Nowość 0113-KDIPT1-3.4012.265.2024.1.JM - Zwolnienie z VAT rejestrowania kasą rejestrującą usług coachingowych

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 4 czerwca 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.265.2024.1.JM Zwolnienie z VAT rejestrowania kasą rejestrującą usług coachingowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

8 kwietnia 2024 r. wpłynął Pana wniosek z 8 kwietnia 2024 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia usług coachingowych.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

W 2016 rozpoczął Pan wykonywanie działalności gospodarczej, którą zakończył Pan w 2018 i w dniu kolejnym wpis został wykreślony z rejestru CEIDG. Korzystał Pan ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zgodnie ze zgłoszeniem, przeważająca działalność gospodarcza obejmowała sprzedaż detaliczną prowadzoną przez Internet (PKD: 47.91.Z). Sprzedaż była realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W każdym roku podatkowym, w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, obrót nie przekroczył kwoty 20 000 zł. Sprzedaż dotyczyła dostawy towarów w systemie wysyłkowym oraz świadczenia usług w systemie online, gdzie zapłatę w całości otrzymywał Pan na firmowy rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana. Sprzedaż nie dotyczyła dostaw oraz świadczenia usług wymienionych w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, do których nie stosuje się zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. W związku z powyższym nie był Pan zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej postanowił Pan rozszerzyć formę sprzedaży o targi. Finalnie nie doszło to do skutku. Jednak w związku z planami rozpoczął Pan stosowanie kasy rejestrującej. Fiskalizacja kasy została dokonana w dniu 15.09.2017. W dniu 16 września 2017 rozpoczął Pan ewidencjonowanie obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej. W związku z likwidacją działalności gospodarczej, kasa została wyrejestrowana. W 2024 ponownie rozpoczął Pan wykonywanie działalności gospodarczej, jako czynny podatnik VAT. Tym razem przeważająca działalność gospodarcza to działalność agencji reklamowych (PKD: 73.11.Z) i jest ona skierowana wyłącznie do firm. W przeciągu najbliższych miesięcy br. zamierza Pan jednak rozszerzyć działalność o usługi coachingowe (PKD: 85.59.B), konkretnie "life coaching" - rodzaj wsparcia, koncentrujący się na osiąganiu celów osobistych; nie stanowi on terapii ani doradztwa. Usługi będą świadczone wyłącznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Działalność coachingowa będzie polegać na świadczeniu usług wyłącznie drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), w formie spotkań online. Wybór oraz rezerwacja terminu usługi będą miały miejsce za pośrednictwem strony internetowej - użytkownik wejdzie na stronę internetową, wybierze usługę, datę i godzinę, zatwierdzi swój wybór, opłaci rezerwację i otrzyma link do spotkania realizowanego za pomocą komunikatora internetowego. Płatność tytułem rezerwacji terminu usługi będzie odbywać się w całości za pomocą płatności online na konto wybranego operatora płatności (skąd będzie wypłacał środki na Pana firmowe konto bankowe) lub na Pana firmowe konto bankowe. W systemie zarządzania stroną internetową będą znajdowały się szczegóły każdej transakcji, w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres, data dokonania rezerwacji, nazwa usługi, stawka netto i brutto, indywidualny numer rezerwacji. W przypadku odstąpienia od usługi będzie znajdować się tam również informacja o tym zdarzeniu oraz zwrocie środków. W związku z tym będzie Pan w posiadaniu ewidencji i dowodów dokumentujących sprzedaż usług, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności będą dotyczyć.

Pytanie

Czy w zakresie usług coachingowych, które będzie Pan świadczył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie Pan uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących na podstawie § 2 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2023 r. poz. 2605)?

Pana stanowisko w sprawie

W Pana ocenie, w przypadku gdy zapłatę z tytułu świadczonych przez Pana usług coachingowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zarezerwowanych za pośrednictwem strony internetowej, będzie Pan otrzymywał w całości na rachunek bankowy i każde zestawienie transakcji, stanowiące dowód dokumentujący zapłatę, będzie zawierało odpowiednio dane osoby fizycznej dokonującej rezerwacji takie jak: imię i nazwisko, adres, data rezerwacji, nazwa usługi, stawka netto i brutto, indywidualny numer rezerwacji, wówczas będzie mógł Pan skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w § 2 w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2023 r. poz. 2605). Ponadto, w zestawieniu dostępnym w systemie zarządzania stroną internetową uwzględnione będą ewentualne odstąpienia od usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej "ustawą".

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem:

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W myśl art. 111 ust. 1b ustawy:

W ewidencji, o której mowa w ust. 1, wykazuje się dane o sprzedaży, zawarte w dokumentach wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących, w tym określające przedmiot opodatkowania, wysokość podstawy opodatkowania i podatku należnego oraz dane służące identyfikacji poszczególnych sprzedaży, w tym numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku albo podatku od wartości dodanej.

Wskazany wyżej przepis art. 111 ust. 1 ustawy określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy:

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa. (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2024 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz. U. poz. 2605), zwane dalej "rozporządzeniem".

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia:

Zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2024 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Stosownie do § 2 ust. 2 rozporządzenia:

W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku.

I tak, w części II załącznika do rozporządzenia - w poz. 37 jako zwolnione z obowiązku ewidencjonowania zostało wskazane świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Aby zatem miał Pan prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w związku z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

- zapłata za wykonane świadczenie w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na Pana rachunek bankowy,

- z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła,

- przedmiotem świadczenia nie są usługi wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

Niewystąpienie jednego z ww. warunków oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Zgodnie z zapisem § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia:

Zwolnień, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług:

a)

przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b)

taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,

c)

naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,

d)

w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e)

w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f)

w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,

g)

prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h)

doradztwa podatkowego,

i)

związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU ex 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

)

świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

)

usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j)

fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k)

kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l)

związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

m)

mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej).

Należy zauważyć, że wykonywanie przez podatnika czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia wyklucza możliwość zastosowania przez niego zwolnień określonych w § 2 i § 3 rozporządzenia.

Zatem bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, niezależnie od przysługującego podatnikowi zwolnienia od tego obowiązku na podstawie § 2 i § 3 powołanego rozporządzenia, podlegają czynności wymienione w § 4 rozporządzenia, realizowane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

W rozpatrywanej sprawie § 4 rozporządzenia nie będzie miał zastosowania, gdyż świadczone przez Pana usługi coachingowe nie zostały wymienione w tym przepisie.

Prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia, przysługuje w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika. Wyrażenie "w całości" odnosi się do poszczególnych transakcji świadczonych przez podatnika. Taka konstrukcja przepisu powoduje, że zwolnieniu nie podlega świadczenie usługi, za którą zapłacono częściowo gotówką, a częściowo za pośrednictwem banku lub poczty. Warunkiem zwolnienia jest bowiem to, aby konkretna transakcja została w całości zapłacona za pośrednictwem banku lub poczty oraz by było możliwe zidentyfikowanie transakcji, której zapłata dotyczy.

Pana wątpliwości dotyczą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej świadczenia usług coachingowych.

Wskazać należy, że w omawianej sprawie działalność coachingowa będzie polegać na świadczeniu usług wyłącznie drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), w formie spotkań online, a płatność będzie odbywać się w całości za pomocą płatności online na konto wybranego operatora płatności (skąd będzie wypłacał środki na Pana firmowe konto bankowe) lub na Pana firmowe konto bankowe. Będzie Pan w posiadaniu ewidencji i dowodów dokumentujących sprzedaż usług, z których będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności będą dotyczyć.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy, stwierdzić należy, że będzie Pan mógł na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w zw. z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania opisanych we wniosku usług z zastosowania kasy rejestrującej, za które otrzyma Pan zapłatę w całości na rachunek bankowy, a z prowadzonej ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zatem Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Ponadto należy podkreślić, że ta interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl