Wr 706/20. Wyrok, stał się prawomocny od 5 listopada 2021 r. (data wpływu 24 luty 2022 r.)

Ponowne rozpatrzenie wniosku - wykonanie wyroku

Zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.):

Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie organy, których działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia, a także sądy, chyba że przepisy prawa uległy zmianie.

Wykonuję obowiązek, który wynika z tego przepisu, tj.:

* uwzględniam wskazania dotyczące postępowania, które wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w ww. wyroku;

* ponownie rozpatruję Państwa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - stwierdzam, że stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Opis zdarzenia przyszłego - ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku z 27 maja 2022 r. (data wpływu 31 maja 2022 r.)

Gmina (...) (dalej: Gmina) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Od dnia 1 stycznia 2017 r. Gmina rozlicza się jako podatnik podatku od towarów i usług łącznie ze swoimi jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi (dalej: jednostki organizacyjne).

Gmina (...) działając poprzez swoje jednostki budżetowe, w tym także Urząd, oraz samorządowe zakłady budżetowe realizuje m.in. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej np.: wynajem nieruchomość (1), refakturowanie mediów (2), dzierżawa gruntów na cele rolnicze (3), dzierżawa gruntu (4), usługi komunikacji miejskiej (5), dostawa nieruchomości (6), udostępnianie miejsc do pochówku (7), wstępy do obiektów sportowych (8), jazdy konne rekreacyjne (9), wynajem boksów dla koni (10).

Czynności (od 1 do 6) świadczone przez Gminę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, gdyż zostały wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2018.2519), z zastrzeżeniem, że sprzedaż usługi komunikacji miejskiej w zakresie linii podmiejskich ewidencjonowana jest na kasach rejestrujących pośredników-operatorów, którzy działają w imieniu i na rzecz Gminy, na podstawie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (obrót z tytułu tej sprzedaży nie stanowi obrotu operatora lecz obrót Gminy), a wydruk (paragon) z kasy fiskalnej stanowi jednocześnie bilet. Z kolei czynności określone nr od 7 do 10 ewidencjonowane są przy użyciu kas rejestrujący Gminy (zarejestrowanych w jednostkach organizacyjnych).

Dla niektórych typów sprzedaży (np. 5) Gmina wystawia, faktury wyłącznie na żądanie nabywcy na podstawie art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020.106 z późn. zm.) dalej: ustawa. Natomiast dla innych typów sprzedaży, w zależności od jednostki organizacyjnej faktury wystawiane są bez żądania nabywcy na całość bądź część danego typu sprzedaży. Powodem wystawiania faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są względy rozliczeniowe - organizacyjne, sprawozdawcze, techniczne lub wystawienie faktury stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania danej transakcji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (np. wynajem). Aktualnie faktury takie ujmowane są w ewidencjach księgowych jednostek, a następnie wykazywane w cząstkowych plikach JPK_VAT.

W tak opisanym stanie faktycznym mogą występować następujące sytuacje:

1) Sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej Gminy a następnie wystawiono fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta).

2) Sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej Gminy a następnie wystawiono fakturę bez żądania nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta).

3) Sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej pośrednika - operatora a następnie wystawiono fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta).

4) Sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej została zewidencjonowana na podstawie zbiorczego zestawienia jako sprzedaż niefakturowana, a następie wystawiono fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta).

5) Sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie została zaewidencjonowana zbiorczo (jako sprzedaż niefakturowana) lecz została wystawiona faktura na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta).

6) Sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie została zaewidencjonowana zbiorczo (jako sprzedaż niefakturowana) lecz została wystawiona faktura bez żądania nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta).

W odpowiedzi na wezwanie nr 0113-KDIPT1-3.4012.523.2020.8.ALN z 17 maja 2022 r. o treści:

1. Czy wystawiane przez Państwa faktury na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są fakturami o których mowa w art. 106h ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. fakturami wystawianymi przy zastosowaniu kasy rejestrującej, których wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy?

2. O jakie konkretnie symbole określające rodzaj dokumentów w JPK_VAT Państwo pytacie, ponieważ w opisie sprawy (poz. 74 wniosku ORD-IN) do żadnych z symboli Państwo nie nawiązaliście;

3. Jakich symboli określających rodzaj dokumentów w JPK_VAT Państwo użyliście wykazując sprzedaż określoną w punktach od 1 do 6 opisu sprawy? Prosimy wskazać odrębnie dla każdego punktu od 1 do 6 opisu sprawy;

4. Czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nieewidencjonowaną na kasie rejestrującej wykazujecie Państwo na podstawie poszczególnych faktur zamiast na podstawie zapisu zbiorczego oznaczanego "WEW"?

5. Z jakiego powodu sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie została zaewidencjonowana zbiorczo (punkt 5 i 6)?

6. W punkcie 2 opisu sprawy wskazaliście Państwo, że "sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej Gminy a następnie wystawiono fakturę bez żądania nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta)" - prosimy podać przyczyny wystawienia faktury bez żądania nabywcy;

7. W jakim okresie od sprzedaży wystawiliście Państwo fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej - dotyczy punktu 5 opisu sprawy?

8. W jakim okresie od sprzedaży wystawiliście Państwo fakturę bez żądania nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i prosimy podać przyczyny-dotyczy punktu 6 opisu sprawy,

uzupełniliście Państwo opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

Na wstępie należy zaznaczyć, iż podstawowe wątpliwości podatnika dotyczą sposobu wykazywania w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) wystawionych przez podatnika faktur, co do których nie ma obowiązku ich wystawienia np. faktury wystawione bez żądania nabywcy, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumentem). Podatnik ma wątpliwość czy faktury takie można wykazywać w ewidencji VAT odrębnie (poszczególne faktury) czy należy wykazać je zbiorczo.

Dodatkowo, w związku ze zmianą przepisów powoływanych we wniosku od czasu jego złożenia (tj. 29 czerwca 2020 r.) oraz z uwagi na fakt, że podatnik zaznaczył, iż przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca prosi o wydanie interpretacji wyłącznie na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów tj.:

* § 10. ust. 1. Pkt 1 Rozporządzenie Ministra Inwestycji, Finansów i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019.1988 z późn. zm.)

* § 10. ust. 1. Pkt 9 Rozporządzenie Ministra Inwestycji, Finansów i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019.1988 z późn. zm.)

* § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2021.2442), poz. 2, 3, 4, 15, 25, 35, 38 załącznika do ww. Rozporządzenia

I Ad. I

Ad. 1

Opisywany stan przyszły nie dotyczy faktur, o których mowa w art. 106h ust. 2 ustawy o podatku od towarów usług.

Ad. 2

Wątpliwości dotyczą tego czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), która została udokumentowana fakturą, można ująć w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M):

* na podstawie dokumentu zbiorczego RO oraz na podstawie faktury z oznaczeniem symbolem "FP" (Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji) - jeśli sprzedaż była zaewidencjonowana na kasie rejestrującej,

* na podstawie faktury bez żadnego oznaczenia (symbolu)- jeśli sprzedaż była zwolniona z prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej,

* czy też należy w określonej wyżej sytuacji taką sprzedaż wykazywać wyłącznie w zestawieniach (w wysokościach) zbiorczych:

* z oznaczeniem symbolem "RO", jeśli sprzedaż była zaewidencjonowana na kasie rejestrującej,

* z oznaczeniem symbolem "WEW", jeśli sprzedaż była zwolniona z prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej.

Czy też nie ma możliwości ujmowania takich faktur w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) odrębnie i należy faktury takie wykazywać w zestawieniach (w wysokościach) zbiorczych.

Ad. 3

1. Sprzedaż została zewidencjonowania na kasie rejestrującej Gminy a następnie wystawiono fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta). Odp.: dokument zbiorczy symbol "RO" i faktura symbol "FP".

2. Sprzedaż została zewidencjonowania na kasie rejestrującej Gminy a następnie wystawiono fakturę bez żądania nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta). Odp.: dokument zbiorczy symbol "RO" i faktura symbol "FP".

3. Sprzedaż została zewidencjonowania na kasie rejestrującej pośrednika - operatora a następnie wystawiono fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta). Odp.: dokument zbiorczy symbol "RO" i faktura symbol "FP".

4. Sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej została zewidencjonowana na podstawie zbiorczego zestawienia jako sprzedaż niefakturowana ("WEW"), a następie wystawiono fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta). Odp.: Zbiorcze zestawienie symbol "WEW, po wystawieniu faktury pomniejsza się zbiorcze zestawienie o kwoty wynikające z wystawionej faktury, natomiast fakturę ujmuje się w ewidencji bez oznaczenia symbolu.

5. Sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie została zaewidencjonowana zbiorczo (jako sprzedaż niefakturowana) lecz została wystawiona faktura na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta). Odp.: Faktura bez oznaczenia symbolu.

6. Sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie została zaewidencjonowana zbiorczo (jako sprzedaż niefakturowana) lecz została wystawiona faktura bez żądania nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta). Odp.: Faktura bez oznaczenia symbolu.

Ad. 4

Tak, mogą wystąpić takie sytuacje, że sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nieewidencjonowana na kasie rejestrującej jest wykazywana na podstawie poszczególnych faktur, a nie na podstawie zbiorczego zapisu oznaczonego symbolem "WEW".

Ad. 5

Powodem nie zaewidencjonowania zbiorczo sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjowania na kasie rejestrującej jest wystawienie faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:

* w zakresie punktu 5 - wystawiono fakturę na podstawie zgłoszonego przez nabywcę żądania,

* w zakresie punktu 6 - wystawiono fakturę ze względów rozliczeniowo - organizacyjnych, sprawozdawczych, technicznych lub wystawienie faktury stanowiło podstawę do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania danej transakcji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (np. wynajem).

Ad. 6

Przyczyną wystawienia faktur bez żądania nabywcy mogą być względy rozliczeniowe - organizacyjne, sprawozdawcze, techniczne. Wystawianie faktur może być również związane ze specyfiką świadczonej usługi np. udostępnienie miejsca do pochówku/przedłużenia ważności grobu, opłaty te aktualnie są wnoszone na okres minimum 20 lat, bywa że na 50 (groby urnowe, kolumbaria) a nawet 99 lat (groby murowane). Nie ma możliwości na paragonie fiskalnym zawrzeć wszystkich niezbędnych informacji dotyczących sprzedawanej usługi związanej z konkretnym grobem, osobą zmarłą i dysponentem grobu (imię i nazwisko nabywcy czyli tzw. dysponenta grobu, imię i nazwisko osoby zmarłej (czasami klika osób w jednym grobie), numer miejsca na określonym cmentarzu, data do której przedłuża się ważność grobu). Wymienienie wszystkich ww. danych jest niezbędne na dokumencie sprzedaży dla celów dowodowych (ZUS, Bank, Sąd). Tak więc faktura, jest źródłem informacji o zdarzeniach mających miejsce na cmentarzu i jedynym pełnym materiałem dowodowym dla nabywcy. Wystawianie tylko paragonów fiskalnych i oczekiwanie na wyraźne żądanie klienta co do wystawienia faktury zdezorganizowałoby oraz znacznie skomplikowałoby pracę dotyczącą zarządzaniem cmentarzami komunalnymi.

Ad. 7

Faktura zostanie wystawiona w tym samym miesiącu co sprzedaż, dlatego nie zaewidencjonowano tej sprzedaży zbiorczo lecz na podstawie faktury.

Ad. 8

Faktura zostanie wystawiona w tym samym miesiącu co sprzedaż, dlatego nie zaewidencjonowano tej sprzedaży zbiorczo lecz na podstawie faktury. Powodem wystawiana faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, bez żądania nabywcy mogą być względy rozliczeniowo - organizacyjne, sprawozdawcze, techniczne lub wystawienie faktury stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania danej transakcji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (np. wynajem).

Pytania

1. W jaki sposób wykazywać w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), w sytuacjach opisanych we wniosku w punktach od 1 do 6?

2. Czy dopuszczalne będzie, ze względu na warunki rozliczeniowe - organizacyjne wykazywanie w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) faktur wystawianych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) w sytuacjach opisanych we wniosku w punktach od 1 do 6?

Państwa stanowisko w sprawie przedstawione we wniosku

Przedmiotowy wniosek dotyczy stanu prawnego obowiązującego od dnia 1 października 2020 r.:, tj:

* art. 72 pkt 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1086), zgodnie z którym w ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568), w art. 28 w pkt 6 wyrazy "z dniem 1 lipca 2020 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 1 października 2020 r.";

* § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1127), zgodnie z którym w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 oraz z 2020 r. poz. 576) w § 12 wyrazy "z dniem 1 lipca 2020 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 1 października 2020 r.".

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż dokonywaną przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Natomiast stosowanie do art. 106b ust. 3 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą czynności, o których mowa wyżej, jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z art. 106b ust. 1 ustawy, o ile żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Dodatkowo z art. 106b ust. 5 ustawy wynika, że w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Wobec powyższego jeśli nabywcą towarów jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (konsument), to wówczas podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury. Natomiast podatnik może wystawić takiemu podmiotowi fakturę, gdyż przepisy tego nie zabraniają.

Jak stanowi art. 111 ust. 1 ustawy, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednakże, zgodnie z przepisami wykonawczymi tj. § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2018.2519), zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej m.in. wynajem nieruchomości przy spełnieniu określonych warunków (poz. 25 załącznika do rozporządzenia), sprzedaż mediów (poz. 2, 3, 4 załącznika do rozporządzenia), dzierżawa gruntów (poz. 38 załącznika do rozporządzenia), dostawa nieruchomości (poz. 35 załącznika do rozporządzenia), komunikacja miejska (poz. 15 załącznika do rozporządzenia). Na dzień dzisiejszy, w stanie prawnym obowiązującym od 1 września 2020 r. szczegółowe dane które powinny zawierać się w ewidencji VAT, zostały określone w rozporządzeniu wykonawczym tj. Rozporządzenie Ministra Inwestycji, Finansów i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019.1988 z późn. zm.) - dalej jako rozporządzenie.

Z brzmienia § 10 ust. 5 rozporządzenia wynika, że ewidencja zawiera m.in. następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:

1) "RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

2) "WEW" - dokument wewnętrzny;

3) "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

Tak więc, zgodnie z § 10 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia, ewidencja zawiera oznaczenia dowodów sprzedaży. "FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

Natomiast art. 109 ust. 3d ustawy, stanowi, że faktury, o których mowa w art. 106h ust. 1-3 ustawy ujmuje się w ewidencji sprzedaży w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.

Z kolei przepisy art. 106h ust. 1-3 ustawy dotyczą wszystkich faktur dokumentujących transakcje zaewidencjonowane na kasie rejestrującej i udokumentowanych paragonem fiskalnym.

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego: wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z następujących czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy, z wyjątkiem faktur dokumentujących czynności ujęte w ewidencji, o której mowa w pkt 8 i 9.

Z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wynika, iż ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego: wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy.

Wobec tego z § 10 ust. 1 pkt 1 i pkt 8 rozporządzenia wynika, że faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów-podmiotów niebędących podatnikami), dokumentujące transakcje, które podlegają obowiązkowi ujęcia na kasie rejestrującej, nie powinny w ogóle być wykazywane w ewidencji sprzedaży. Z przepisów cytowanego rozporządzenia wynika, iż taką sprzedaż w ewidencji należy wykazać dokumentem zbiorczym wewnętrznym (zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących), natomiast oznaczeniem takiego dowodu sprzedaży powinien być symbol "RO" - § 10 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia.

Zatem jeśli faktura wystawiona do sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej jest wystawiana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - konsumenta, to nie należy ujmować tej transakcji osobno w ewidencji sprzedaży. W ewidencji sprzedaży powinny być ujmowane tylko te faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej na kasie rejestrującej, które są wystawiane na rzecz podatników lub osób prawnych niebędących podatnikiem. I tylko takie faktury powinny być oznaczone z kodem "FP".

Natomiast stosowanie do § 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego: wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego nieudokumentowane fakturami oraz nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku. Z wyjaśnień zamieszczonych w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją wynika, że sprzedaż nieobjęta obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 1 (np. zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej) należy wykazywać w ewidencji w wysokościach zbiorczych z oznaczeniem takiego dowodu sprzedaży symbolem "WEW".

Z uwagi na treść § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, wyłączającego z obowiązku wykazywania w ewidencji VAT faktur dokumentujących czynności ujęte w ewidencji, o której mowa w pkt 9 (tj. nieobjęte obowiązkiem ewidencji przy użyciu kas rejestrujących) należy uznać, iż podobnie jak nie wykazuje się w ewidencji VAT faktur wystawionych na rzecz konsumentów, a dotyczących sprzedaży zewidencjonowanej na kasie rejestrującej, tak i nie wykazuje się odrębnie faktur, jeśli sprzedaż jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej.

Wobec powyższego sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (nawet jeśli została wystawiona faktura) należy wykazywać w ewidencji VAT na podstawie dokumentu zbiorczego tj.:

* jeżeli sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej dokument zbiorczy (np. raport kasowy) ujmuje się z oznaczeniem "RO",

* jeżeli sprzedaż nie została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej (zwolniona z takiego obowiązku) dokument zbiorczy (wewnętrzny) ujmuje się z oznaczeniem "WEW".

Mając na uwadze powyższe, w ocenie podatnika w sytuacjach opisanych w punktach od 1 do 6 wystawionych faktur nie należy wykazywać w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) odrębnie lecz sprzedaż taką należy wykazywać dokumentem zbiorczym wewnętrznym, w sytuacjach opisanych w punktach od 1 do 3 oznaczonym symbolem "RO", natomiast w sytuacjach opisanych w punktach od 4 do 6 oznaczonym symbolem 'WEW".

Ad. 2

W ocenie podatnika w sytuacjach (o których mowa w punktach od 1 do 6), gdy ze względów technicznych czy rozliczeniowo - organizacyjnych podatnik wystawia faktury, o których mowa w wniosku i ujmuje je w ewidencji księgowej dopuszczalne jest, aby takie faktury wykazał również w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M). Ujęcie w ewidencji VAT faktur wystawionych w opisywanych sytuacjach odpowiadało będzie faktycznie zaewidencjonowanej sprzedaży i w żaden sposób nie wpłynie na zmianę wartości zobowiązania podatkowego, gdyż w sprzedaży ujętej dokumentem zbiorczym "RO" lub "WEW" nie będzie ujmowana sprzedaż udokumentowana fakturami. Natomiast w sytuacji, gdy cała sprzedaż realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) zostanie udokumentowana fakturami, dokumenty zbiorcze ("RO", "WEW") nie będą w ogóle wykazywane w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M).

Stanowisko, które Państwo przedstawiliście w uzupełnieniu wniosku z 27 maja 2022 r. (data wpływu 31 maja 2022 r.).

Ad. II

Własne stanowisko uzupełniliście Państwo o aktualne brzmienie przepisów:

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Inwestycji, Finansów i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2019.1988 z późn. zm.) - dalej rozporządzenie ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego: wysokość podstawy opodatkowania wynikającą z następujących czynności podlegających opodatkowaniu, w odniesieniu do których istnieje obowiązek wystawienia przez podatnika faktury na podstawie przepisów ustawy, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 8 i pkt 9 lit.a.

Natomiast stosowanie do § 10 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia, ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego:

a)

wynikające z faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem że nie zostały ujęte w ewidencji zgodnie z pkt 8,

b)

nieudokumentowane fakturami,

c) nieobjęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, z wyłączeniem faktur ujętych w ewidencji zgodnie z pkt 1-7 - wykazywane w wysokościach zbiorczych w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku.

Natomiast aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących to Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. (Dz. U. 2021.2442).

Dodatkowo zmieniliście Państwo stanowisko w zakresie pytania nr 2:

W ocenie podatnika w sytuacjach o których mowa w punktach od 1 do 6, dopuszczalne jest ujmowanie w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów) udokumentowanej fakturą:

* na podstawie dokumentu zbiorczego RO oraz faktur z oznaczeniem symbolem "FP" (Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji) - jeśli sprzedaż była zaewidencjonowana na kasie rejestrującej,

* na podstawie faktur bez żadnego oznaczenia (symbolu)- jeśli sprzedaż była zwolniona z prowadzenia ewidencji na kasie rejestrującej.

Takie stanowisko jest zgodne z odpowiedziami Ministra Finansów umieszczonymi na stronie www.podatki.gov.pl tj.:

"Nie mam obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Jednak prowadzę sprzedaż na rzecz konsumentów (osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej) i prowadzę ewidencję, wystawiając faktury do każdej sprzedaży i wybrałem prowadzenie ewidencji w oparciu o faktury wystawione do każdej sprzedaży mimo braku takiego obowiązku. Czy powinienem je wykazywać w nowym JPK_VAT z deklaracją jednym zapisem zbiorczym, czy każdą fakturę odrębnym zapisem?

Takie faktury należy w nowym JPK_VAT z deklaracją wykazywać odrębnymi zapisami."

"Czy podatnik powinien wykazać fakturę wystawioną do paragonu, który dokumentuje sprzedaż zwolnioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub podatników w ewidencji nowego JPK_VAT z deklaracją? Czy faktury dotyczące takiej sprzedaży podlegają wykazaniu z oznaczeniem "FP"?

W nowym JPK_VAT z deklaracją wystarczy - w przypadku sprzedaży zwolnionej, zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej - ująć ją zapisem zbiorczym, z oznaczeniem "RO". Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, czy na rzecz podatników.

Jednak jeśli transakcja taka zostanie udokumentowana fakturą wystawioną do paragonu, to taką fakturę należy dodatkowo wykazać w okresie, w którym została wystawiona, ze znacznikiem "FP"." "W jaki sposób ujmować fakturę wystawioną do paragonu, jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej)? Czy taką fakturę należy wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją z oznaczeniem "FP"?

Takie faktury należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem "FP"), wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług."

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Ponieważ interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Wr 706/20 to, zgodnie z Państwa wskazaniem, które zawarliście we wniosku z 20 lipca 2020 r., dotyczy stanu prawnego obwiązującego na dzień 1 października 2020 r.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Natomiast z treści art. 109 ust. 1 ustawy wynika, że:

Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

W myśl art. 109 ust. 3 ustawy:

Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1)

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2)

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3)

kontrahentów;

4)

dowodów sprzedaży i zakupów.

Od 1 lipca 2020 r., na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.; dalej: rozporządzenie), został wprowadzony obowiązek wykazywania w ewidencji m.in. odpowiedniego symbolu oznaczającego określoną procedurę podatkową. Ww. termin został zmieniony na 1 października 2020 r. Zmianę wprowadzono Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 1127).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług wprowadziło plik stanowiący połączenie składanych dotychczas odrębnie informacji o prowadzonej ewidencji w formie pliku JPK VAT i deklaracji. Zgodnie z ww. art. 99 ustawy, do składania JPK VAT zobowiązani są wszyscy zarejestrowani czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

W § 1 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia wskazano, że:

Rozporządzenie określa:

1)

szczegółowy zakres danych zawartych w:

a)

deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",

b)

ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy, zwanej dalej "ewidencją";

2)

objaśnienia co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w art. 99 ust. 1-3 ustawy, zwanych dalej "deklaracjami", oraz niezbędne pouczenia, a także sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z art. 109 ust. 3b i 3c ustawy.

Rozporządzenie w § 10 zobowiązuje podmioty do wskazywania określonych danych w celu prawidłowego rozliczenia podatku należnego.

Z § 10 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wynika, że:

Ewidencja zawiera następujące dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego, tj. wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego, w podziale na stawki podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku, wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

Natomiast § 10 ust. 5 rozporządzenia, stanowi że:

Ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące dowodów sprzedaży:

"RO" - dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;

"WEW" - dokument wewnętrzny;

"FP" - faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

W art. 109 ust. 3d ustawy, dookreślono że dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione i nie będą zwiększać wartości sprzedaży i podatku należnego za ten okres (ponieważ sprzedaż została zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej i ujęta w raporcie fiskalnym dobowym oraz miesięcznym, w okresie rozliczeniowym w którym co do zasady powstał obowiązek podatkowy). W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

Natomiast z art. 106h ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy wynika, że:

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą wystawianą przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zaewidencjonowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia

w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Na podstawie art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy, istnieje możliwość wystawiania faktur bez szeregu danych wymaganych dla "zwykłych" faktur - tzw. faktur uproszczonych. Takie faktury można wystawiać, jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł (albo kwoty 100 euro, jeżeli kwota ta określona jest w euro).

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. 576) dodano w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988) § 11a rozporządzenia, który stanowi że:

Do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie wykazują w ewidencji:

1) wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i pkt 7 lit. b, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy,

2) danych, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 1, oraz oznaczeń, o których mowa w § 10 ust. 3 i 4, związanych z paragonami fiskalnymi, o których mowa w pkt 1 - z zastrzeżeniem, że w tym okresie wartość sprzedaży bez podatku (netto) oraz wysokość podatku należnego wynikające ze zbiorczych informacji z ewidencji sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zostały ujęte w ewidencji zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 8.";

Ww. § 11a rozporządzenia wszedł w życie 1 lipca 2020 r.

Oznacza to, że od 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. podatnicy nie wykazywali w ewidencji odrębnie paragonów fiskalnych uznanych za faktury wystawione zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy.

Ww. § 10 ust. 5 rozporządzenia stanowi, że sprzedaż zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej podlega wykazaniu na podstawie zbiorczego zapisu oznaczanego "RO" w okresie, w którym w związku z tą sprzedażą powstał obowiązek podatkowy.

Oznaczenie "WEW" dotyczy między innymi czynności, które nie są udokumentowane oryginalnymi dokumentami zakupu/sprzedaży tj. fakturą i dotyczy między innymi:

* nieodpłatnego przekazania towarów na cele osobiste,

* korekty rocznej podatku naliczonego w związku ze zmianą współczynnika odliczenia podatku naliczonego,

* sprzedaży zwolnionej dla której nie wystawiono faktury,

* sprzedaży bezrachunkowej (sprzedaży na rzecz osób fizycznych która jest zwolniona z ewidencji na kasie fiskalnej),

* rozliczenie "importu usługi" dla której nie została wystawiona faktura.

Zatem, sprzedaż nieewidencjonowaną na kasie rejestrującej i dla której nie jest wystawiona jednocześnie faktura należy wykazać na podstawie zapisu zbiorczego oznaczanego "WEW".

Zatem, tylko sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nieewidencjonowaną na kasie rejestrującej należy wykazać na podstawie zapisu zbiorczego oznaczanego "WEW", chyba że Podatnik wybierze sposób wykazywania takiej sprzedaż na podstawie poszczególnych faktur (zamiast na podstawie zapisu zbiorczego).

Natomiast faktury wystawione na rzecz osób fizycznych dotyczące sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Faktury z oznaczeniem "FP", wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem oznaczenie "FP" należy stosować do faktur, o których mowa w art. 109 ust. 3d ustawy, czyli faktury, do których ma zastosowanie przepis art. 106h ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy, tj.:

* faktur, które wystawiono odrębnie do paragonu fiskalnego;

* faktur, które są emitowane bezpośrednio z kasy fiskalnej, ujęte w raporcie dobowym sprzedaży z kasy fiskalnej, do których nie jest drukowany paragon;

* faktur w formie elektronicznej, które dotyczą sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym;

* faktur, które zgodnie z przepisami zostały wystawione zanim sprzedaż udokumentowana tymi fakturami podlegała zaewidencjonowaniu na kasie rejestrującej; także w przypadkach gdy faktury wystawione są w innym (wcześniejszym) okresie niż okres powstania obowiązku podatkowego;

* faktur, które wystawiono zanim sprzedaż udokumentowana tymi fakturami została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej w przypadkach, gdy późniejsze zaewidencjonowanie nie odbywa się zgodnie z przepisami i powoduje konieczność korygowania raportów z kasy rejestrującej będących podstawą zapisów w ewidencji VAT.

Oznaczeniu "FP" nie podlegają:

* paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone, czyli dokumentujące transakcję do kwoty 450 zł brutto (100 euro) i zawierające NIP nabywcy, pod warunkiem że zostały ujęte w ewidencji dokumentem zbiorczym;

* faktury wystawione dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentujące sprzedaż, która korzysta ze zwolnienia z ewidencji na kasie rejestrującej i nie została na niej zaewidencjonowana (faktura inna niż ta o której mowa w art. 106h ust. 2).

Wskazaliście Państwo, że jesteście czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Prowadzicie Państwo sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Część z tej sprzedaży stanowią: wynajem nieruchomości, refakturowanie mediów, dzierżawa gruntów na cele rolnicze, dzierżawa gruntu, dostawa nieruchomości, które są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących. Na kasie rejestrującej ewidencjonujecie Państwo udostępnianie miejsc do pochówku, wstępy do obiektów sportowych, jazdy konne rekreacyjne, wynajem boksów dla koni. Usługi komunikacji miejskiej ewidencjonujecie Państwo, na kasach rejestrujących pośredników-operatorów, którzy działają w imieniu i na Państwa rzecz. Dla niektórych typów sprzedaży wystawiacie Państwo faktury wyłącznie na żądanie nabywcy. Natomiast dla innych typów sprzedaży wystawiacie Państwo faktury bez żądania nabywcy. Jako powód wystawiana faktur na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wskazaliście Państwo: względy rozliczeniowe - organizacyjne, sprawozdawcze, techniczne lub wystawienie faktury stanowi podstawę do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania danej transakcji przy zastosowaniu kasy rejestrującej (np. wynajem).

Pytacie Państwo w jaki sposób wykazywać w ewidencji VAT (pliku JPK_V7M) sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów), w poniższych sytuacjach:

1)

sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej Gminy a następnie wystawiono fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta);

2)

sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej Gminy a następnie wystawiono fakturę bez żądania nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta);

3)

sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej pośrednika - operatora a następnie wystawiono fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta);

4)

sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej została zewidencjonowana na podstawie zbiorczego zestawienia jako sprzedaż niefakturowana, a następnie wystawiono fakturę na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta);

5)

sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie została zaewidencjonowana zbiorczo (jako sprzedaż niefakturowana) lecz została wystawiona faktura na żądanie nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta);

6)

sprzedaż zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej nie została zaewidencjonowana zbiorczo (jako sprzedaż niefakturowana) lecz została wystawiona faktura bez żądania nabywcy będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumenta).

Sprzedaż, którą Państwo zaewidencjonujecie na kasie fiskalnej - punkty od 1 do 3 opisu sprawy-mają Państwo obowiązek uwzględnić w ewidencji VAT na podstawie dobowego lub miesięcznego raportu fiskalnego. Raport taki oznaczany jest w rejestrze sprzedaży jako dokument "RO". Ujmowanie raportu fiskalnego "RO" jest obligatoryjne bez względu na to, czy podatnik rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej, działając w ramach obowiązku wynikającego z przepisów, czy jest to efektem decyzji podatnika. W obu przypadkach rozliczenie sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej dokonywane jest na podstawie raportu kasowego. Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej podlega wykazaniu na podstawie zbiorczego zapisu oznaczanego "RO" w okresie, w którym w związku z tą sprzedażą powstał obowiązek podatkowy. Sprzedaż z oznaczeniem "RO" wykazuje wyłącznie podmiot będący faktycznym sprzedawcą (podatnik), a nie podmiot ewidencjonujący tę sprzedaż (agent lub pośrednik-punkt 3 opisu sprawy).

Natomiast faktury, które wystawicie Państwo na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, dotyczące sprzedaży ujętej na kasie rejestrującej, powinniście ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione, z oznaczeniem "FP". Faktury takie wystawione na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i rolnika ryczałtowego, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy.

W zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej i udokumentowanej fakturą, w celu sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego pliku JPK VAT z deklaracją podatkową mają Państwo obowiązek wykazania tej sprzedaży zgodnie z raportem fiskalnym za odpowiedni okres rozliczeniowy, jako dokument zbiorczy wewnętrzny (z oznaczeniem "RO"), a wystawione faktury dotyczące ww. transakcji mają Państwo obowiązek wykazywać w prowadzonej i przesyłanej ewidencji z oznaczeniem "FP".

W JPK_VAT w przypadku sprzedaży zwolnionej z ewidencji na kasie rejestrującej - punkt od 4 do 6 opisu sprawy - wystarcza jej ujęcie zapisem zbiorczym z oznaczeniem "WEW". Tym samym, w przypadku braku obowiązku stosowania ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych sprzedaż udokumentowaną fakturą wystawioną na żądanie klientów czy bez żądania, której nie zaewidencjonowaliście Państwo na kasie rejestrującej, co do zasady wykazujecie Państwo na podstawie zapisu zbiorczego oznaczanego "WEW". Jednakże możecie Państwo wybrać sposób wykazywania sprzedaży zwolnionej z ewidencji na kasie rejestrującej na podstawie poszczególnych faktur zamiast na podstawie zapisu zbiorczego "WEW". Takie faktury wykazujecie Państwo odrębnymi zapisami w JPK_VAT.

Podsumowując:

Sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zaewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej ujętą w punktach od 1 do 3 opisu sprawy będziecie Państwo wykazywać na podstawie zbiorczego zapisu oznaczanego "RO". Sporządzanie zbiorczego zapisu "RO" jest obowiązkowe, również wówczas gdy wystawicie Państwo fakturę i oznaczycie "FP".

Natomiast sprzedaż zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej ujętą w punktach od 3 do 6, będziecie Państwo wykazywać w rejestrze sprzedaży zapisem zbiorczym "WEW". Możecie Państwo wykazywać taką sprzedaż również na podstawie poszczególnych faktur, zamiast na podstawie zapisu zbiorczego. Takie faktury nie podlegają oznaczeniu "FP", gdyż nie dotyczą sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 oraz ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku stanowisko w zakresie pytania nr 2 uznałem za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 6 maja 2021 r. sygn. akt I SA/Wr 706/20 zatem, zgodnie z Państwa wskazaniem, które zawarliście we wniosku z 20 lipca 2020 r., dotyczy stanu prawnego obwiązującego na dzień 1 października 2020 r.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...).Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl