0113-KDIPT1-2.4012.753.2022.2.JS, Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Pismo wydane przez: Dyrektor... - OpenLEX

0113-KDIPT1-2.4012.753.2022.2.JS - Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.753.2022.2.JS Wyłączenie z VAT zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

26 października 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 21 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy uznania Części Wydzielonej stanowiącej działalność kateringową za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, a w konsekwencji wyłączenia od opodatkowania czynności wniesienia jej aportem do Spółki. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 20 grudnia 2022 r. (wpływ 23 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca prowadzi od 2016 r. działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą:. Wnioskodawca jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Zgodnie z wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Wnioskodawca prowadzi następującą działalność gospodarczą (w nawiasach wskazano kody PKD działalności):

(85.59.B) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

(43.39.Z) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

(56.10.A) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

(56.10.B) Ruchome placówki gastronomiczne,

(56.21.Z) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),

(56.29.Z) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,

(68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

(85.10.Z) Placówki wychowania przedszkolnego,

(88.91.Z) Opieka dzienna nad dziećmi.

Wnioskodawca posiada uprawnienia do prowadzenia żłobków i klubów dziecięcych na podstawie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wnioskodawca planuje dokonanie reorganizacji działalności i struktury poprzez rozdzielenie działalności czysto operacyjnej (prowadzenie przedszkola) od działalności polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (dalej: "działalność kateringowa"). Natomiast pozostała działalność Wnioskodawcy, dotycząca prowadzenia przedszkola, pozostanie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy (dalej jako: Część Pozostająca).

Działalność kateringowa zostanie wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (dalej jako: Część Wydzielona) i zostanie następnie wniesiona w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka), w której wspólnikami będą wspólnicy Wnioskodawcy. Przed dokonaniem wkładu do Spółki Części Wydzielonej, w ramach prowadzonej obecnie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, wydzielony zostanie - organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie (w sposób opisany poniżej) - majątek (składniki materialne i niematerialne) związany z prowadzeniem działalności kateringowej.

Wyodrębnienie organizacyjne:

Do Części Wydzielonej przypisane zostają przede wszystkim następujące składniki materialne (środki trwałe oraz inne składniki materialne) oraz składniki niematerialne:

1)

składniki materialne związane z działalnością kateringową takie jak: taborety gazowe jednopalnikowe, kuchnia gazowa 4 palnikowa, piec konwekcyjno-parowy ze stojakiem, wagi elektroniczne, robot kuchenny gastronomiczny - przemysłowy, mikser (blender) kuchenny gastronomiczny - przemysłowy, lodówki podblatowe małe (chłodziarki), naświetlacz UV do jajek, zmywarko - wyparzarka do naczyń, lodówka duża (chłodziarka) dwudrzwiowa, inne drobne urządzenia. Ponadto do składników materialnych należy zaliczyć samochody dostawcze, służące do dowozu gotowych produktów żywnościowych do odbiorców zewnętrznych.

2)

ogół praw i obowiązków z zawartych umów handlowych z podmiotami, z którymi realizowana jest współpraca w zakresie działalności kateringowej,

3)

umowy handlowe z dostawcami produktów, artykułów spożywczych wykorzystywanych w działalności kateringowej,

4)

ogół praw i obowiązków z zawartych umów - umowa na odbiór odpadów z gastronomii i odpady komunalne, umowa najmu lokalu Kuchni, w której są przygotowywane posiłki.

Dodatkowo do Części Wydzielanej przypisanych zostanie również 3 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przez Wnioskodawcę, których praca jest związana z działalnością Części Wydzielanej tj. kucharz i dwie pomoce kuchenne.

Wyodrębnienie finansowe:

W analizowanej sytuacji, na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz podatkowej prowadzonej dla Wnioskodawcy, dokonana zostanie alokacja odpowiednich aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów związanych z Częścią Wydzieloną - do Części Wydzielanej oraz aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów związanych z Częścią Pozostającą - do Części Pozostającej.

Wyodrębnienie funkcjonalne:

Po nabyciu przez Spółkę od Wnioskodawcy - w drodze wkładu niepieniężnego Części Wydzielonej do Spółki - Spółka będzie zdolna do samodzielnej realizacji (kontynuowania) działalności prowadzonej obecnie w ramach Części Wydzielonej przez Wnioskodawcę przy wykorzystaniu nabytych od Wnioskodawcy w ramach Części Wydzielonej składników materialnych i niematerialnych oraz przejętych pracowników. Realizacja (kontynuacja) przez Spółkę działalności w zakresie działalności kateringowej, nie będzie wymagała od Spółki poniesienia dodatkowych istotnych nakładów czy inwestycji. Dzięki nabyciu od Wnioskodawcy Części Wydzielonej, Spółka otrzyma wyodrębniony zespół składników materialnych oraz niematerialnych, w tym zobowiązań, potrzebnych do realizacji (kontynuowania) działalności w zakresie działalności kateringowej. Natomiast działalność przypisana do Części Pozostającej, będzie realizowana (kontynuowana) przez Wnioskodawcę - w ramach prowadzonej spółki cywilnej.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

Czy w świetle okoliczności przedstawionych w opisie stanu faktycznego, przedmiot wkładu, który zostanie wniesiony przez Wnioskodawcę do Spółki (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej) Części Wydzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT (tj. będzie poza zakresem podatku VAT)?

Państwa stanowisko w sprawie (z uwzględnieniem uzupełnienia wniosku)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 ww. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). W świetle art. 2 pkt 6 ustawy, towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy, nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zatem, w przypadku, gdy przedmiotem transakcji jest zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czynność ta nie podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług. Pojęcie "transakcja zbycia" należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu "dostawa towarów" w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Ze względu na szczególny charakter przepisu art. 6 pkt 1 ustawy, powinien on być interpretowany ściśle, co oznacza, że ma zastosowanie wyłącznie w przypadku zbycia (a zatem wszelkich czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel) przedsiębiorstwa (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) lub zorganizowanej jego części, zdefiniowanej w art. 2 pkt 27e ustawy.

Przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że pod pojęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie, które winno zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze. Organizacyjny aspekt wyodrębnienia oznacza, że składniki tworzące "część przedsiębiorstwa" powinny posiadać cechę zorganizowania. Cecha ta powinna występować w "istniejącym przedsiębiorstwie", a więc w ramach prowadzonej działalności i dotyczyć określonego zespołu składników tworzących część tego przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której przez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Natomiast wyodrębnienie funkcjonalne należy rozumieć jako przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. Aby zatem część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za jego zorganizowaną część, musi ona - obiektywnie oceniając - posiadać potencjalną zdolność do funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące w takich wzajemnych relacjach, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Zatem na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

1.

istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

2.

zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

3.

składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

4.

zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

O tym, czy nastąpiło zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 27 listopada 2003 r. sprawa C-497/01, Zita Modes Sarl stwierdził, że celem ww. opcji jest uproszczenie rozliczeń związanych z przeniesieniem majątku przedsiębiorstwa lub jego części, bądź wniesieniem ich aportem. W wyroku tym przyjęto, że jeżeli państwo członkowskie wprowadziło do swojego systemu VAT opcję zawartą w pierwszym zdaniu art. 5 ust. 8 Szóstej Dyrektywy uznając, że w przypadku wydania całości majątku nie ma miejsca dostawa towarów w rozumieniu regulacji VAT, to zasada ta ma zastosowanie - nie wyłączając możliwości ograniczenia jej stosowania do okoliczności zawartych w zdaniu drugim tego samego paragrafu - do każdego wydania przedsiębiorstwa lub samodzielnej części przedsiębiorstwa, włączając składniki materialne i niematerialne, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub część przedsiębiorstwa, mogącego samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Nabywca musi jednak wyrazić zamiar dalszego prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa lub jego części, a nie jego bezpośredniej likwidacji i sprzedaży zapasów.

Mając na uwadze powyższe orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości należy stwierdzić, że zawarta w art. 2 pkt 27e ustawy definicja legalna zorganizowanej części przedsiębiorstwa musi być interpretowana przez pryzmat treści art. 19 Dyrektywy 2006/112/WE i w powiązaniu z rozumieniem pojęcia "przekazania całości lub części majątku", wyłożonym przez Trybunał w ww. orzeczeniu. Trybunał Sprawiedliwości główny nacisk kładzie na badanie konkretnego przypadku, dopuszczając w pewnych przypadkach zbycie samych składników rzeczowych. Tym samym, w myśl orzecznictwa Trybunału, składniki niematerialne nie stanowią konstytutywnego elementu uznania części majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa w każdym przypadku. Trybunał uznał, że pojęcie zbycia całości lub części majątku należy interpretować tak, że obejmuje ono zbycie przedsiębiorstwa lub niezależnej części przedsiębiorstwa, które łącznie stanowią przedsiębiorstwo lub jego część zdolną do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej.

Dla uznania, że zbywana część przedsiębiorstwa stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, istotne znaczenie ma ocena, czy ta zbywana część jest zdolna do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Oznacza to, że zespół składników materialnych i niematerialnych pozwala z uwagi na swoje zorganizowanie, infrastrukturę, itp., na prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Podkreśla się przy tym, że możliwość stanowienia przez ten zespół składników niezależnego przedsiębiorstwa samodzielnie realizującego zadania gospodarcze, powinna mieć wymiar rzeczywisty, a nie jedynie potencjalny. Oznacza to, że majątek ten powinien stanowić już u zbywcy zorganizowany zespół składników gotowy realizować określone zadania gospodarcze jako samodzielne przedsiębiorstwo, a po jego zbyciu powinno być możliwe kontynuowanie działalności gospodarczej przez nabywcę przedsiębiorstwa.

Prawidłowa klasyfikacja przedmiotu transakcji, tj. przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa lub poszczególne składniki majątkowe - ma decydujące znaczenie dla prawidłowego ustalenia skutków podatkowych transakcji.

Przy ocenie, czy składniki majątku powinny być uznane za (i) przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy, czy też (ii) zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy uwzględnić należy następujące okoliczności:

1.

zamiar kontynuowania przez nabywcę działalności prowadzonej dotychczas przez zbywcę przy pomocy składników majątkowych będących przedmiotem transakcji, oraz

2.

faktyczną możliwość kontynuowania tej działalności w oparciu o składniki będące przedmiotem transakcji.

Wskazanej oceny należy dokonać na moment przeprowadzenia transakcji. Tym samym, w przypadku, gdy konieczne dla kontynuowania działalności gospodarczej jest angażowanie przez nabywcę innych składników majątku, które nie są przedmiotem transakcji lub podejmowanie dodatkowych działań, brak jest możliwości stwierdzenia, że w danym przypadku zespół składników majątkowych stanowi przedsiębiorstwo lub ZCP.

Wnioskodawca planuje dokonanie reorganizacji działalności i struktury poprzez rozdzielenie działalności czysto operacyjnej (prowadzenie przedszkola) od działalności polegającej na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (dalej: "działalność kateringowa"). Natomiast pozostała działalność Wnioskodawcy, dotycząca prowadzenia przedszkola, pozostanie w działalności gospodarczej Wnioskodawcy (dalej jako: Część Pozostająca).

Działalność kateringowa zostanie wyodrębniona organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie z prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej (dalej jako: Część Wydzielona) i zostanie następnie wniesiona w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Spółka), w której wspólnikami będą wspólnicy Wnioskodawcy. Przed dokonaniem wkładu do Spółki Części Wydzielonej, w ramach prowadzonej obecnie przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, wydzielony zostanie - organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie (w sposób opisany poniżej) - majątek (składniki materialne i niematerialne) związany z prowadzeniem działalności kateringowej.

Wyodrębnienie organizacyjne:

Do Części Wydzielonej przypisane zostają przede wszystkim następujące składniki materialne (środki trwałe oraz inne składniki materialne) oraz składniki niematerialne:

1)

składniki materialne związane z działalnością kateringową takie jak: taborety gazowe jednopalnikowe, kuchnia gazowa 4 palnikowa, piec konwekcyjno-parowy ze stojakiem, wagi elektroniczne, robot kuchenny gastronomiczny - przemysłowy, mikser (blender) kuchenny gastronomiczny - przemysłowy, lodówki podblatowe małe (chłodziarki), naświetlacz UV do jajek, zmywarko - wyparzarka do naczyń, lodówka duża (chłodziarka) dwudrzwiowa, inne drobne urządzenia. Ponadto do składników materialnych należy zaliczyć samochody dostawcze, służące do dowozu gotowych produktów żywnościowych do odbiorców zewnętrznych,

2)

ogół praw i obowiązków z zawartych umów handlowych z podmiotami, z którymi realizowana jest współpraca w zakresie działalności kateringowej,

3)

umowy handlowe z dostawcami produktów, artykułów spożywczych wykorzystywanych w działalności kateringowej,

4)

ogół praw i obowiązków z zawartych umów - umowa na odbiór odpadów z gastronomii i odpady komunalne, umowa najmu lokalu Kuchni, w której są przygotowywane posiłki. Dodatkowo do Części Wydzielanej przypisanych zostanie również 3 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przez Wnioskodawcę, których praca jest związana z działalnością Części Wydzielanej, tj. kucharz i dwie pomoce kuchenne.

Wyodrębnienie finansowe:

W analizowanej sytuacji, na podstawie danych z ewidencji księgowej oraz podatkowej prowadzonej dla Wnioskodawcy, dokonana zostanie alokacja odpowiednich aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów związanych z Częścią Wydzieloną - do Części Wydzielanej oraz aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów związanych z Częścią Pozostającą - do Części Pozostającej.

Wyodrębnienie funkcjonalne:

Po nabyciu przez Spółkę od Wnioskodawcy - w drodze wkładu niepieniężnego Części Wydzielonej do Spółki - Spółka będzie zdolna do samodzielnej realizacji (kontynuowania) działalności prowadzonej obecnie w ramach Części Wydzielonej przez Wnioskodawcę przy wykorzystaniu nabytych od Wnioskodawcy w ramach Części Wydzielonej składników materialnych i niematerialnych oraz przejętych pracowników. Realizacja (kontynuacja) przez Spółkę działalności w zakresie działalności kateringowej, nie będzie wymagała od Spółki poniesienia dodatkowych istotnych nakładów czy inwestycji. Dzięki nabyciu od Wnioskodawcy Części Wydzielonej, Spółka otrzyma wyodrębniony zespół składników materialnych oraz niematerialnych, w tym zobowiązań potrzebnych do realizacji (kontynuowania) działalności w zakresie działalności kateringowej. Natomiast działalność przypisana do Części Pozostającej, będzie realizowana (kontynuowana) przez Wnioskodawcę - w ramach prowadzonej spółki cywilnej. Dodatkowo do Części Wydzielanej przypisanych zostanie również 3 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przez Wnioskodawcę, których praca jest związana z działalnością Części Wydzielanej, tj. kucharz i dwie pomoce kuchenne.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że zespół składników materialnych i niematerialnych przenoszony na Spółkę (działalność kateringowa) będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca zaznaczył, że podtrzymując swoje stanowisko w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, wyrażone w treści pierwotnie złożonego wniosku wskazuje, że zdaniem Wnioskodawcy w świetle okoliczności przedstawionych w opisie stanu faktycznego, przedmiot wkładu, który zostanie wniesiony przez Wnioskodawcę do Spółki (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej) Części Wydzielonej stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, a w konsekwencji czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT (tj. będzie poza zakresem podatku VAT).

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest prawidłowe.

Odstępuję od uzasadnienia prawnego tej oceny.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Końcowo tut. Organ informuje, że podany we własnym stanowisku przez Państwa publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm., jest nieaktualny. Obecny publikator ww. ustawy to: tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Podstawą prawną dla odstąpienia od uzasadnienia interpretacji jest art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl