0113-KDIPT1-3.4012.163.2022.2.ALN - Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dwóch samochodów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby własne i stacji ładowania publicznie dostępnej

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 6 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.163.2022.2.ALN Ustalenie prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dwóch samochodów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby własne i stacji ładowania publicznie dostępnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 kwietnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 4 kwietnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy braku prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów dwóch samochodów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby własne i stacji ładowania publicznie dostępnej. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 2 czerwca 2022 r. (data wpływu 3 czerwca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Spis oznaczeń:

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

* Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.)

(...) jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 Ustawy o finansach publicznych. Rodzaj działalności według PKD 9104Z-działaność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody. Do zadań Parku Narodowego należy w szczególności:

1.

prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów;

2.

udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;

3.

prowadzenie działań związanych z edukacja przyrodniczą.

(...) w procesie realizacji zadań, o których mowa w pkt 1-3 dokonuje sprzedaży towarów, materiałów i usług i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Wykonywane czynności są zarówno opodatkowane stawkami VAT, jak również korzystają ze zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 43 ustawy o VAT. (...) prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z uzyskanych środków i pozyskanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie przyrody. (...) uzyskuje przychody:

1.

opodatkowane: z najmu obiektów na cele inne niż mieszkaniowe, ze sprzedaży drewna, tusz zwierzyny, usług i sprzedaży materiałów edukacyjnych, z dzierżawy gruntów na cele inne niż rolnicze, z udostępniania terenu Parku, zajęć edukacyjnych, ze sprzedaży biletów wstępu do obiektów (...), z noclegów w pokojach gościnnych;

2.

zwolnione: z najmu obiektów na cele mieszkaniowe, dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze,

3.

związane z wykonywaniem działalności ustawowej w zakresie działalności bieżącej i majątkowej (inwestycyjnej): dotacje celowe z budżetu państwa na funkcjonowanie (...) oraz na finansowanie i współfinansowanie projektów z udziałem środków unijnych, dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowania z funduszu leśnego. Lasy Państwowe, (...), zwany dalej Parkiem planuje przystąpić do realizacji programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (...) dedykowanego parkom narodowym.

Projekt będzie finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy udziale środków własnych w zakresie zakupu dwóch pojazdów zeroemisyjnych oraz dwóch stacji ładowania, na potrzeby własne i cele publiczne. Zakup samochodów elektrycznych (kategoria M1) pozwoli na realizację zadań statutowych, które będą służyć ochronie przyrody.

Przeznaczenie samochodów:

* do Straży Parku Narodowego - ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed szkodnictwem leśnym, patrole w okresie wzmożonego ruchu turystycznego,

* do realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Dyrekcji Parku, obsługi administracyjnej, prowadzenie edukacji ekologicznej, uczestnictwo w festynach i imprezach plenerowych wśród gmin otaczających park narodowy.

Zakup jednej stacji ładowania na potrzeby własne, związany jest z zapewnieniem energii dla samochodów z własnej floty samochodowej.

Natomiast zakup drugiej stacji ładowania publicznie dostępnej przyczyni się do budowania świadomości ekologicznej osób zwiedzających (...) i w sensie podatkowym będzie stanowił przychód opodatkowany Parku.

Z drugiej strony park będzie ponosił koszty utrzymania punktu w sieci (...). W końcowym rozliczeniu (...) nie będzie osiągał żadnych dochodów związanych z eksploatacją punktu, będzie tylko jego "właścicielem" z tytułu władania gruntem, na którym punkt będzie usytuowany. Zakup stacji oraz punktów ładowania został podzielony na dwie grupy: każdy park narodowy będzie miał możliwość zakupu oraz montażu punktów ładowania (na potrzeby własnej floty) z dofinansowaniem do 90% kosztów kwalifikowanych, jak również ogólnodostępnych stacji ładowania, która będą mogły zostać udostępnione np. na parkingu przy wejściu do parku. W tym drugim przypadku dofinansowanie będzie również wynosiło do 90%, ale z racji publicznego udostępnienia ten zakup będzie objęty pomocą publiczną de minimis.

Zakupione 2 samochody wraz ze stacją ładowania na potrzeby własne będą służyły wyłącznie do czynności związanych z działalnością statutową niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

(...) w zakresie zakupu 2 samochodów i stacji ładowania na potrzeby własne nie będzie świadczyć usług ładowania komercyjnego gdyż stacja będzie wykorzystywana wyłącznie do działalności statutowej, natomiast w zakresie zakupu stacji ładowania zewnętrznej (...) chce wyłonić w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego operatora który będzie w ramach umowy prowadził działalność komercyjną związaną z obsługą ww. stacji, natomiast Park otrzyma tylko refundację poniesionych kosztów energii elektrycznej (taki zapis wynika wyłącznie z tego, iż park jest właścicielem gruntu na którym będzie posadowiona stacja i w związku z tym musi mieć podpisana umowę na dostawę energii).

Dwa samochody elektryczne i stacja ładowania na potrzeby własne będzie wykorzystywana wyłącznie do działalności statutowej, natomiast stacja ładowania zewnętrzna zakupiona na zasadach pomocy publicznej będzie wykorzystywana przez operatora wyłonionego w drodze konkurencyjnego naboru, który prowadzić będzie działalność gospodarczą w ramach obsługi stacji. Park otrzymywać będzie jedynie refundację poniesionych kosztów energii związanych z działaniem publicznie dostępnej stacji ładowania.

W związku z tym, iż dwa samochody wraz ze stacją ładowania na potrzeby własne będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne, a stacja ładowania zewnętrzna (publicznie dostępna) będzie prowadzona przez wyłoniony w drodze konkurencyjnego naboru podmiot zewnętrzny, który będzie rozliczał zarówno koszty, jak i przychody z jej eksploatacji, Park jest w stanie wyodrębnić koszty poniesione na utrzymanie i eksploatację samochodów oraz stacji ładowania na potrzeby własne i zakwalifikować je do kosztów działalności statutowej.

Park nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Dwa samochody i stacja ładowania na potrzeby własne będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych z podatku VAT; stacja na cele komercyjne (publicznie dostępna) będzie rozliczana jak wspomniano powyżej przez podmiot zewnętrzny wyłoniony w drodze konkurencyjnego naboru.

Pytanie

1. Czy (...) będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupem dwóch samochodów elektrycznych i stacji ładowania na potrzeby własne w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

2. Czy (...) będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) od czynności związanych z zakupem stacji ładowania na cele komercyjne związanymi w związku z realizacją projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?

Państwa stanowisko w sprawie

(w zakresie pytania nr 2 ostatecznie przedstawili Państwo stanowisko w uzupełnieniu wniosku)

Ad.1

W ocenie Wnioskodawcy nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanych dwóch samochodów elektrycznych i stacji ładującej wykorzystywanej na potrzeby własne związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymienione wyżej zakupy dotyczą podstawowej działalności Parku jaką jest prowadzenie działań związanych z ochroną przyrody zgodnie z art. 8b pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.). Nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną usług i dostaw, którą prowadzi (...). Ponieważ wymienione samochody i stacja ładująca zakupione w ramach projektu nie będą wykorzystywane przez (...) do wykonywania czynności opodatkowanych, Park nie może odzyskać w żaden sposób kosztu podatku VAT, poniesionego na realizację projektu. Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależnione jest od zakresu w jakim nabywane towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podatek od towarów i usług stanowić będzie koszt kwalifikowany.

Ad.2 (stanowisko przedstawione we wniosku).

Natomiast w przypadku zakupu stacji ładującej służącej celom komercyjnym Park będzie miał prawo odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanej stacji, ponieważ stacja ładująca będzie wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych stanowiących przychód (...).

W związku ze złożonym uzupełnieniem (...):

1. Podtrzymał własne stanowisko, iż w zakresie zakupu dwóch samochodów i stacji ładowania na potrzeby własne podatek VAT będzie stanowił koszt kwalifikowany, gdyż Park wykorzystując zakupione środki wyłącznie do celów nieopodatkowanych (działalność statutowa) nie będzie mógł odliczyć VAT.

2. W zakresie zakupu stacji ładowania udostępnionej na cele publiczne uważa, iż w przypadku gdy operatorem stacji będzie przedsiębiorca lub osoba prowadząca działalność gospodarczą, to (...) nie będzie prowadził w tym zakresie działalności gospodarczej, gdyż uzyska jedynie refundację faktycznie poniesionych kosztów energii elektrycznej; natomiast stawki za udostępnienie i koszty obsługi i serwisowania stacji poniesie operator, zatem działalność gospodarcza w tym zakresie będzie ponoszona przez niego. Wobec powyższego również w tym zakresie (...) nie będzie miał prawa do odliczenia VAT przy nabyciu stacji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które ostatecznie przedstawili Państwo w uzupełnieniu wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Podstawowe zasady, które dotyczą odliczania podatku naliczonego są sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Artykuł 87 ust. 1 ustawy stanowi, że:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy są spełnione warunki:

* podatek odlicza podatnik podatku od towarów i usług,

* towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do takich czynności, których następstwem jest określenie podatku należnego.

Nie można obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które:

* nie służą do czynności opodatkowanych podatkiem VAT,

* służą do czynności zwolnionych od tego podatku,

* służą do czynności niepodlegających temu podatkowi.

Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, gdy:

* spełni przesłanki pozytywne, wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy i

* nie zaistnieją przesłanki negatywne, określone w art. 88 ustawy.

Artykuł 88 ustawy określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazaliście Państwo, że zakupione dwa samochody wraz ze stacją ładowania na potrzeby własne będą służyły wyłącznie do czynności związanych z działalnością statutową niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast zewnętrzną stację ładowania będzie prowadził podmiot, który wyłonicie Państwo w zamówieniu publicznym. Będziecie Państwo otrzymywać tylko refundację poniesionych kosztów energii elektrycznej.

Zatem z tytułu zakupu dwóch samochodów elektrycznych oraz stacji ładowania na potrzeby własne i stacji ładowania publicznie dostępnej nie będą mieli Państwo prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, nie będzie przysługiwać Państwu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (...). Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl