Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 19 maja 2020 r.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT1-3.4012.129.2020.2.MWJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2020 r. (data wpływu 20 lutego 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2020 r. (data wpływu 5 maja 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymanego przez Wnioskodawcę dofinansowywania na realizację projektu pn. " (...)" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT otrzymanego przez Wnioskodawcę dofinansowywania na realizację projektu pn. " (...)".

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 kwietnia 2020 r. (data wpływu 5 maja 2020 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe

(ostatecznie doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Polskie Stowarzyszenie.... zwane dalej Stowarzyszeniem nie jest podatnikiem podatku VAT, jest osobą prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.

Celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzeniu ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działaniu na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieraniu ich rodzin.

Stowarzyszenie świadczy usługi oznaczone symbolem PKD 94.99.Z. jako usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są zwolnione z podatku VAT, są świadczone przez Stowarzyszenie nieodpłatnie czyli bez wynagrodzenia.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej. W związku z powyższym Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług.

Aktualnie Wnioskodawca ma złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu nr... pn. " (...)" do Urzędu Marszałkowskiego Województwa..., nadzorowanego przez Kancelarię Departamentu Rozwoju Regionalnego.... realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W rozbudowanym budynku będą prowadzone usługi niekomercyjne, nieodpłatne, związane z rehabilitacją i edukacją Polskiego Stowarzyszenia.....

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7, może zaliczyć poniesione wydatki brutto jako koszt kwalifikowany, który w całości podlega zwrotowi w ramach wniosków o płatność.

Brak stosownego dokumentu z Izby Skarbowej uniemożliwi zaliczenie poniesionych wydatków brutto w tym projekcie jako koszt kwalifikowany.

W piśmie z dnia 27 kwietnia 2020 r., będącym uzupełnieniem wniosku, Wnioskodawca wyjaśnia, że budynek (infrastruktura) będąca przedmiotem rozbudowy i przebudowy w ramach projektu nie jest własnością Wnioskodawcy. Wnioskodawca użytkuje przedmiotową nieruchomość na podstawie umowy dzierżawy z Gminą... od dnia 1 lutego 2013 r., umowa obowiązuje do dnia 1 lutego 2038 r.

Nabywcą usługi rozbudowy i przebudowy infrastruktury społecznej w.... będzie Polskie Stowarzyszenie...., zwane dalej....., NIP....

Wnioskodawca w rozbudowanej i przebudowanej infrastrukturze wykonywać będzie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną czynności, które zaspokoją potrzeby wychowanków/podopiecznych..... do których zaliczają się przeprowadzanie:

1.

zajęć rehabilitacyjnych;

2.

zajęć terapeutycznych w tym:

a.

indywidualnych zajęć z psychologiem;

b.

terapii taktylnej;

c.

komunikacji alternatywnej i wspomagającej;

d.

indywidualnych zajęć z logopedą.

Warunki korzystania i dostępność do usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozbudowanej i przebudowanej infrastrukturze społecznej będą jednakowe dla wszystkich wychowanków/podopiecznych....., jednakże będą dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych.

Wnioskodawca z tytułu świadczenia usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozbudowanej i przebudowanej infrastrukturze nie będzie pobierać opłat od osób, które będą korzystać z usług Wnioskodawcy.

Realizacja zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie infrastruktury społecznej w... uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa.... W przypadku nie otrzymania dofinansowania realizacja inwestycji w najbliższych latach byłaby niemożliwa ze względu na brak środków finansowych na pokrycie 100% kosztów inwestycji przez....

Dofinansowanie nie będzie stanowić dopłaty do ceny świadczenia usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozbudowanej i przebudowanej infrastrukturze społecznej, a jedynie podniesie standard działalności. Dofinansowanie stanowić będzie dopłatę do ogólnej działalności Wnioskodawcy.

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu zadeklarował, że realizacja rozbudowy i przebudowy infrastruktury społecznej w.... wygeneruje przyjęcie do..... dodatkowej liczby wychowanków/podopiecznych w ilości 8 osób. Osiągnięcie wskaźnika mierzone będzie po zakończeniu realizacji projektu. Nieosiągnięcie zadeklarowanego wskaźnika przez Wnioskodawcę skutkować będzie nałożeniem korekty finansowej z tytułu niezrealizowania lub nieutrzymania w okresie realizacji projektu wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego przez Instytucję Zarządzającą, zwana dalej IZ. Korekta będzie określana jako stopień niezrealizowanego wskaźnika i wiązać się będzie z procentowym pomniejszeniem całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.

W trakcie realizacji inwestycji Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczania się z otrzymanych środków finansowych z IZ na podstawie harmonogramów realizacji projektu, które będą stanowić załącznik do umowy o dofinansowanie. Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych polega na udokumentowaniu:

a.

wykonanych zadań,

b.

poniesionych kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowanych,

c.

postępów w realizacji wskaźników produktu i rezultatu,

d.

w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku i umowie o dofinansowanie.

Wnioskodawca ma obowiązek rozliczania się z IZ za pomocą wniosków o płatność nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Wnioskodawca przewiduje ubieganie się o dofinansowanie w formie zaliczkowej.

Wnioskodawca, gdy nie zrealizuje zadania inwestycyjnego, a pobierze nienależnie środki ze środków przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, zgodnie z art. 207 ust. 1 ustaw o finansach publicznych, zwraca je wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowej, liczonymi od dnia przekazania środków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji, na wskazany w decyzji rachunek bankowy.

Wnioskodawca z dofinansowania pokryje wydatki na roboty budowlane oraz instalacje sanitarne w wysokości 82,63% tj. na kwotę... zł. Pozostała kwota stanowi wkład własny Wnioskodawcy... zł.

Wnioskodawca nie będzie mógł przeznaczyć dofinansowania na inny cel niż określone we wniosku aplikacyjnym na rozbudowę i przebudowę infrastruktury społecznej w....

Przedmiotowa infrastruktura objęta przedmiotem wniosku będzie wykorzystywana wyłącznie na rzecz prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności Stowarzyszenia.

Efekty projektu wykorzystywane będą wyłącznie przez Wnioskodawcę na rzecz prowadzonego Stowarzyszenia, nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Na gruncie przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Czy dofinansowanie otrzymane przez Stowarzyszenie na pokrycie wydatków, związanych z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków unijnych podlega opodatkowaniu VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wyraża przekonanie, że dofinansowanie otrzymane przez Stowarzyszenie na pokrycie wydatków, związanych z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków unijnych nie podlega opodatkowaniu VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z przepisu tego wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług.

Przez sprzedaż, zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Towarami - w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy - są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zauważyć należy, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w rozumieniu art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Zatem czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszystkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

W myśl art. 96 ust. 1 ustawy podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Stosownie do treści art. 96 ust. 4 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego po weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym rejestruje podatnika jako "podatnika VAT czynnego" (...).

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Według art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

1.

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2.

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przepisu tego wynika, że podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług stanowi wynagrodzenie, które dostawca lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów albo świadczenia usług. Wynagrodzenie to oznacza wartość rzeczywiście otrzymaną (lub która ma być otrzymana) w konkretnym przypadku.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są, czy też nie są opodatkowane, istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania, jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy.

Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzymuje dofinansowanie, które jest związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taką należy zaliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Istotnym zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy, jest wyjaśnienie pojęcia "subwencja bezpośrednio związana z ceną".

W tym celu istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności, wyroki w sprawach C-184/00 (Office des products wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Ltd.v. Commisioners od Customs and Excise, w skrócie KNW).

I tak, w wyroku w sprawie C-184/00 TSUE stwierdził, że sam fakt, że dofinansowanie wpływa na ostateczną cenę świadczenia, nie ma znaczenia dla uznania, czy powinno ono zwiększać podstawę opodatkowania VAT. W praktyce bowiem, prawie zawsze dofinansowanie działalności podatnika wpływa w jakiś sposób na poziom stosowanych przez niego cen. Elementem istotnym, wpływającym na ewentualne włączenie dofinansowania do podstawy opodatkowania, jest natomiast stwierdzenie, czy dotacje są przekazywane w celu dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Ponadto, Trybunał stwierdził, że sformułowanie - dotacje bezpośrednio związane z ceną - należy interpretować w taki sposób, aby dotyczyło ono jedynie dotacji odpowiadających całości lub części wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, które wypłacane są sprzedawcy lub dostawcy przez stronę trzecią.

Z kolei w wyroku w sprawie C-353/00, Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej. Orzeczenie to dotyczyło dopłat wypłacanych firmie zajmującej się usługami związanymi z doradztwem w dziedzinie energetyki.

Związek dotacji z ceną nie został szczegółowo przeanalizowany w tym wyroku. Szersze uwagi na ten temat znalazły się natomiast w opinii rzecznika generalnego oraz pisemnym stanowisku rządu Wielkiej Brytanii, które zaaprobował Trybunał. Jak wskazuje rzecznik, dotacje mogą mieć różną formę i charakter. Zwykle, przez dotacje (subwencje) rozumie się sumy wypłacane danemu podmiotowi z funduszy publicznych w interesie ogólnym. W praktyce, dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu), albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT. Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT.

Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można - i należy - potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

Z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę - czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za konkretną dostawę.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT-7. Celem funkcjonowania Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzeniu ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działaniu na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieraniu ich rodzin. Stowarzyszenie świadczy usługi oznaczone symbolem PKD 94.99.Z. jako usługi świadczone przez organizacje członkowskie gdzie indziej niesklasyfikowane (wyłącznie statutowe), które są świadczone przez Stowarzyszenie nieodpłatnie - bez wynagrodzenia. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, nie prowadzi również działalności odpłatnej.

Aktualnie Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu pn. " (...)".

Nabywcą usługi rozbudowy i przebudowy infrastruktury społecznej będzie Stowarzyszenie. Wnioskodawca w rozbudowanej i przebudowanej infrastrukturze wykonywać będzie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną czynności, które zaspokoją potrzeby wychowanków/podopiecznych Stowarzyszenia, tj.: zajęć rehabilitacyjnych i zajęć terapeutycznych w tym: indywidualnych zajęć z psychologiem; terapii taktylnej; komunikacji alternatywnej i wspomagającej; indywidualnych zajęć z logopedą. Warunki korzystania i dostępność do usług świadczonych przez Wnioskodawcę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozbudowanej i przebudowanej infrastrukturze społecznej będą jednakowe dla wszystkich wychowanków/podopiecznych Stowarzyszenia, jednakże będą dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych.

W rozbudowanym budynku będą prowadzone usługi niekomercyjne, nieodpłatne, związane z rehabilitacją i edukacją Stowarzyszenia. Wnioskodawca z tytułu świadczenia usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozbudowanej i przebudowanej infrastrukturze nie będzie pobierać opłat od osób, które będą korzystać z usług Wnioskodawcy.

Realizacja zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie infrastruktury społecznej uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwa.... W przypadku nie otrzymania dofinansowania realizacja inwestycji w najbliższych latach byłaby niemożliwa ze względu na brak środków finansowych na pokrycie 100% kosztów inwestycji przez Stowarzyszenie. Dofinansowanie nie będzie stanowić dopłaty do ceny świadczenia usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozbudowanej i przebudowanej infrastrukturze społecznej, a jedynie podniesie standard działalności. Dofinansowanie stanowić będzie dopłatę do ogólnej działalności Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie będzie mógł przeznaczyć dofinansowania na inny cel niż określone we wniosku aplikacyjnym na rozbudowę i przebudowę infrastruktury społecznej.

Przedmiotowa infrastruktura objęta przedmiotem wniosku będzie wykorzystywana wyłącznie na rzecz prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności Stowarzyszenia. Efekty projektu wykorzystywane będą wyłącznie przez Wnioskodawcę na rzecz prowadzonego Stowarzyszenia, nieodpłatnie.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skoro - jak wskazano we wniosku - dofinansowanie nie odnosi się do ceny konkretnego towaru czy też usługi, lecz ma charakter ogólny - dotyczy realizacji projektu jako całości, w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Jak wynika z opisu sprawy - w rozbudowanym budynku będą prowadzone usługi niekomercyjne - związane z rehabilitacją i edukacją prowadzoną przez Stowarzyszenie, a efekty projektu wykorzystywane będą wyłącznie przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej nieodpłatnej działalności Stowarzyszenia.

W konsekwencji należy uznać, że otrzymane dofinansowanie nie będzie stanowić wynagrodzenia za świadczone usługi, gdyż nie zostanie przyznane jako dopłata do ceny sprzedaży, lecz zostanie przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu. Zatem kwota otrzymanego dofinansowania nie będzie spełniać przesłanki dotacji mającej bezpośredni wpływ na cenę w rozumieniu art. 29a ustawy o VAT. Tym samym przedmiotowa dotacja nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ponadto należy wskazać, że jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, zatem wykonywane przez niego czynności, jak również otrzymane dofinansowanie - nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że dofinansowanie otrzymane przez Wnioskodawcę na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu pn. " (...)", współfinansowanego ze środków publicznych, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy i stanowiska Wnioskodawcy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Należy zauważyć, iż pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Tut. Organ zauważa, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany we wniosku przez Wnioskodawcę, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm. jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl