0113-KDIPT1-3.4012.382.2022.1.EG - Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji (projektu) dotyczącego aktywizacji i promocji społeczności lokalnej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.382.2022.1.EG Brak możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji (projektu) dotyczącego aktywizacji i promocji społeczności lokalnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

14 lipca 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 14 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji (projektu) pn.: "...". Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Powiat (...) (zwany dalej Wnioskodawca) jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT.

Samorząd powiatowy uzyskał pomoc finansową dla operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tytuł operacji "...".

Na realizację powyższej operacji (projektu) Wnioskodawca złożył do Samorządu Województwa (...) wniosek o przyznanie pomocy.

Wnioskodawca z Samorządem Województwa (...) zawarł w dniu (...) umowę o przyznanie pomocy (umowa o dofinansowanie).

Planowany termin rozpoczęcia operacji to miesiąc 07/2022, a zakończenie 09/2022.

Całkowita wartość kosztów operacji skalkulowano w wysokości..... zł brutto, a natomiast dofinansowanie przewidziano w wysokości..... zł na poziomie nie wyższej niż 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji (kosztów brutto).

W ramach realizacji operacji faktury dokumentujące operacje będą wystawiane na Powiat, z podaniem jego nr NIP.

Celem operacji jest organizacja kompleksowych działań zachowujące dziedzictwo lokalne obszaru Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu (...) (LGD), czyli kulturę (...), poprzez stworzenie filmu, zakup strojów ludowych oraz organizację (...). Operacja ma na celu podwyższenie poziomu uczestnictwa mieszkańców obszaru LGD w życiu kulturalnym, pogłębienie integracji społecznej i poprawę jakości życia mieszkańców regionu (...).

Na zadanie (...) składać się będzie 6 inicjatyw, a każdy z nich uwzględni zachowanie dziedzictwa kulturowego (...): w ramach realizacji inicjatywy "warsztaty" przeprowadzono konsultacje z lokalnymi klubami seniora w celu uzgodnienia zakresu warsztatów (do wyboru: warsztaty plastyczne: malowanie na płótnie / na szkle lub warsztaty hafciarskie).

Sposób realizacji operacji: w celu zwiększenia różnorodności, atrakcyjności i dostosowania do potrzeb oraz oczekiwań grupy docelowej wydarzenia, na inicjatywę (...) składać się będą następujące elementy uwzględniające zachowanie dziedzictwa lokalnego:

A. warsztaty dla 20 osób starszych po 50 roku życia;

B. wernisaż prac uczestników warsztatów podczas (...);

C. konferencja popularno-naukowa odbywająca się w Świetlicy Wiejskiej (...) w II połowie 2022 r. dotycząca szeroko pojętej tematyki dziedzictwa kulturowego (...);

D. przegląd zespołów folklorystycznych z obszaru (...);

E. stworzenie filmu dokumentującego przebieg (...) w tym przeglądu kapel folklorystycznych celem zachowania gwary;

F. zakup trzech tradycyjnych strojów ludowych.

W celu rozpropagowania informacji o organizacji inicjatywy zaplanowano promocję w formie plakatów, ulotek, ogłoszenia w prasie, w radiu oraz w mediach internetowych: stronach www wspomnianych podmiotów czy w ich mediach społecznościowych. Realizacja operacji zakłada także wydruk zaproszeń dla Starostów, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów czy Sołtysów z obszaru (...).

W zakresie rzeczowo-finansowym Wnioskodawca przewidział w ramach operacji (projektu) poniższe zadania:

- organizacja warsztatów plastycznych dla seniorów,

- zakup sztalug na wernisaż prac uczestników warsztatów,

- organizacja konferencji popularno-naukowej (...),

- opracowanie i wydruk broszury,

- wyżywienie zespołów folklorystycznych - usługa cateringowa,

- stworzenie filmu dokumentującego przebieg wydarzenia (...),

- koordynacja projektu,

- opracowanie i wydruk materiałów informacyjnych dot. wszystkich wydarzeń składających się na inicjatywę: plakatów, ulotek, tablic oraz zaproszeń,

- zakup strojów tradycyjnych.

Powiat wykonuje czynności opodatkowane podatkiem VAT, zwolnione, czynności mieszane oraz czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem vat.

Zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do realizacji celów statutowych, to jest do celów promocyjnych i nie będą używane do czynności opodatkowanych.

Finansowanie operacji nastąpi ze środków publicznych, czyli ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz środków budżetowych powiatu.

Zakres realizacji operacji (projektu) jest związany z realizacją zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (art. 4 ust. 1 pkt 21). Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze własnym w zakresie: m.in. promocji powiatu.

Efekt realizowanego zadania służyć będzie do realizacji zadań publicznych tj. do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz znajdujących się poza systemem podatku od towarów i usług.

Projekt nie będzie generować żadnego przychodu, czy też dochodu. Wydatki ponoszone na realizację zadania nie będą związane ze sprzedażą opodatkowaną. Nie planuje się także poboru jakichkolwiek opłat.

Pytanie

Czy w ramach realizacji operacji (projektu) pn. "..." Powiat (...) ma możliwość odzyskania podatku od towarów i usług?

Państwa stanowisko w sprawie

Wykorzystanie nabytych towarów i usług w związku z realizacją operacji (projektu) należy traktować jako zadanie własne powiatu i nie powstanie w związku z jego wykonaniem przychód, czy też czynności podlegające opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług VAT. Czynności te są poza zakresem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do Interpretacji ogólnej Nr PT1.8101.3.2019 Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej oraz pomocy społecznej, nałożonych na nie odrębnymi przepisami, pkt 2.1 Czynności wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego w świetle zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług: uwzględniając sposób organizacji i realizacji zadań przez polską administrację samorządową uznać należy, że większość czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, m.in. z uwagi na brak spełnienia przesłanki dotyczącej odpłatności, nie stanowi działalności gospodarczej, a w konsekwencji czynności te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; niezależnie od posiadanego przez jednostkę samorządu terytorialnego formalnego statusu podatnika podatku od towarów i usług, zarówno w przypadku braku uznania wykonywanych przez nią czynności za działalność gospodarczą lub też wystąpienia przesłanek przewidzianych w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT (odpowiednio w art. 13 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE), czynności te nie będą podlegały opodatkowaniu VAT.

Ponadto należy podkreślić, że Wnioskodawca nie wykonuje jedynie czynności innych niż opodatkowane podatkiem VAT, którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art, 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zapis tego artykułu oznacza, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy odliczenia dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego oznaczającego powstanie zobowiązania podatkowego.

Zakres operacji pn. "..." dotyczy realizacji ustawowych zadań własnych samorządu powiatowego. Podatek naliczony wykazany w otrzymanych fakturach dokumentujących poniesienie kosztów w związku z zadaniem (operacją), w żaden sposób nie będzie mógł być odliczony od podatku należnego. Towary i usługi nabyte w celu realizacji ww. operacji nie będą generowały w przyszłości dla Powiatu sprzedaży opodatkowanej.

Powiat nie spełnia w tym przypadku przesłanki wynikającej z art. 86 ust. 1, ponieważ planowane do nabycia towary i usługi nie będą wykorzystywane do sprzedaży opodatkowanej.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy realizacja operacji - zachowanie dziedzictwa lokalnego (...) - nie spowoduje prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Według art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L.Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym:

Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.):

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy o samorządzie powiatowym:

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji powiatu.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do realizacji celów statutowych, to jest do celów promocyjnych i nie będą używane do czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, nie będą mieli Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. zadania. Tym samym, z tego tytułu nie będzie przysługiwało Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowych wydatków nie będą mieli Państwo również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 80, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. Rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ nie spełniają Państwo tego warunku, nie będą mieli Państwo zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Reasumując, nie będą mieli Państwo możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją operacji (projektu) pn.: "...", ponieważ - jak wynika z opisu sprawy - towary i usługi nabyte w ramach ww. zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym Państwa stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie informuję, że pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają, bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Państwu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl