0113-KDIPT1-2.4012.719.2022.2.JS - Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa w sprzedaży udziałów

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 16 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.719.2022.2.JS Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa w sprzedaży udziałów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA -

stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

7 października 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 7 października 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia czy świadczone przez Pana usługi stanowią usługi doradcze, o których mowa w art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy oraz uznania świadczonych przez Pana usług pośrednictwa za zwolnione z podatku od towarów i usług. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 grudnia 2022 r. (wpływ 12 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w Polsce. W okresie 16 maja 2021 r. - 1 sierpnia 2021 r. działalność gospodarcza Wnioskodawcy była zawieszona na mocy odrębnych przepisów. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca jako Zleceniobiorca zawarł z Kontrahentem ("FI" lub "Zleceniodawca") Umowę o świadczenie usług. Zgodnie z Umową: Zważywszy, że:

1) Zleceniodawca jest zainteresowany pozyskaniem kapitału w formie udziałowej poprzez zaoferowanie inwestorom nowych udziałów FI;

2) Zleceniobiorca posiada szeroką sieć kontaktów i kompetencje, które mogą zostać wykorzystane do osiągnięcia celu, o którym mowa w powyższym punkcie 1 w zakresie skontaktowania Zleceniodawcy z potencjalnymi inwestorami oraz uczestniczeniu w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami;

Strony zawarły niniejszą umowę (dalej: "Umowa") o poniższej treści.

§ 1 Przedmiot umowy

Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie świadczenia usług w procesie pozyskiwania inwestorów lub inwestora (dalej jako: "Inwestor"), który obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym FI (dalej: "Transakcja"), na warunkach i zasadach określonych w Umowie.

§ 2 OBOWIĄZKI ZLECENIOBIORCY

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi, które uzna za konieczne, właściwe i celowe do zawarcia Transakcji, w tym m.in.:

1)

wskazanie Zleceniodawcy Inwestora,

2)

doprowadzenie do kontaktu Zleceniodawcy z Inwestorem,

3)

doprowadzenie do finalizacji Transakcji w rozumieniu objęcia udziałów FI przez Inwestora poprzez czynne wspieranie Zleceniodawcy w rozmowach i negocjacjach z Inwestorem.

2. Zleceniobiorca nie będzie posiadać informacji o udziałach FI wystarczających do podjęcia przez Inwestora decyzji o nabyciu/objęciu udziałów. W przypadku, kiedy FI będzie zainteresowana Transakcją ze wskazanym przez Zleceniobiorcę Inwestorem oferta FI oraz niezbędne informacje o FI zostaną złożone Inwestorowi bezpośrednio przez FI. Po złożeniu przez Zleceniodawcę oferty Inwestorowi, parametry tej oferty zostaną przedstawione Zleceniobiorcy, aby mógł on wykonywać zakres obowiązków wskazany w § 2 ust. 1 pkt 3. (...)

§ 6 Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

1. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosi%, od wartości Transakcji, tj. łącznej ceny, po jakiej udziały FI zostaną objęte przez Inwestora, który zostanie wcześniej wskazany przez Zleceniobiorcę i z którym Zleceniobiorca zaaranżuje i doprowadzi do skutku spotkanie pomiędzy tym Inwestorem a Zleceniodawcą. Wynagrodzenie stanowi kwotę brutto.

2. Wynagrodzenie będzie należne i wymagalne w całości po podpisaniu pomiędzy Inwestorem/Inwestorami a FI umowy/umów objęcia udziałów FI lub akcji FI, jeśli finalizacja Transakcji będzie miała miejsce po przekształceniu FI w spółkę akcyjną.

3. Płatności należne Zleceniobiorcy będą zrealizowane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy. Termin płatności będzie wynosił 7 dni roboczych od dnia dostarczenia faktury Zleceniodawcy.

4. Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych) zawiadomić Zleceniobiorcę o dokonaniu Transakcji, tj. o zawarciu umowy z Inwestorem.

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na stosowanie faktury elektronicznej wysłanej na adres wskazany w § 7.

6. Przez Zleceniodawcę rozumie się również następcę prawnego Zleceniodawcy, tj. spółkę akcyjną powstałą w wyniku przekształcenia Zleceniodawcy.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku na pytania tut. Organu o treści:

1. W jakim zakresie prowadzi Pan działalność gospodarczą?

2. Czy usługi świadczone przez Pana są usługami, których przedmiotem są usługi przechowywania udziałów i zarządzania nimi?

3. Czy świadcząc usługi w procesie pozyskiwania inwestora/inwestorów wykonuje Pan jakiekolwiek czynności, o których mowa w art. 43 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Jeśli tak, to jakie?

4. Czy świadczone przez Pana usługi dotyczą praw i udziałów odzwierciedlających:

a)

tytuł prawny do towarów;

b)

tytuł własności nieruchomości;

c)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;

d)

udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;

e)

prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku?

5. Czy świadczy Pan usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe w rozumieniu ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1500 z późn. zm.), a jeżeli tak to należy wskazać który konkretnie rodzaj instrumentu wśród wymienionych w przepisie art. 2 ust. 1 ww. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowi ten instrument finansowy?

6. Czy świadczone przez Pana usługi są usługami w zakresie przechowywania instrumentów finansowych bądź zarządzania nimi?

7. Czy aktywnie poszukuje Pan potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem/objęciem udziałów Zleceniodawcy?

8. Czy uczestniczy Pan w załatwianiu formalności potrzebnych do zawarcia umowy dotyczącej nabycia/objęcia udziałów Zleceniodawcy przez zainteresowane strony?

9. Czy Pana celem jest uczynienie wszystkiego co możliwe, aby dwie strony zawarły umowę (a Pan nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy) i w czym się to przejawia?

10. Czy prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie zarządzania udziałami? Jeśli tak to prosimy wskazać, czy są to transakcje regularne czy sporadyczne?

Wnioskodawca wskazał, że:

1. Zakres prowadzonej działalności, wskazany w CEIDG:

69.10.Z Działalność prawnicza,

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2. Usługi nie są usługami, których przedmiotem są usługi przechowywania udziałów i zarządzania nimi.

3. W ramach świadczenia usług nie są wykonywane czynności w zakresie leasingu, ściągania długów ani factoringu. W ramach usługi pośrednictwa mogą być wykonywane następujące czynności, które mogłyby zostać zakwalifikowane jako usługi doradcze:

1) Zapoznanie się z profilem spółki oraz poznanie warunków transakcji - spotkanie z Prezesem Zarządu.

2) Skontaktowanie się z inwestorem celem przedstawienia mu profilu spółki, historii spółki, planów spółki na przyszłość.

3) Zaprezentowanie poznanych warunków transakcji inwestorowi.

4) Komunikowanie decyzji inwestora do Spółki.

5) Umówienie spotkania negocjacyjnego pomiędzy stronami transakcji.

6) Pomoc w korespondencyjnym obrocie dokumentów.

4. Udziały nie odzwierciedlają ww. praw.

5. Wnioskodawca nie świadczy usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

6. Usługi nie są usługami w zakresie przechowywania instrumentów finansowych ani zarządzania nimi.

7. Wnioskodawca aktywnie poszukuje potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem/objęciem udziałów.

8. Wnioskodawca uczestniczy w załatwianiu formalności potrzebnych do zawarcia umowy dotyczącej nabycia/objęcia udziałów przez zainteresowane strony.

9. Tak, Wnioskodawca prezentuje inwestorom możliwości zarobkowe i potencjał inwestycyjny spółki.

10. Wnioskodawca nie prowadzi działalności w zakresie zarządzania udziałami.

Pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku)

1. Czy usługi, o których mowa w opisie stanu faktycznego stanowią usługi doradcze, o których mowa w art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

2. Czy usługi świadczone na podstawie Umowy, o której mowa w opisie stanu faktycznego są zwolnione z podatku od towarów i usług?

Pana stanowisko w sprawie (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku)

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że przeformułowanie pytania pozostaje bez wpływu na stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania usług za zwolnione z podatku od towarów i usług, a mianowicie:

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., zwalnia się od podatku usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

a) spółkach,

b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną - z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

Należy również wskazać, iż na podstawie art. 43 ust. 16 u.p.t.u. zwolnienie, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

- tytuł prawny do towarów;

- tytuł własności nieruchomości;

- prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;

- udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;

- prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

W opinii Zainteresowanego usługi pośrednictwa świadczone przez Wnioskodawcę nie mają charakteru usług doradczych wymienionych w treści przepisu art. 43 ust. 15 pkt 2 u.p.t.u.

Zatem z powyższego wynika, że ze zwolnienia korzysta usługa pozyskiwania inwestora (inwestorów), który obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Kontrahenta.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie uznania świadczonych usług za usługi doradcze:

W ocenie Wnioskodawcy świadczone usługi nie będą stanowiły usług doradczych, o których mowa w art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 grudnia 2019 r. I FSK 1279/17:

"Usługi polegające na identyfikacji potencjalnych nabywców dla sprzedawanych udziałów, uczestniczeniu w negocjacjach oraz dokonywaniu analiz ofert kupna udziałów celem skutecznej realizacji transakcji na najkorzystniejszych warunkach, mogą być kwalifikowane jako usługa pośrednictwa w sprzedaży udziałów.".

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast art. 8 ust. 1 ustawy stanowi, że:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1)

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2)

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3)

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę. Przez świadczenie usług należy zatem rozumieć każde zachowanie niebędące dostawą towarów i świadczone na rzecz innego podmiotu.

Powołane przepisy wskazują, że pojęcie świadczenia usług ma bardzo szeroki zakres, gdyż nie obejmuje wyłącznie działań podatnika, lecz również zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub do tolerowania czynności bądź sytuacji. Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy zwrócić uwagę na to, że usługą jest tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący z niego korzyść.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku. Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy:

Zwolnione od podatku są usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w:

a) spółkach,

b) innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną - z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi.

Zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy, nie jest uzależnione od rodzaju podmiotu świadczącego te usługi. Sam zakres usług jest bardzo szeroki, jedynym bowiem kryterium przedmiotowego zwolnienia jest świadczenie usług, których przedmiotem są udziały (a także usługi pośrednictwa w tym zakresie). W efekcie wszystkie usługi dotyczące obrotu udziałami oraz pośrednictwa w tym zakresie korzystają ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy.

Jednocześnie zwrócić należy uwagę na obowiązujący od 1 stycznia 2022 r. przepis art. 43 ust. 22 ustawy, zgodnie z którym:

Podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, świadczonych na rzecz podatników, i wybrać ich opodatkowanie, pod warunkiem że:

1)

jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

2)

złoży naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o wyborze opodatkowania tych usług przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego rezygnuje ze zwolnienia.

Stosownie zaś do ust. 23 ww. przepisu, również obowiązującego od 1 stycznia 2022 r.:

Podatnik, o którym mowa w ust. 22, może, nie wcześniej niż po upływie 2 lat, licząc od początku okresu rozliczeniowego, od którego wybrał opodatkowanie usług, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku tych usług, pod warunkiem złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego ponownie będzie korzystał ze zwolnienia.

Powyższe zmiany przepisów umożliwiają wybór opodatkowania określonych usług, które dotychczas obligatoryjnie korzystały ze zwolnienia od podatku - w tym m.in. właśnie usług pośrednictwa w sprzedaży udziałów, przy czym możliwość wyboru opcji opodatkowania dotyczy wyłącznie usług świadczonych na rzecz innych podatników, przy zachowaniu warunków określonych w art. 43 ust. 22 i 23 ustawy. Wskazane usługi finansowe świadczone na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami korzystają ze zwolnienia od podatku, bez możliwości skorzystania w ww. przepisu i wyboru rezygnacji ze zwolnienia od podatku.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 43 ust. 15 ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41, nie mają zastosowania do:

1)

czynności ściągania długów, w tym factoringu;

2)

usług doradztwa;

3)

usług w zakresie leasingu.

Należy również wskazać, że na podstawie art. 43 ust. 16 ustawy:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 40a i 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

1)

tytuł prawny do towarów;

2)

tytuł własności nieruchomości;

3)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;

4)

udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;

5)

prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Mając na uwadze wykładnię zwolnień przewidzianych w art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy, konieczne jest również zdefiniowanie pojęcia "usług pośrednictwa". W związku z tym, że ani ustawa o podatku od towarów i usług, ani Dyrektywa 112 nie definiują tego pojęcia, w celu określenia, jakie czynności należy rozumieć pod pojęciem usług pośrednictwa, należy oprzeć się na wykładni językowej, wspieranej przy tym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa -...), przez pośrednictwo należy rozumieć działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron. Równorzędnie, przez pośrednictwo rozumie się kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych, a więc załatwianie dla zarobku różnego rodzaju transakcji handlowych między dwiema stronami, uczestniczenie w zawieraniu takich transakcji. W tym zakresie stwierdzić należy, że wykonywane przez podmiot wszelkie czynności zmierzające do zawarcia między dwiema różnymi stronami transakcji handlowych można uznać za pośrednictwo. Z kolei z doktrynalnego punktu widzenia cechą charakterystyczną pośrednictwa odróżniającą ten stosunek od innych umów jest fakt, że bezpośrednią przyczyną zawarcia bezpośrednio lub pośrednio umowy są działania pośrednika.

Innymi słowy przez umowę o pośrednictwo należałoby rozumieć taki stosunek prawny istniejący pomiędzy dwiema stronami, z których jedna (pośrednik) otrzymuje zlecenie od drugiej, aby doprowadzić do wymiany gospodarczej świadczeń z osobą trzecią, przy czym znalezienie kontrahenta ma stanowić bezpośredni i decydujący rezultat starań pośrednika. Bezpośrednim celem aktywności pośrednika jest wywołanie skutku prawnego, polegającego na wprowadzeniu zleceniodawcy (podmiotu zastępowanego) w stosunek umowny z osobą trzecią.

W celu rozstrzygnięcia, co w świetle ww. przepisów prawa podatkowego należy rozumieć pod pojęciem "pośrednictwa" warto odnieść się do wyroku w sprawie C-453/05 Volker Ludwig przeciwko Finanzamt Luckenwalde, w którym TSUE stwierdził, że: "(...) pośrednictwo stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego, co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy. Zatem pojęcie pośrednictwa nie wymaga koniecznie, aby pośrednik działający jako subagent agenta głównego kontaktował się bezpośrednio z dwiema stronami umowy, aby negocjować wszystkie klauzule, jednakże pod warunkiem że jego działalność nie ogranicza się do zobowiązania do wykonania części czynności faktycznych związanych z umową".

Z kolei w sprawie C-235/00 Commissioners of Customs & Excise przeciwko CSC Financial Services Ltd, TSUE wskazał, że znaczenie słowa "negocjacje", w kontekście art. 13 część B lit. d pkt 5 VI Dyrektywy odnosi się "do działalności pośrednika, który nie przyjmuje roli którejkolwiek ze stron umowy dotyczącej produktu finansowego oraz którego działalność polega na czymś innym, niż świadczenie usług wchodzących w zakres umowy, typowo wykonywanych przez strony takich umów. Negocjacje stanowią usługę świadczoną na rzecz strony umowy oraz są wynagradzane przez nią, polegającą na jednoznacznie określonym akcie mediacji. Mogą one polegać m.in. na wskazywaniu odpowiednich możliwości zawarcia takiej umowy, nawiązywaniu kontaktu z drugą stroną lub negocjowaniu, w imieniu i na rzecz klienta, warunków płatności, jakich ma dokonać jedna ze stron. Celem negocjacji jest zatem wykonanie wszystkich czynności niezbędnych w celu zawarcia przez dwie strony umowy, przy jednoczesnym braku jakiegokolwiek własnego zaangażowania negocjatora określonego w warunkach umowy. Z drugiej strony, nie stanowi negocjacji sytuacja, w której jedna ze stron powierza podwykonawcy część formalności administracyjnych związanych z umową, takich jak udzielanie informacji drugiej stronie oraz przyjmowanie i przetwarzanie wniosków dot. zapisów na papiery wartościowe, będące przedmiotem umowy. W takim przypadku, podwykonawca zajmuje tę samą pozycję, jak strona sprzedająca produkt finansowy i nie jest zatem pośrednictwem".

Zatem, zgodnie z orzecznictwem TSUE, usługa pośrednictwa finansowego powinna stanowić:

- usługę świadczoną na rzecz strony transakcji finansowej, za którą strona ta wypłaca wynagrodzenie,

- z punktu widzenia nabywcy usługi finansowej usługi świadczone przez pośrednika powinny stanowić element usługi finansowej,

- celem jest dążenie do zawarcia umowy (przy czym, pośrednik nie ma żadnego interesu co do treści umowy),

- usługa pośrednictwa nie może mieć charakteru wyłącznie wykonywania czynności faktycznych związanych z umową (nie może to być np. wyłącznie udostępnianie informacji stronom transakcji finansowej).

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że jest Pan czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Pan jako Zleceniobiorca zawarł z Kontrahentem ("FI" lub "Zleceniodawca") Umowę o świadczenie usług. Przedmiot umowy stanowi, że Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie świadczenia usług w procesie pozyskiwania inwestorów lub inwestora (dalej jako: "Inwestor"), który obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym FI (dalej: "Transakcja"), na warunkach i zasadach określonych w Umowie. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi, które uzna za konieczne, właściwe i celowe do zawarcia Transakcji, w tym m.in.: wskazanie Zleceniodawcy Inwestora, doprowadzenie do kontaktu Zleceniodawcy z Inwestorem, doprowadzenie do finalizacji Transakcji w rozumieniu objęcia udziałów FI przez Inwestora poprzez czynne wspieranie Zleceniodawcy w rozmowach i negocjacjach z Inwestorem. Zleceniobiorca nie będzie posiadać informacji o udziałach FI wystarczających do podjęcia przez Inwestora decyzji o nabyciu/objęciu udziałów. W przypadku, kiedy FI będzie zainteresowana Transakcją ze wskazanym przez Zleceniobiorcę Inwestorem oferta FI oraz niezbędne informacje o FI zostaną złożone Inwestorowi bezpośrednio przez FI. Po złożeniu przez Zleceniodawcę oferty Inwestorowi, parametry tej oferty zostaną przedstawione Zleceniobiorcy.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy wynosi%, od wartości Transakcji, tj. łącznej ceny, po jakiej udziały FI zostaną objęte przez Inwestora, który zostanie wcześniej wskazany przez Zleceniobiorcę i z którym Zleceniobiorca zaaranżuje i doprowadzi do skutku spotkanie pomiędzy tym Inwestorem a Zleceniodawcą.

Świadczone przez Pana usługi nie są usługami, których przedmiotem są usługi przechowywania udziałów i zarządzania nimi. W ramach świadczenia usług nie są wykonywane czynności w zakresie leasingu, ściągania długów ani factoringu. W ramach usługi pośrednictwa mogą być wykonywane następujące czynności: zapoznanie się z profilem spółki oraz poznanie warunków transakcji - spotkanie z Prezesem Zarządu; skontaktowanie się z inwestorem celem przedstawienia mu profilu spółki, historii spółki, planów spółki na przyszłość; zaprezentowanie poznanych warunków transakcji inwestorowi; komunikowanie decyzji inwestora do Spółki; umówienie spotkania negocjacyjnego pomiędzy stronami transakcji; pomoc w korespondencyjnym obrocie dokumentów.

Udziały nie odzwierciedlają tytułu prawnego do towarów, tytułu własności nieruchomości, praw rzeczowych dających ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości, udziałów i innych tytułów prawnych dających ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części, praw majątkowych, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Nie świadczy Pan usług, których przedmiotem są instrumenty finansowe. Usługi nie są usługami w zakresie przechowywania instrumentów finansowych ani zarządzania nimi. Aktywnie poszukuje Pan potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem/objęciem udziałów. Uczestniczy Pan w załatwianiu formalności potrzebnych do zawarcia umowy dotyczącej nabycia/objęcia udziałów przez zainteresowane strony. Celem Pana jest uczynienie wszystkiego co możliwe, aby dwie strony zawarły umowę (a Pan nie ma żadnego interesu w zakresie treści umowy), co przejawia się tym, że prezentuje Pan inwestorom możliwości zarobkowe i potencjał inwestycyjny spółki. Nie prowadzi Pan działalności w zakresie zarządzania udziałami.

W celu odniesienia się do Pana wątpliwości dotyczących ustalenia czy świadczone przez Pana usługi stanowią usługi doradcze, o których mowa w art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy, należy wskazać, że ani ustawa, ani przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia "doradztwo". Wobec braku ustawowej definicji tego pojęcia należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), pod pojęciem "doradcy" należy rozumieć tego, "kto doradza", natomiast pojęcie "doradzić" oznacza "udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie". Tak więc doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad na przykład w zakresie ekonomii, finansów czy też z dziedzin technicznych, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza. Zatem użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin "usługi w zakresie doradztwa" należy rozumieć szeroko, przy czym najistotniejszy jest charakter wykonywanych czynności.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że wykonywane przez Pana czynności, tj. zapoznanie się z profilem spółki oraz poznanie warunków transakcji - spotkanie z Prezesem Zarządu; skontaktowanie się z inwestorem celem przedstawienia mu profilu spółki, historii spółki, planów spółki na przyszłość; zaprezentowanie poznanych warunków transakcji inwestorowi; komunikowanie decyzji inwestora do Spółki; umówienie spotkania negocjacyjnego pomiędzy stronami transakcji; pomoc w korespondencyjnym obrocie dokumentów nie stanowią usług doradczych, o których mowa w art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy.

Z kolei w odniesieniu do kwestii uznania usług świadczonych przez Pana na podstawie zawartej Umowy za zwolnione z podatku od towarów i usług należy stwierdzić, że w zakres świadczonych przez Pana usług wchodzi szereg czynności, które nie ograniczają się wyłącznie do czynności technicznych. Całokształt czynności podejmowanych przez Pana w ramach Umowy ukierunkowany jest na kojarzenie ze Zleceniodawcą inwestorów zainteresowanych objęciem udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zleceniodawcy i doprowadzenie do transakcji nabycia przez Inwestorów ww. udziałów. Aktywnie poszukuje Pan potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem/objęciem udziałów. Uczestniczy Pan w załatwianiu formalności potrzebnych do zawarcia umowy dotyczącej nabycia/objęcia udziałów przez zainteresowane strony. Obowiązki wchodzące w zakres Pana działań mają na celu uczynienie wszystkiego co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę. Ponadto faktycznym beneficjentem świadczonej przez Pana usługi jest Zleceniodawca, który dokonuje transakcji przekazania udziałów oraz jest zobowiązany ponieść ekonomiczny koszt wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez Pana usług. W związku z tym należy stwierdzić, że świadczone przez Pana usługi wypełniają wskazane wyżej istotne elementy, charakterystyczne dla usługi pośrednictwa.

Z okoliczności sprawy wynika, że świadczone przez Pana usługi pośrednictwa nie są usługami, których przedmiotem są usługi przechowywania udziałów i zarządzania nimi. Ponadto, wykonywane przez Pana usługi nie obejmują czynności ściągania długów w tym faktoringu, usług doradztwa i usług w zakresie leasingu. Nie dotyczą również praw i udziałów odzwierciedlających tytuł prawny do towarów, tytuł własności nieruchomości, prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości, udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadanie nieruchomości lub jej części czy prawa majątkowe, których instrumentami bazowymi są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku. W analizowanej sprawie nie znajdują zatem zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 43 ust. 15 i 16 ustawy.

Tym samym stwierdzić należy, że świadczone przez Pana usługi pośrednictwa spełniają przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy i korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie ww. artykułu.

Zatem Pana stanowisko jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Podkreślić należy, iż Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach przedstawionego przez Pana opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Pana w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm. (dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl