Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 marca 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT1-3.4012.21.2020.2.ALN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2020 r. (data wpływu 10 stycznia 2020 r.) uzupełnionym pismem z dnia 5 marca 2020 r. (data wpływu 6 marca 2020 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku i terminu zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku i terminu zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 marca 2020 r. (data wpływu 6 marca 2020 r.) o doprecyzowanie opisu spawy, pytanie oraz stanowisko.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

(ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku)

Przedsiębiorca, Pan...., prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, zwany dalej w skrócie wnioskodawcą, stroną, podatnikiem lub przedsiębiorcą, jest podatnikiem VAT czynnym, zobowiązanym w zakresie podatku od towarów i usług, do składania miesięcznych deklaracji. Głównym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika jest wykonywanie tynków budynkach mieszkalnych, zwanych dalej w skrócie usługami budowlanymi. Podatnik prowadził także do dnia 10 stycznia 2014 r. działalność w zakresie wykonywania ww. usług budowlanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, zwanych dalej w skrócie osobami fizycznymi. Sprzedaż ww. usług budowlanych osobom fizycznym była rejestrowana na kasie fiskalnej, a podatnik w miesiącu listopadzie 2012 r. odliczył od podatku należnego ulgę z tytułu nabycia ww. kasy fiskalnej w kwocie 700,00 zł, zwaną dalej w skrócie ulgą z tytułu nabycia kasy fiskalnej. Ostatnią sprzedaż usług budowlanych osobom fizycznym za pośrednictwem kasy fiskalnej podatnik dokonał w dniu 10 stycznia 2014 r. Podatnik zamierza dokonać odczytu pamięci ww. kasy fiskalnej z uwagi na fakt, iż nie ma zamiaru w przyszłości wykonywać usług budowlanych na rzecz osób fizycznych. Podatnik nieprzerwanie od dnia 10 stycznia 2014 r. do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą.

W odpowiedzi na pytania organu o treści:

1. Czy w okresie od 10 stycznia 2014 r. do chwili obecnej Wnioskodawca dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, innych osób niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i rolnicy ryczałtowi?

2. Czy w okresie od 10 stycznia 2014 r. Wnioskodawca zawieszał działalność gospodarczą? Jeśli tak, należy wskazać okresy zawieszenia, oraz wskazać czy po okresie zawieszenia wystąpiła u Wnioskodawcy sprzedaż.

3. Mając na uwadze przepis § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), stanowiący iż należy dokonać zwrotu na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

1.

do 25. dnia miesiąca następującego po:

a.

miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b.

kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;

2.

do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy,

oraz pytanie Wnioskodawcy "czy na podatniku w związku z zaprzestaniem wykorzystywania od dnia 10 stycznia 2014 r. kasy fiskalnej do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług spoczywa obowiązek za miesiąc styczeń 2017 r. zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej, należy wskazać:

czy Wnioskodawca rozlicza podatek za okresy kwartalne?

3. czy Wnioskodawca rozlicza podatek za okresy miesięczne?

4. Należy wskazać datę zaistnienia okoliczności, co do których zwrot winien być dokonany w deklaracji za miesiąc styczeń 2017.

* Należy jednoznacznie wskazać czy miało miejsce:

1.

zaprzestanie działalności?

2.

nastąpiło otwarcie likwidacji?

3.

została ogłoszona upadłość?

4.

nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy?

5.

odliczenie z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia?

* Jeżeli miała miejsce sytuacja wskazana w pytaniu nr 3 to należy wskazać datę zaistnienia czynności.

* Należy wskazać daty wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych kasy rejestrującej.

* Czy Wnioskodawca dokonał odczytu kasy rejestrującej? Jeżeli tak, to czy po spisaniu protokołu z odczytu kasy rejestrującej została wydana decyzja ustalająca zobowiązanie do zwrotu ulgi?

Wnioskodawca udzielił następujących odpowiedzi:

W okresie od dnia 10 stycznia 2014 r. do chwili obecnej Wnioskodawca dokonuje sprzedaży usług budowlanych na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i innych osób oraz podmiotów gospodarczych, innych niż osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi.

W okresie od dnia 10 stycznia 2014 r. do chwili obecnej Wnioskodawca nie zawieszał prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Mając na uwadze przepis § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), dalej w skrócie rozporządzenie stanowiący, iż należy dokonać zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie:

1.

po 25 dniu miesiąca następującego po:

a.

miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b.

kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne.

2.

do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług,

oraz mając za podstawę fakt, iż pytanie wnioskodawcy otrzymuje następujące brzmienie:

"Czy oraz za jaki miesiąc rozliczeniowy na wnioskodawcy, w związku z zaprzestaniem wykorzystywania od dnia 10 stycznia 2014 r. kasy rejestrującej do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, spoczywa obowiązek zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy ww. rejestrującej?, strona wskazuje:

1. Wnioskodawca nie rozlicza podatku należnego kwartalnie ani nie składał w okresie od stycznia 2014 r. do chwili obecnej deklaracji dla podatku od towarów i usług,

2. Wnioskodawca od stycznia 2014 do chwili obecnej rozlicza podatek należny miesięcznie i był zobowiązany do składania miesięcznych deklaracji dla podatku od towarów i usług.

3. Strona z uwagi na zmianę treści pytania nie znajduje daty zaistnienia okoliczności, w przypadku których zaistnienia Wnioskodawca byłby zobowiązany do zwrotu ww. ulgi w deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT - 7) za styczeń 2017 r.

W okresie od dnia 10 stycznia 2014 r. do chwili obecnej Wnioskodawca:

a.

nie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej,

b.

nie nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy (Wnioskodawcy),

c.

nie została ogłoszona upadłość Wnioskodawcy,

d.

nie nastąpiła sprzedaż przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub zakładu (oddziału) przedsiębiorstwa wnioskodawcy, skutkiem czego nie było następcy prawnego, który nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług,

e. Wnioskodawca nie dokonał odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3 rozporządzenia.

Wnioskodawca dokonał wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych kasy rejestrującej która została zainstalowana w dniu 26 września 2012 r. w następujących dniach, a mianowicie:

a.

w dniu 14 października 2014 r.,

b.

w dniu 26 września 2016 r.

Po dniu 26 września 2016 r. podatnik nie dokonywał obowiązkowych przeglądów technicznych kasy rejestrującej.

Wnioskodawca dokonał odczytu kasy rejestrującej w dniu 16 grudnia 2019 r. Po spisaniu protokołu z odczytu kasy rejestrującej nie została wydana przez właściwy dla podatnika w zakresie podatku od towarów i usług decyzja ustalająca zobowiązanie do zwrotu ulgi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy oraz za jaki miesiąc rozliczeniowy na Wnioskodawcy, w związku z zaprzestaniem wykorzystywania od dnia 10 stycznia 2014 r. kasy rejestrującej do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, spoczywa obowiązek zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy ww. rejestrującej?

Zdaniem Wnioskodawcy. (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku) Podatnik od dnia 10 stycznia 2014 r. zaprzestał wykonywania usług budowalnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co nie można jednakże uznać za fakt zaprzestania prowadzenia przez stronę działalności, o którym to zaprzestaniu mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych, skutkującym obowiązkiem zwrot ulgi na nabycie kasy fiskalnej.

Dlatego też reasumując powyższe należy uznać, iż na podatniku w związku z zaprzestaniem wykorzystywania od dnia 10 stycznia 2014 r. kasy fiskalnej do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług nie spoczywa obowiązek za miesiąc styczeń 2017 r. zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy fiskalnej.

Stanowisko przedstawione w uzupełnieniu wniosku.

Podatnik od dnia 10 stycznia 2014 r. zaprzestał wykonywania usług budowalnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co nie można jednakże uznać za fakt zaprzestania prowadzenia przez stronę działalności, o którym to zaprzestaniu mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), skutkującym ewentualnym obowiązkiem zwrotu ulgi na nabycie ww. kasy rejestrującej. Wskazać jednocześnie należy, iż w dniu spisania protokołu z odczytu pamięci kasy rejestrującej upłynęło ponad 3 lata od daty rozpoczęcia użytkowania ww. kasy przez podatnika. Dlatego też reasumując powyższe należy uznać, iż na wnioskodawcy, w związku z zaprzestaniem wykorzystywania od dnia 10 stycznia 2014 r. kasy rejestrującej do prowadzenia ewidencji sprzedaży towarów i usług osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałtowym, nie spoczywa obowiązek zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy ww. rejestrującej w roku 2012 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w interpretacji powołano przepisy ustawy o podatku od twarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., tj. obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wynika z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy. W myśl ust. 1 tego przepisu, Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jak stanowi art. 111 ust. 4 ustawy, podatnicy, u których podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Z zapisu art. 111 ust. 5 ustawy wynika, że w przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Stosownie do zapisu art. 111 ust. 6 ustawy, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia:

1.

określi sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w ust. 4 i 5, uwzględniając obowiązki podatników związane ze składaniem deklaracji podatkowej oraz przeciwdziałanie nadużyciom związanym z wypłatą (zwrotem) tych kwot;

2.

określi przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o których mowa w ust. 6, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z ich odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących, przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas oraz konieczność zapewnienia kontroli realizacji nałożonego na podatników obowiązku zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem (zwrotem) tych kwot;

3.

może określić inny, niż wymieniony w ust. 4, limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami, mając na uwadze koszty związane z ich nabyciem.

Kwestie rozliczenia wydatków poniesionych w związku z nabyciem urządzeń fiskalnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163), które obowiązuje od 1 stycznia 2011 r., zwane dalej rozporządzeniem.

Stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:

1.

zaprzestaną działalności;

2.

nastąpi otwarcie likwidacji;

3.

zostanie ogłoszona upadłość;

4.

nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;

5.

dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

Zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących w przypadkach, o których mowa w art. 111 ust. 6 ustawy, oraz w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5, odnosi się tylko do tych kas, których te warunki lub przypadki dotyczyły (§ 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących).

Stosownie do przepisu § 6 ust. 3 rozporządzenia zwrotu odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących należy dokonać na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie:

1.

do 25. dnia miesiąca następującego po:

a.

miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy miesięczne,

b.

kwartale, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, jeżeli podatnik rozlicza podatek za okresy kwartalne;

2.

do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu w przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy.

Odnosząc się do powyższego należy przede wszystkim wskazać, że z uwagi na brak zdefiniowania w ustawie, jak i przepisach wykonawczych do niej, terminu "zaprzestanie użytkowania", należy odwołać się do definicji określonej w Słowniku Języka Polskiego. Zgodnie z Internetowym Słownikiem Języka Polskiego (http://www.sjp.pwn.pl) wyraz "używać" oznacza posłużyć się czymś, zastosować coś jako środek, narzędzie, natomiast wyrażenie "zaprzestać" oznacza przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś.

Analiza powołanych przepisów prawa podatkowego wskazuje, że bez względu na to, z jakich przyczyn nastąpi zaprzestanie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej - jeżeli nastąpiło to w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania - podatnik jest obowiązany do zwrotu odliczonych lub zwróconych mu kwot wydatkowanych na zakup tej kasy.

Należy przy tym podkreślić, że zarówno przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów wykonawczych do niej nie przewidują sytuacji wyłączających podatników z powyższego obowiązku nawet, gdy okoliczności zaprzestania używania kasy rejestrującej były niezależne od podatnika.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadził do dnia 10 stycznia 2014 r. działalność w zakresie wykonywania ww. usług budowlanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych. Sprzedaż ww. usług budowlanych osobom fizycznym była rejestrowana na kasie fiskalnej, a podatnik w miesiącu listopadzie 2012 r. odliczył od podatku należnego ulgę z tytułu nabycia ww. kasy fiskalnej w kwocie 700,00 zł. Ostatnią sprzedaż usług budowlanych osobom fizycznym za pośrednictwem kasy fiskalnej podatnik dokonał w dniu 10 stycznia 2014 r. Wnioskodawca dokonał odczytu kasy rejestrującej w dniu 16 grudnia 2019 r. Podatnik nie ma zamiaru w przyszłości wykonywać usług budowlanych na rzecz osób fizycznych. Podatnik nieprzerwanie od dnia 10 stycznia 2014 r. do chwili obecnej prowadzi działalność gospodarczą.

Należy w tym miejscu zauważyć, iż zaprzestanie działalności, o którym mowa w wyżej powołanym § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, czy też zaprzestanie używania kasy, o którym mowa w art. 111 ust. 6 ustawy nie jest tożsame z wstrzymaniem się na określony czas od prowadzenia działalności (np. zawieszenie działalności). Wstrzymanie się na określony czas od prowadzenia działalności i wznowienie jej po tym okresie nie powoduje obowiązku zwrotu odliczonej lub zwróconej podatnikowi kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.

Jeżeli zatem suma okresów używania kasy rejestrującej (np. okres przed zawieszeniem działalności, okres po zawieszeniu działalności) przekracza 3 lata, to wobec podatnika nie powstaje obowiązek zwrotu ulgi przy likwidacji działalności.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż prowadzenie sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej nie trwało przez okres trzech lat. Pomimo tego, iż odczyt kasy rejestrującej nastąpił w dniu 16 grudnia 2019 r., to według opisu stanu faktycznego, zaprzestanie używania kasy faktycznie nastąpiło po dokonaniu ostatniej sprzedaży w dniu 10 stycznia 2014 r.

Podkreślić w tym miejscu należy, iż zaprzestanie używania kasy nastąpiło w sposób trwały, bez powrotu do jej ponownego używania przed dokonaniem odczytu z kasy rejestrującej.

Oceniając zatem przedstawiony opis sprawy w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa stwierdzić należy, iż skoro, jak wynika ze złożonego wniosku, Wnioskodawca zaprzestał używania kasy rejestrującej przed upływem trzyletniego okresu jej używania, to na podstawie art. 111 ust. 6 ustawy jest zobowiązany do zwrotu otrzymanej kwoty ulgi z tytułu poniesionych wydatków na zakup przedmiotowej kasy rejestrującej.

Zwrotu należnych kwot należało dokonać w terminie określonym w § 6 ust. 3 powołanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie takiego zwrotu, czyli do 25 lutego 2014 r.

W tym miejscu mając na uwadze powyższe wskazać jednak należy, iż w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie przepisy Działu III Rozdział 8 Przedawnienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

Na mocy art. 2 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa przepisy tej ustawy stosuje się do:

1.

podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe;

2.

(uchylony);

3.

opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych;

4.

spraw z zakresu prawa podatkowego innych niż wymienione w pkt 1, należących do właściwości organów podatkowych.

W art. 3 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa wskazano, iż ilekroć w ustawie jest mowa o podatkach - rozumie się przez to również:

a.

zaliczki na podatki,

b.

raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach,

c.

opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe;

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Stosownie do art. 70 § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

1.

od dnia wydania decyzji, o których mowa w art. 67a § 1 pkt 1 lub 2, do dnia terminu płatności odroczonego podatku lub zaległości podatkowej, ostatniej raty podatku lub ostatniej raty zaległości podatkowej;

2.

od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku, wydanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, do dnia upływu przedłużonego terminu.

W myśl art. 70 § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, Bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Jeżeli ogłoszenie upadłości, o którym mowa w § 3, nastąpiło przed rozpoczęciem biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego (art. 70 § 3a ustawy - Ordynacja podatkowa).

Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. (art. 70 § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Stosownie do art. 70 § 6 ustawy - Ordynacja podatkowa, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem:

1.

wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania;

2.

wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania;

3.

wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4.

doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 33d § 2, lub doręczenia zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

5.

doręczenia zawiadomienia o przystąpieniu do zabezpieczenia w przypadkach określonych w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.);

6.

wystąpienia przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o którym mowa w art. 119h § 2, o opinię Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, zwanej dalej "Radą", co do zasadności zastosowania art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści.

Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu:

1.

prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe;

2.

doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego, ze stwierdzeniem jego prawomocności;

3.

uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa;

4.

wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu;

5.

zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6.

doręczenia stronie opinii Rady wydanej po wystąpieniu przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na wniosek strony, o którym mowa w art. 119h § 2, co do zasadności zastosowania art. 119a lub środków ograniczających umowne korzyści, lub po dniu upływu terminu na wydanie tej opinii (art. 70 § 7 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Istotą przedawnienia uregulowanego w art. 70 Ordynacji podatkowej jest to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy prawa, zobowiązanie podatkowe bowiem przestaje istnieć.

Tut. Organ zaznacza, iż przedawnienie jest jednym ze sposobów wygasania zobowiązań podatkowych i jednocześnie jedną z podstawowych instytucji prawa podatkowego chroniącą pewność obrotu.

Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego czasu od momentu powstania zobowiązania podatkowego zobowiązanie to wygasa, a organ podatkowy, po upływie terminu przedawnienia, nie może domagać się uregulowania (nie ma możliwości wyegzekwowania) należnego świadczenia. Należy przy tym zauważyć, że przedawnienie następuje z mocy prawa. Termin początkowy i termin końcowy przedawnienia zobowiązania podatkowego wyznaczają termin wymagalności, czyli płatności tego zobowiązania.

Terminy odgrywają w prawie bardzo ważną rolę zważywszy, iż prawo istnieje i jest realizowane w danym czasie, a także ze względu na to, że samo prawo wiąże z upływem czasu określone skutki prawne. Jednym z zasadniczych warunków prawidłowego wykonania zobowiązania przez dłużnika jest, aby nastąpiło to we właściwym czasie. Inaczej należy przyjąć, że świadczenie nie zostało spełnione lub spełniono je nienależycie. Nadejście terminu realizacji zobowiązania powoduje, że staje się ono wymagalne, a konsekwencją tego jest prawo wierzyciela do żądania zaspokojenia oraz obowiązek dłużnika spełnienia tego świadczenia. Z istoty stosunku zobowiązaniowego w prawie podatkowym wynika, że termin jego realizacji musi być ściśle określony przez prawo.

Zatem w przedmiotowej sprawie należy mieć na uwadze ww. przepisy dotyczące przedawnienia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za nieprawidłowe.

Tut. Organ informuje, że niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych, w przypadku wystąpienia przesłanek przedawnienia.

Przy czym oceny przesłanek w zakresie przedawnienia zobowiązania może dokonać wyłącznie właściwy organ podatkowy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w (...), za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl