0113-KDIPT1-3.4012.118.2017.2.OS, Zwolnienie z VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

0113-KDIPT1-3.4012.118.2017.2.OS - Zwolnienie z VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 czerwca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-3.4012.118.2017.2.OS Zwolnienie z VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 11 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismami z dnia 26 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) oraz z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych oraz wykazania ww. usług w deklaracji VAT-7 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług. w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych oraz wykazania ww. usług w deklaracji VAT-7 oraz w kwestii uznania ww. płatności za przepływ wewnętrzny i braku obowiązku ujmowania w podstawie opodatkowania.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismami z dnia 26 maja 2017 r. (data wpływu 30 maja 2017 r.) oraz z dnia 13 czerwca 2017 r. (data wpływu 14 czerwca 2017 r.) w zakresie wskazania adresu elektronicznego do doręczeń, doprecyzowania pytania oraz stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto... (dalej: "Gmina", "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Status prawny Gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm).

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu jej działania należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, o czym stanowi art. 6 ust. 1 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy zadania własne gminy obejmują sprawy edukacji publicznej.

W myśl art. 9 ust. 1 wskazanej ustawy w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Zadania własne w zakresie edukacji publicznej gmina realizuje poprzez jednostki budżetowe (dalej "Placówki oświatowe").

Wymóg zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki jest zadaniem oświatowym Gminy w myśl art. 5a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) - dalej: "USO").

Ponadto, zgodnie z art. 5 ust. 5 USO zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a USO, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkół oraz dzieci uczęszczających do przedszkoli (dalej: "uczniów") Placówki oświatowe świadczą usługi sprzedaży posiłków (usługi stołówkowe). Korzystanie z posiłków jest odpłatne. Głównym celem usług stołówkowych świadczonych przez Placówki oświatowe jest zapewnienie wyżywienia uczniom. Dodatkowo mogą z niej korzystać, również pracownicy (nauczyciele, administracja, obsługa). Sprzedaż posiłków na rzecz pracowników pedagogicznych uznaje się za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, mają one charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej szkoły bądź przedszkola. Stosownie do treści art. 67a pkt 3 ustawy o systemie oświaty warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki ustala dyrektor Placówki oświatowej w porozumieniu z organem prowadzącym daną Placówkę. Istotne jest, iż zasadniczym celem stołówek nie jest świadczenie usług gastronomicznych, ale zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych wykonywanych przez Placówki oświatowe, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Sprzedaż posiłków nie ma również charakteru komercyjnego, tj. nie ma na celu osiągnięcia dochodu.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty przez stołówkę Placówki oświatowej na rzecz dzieci i młodzieży Placówki, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odpłatność za posiłki uiszczają rodzice.

Dodatkowo, Wnioskodawca za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (dalej: "MOPS") realizuje zadania własne Gminy w zakresie pomocy społecznej polegające na dożywianiu dzieci, w tym uczniów Placówek oświatowych. Pomoc w zakresie dożywiania w formie gorącego posiłku jest przyznawana poszczególnym dzieciom na podstawie decyzji, którą otrzymują rodzice uczniów objętych dofinansowaniem. Placówki oświatowe świadczą usługę wyżywienia na rzecz wskazanych uczniów, a odpłatnością obciążają MOPS.

Niniejszy wniosek dotyczy zdarzeń mających miejsce po podjęciu przez Gminę wspólnych rozliczeń w zakresie podatku VAT w ramach tzw. centralizacji. Począwszy od 1 stycznia 2017 r. Gmina rozlicza VAT wspólnie ze swoimi jednostkami budżetowymi jako jeden podatnik VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy po centralizacji rozliczeń w VAT usługi; stołówkowe świadczone przez Placówki oświatowe na rzecz uczniów, zarówno opłacane przez uczniów, jak i opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami o dofinansowanie wyżywienia uczniów przez MOPS działający na terenie tej samej gminy (w ramach jednego podatnika VAT), będą zwolnione, z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy VAT i tym samym zostaną wykazane w deklaracji VAT-7 Gminy, czy płatności MOPS dla szkół i przedszkoli powinny być traktowane jako przepływ wewnętrzny i tym samym nie powinny powiększać podstawy opodatkowania świadczonych przez szkoły i przedszkola usług wyżywienia?

W uzupełnieniu z dnia 13 czerwca Wnioskodawca wskazał, iż: prosi o rozstrzygnięcie, czy opłaty za usługi stołówkowe świadczone przez Placówki oświatowe na rzecz uczniów, opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami o dofinansowanie wyżywienia uczniów przez MOPS działający na terenie tej samej gminy (w ramach jednego podatnika VAT), będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT i tym samym zostaną wykazane w deklaracji VAT-7 Gminy.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi stołówkowe świadczone przez Placówki oświatowe na rzecz uczniów, zarówno opłacane przez uczniów, jak i opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami o dofinansowanie wyżywienia uczniów przez MOPS działający na terenie tej samej gminy (w ramach jednego podatnika VAT), będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy VAT i tym samym zostaną wykazane w deklaracji VAT-7 Gminy.

Zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane;

a.

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

b.

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Dodatkowo, zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie, o którym mowa wyżej nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowym, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonywania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29,31, 32 i 33 lit. a ustawy o VAT lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

W myśl natomiast art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę. Zgodnie z art. 67a ust. 2 USO korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia przez jednostki oświatowe stołówek. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych. Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, funkcjonowanie stołówek służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

Mając na uwadze powyższe przepisy, Gmina stoi na stanowisku, iż usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, a w konsekwencji korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w licznych interpretacjach indywidualnych organów skarbowych. Tytułem przykładu Gmina pragnie przywołać interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. sygn. IBPP1/4512-370/16-2/AW, zgodnie z którą: "Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówkę szkolną na rzecz dzieci i młodzieży tej jednostki (uczniów), spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług".

Podobne stanowisko, w odniesieniu do usług wyżywienia świadczonych w przedszkolu, zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 r. sygn. ILPP2/443-411/14-2/SJ: "należy stwierdzić, że (...) usługi wyżywienia dzieci podczas pobytu w przedszkolu świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez przedszkola na rzecz dzieci tej jednostki, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT".

Odnosząc się z kolei do kwestii finansowania usług stołówkowych przez MOPS, Gmina stoi na stanowisku, iż w sytuacjach, w których koszt usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów jest pokrywany w całości lub części przez MOPS, nie ma przeszkód dla zastosowania zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT i tym samym ujęcia danych w deklaracji VAT-7 Gminy analogicznie jak w przypadku pokrywania kosztu takiego świadczenia przez rodziców lub opiekunów uczniów.

Sprzedaż usług stołówkowych realizowana przez Placówki oświatowe, na podstawie wydanych przez MOPS decyzji o dofinansowanie wyżywienia uczniów, podlega zwolnieniu z opodatkowania, ponieważ bezpośrednimi i rzeczywistymi beneficjentami tych usług pozostają uczniowie. Zarówno w przypadku pełnej, jak i tylko częściowej odpłatności po stronie rodziców, przedmiotowa usługa jest świadczona przez Gminę na rzecz poszczególnych dzieci, a tym samym zastosowanie znajdzie powyżej opisane zwolnienie i fakt ujęcia w deklaracji VAT-7 Gminy.

Potwierdzają to również organy skarbowe w wydawanych interpretacjach podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. sygn. IBPP1/4512-370/16-2/AW, uznał, iż; "...usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówkę szkolną na rzecz dzieci i młodzieży tej jednostki (uczniów), spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług bez względu na to jaki podmiot finansuje te posiłki".

Gmina pragnie dodatkowo zauważyć, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT nie wprowadza wymogów dotyczących podmiotu pokrywającego koszt danej usługi w celu zastosowania zwolnienia z VAT.

W konsekwencji należy przyjąć, iż niezależnie od tego jaki podmiot dokonuje płatności, w sytuacji, gdy dana usługa stanowi, usługę opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywaną w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT i tym samym zostanie ujęta w deklaracji VAT-7 Gminy.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 27 stycznia 2017 r. sygn. 2461-IBPP1.4512.967.2016.1.AW, w której organ wskazał: "W przedmiotowej sprawie bez znaczenia jest okoliczność, że odpłatność za obiady uczniów uiszcza MOPS (...) na podstawie umów zawieranych na dożywianie dzieci z Placówkami oświatowymi, bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie uzależnia zastosowani zwolnienia od podatku przewidzianego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 od źródła finansowania odpłatności uiszczanej za korzystanie z usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów przez Placówki oświatowe.

Stąd - jak wskazano powyżej - usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki Placówek oświatowych na rzecz uczniów tych placówek spełnia przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione, od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT bez względu na to jaki podmiot finansuje te posiłki".

Podsumowując, po centralizacji rozliczeń w VAT usługi wyżywienia w stołówkach świadczone przez Placówki oświatowe na rzecz uczniów, zarówno opłacane przez uczniów, jak i opłacane przez MOPS działający, na terenie tej samej gminy (w ramach jednego, podatnika VAT), będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT i tym samym zostaną wykazane w deklaracji VAT-7 Gminy.

W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, iż po centralizacji rozliczeń w VAT usługi wyżywienia w stołówkach świadczone przez Placówki oświatowe na rzecz uczniów, niezależnie od źródła finansowania odpłatności za obiady, będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT i tym samym zostaną wykazane w deklaracji VAT-7 Gminy. Odpłatność wnoszona przez MOPS za uczniów nie będzie traktowana jako przepływ wewnętrzny neutralny z punktu widzenia VAT, gdyż MOPS jest tylko płatnikiem opłaty za usługę świadczoną na rzecz uczniów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Na wstępnie tut. Organ zauważa, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych oraz wykazania ww. usług w deklaracji VAT-7.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-2c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Natomiast zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane:

a.

w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,

b.

przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Jednocześnie art. 43 ust. 17 ustawy, stanowi, iż zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Na mocy art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Jednocześnie stosownie do art. 99 ust. 14 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, 8 i 9, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego ich wypełnienia oraz terminu i miejsca ich składania, w celu umożliwienia rozliczenia podatku.

Realizując powyższą delegację ustawową, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 1136), w którym określił wzory deklaracji wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu ich wypełnienia (wariant 17).

Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Natomiast objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Stosownie do treści załącznika nr 4 "Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)" do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 1136), dotyczącego części C. ROZLICZENIE PODATKU NALEŻNEGO w punkcie 2 wskazano: "W poz. 10 wykazuje się dostawę towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, zwolnione od podatku na podstawie art. 43 lub art. 82 ustawy".

W tym miejscu należy zaznaczyć, że gmina - zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jest jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, posiada osobowość prawną, a zatem zdolność do działania we własnym imieniu.

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, o czym stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Podmioty takie są wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej, które prowadzą swoją działalność w formie zakładu lub jednostki budżetowej.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa (art. 9 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym).

Ponadto należy wskazać, że w myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Artykuł 2 pkt 1 i 2 lit. a ustawy o systemie oświaty stanowi, że system oświaty obejmuje:

1.

przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2.

szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego.

Stosownie do art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

W myśl art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin.

Jak stanowi art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, rada gminy:

1.

określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę:

a.

publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2,

b.

publicznej innej formie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2;

2.

może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, o których mowa w pkt 1.

Zgodnie z uregulowaniem art. 67a ust. 1 ustawy o systemie oświaty w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może zorganizować stołówkę.

Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne (art. 67a ust. 2 ustawy o systemie oświaty).

Stosownie do art. 67a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Powołane przepisy o systemie oświaty wyraźnie wskazują na możliwość prowadzenia stołówek przez oświatowe placówki publiczne. Celem ich prowadzenia nie jest jednak świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale wyłącznie pełnienie funkcji socjalno-bytowych, polegających na zapewnieniu żywienia w ramach realizacji przez szkoły i przedszkola funkcji opiekuńczej. Ponieważ placówki te nie prowadzą działalności dla zysku, opłaty za korzystanie ze stołówki mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków. Niedopuszczalne jest ustalanie jakichkolwiek narzutów zapewniających placówkom zysk lub refundację kosztów, których zgodnie z ustawą nie mogą one przerzucać na korzystających z usług stołówki.

Jak wynika z powyższego, funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są między innymi powołane.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez placówkę oświatową na rzecz uczniów tej jednostki, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

W przedmiotowej sprawie bez znaczenia jest okoliczność, że odpłatność za obiady uczniów uiszcza MOPS na podstawie umów zawieranych na dożywianie dzieci z Placówkami oświatowymi, bowiem ustawa o podatku od towarów i usług nie uzależnia zastosowania zwolnienia od podatku przewidzianego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 od źródła finansowania odpłatności uiszczanej za korzystanie z usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów przez Placówki oświatowe.

Stąd - jak wskazano powyżej - usługi wyżywienia, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki Placówek oświatowych na rzecz uczniów tych placówek spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy bez względu na to jaki podmiot finansuje te posiłki.

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż usługi stołówkowe świadczone przez Placówki oświatowe na rzecz uczniów, zarówno opłacane przez uczniów, jak i opłacane zgodnie z wydanymi decyzjami o dofinansowanie wyżywienia uczniów przez MOPS działający na terenie tej samej gminy (w ramach jednego podatnika VAT), będą zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

W związku z powyższym ww. usługi jako zwolnione z podatku VAT winny być wykazane w deklaracji VAT-7 Gminy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Niniejsza interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego w zakresie zwolnienia z opodatkowania usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych oraz wykazania ww. usług w deklaracji VAT-7. Natomiast w zakresie uznania ww. płatności za przepływ wewnętrzny i braku obowiązku ujmowania w podstawie opodatkowania, zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl