0113-KDIPT1-2.4012.819.2023.2.PRP - Rozliczanie VAT przez gminę w związku z gospodarką wodnokanalizacyjną

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 lutego 2024 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.819.2023.2.PRP Rozliczanie VAT przez gminę w związku z gospodarką wodnokanalizacyjną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 listopada 2023 r. wpłynął Państwa wniosek z 17 listopada 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie:

- uznania odpłatnego udostępnienia Infrastruktury do Spółki na podstawie umowy dzierżawy za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT,

- prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji pn. "...." w ramach której zrealizowane zostanie zadanie pn. ".....".

Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 9 stycznia 2024 r. (wpływ 16 stycznia 2024 r.).

Treść wniosku jest następująca

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina... (dalej: Gmina lub Wnioskodawca) jest samodzielną jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium oraz do realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty należących do jej zakresu działania.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze. zm.) (dalej: ustawa o samorządzie gminnym).

Do zakresu działania Gminy, stosownie do dyspozycji art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Realizowane przez Gminę zadania własne zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym obejmują odpowiednio m.in. sprawy ochrony środowiska oraz wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji.

Gmina w ramach zadań własnych realizuje Inwestycję pn. "..." (dalej: Inwestycja), w ramach której zrealizowane zostanie zadanie pn. "...". Zakres prac realizowanych w ramach Inwestycji będzie obejmował: (...)

Inwestycja zostanie zrealizowana z tzw. Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z pożyczki uzyskanej od NFOŚiGW. Gmina pragnie w tym miejscu uzupełnić, iż od początku realizacji Inwestycji rozważała wykorzystanie Infrastruktury na potrzeby czynności opodatkowanych VAT.

Infrastruktura pozostałby własnością Gminy, jednocześnie Gmina przekazałaby Infrastrukturę w formie dzierżawy do ZWiK, który uiszczałby na rzecz Gminy czynsz dzierżawy. Czynsz dzierżawny zostanie skalkulowany w wysokości "rynkowej", tj. będzie miał on ekonomiczne uzasadnienie. Infrastruktura będzie wykorzystana w całości do działalności gospodarczej Gminy.

Ponadto, w odpowiedzi na zadane w wezwaniu pytania o treści:

1) Czy są Państwo czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług?

Odp. Tak, Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług

2) Czy posiadają/będą posiadali Państwo udziały w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości?

Odp. Tak, Gmina posiada 100% udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

3) Czy ww. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. będzie realizował bezpośrednio zadania własne nałożone na Państwa jako jednostkę samorządu terytorialnego? Jeżeli tak, to należy wskazać te zadania oraz podać dokładną podstawę prawną działania.

Odp. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje bezpośrednio zadania własne nałożone na Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.). Realizowane przez Spółkę zadania własne Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym obejmują odpowiednio m.in. sprawy ochrony środowiska oraz wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji.

4) Jaki będzie całkowity szacowany koszt (proszę wskazać kwotę netto i brutto) realizacji inwestycji pn. "...", w ramach której zrealizowane zostanie zadanie pn. "..." (dofinansowanie z tzw. Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z pożyczki uzyskanej od NFOŚiGW + wkład własny)?

Odp. Całkowity koszt inwestycji wyniesie:

- ... zł netto oraz

- ... zł brutto.

Jednocześnie Gmina pragnie zaznaczyć, iż część ww. kwoty w wysokości.... zł zostanie pokryta ze środków przyznanych w ramach programu tzw. Polski Ład, tj. nie ze środków Gminy.

5) Na jaki okres zostanie oddana w dzierżawę Infrastruktura powstała w ramach ww. inwestycji? Czy umowa dzierżawy będzie przedłużana?

Odp. Infrastruktura zostanie oddana w dzierżawę na okres od 2027 r. (od oddania inwestycji do użytkowanie) do 2038 r. Zakłada się, że umowa może być zmieniana w kolejnych okresach trwania umowy w tym również przedłużana.

6) Ile szacunkowo będzie wynosił miesięczny i roczny czynsz z tytułu dzierżawy Infrastruktury powstałej w ramach ww. inwestycji? Należy wskazać kwotę netto i brutto czynszu.

Odp. Gmina przewiduje, że czynsz dzierżawny będzie kształtował się następująco:

dzierżawa - rok NETTO

ROK w m-cach

dzierżawa - m-c NETTO

....

12,00

....

dzierżawa 2027 r. do 2038 r.

....

12,00

...

...

12.00

...

...

12,00

...

...

12,00

...

...

12,00

...

...

12.00

...

...

12,00

....

...

12,00

...

...

12,00

...

...

12,00

...

...

6,00

...

...

7) Przy uwzględnieniu jakich czynników zostanie dokonana kalkulacja ww. czynszu? Należy szczegółowo wymienić wszystkie uwzględnione czynniki.

Odp. Gmina pragnie wskazać, iż wkład własny inwestycji zostanie pokryty przez Gminę z pożyczki otrzymanej od NFOŚiGW w wysokości... zł. Wartość czynszu została ustalona w oparciu o wartość wkładu własnego Gminy (bez uwzględnienia wartości otrzymanego dofinansowania z Polskiego Ładu) oraz odsetek jakie Gmina będzie zobowiązana zapłacić z jej tytułu. Z uwagi na powyższe łączna wartość czynszu otrzymanego od Spółki w okresie 10 lat wyniesie... zł.

8) Czy wysokość czynszu z tytułu dzierżawy będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów poniesionych na realizację inwestycji?

Odp. Tak, wysokość czynszu z tytułu dzierżawy będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów poniesionych na realizację inwestycji.

9) Czy wysokość czynszu dzierżawnego będzie ustalana w oparciu o:

a)

stawkę amortyzacji rocznej przedmiotowej Infrastruktury,

b)

długość okresu użytkowania ww. Infrastruktury,

c)

inne czynniki (proszę je wymienić)?

Odp. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie ustalana w oparciu o koszty jakie Gmina musi ponieść na realizację inwestycji.

10) Czy kwota czynszu dzierżawnego, którą planują Państwo ustalić będzie stała, czy zmienna?

Odp. Kwota czynszu będzie zmienna.

11) Jeżeli planowana kwota ww. czynszu dzierżawnego będzie zmienna, to proszę wskazać jakie czynniki będą brane pod uwagę przy ustaleniu tej kwoty?

Odp. Z uwagi na fakt, iż kwota czynszu została ustalona w oparciu o koszty inwestycji oraz udzielonej Gminie pożyczki - jego zmienność będzie wynikała z wartości odsetek od pożyczki, które Gmina jest zobowiązana płacić. Odsetki naliczane będą bowiem w oparciu o wskaźnik..., który jest wskaźnikiem zmiennym.

12) Jaki% wartości inwestycji będzie stanowiło roczne wynagrodzenie należne Państwu, wynikające z umowy dzierżawy ww. Infrastruktury?

Odp. Wynagrodzenie należne Gminie, wynikające z umowy dzierżawy, będzie stanowiło w okresie obowiązywania umowy...% wartości inwestycji. Ujęcie roczne zostało przedstawione w tabeli poniżej.

2027

...%

planowane roczne wynagrodzenie z tyt. dzierżawy w stosunku do planowanej wartości inwestycji netto w%

2028

...%

2029

...%

2030

...%

2031

...%

2032

...%

2033

...%

2034

...%

2035

...%

2036

...%

2037

...%

2038

...%

Razem:

...%

13) W jakiej relacji pozostanie czynsz z tytułu dzierżawy za rok z nakładami poniesionymi na ww. inwestycję? Proszę podać jednoznacznie wielkość udziału.

Odp. Wielkość udziałów za poszczególne lata wskazana została w tabeli.

2027

...

wielkość udziału planowane roczne wynagrodzenie z tyt. dzierżawy w stosunku do planowanej wartości inwestycji netto

2028

...

2029

...

2030

...

2031

...

2032

...

2033

...

2034

...

2035

...

2036

...

2037

...

2038

...

Razem:

...

14) Czy wysokość czynszu będzie umożliwiała zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych na budowę Infrastruktury powstałej w ramach Inwestycji?

Odp. Tak, wysokość czynszu będzie umożliwiała zwrot całych poniesionych nakładów na budowę Infrastruktury powstałej w ramach Inwestycji pochodzących ze środków własnych Gminy.

15) W jakim okresie ww. czynsz z tytułu dzierżawy umożliwi zwrot wydatków poniesionych na realizację ww. Inwestycji?

Odp. Czynsz z tytułu dzierżawy w okresie trwania umowy do 2038 r. umożliwi zwrot wydatków poniesionych na realizację ww. Inwestycji pochodzących ze środków własnych Gminy w 100%.

16) Czy planowany obrót z tytułu dzierżawy infrastruktury związanej z przedmiotową inwestycją będzie znaczący dla Państwa budżetu?

Odp. Nie. Planowany obrót z tytułu dzierżawy infrastruktury związanej z przedmiotową inwestycją nie będzie znaczący dla budżetu Gminy. Wnioskodawca, poza przedmiotową dzierżawą, ma wiele innych źródeł dochodów.

17) Na jakim poziomie będą kształtowały się dochody z tytułu tej dzierżawy w skali roku w stosunku do dochodów ogółem/dochodów własnych Gminy?

Odp. Gmina nie może jednoznacznie określić jak będą się kształtowały dochody z tytułu dzierżawy w skali roku do jej dochodów ogółem z uwagi na fakt, iż przyjmuje się, iż dzierżawa będzie obowiązywała od 2027 r., tj. od momentu oddania Infrastruktury do użytkowania Gmina na chwilę obecną nie zna dokładnych, przewidywanych dochodów na 2027 r.

Niemniej jednak, w 2022 r. Gmina osiągnęła dochody w wysokości.... zł. Tym samym czynsz dzierżawny na poziomie rocznym w wysokości ok.... mln zł, przy założeniu, że budżet za 2027 r. będzie kształtował się analogicznie jak w 2022 r., będzie stanowił niewielki udział w dochodach Gminy, tj. udział ten wyniesie bowiem trochę powyżej 1%.

18) Kto będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych od ww. Infrastruktury?

Odp. Gmina będzie dokonywała odpisów amortyzacyjnych.

19) Kto będzie pokrywał koszty utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym Infrastruktury powstałej w ramach ww. inwestycji po oddaniu jej w dzierżawę na rzecz Spółki, Państwo czy Spółka?

Odp. Koszty utrzymania w odpowiednim stanie technicznym Infrastruktury powstałej w ramach ww. inwestycji po oddaniu jej w dzierżawę na rzecz Spółki, będzie pokrywała Spółka.

20) Czy inwestycja, o której mowa we wniosku, będzie służyć przede wszystkim do wypełnienia zadań publicznoprawnych gminy nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym czy też służy realizacji celów komercyjnych?

Odp. Tak, inwestycja, o której mowa we wniosku, będzie służyć przede wszystkim do realizacji celów komercyjnych. Niemniej jednak poprzez inwestycję Gmina będzie realizowała swoje zadania nałożone na nią przepisami ustawy o samorządzie gminnym. Gmina ma bowiem obowiązek realizować zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odbioru ścieków. Jednocześnie realizacja tych zadań, czy to wykonywana samodzielnie przez Gminę czy też za pośrednictwem spółki, stanowi działalność komercyjną, podlegającą opodatkowaniu VAT. Gmina w tym zakresie musi bowiem działać jako podatnik VAT, aby nie doszło do zakłócenia konkurencji - zgodnie z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

21) Czy po oddaniu w dzierżawę ww. Infrastruktury, będą Państwo korzystali z infrastruktury, objętej zakresem wniosku? Jeśli tak, to należy wskazać, na jakich zasadach będą Państwo korzystali z ww. infrastruktury, na podstawie jakiej umowy oraz czy odpłatnie czy nieodpłatnie?

Odp. Tak, Spółka na podstawie zawartej umowy, będzie Gminie odpłatnie dostarczała wodę oraz odprowadzała ścieki. W tym zakresie Spółka będzie traktowała Gminę na takich samych zasadach jak pozostałych odbiorców usług.

22) Czy po oddaniu w dzierżawę ww. infrastruktury, jednostki organizacyjne Państwa Gminy będą korzystać z tej infrastruktury? Jeśli tak, to należy wskazać, na jakich zasadach jednostki organizacyjne Państwa Gminy będą korzystać z ww. infrastruktury, na podstawie jakiej umowy oraz czy odpłatnie czy nieodpłatnie?

Odp. Jednostki będą korzystały na takich samych zasadach jak Gmina - to ona bowiem ma osobowość prawną i jest stroną wszystkich umów. Tym samym Spółka na podstawie zawartej umowy, będzie dostarczała jednostkom odpłatnie wodę oraz odprowadzała ścieki. W tym zakresie Spółka będzie traktowała Gminę (jednostki) na takich samych zasadach jak pozostałych odbiorców usług.

Pytania

1. Czy odpłatne udostępnienie Infrastruktury do Spółki na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

2. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji?

Państwa stanowisko w sprawie

1. Odpłatne udostępnienie Infrastruktury do Spółki na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowiło czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

2. Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

UZASADNIENIE

Ad. 1

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (dalej również: VAT) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zgodnie z którym przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, przepis art. 7 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się wszelkie czynności, polegające na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Ponadto w myśl przepisu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 w niniejszej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano tej czynności.

Tym samym zdaniem Gminy, na gruncie VAT odpłatne udostępnienie majątku na podstawie umowy dzierżawy, należy uznać za świadczenie usług w świetle art. 8 ustawy o VAT.

W ocenie Wnioskodawcy, o opodatkowaniu VAT danej czynności można mówić wówczas, gdy spełnione są następujące przesłanki:

* wchodzi ona w przedmiotowy zakres ustawy o VAT (kryterium przedmiotowe) oraz

* jest wykonywana przez podatnika VAT działającego w takim charakterze (kryterium podmiotowe).

Stosownie natomiast do art. 15 ust. 1 ustawy o VAT za podatników uznaje się osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza - jak stanowi art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelki działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasób naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z kolei, zgodnie z ust. 6 przedmiotowej regulacji, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jednocześnie zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym Gmina wykonuje zadania własne w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samodzielnie lub poprzez powołane gminne jednostki organizacyjne. Uszczegółowienie w art. 7 ust. 1 omawianej ustawy wskazuje na szereg obszarów, w jakich jednostka samorządu terytorialnego realizuje swoje zadania.

W świetle powyższego, przeniesienie prawa do rozporządzania jak właściciel majątkiem dokonywana na podstawie umowy cywilnoprawnej spełnia definicję dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Natomiast czynności wykonywane na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych spełniają definicję usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności sprzedaży, zamiany, aportu (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Należy zauważyć, że umowa dzierżawy jest umową cywilnoprawną, nakładającą na strony - zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę - określone przepisami obowiązki.

Jak wynika z art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Dzierżawa jest więc umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Jednocześnie, zdaniem Gminy, czynność odpłatnej dzierżawy Inwestycji nie korzysta ze zwolnienia z VAT, gdyż ani ustawa o VAT, ani też rozporządzenia wykonawcze nie przewidują w takim przypadku zwolnienia z opodatkowania.

Ad. 2

Uwagi ogólne dotyczące odliczenia VAT naliczonego przez Wnioskodawcę

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Prawo to przysługuje podatnikowi pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki negatywne, sprecyzowane w art. 88 ustawy o VAT

Wobec powyższego, w celu dokonania oceny możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT, należy każdorazowo przeanalizować przede wszystkim:

- czy towary i usługi, przy zakupie których naliczono VAT zostały nabyte przez podatnika tego podatku,

- czy, a jeśli tak - to w jakim zakresie pozostają one w związku z wykonywaniem przez niego czynności opodatkowanych VAT.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż nabywane przez niego towary i usługi w ramach planowanych wydatków na Infrastrukturę będą wykorzystywane w prowadzonej przez niego działalności w zakresie dzierżawy, z tytułu wykonywania której Gmina występuje w roli podatnika VAT. W konsekwencji należy uznać, iż w analizowanej sprawie warunek określony w punkcie I) powyżej został spełniony.

Przekazanie Infrastruktury do ZWiK na podstawie umowy dzierżawy

Jak wskazano wyżej, warunkiem uzyskania prawa do odliczenia VAT jest związek ponoszonych przez podatnika wydatków z dokonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi VAT.

Należy przy tym podkreślić, że w podatku VAT obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Polega ona na tym, że aby skorzystać z prawa do odliczenia, podatnik nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej, czyli de facto wygenerują podatek należny. Wystarczający jest zadeklarowany przez podatnika zamiar przeznaczenia danego towaru lub usługi na cele związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Potwierdza to liczne orzecznictwo TSUE, w tym wyżej już cytowane wyrok w sprawie C-268/83 Rompelman, czy też wyrok w sprawie C-110/94 INZO.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku dzierżawy Infrastruktury, przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT będą spełnione, ponieważ wydatki realizowane w ramach Inwestycji Gmina będzie ponosiła z zamiarem świadczenia usług udostępniania na podstawie umowy dzierżawy na rzecz ZWiK powstałej Infrastruktury. Gmina będzie świadczyć tą usługę działając w charakterze podatnika VAT, a przedmiotowa czynność będzie podlegać opodatkowaniu VAT. Gmina będzie otrzymywała wynagrodzenie. Gmina będzie dokumentować usługę dzierżawy wystawianymi fakturami VAT. Ponadto, przedmiotowa czynność nie będzie również zwolniona z VAT, gdyż przepisy nie przewidują w takim przypadku zwolnienia.

Skoro zatem Gmina będzie występowała w charakterze podatnika VAT oraz wykorzysta poniesione wydatki do czynności podlegających opodatkowaniu (dzierżawa), Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT od wydatków na Inwestycje.

Związek zakupionych towarów i usług z wykonywaniem czynności opodatkowanych

Związek pomiędzy zakupionymi przez Gminę towarami i usługami na potrzeby realizacji Inwestycji, a wykonywaniem przez Gminę czynności opodatkowanych, wydaje się być bezpośredni i oczywisty. Umowa dzierżawy powstałej Infrastruktury zawarta ze ZWiK, stanowi umowę cywilnoprawną. Istnieje zatem bezpośredni związek pomiędzy wydatkami na Infrastrukturę z wykonywaniem czynności opodatkowanych w postaci usługi jej dzierżawy. Gdyby Gmina nie ponosiła ww. wydatków, nie powstałby przedmiot transakcji i tym samym nie miałaby w ogóle możliwości świadczenia ww. usług, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji, w związku z zamiarem dzierżawy Infrastruktury na rzecz Spółki niezwłocznie po zakończeniu realizowanej Inwestycji, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego podatku naliczonego od wydatków na realizację tej Inwestycji.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje swoje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej DKIS z dnia 29 maja 2023 r. sygn. 0112-KDIL1-2.4012.159.2023.2.ID, gdzie DKIS wskazał: "Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia całego podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektów. W odniesieniu do powyższej kwestii należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem, w odniesieniu do wydatków ponoszonych przez Gminę na realizację przedmiotowej Inwestycji, warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy będą spełnione. Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, a przedmiotowe zakupy towarów i usług nabywane w ramach Inwestycji mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz będą służyły wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podsumowując, Gmina po zakończeniu Inwestycji i przekazaniu ich w dzierżawę na rzecz Spółki będzie miała prawo do odliczenia całego podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją tych projektów".

Analogiczne stanowisko zostało również zaprezentowane w innych interpretacjach indywidualnych wydawanych przez DKIS, przykładowo:

* z dnia 29 marca 2021 r., sygn. IBPP3/443-206/14-1/AR,

* z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.598.2017.12.TK,

* z dnia 10 kwietnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.224.2020.1.MSU,

* z dnia 27 listopada 2019 r., sygn. 0111-KDIB3- 2.4012.767.2019.1.SR,

* z dnia 31 października 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.528.2019.3.ŻR,

* z dnia 29 maja 2019 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.31.2019.5.DC,

* z dnia 5 marca 2019 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.53.2019.1.MWJ,

* z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.737.2018.2.ASZ,

* z dnia 19 września 2018 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.498.2018.2.MR,

* z dnia 31 lipca 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.473.2018.1.AZ,

* z dnia 3 kwietnia 2018 r., sygn. 0115-KDIT1-3.4012.77.2018.2.AT,

* z dnia 15 marca 2018 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.63.2018.2.AZ,

* z dnia 7 sierpnia 2017 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.239.2017.2.RSZ.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia całego VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Państwo we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne świadczenie, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie niebędące dostawą towarów.

Z treści powołanego wyżej przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy jednoznacznie wynika, że dostawa towarów i świadczenie usług, co do zasady podlegają opodatkowaniu VAT jedynie wówczas, gdy czynności te są wykonywane odpłatnie.

Nie każde świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Zatem, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 ust. 1 obowiązującej od 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym:

Krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

W każdych okolicznościach podmioty prawa publicznego są uważane za podatników w związku z czynnościami określonymi w załączniku I, chyba że niewielka skala tych działań sprawia, że mogą być one pominięte.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

1)

wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,

2)

w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia z podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:

)

czynności - co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT - muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,

)

ponadto, czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług, na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, z kolei czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Tylko w tym zakresie bowiem ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Z powyższych konstrukcji prawnych jednoznacznie wynika, że gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Z opisu sprawy wynika, że są Państwo czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W ramach zadań własnych realizują Państwo Inwestycję pn. "..." (dalej: Inwestycja), w ramach której zrealizowane zostanie zadanie pn. "...". Inwestycja zostanie zrealizowana z tzw. Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz z pożyczki uzyskanej od NFOŚiGW. Od początku realizacji Inwestycji rozważali Państwo wykorzystanie Infrastruktury na potrzeby czynności opodatkowanych VAT. Infrastruktura pozostałby Państwa własnością, jednocześnie przekazaliby Państwo Infrastrukturę w formie dzierżawy do ZWiK, który uiszczałby na rzecz Państwa czynsz dzierżawy. Czynsz dzierżawny zostanie skalkulowany w wysokości "rynkowej", tj. będzie miał on ekonomiczne uzasadnienie. Posiadają Państwo 100% udziałów w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., który realizuje bezpośrednio zadania własne nałożone na Państwa jako jednostkę samorządu terytorialnego. Całkowity koszt inwestycji wyniesie:. zł netto oraz... zł brutto. Jednocześnie wskazali Państwo, iż część ww. kwoty w wysokości... zł zostanie pokryta ze środków przyznanych w ramach programu tzw. Polski Ład, tj. nie z Państwa środków. Wkład własny inwestycji zostanie pokryty przez Państwa z pożyczki otrzymanej od NFOŚiGW w wysokości... zł. Infrastruktura zostanie oddana w dzierżawę na okres od 2027 r. (od oddania inwestycji do użytkowanie) do 2038 r. Zakłada się, że umowa może być zmieniana w kolejnych okresach trwania umowy w tym również przedłużana. Z uwagi na powyższe łączna wartość czynszu otrzymanego od Spółki w okresie od 2027 r. do 2038 r. wyniesie... zł. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy będzie skalkulowana z uwzględnieniem kosztów poniesionych na realizację inwestycji. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie ustalana w oparciu o koszty jakie Państwo muszą ponieść na realizację inwestycji.

W analizowanej sprawie, Państwa wątpliwości w pierwszej kolejności dotyczą uznania odpłatnego udostępnienia Infrastruktury do Spółki na podstawie umowy dzierżawy za czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Dzierżawa została zdefiniowana w art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.):

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak więc dzierżawa jest umową dwustronnie zobowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Z powyższego wynika, że umówiony między stronami czynsz jest wynagrodzeniem za możliwość korzystania z cudzej rzeczy i stanowi świadczenie wzajemne należne za używanie rzeczy przez jej dzierżawcę.

W związku z tym należy uznać, że dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że odpłatne udostępnienie przez Państwa Infrastruktury na rzecz Spółki, na podstawie umowy dzierżawy, za które będą pobierać Państwo wynagrodzenie, będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT (jest czynnością cywilnoprawną).

Zatem - w odniesieniu do tej czynności - nie będą Państwo działać jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie będą mogli skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy.

W analizowanym przypadku będą Państwo występować w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a ww. czynność (dzierżawa Infrastruktury) - jako usługa zdefiniowana w art. 8 ust. 1 ustawy - będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Wskazać należy, że ani przepisy ustawy, ani też rozporządzeń wykonawczych do ustawy nie przewidują zwolnienia od podatku dla usługi polegającej na odpłatnym udostępnianiu (dzierżawie) Infrastruktury na rzecz zewnętrznych podmiotów, za które będą Państwo pobierać wynagrodzenie, w związku z czym, usługa ta nie będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że odpłatne udostępnianie Infrastruktury na rzecz Spółki na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku.

Zatem, Państwa stanowisko w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 jest prawidłowe.

W dalszej kolejności Państwa wątpliwości dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji pn. "..." w ramach której zrealizowane zostanie zadanie pn. "...".

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast w myśl art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy zauważyć, że jak wskazano wyżej odpłatne udostępnianie Infrastruktury na rzecz Spółki na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, niekorzystającą ze zwolnienia od tego podatku. Zatem będzie to czynność opodatkowana podatkiem VAT.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz opis sprawy należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, zostaną spełnione, ponieważ są Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz - jak wynika z okoliczności sprawy - towary i usługi nabywane w związku z realizacją Inwestycji pn. "..." w ramach której zrealizowane zostanie zadanie pn. "..." będą wykorzystywane przez Państwa wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, będzie przysługiwało Państwu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Reasumując, będą mieli Państwo prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji pn. "..." w ramach której zrealizowane zostanie zadanie pn. "...". Przy czym prawo to będzie przysługiwało, o ile nie wystąpią przesłanki negatywne wymienione w art. 88 ustawy.

Tym samym, Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Ponoszą Państwo ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. Zatem w niniejszej interpretacji oparto się w szczególności na informacjach dotyczących warunków umowy dzierżawy oraz okoliczności jej przedłużenia. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Odnośnie natomiast powołanych interpretacji indywidualnych, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem sprawy i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl