0113-KDIPT1-2.4012.710.2021.4.MC - VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 10 stycznia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.710.2021.4.MC VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

24 września 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 20 września 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy niepodlegania opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług planowanej sprzedaży niezabudowanych działek nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 będących we współwłasności małżeńskiej oraz braku obowiązku doliczenia tego podatku przy sprzedaży każdej z ww. działek. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 30 grudnia 2021 r. (wpływ 4 stycznia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca zakupił wraz z żoną (...) dnia 10 lipca 1991 r. (na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej aktem notarialnym od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) działki nr: 7, 8, 9, 10, które mają łączną powierzchnię 2,8855 ha, w skład których wchodzą rów, droga, pastwiska, grunty rolne i lasy, oraz dnia 21 stycznia 1992 r. działki nr 11, 12 o łącznej powierzchni 1,40 ha, w skład których wchodzą grunty rolne.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Wnioskodawca uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla działki nr 9 o pow. 1,6340 ha AM-2 ujętej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w. pod numerem KW..., a następnie podział nieruchomości na osiem mniejszych działek nr 13, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 14. W obecnej chwili Wnioskodawca planuje sukcesywną sprzedaż działek budowlanych o numerach 1, 2, 3, 4, 5 oraz działki 6, która będzie drogą dojazdową do tych nieruchomości. Każda z działek ma wydaną decyzję o warunkach zabudowy. W obecnej chwili działki traktowane jako działki budowlane, nieuzbrojone, nieogrodzone.

Działki nie były wynajmowane, dzierżawione ani nie stanowiły przedmiotu umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca występował osobiście o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działek. W celu dokonania sprzedaży działek strona będzie zamieszczała ogłoszenia na portalach, które zajmują się sprzedażą nieruchomości oraz zleci sprzedaż agencji nieruchomości..., która ma zostać opłacona z prowizji od sprzedaży.

Wnioskodawca nie będzie prowadził żadnych dodatkowych działań marketingowych. Zainteresowany zamierza dokonywać sprzedaży działek okazyjnie i pojedynczo.

Wnioskodawca przewiduje, że sprzedaż działek będących przedmiotem złożonego wniosku może trwać na przestrzeni lat.

Żaden ze współwłaścicieli nie prowadzi działalności gospodarczej, oboje osobami fizycznymi, zarówno Wnioskodawca jak i Jego małżonka..

Ponadto Wnioskodawca jest opiekunem prawnym całkowicie ubezwłasnowolnionej... na podstawie orzeczenia Sądu... z dnia 25 lipca 2017 r. sygn. akt.. Ponadto Wnioskodawca zajmuje się również całodobowo opieką nad..., która ma orzeczony I stopień niepełnosprawności. Zarówno Wnioskodawca jak i współwłaścicielka otrzymali prawa emerytalne.

Sprzedaż wspomnianych we wniosku działek miała zapewnić środki na leczenie... i polepszenie warunków bytowych. Możliwość sprzedaży działek została orzeczona sądowo dnia 14 listopada 2019 r..

Ponadto w uzupełnieniu wniosku w zakresie podatku od towarów i usług wskazano:

1) Na pytanie: "Czy kiedykolwiek prowadził Pan działalność gospodarczą? Jeżeli tak proszę wskazać w jakim zakresie i w jakim okresie (od-do)?", wskazał Pan, że nie prowadził działalności gospodarczej.

2) Na pytanie: "Czy był Pan kiedykolwiek zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, proszę wskazać w jakim okresie (od-do)?", wskazał Pan, że nie był czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

3) Na pytanie: "W jaki sposób zostało udokumentowane w 1991 r. nabycie działki nr 9 (np. na podstawie faktury, rachunku, umowy - jeśli tak to jakiej)?", wskazał Pan, że Akt Notarialny (Repetytorium A Numer...). Umowa sprzedaży.... 10 lipca 1991 r. notariusz..

4) Na pytanie: "Jakie było faktyczne wykorzystywanie przez Pana działki nr 9 od momentu jej nabycia do momentu podziału w 2016 r.?", wskazał Pan, że była odłogowana - łąka.

5) Na pytanie: "Jakie było/jest/będzie faktyczne wykorzystywanie przez Pana poszczególnych działek od momentu ich wydzielenia z działki nr 9 do momentu ich sprzedaży?", wskazał Pan, że jak wyżej.

6) Na pytanie: "Sprzedaży których konkretnie działek wydzielonych z działki nr 9, będących przedmiotem sprzedaży, dotyczy sformułowane przez Pana pytanie wniosku?, wskazał Pan, że działek nr: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

7) Na pytanie: "Z jakich powodów wystąpił Pan o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki nr 9 i jej podział na 8 mniejszych działek?", wskazał Pan, że z powodu długotrwałej choroby Pana żony (od VI 1996 r.) i bardzo niskich emerytur Pana i Pana żony.

8) Na pytanie: "W jakim celu wystąpił Pan o wydanie warunków zabudowy dla poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału działki nr 9?", wskazał Pan, że sprzedaż pod zabudowę jednorodzinną.

9) Na pytanie: "Czy działka nr 9 od momentu nabycia do momentu podziału była udostępniana innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy? (...)", wskazał Pan, że działka 9 nie była udostępniana innym osobom.

10) Na pytanie: "Czy poszczególne działki będące przedmiotem sprzedaży, od momentu ich wydzielenia z działki nr 9 do momentu sprzedaży były/są/będą udostępniane innym osobom na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy? (...)", wskazał Pan, że nigdy nie były udostępniane innym osobom.

11) Na pytanie: "Czy ponosił/będzie Pan ponosił nakłady inwestycyjne w związku z przygotowaniem poszczególnych działek do sprzedaży (np. uzbrojenie

wodno-kanalizacyjne, przyłącza linii elektrycznej, ogrodzenie działki, itd.)? ", wskazał Pan, że nie ponosi nakładów inwestycyjnych.

12) Na pytanie: "Czy oprócz działań, które zamierza Pan podejmować w celu sprzedaży działek, tj. zamieszczenia ogłoszenia na portalach zajmujących się sprzedażą nieruchomości oraz zlecenia sprzedaży działek agencji nieruchomości, zamierza Pan podejmować inne działania celem sprzedaży poszczególnych działek? Jeżeli tak, prosimy je wymienić. ", wskazał Pan, że zawarł umowę pisemną dnia 7 grudnia 2019 r. z firmą... - na wyłączność, gdzie informacje o sprzedaży są zamieszczane na stronie firmy.

13) Na pytanie: "Czy w odniesieniu do poszczególnych działek jest/będzie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży z przyszłym nabywcą? (...)", wskazał Pan, że nie będzie zawarta.

14) Na pytanie: "Czy poszczególne działki, które zamierza Pan zbyć na dzień sprzedaży będą niezabudowane czy zabudowane? (...)", wskazał Pan, że poszczególne działki na dzień sprzedaży są niezabudowane.

15) Na pytanie: "Jeśli poszczególne działki na dzień sprzedaży będą zabudowane, należy wskazać:

- jakie obiekty/naniesienia znajdują się/będą znajdować się na poszczególnych działkach?

- w jaki sposób ww. obiekty/naniesienia były/są/będą wykorzystywane?",

wskazał Pan, że nie dotyczy.

16) Na pytanie: "W związku z informacją zawartą w opisie sprawy: "(...) Sprzedaż wspomnianych we wniosku działek miała zapewnić środki na leczenie żony Wnioskodawcy i polepszenie warunków bytowych. Możliwość sprzedaży działek została orzeczona sądowo dnia 14 listopada 2019 r. (...)", należy wskazać:

- jakie konkretnie postanowienia wydał Sąd w odniesieniu do sprzedaży tych działek?

- czy sprzedaż ww. działek, w związku z wydanym przez Sąd orzeczeniem nastąpi/będzie następować w ściśle określonych warunkach? Jeśli tak, należy je wymienić.

W tym miejscu wskazujemy, że nie jesteśmy uprawnieni do oceny załączonych do wniosku i jego uzupełnienia załączników. Wszelkie okoliczności sprawy powinny wynikać z treści wniosku i jego uzupełnienia.",

wskazał Pan "ksero postanowienia z dnia 14 listopada 2019 r.".

17) Na pytanie: "Czy dokonywał Pan kiedykolwiek sprzedaży działek? (...)",wskazał Pan, że jeszcze nie sprzedał Pan żadnej z wymienionych działek.

18) Na pytanie: "Czy pozostałe działki, o których mowa w opisie sprawy, zamierza Pan w przyszłości sprzedać?", wskazał Pan, że zamierza Pan wraz z żoną przekazać po połowie synowi... i córce..

W uzupełnieniu wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wskazano:

1) Nie jest Pan rolnikiem indywidualnym. Skończył Pan wraz z żoną... we... i są Państwo artystami.

2) Nie prowadził Pan działalności gospodarczej.

3) Działka nr 9 jest współwłasnością Pana i Pana żony.

4) W momencie nabycia 10 VII 1991 r. na działce nr 9 znajdował się stary dom z budynkami gospodarczymi i ogrodem.

5) Działki nr 7, 8, 9 i droga 10 stanowiły w całości jednolity obszar. Oboje są Państwo artystami (...). Nabyli Państwo działkę celem posiadania własnego domu i lokaty kapitału.

6) Działki nr 11 i 12 nabyte 21 stycznia 1992 r. (o pow. 1,40 ha) zostały zakupione od tej samej osoby co dom z ziemią i stanowią współwłasność Pan i Pana żony.

7) Na pytanie: "W jaki sposób korzystał Pan z działki nr 9 od momentu jej nabycia, kolejno poprzez podział działki nr 9 na osiem mniejszych działek, aż do momentu planowanego odpłatnego zbycia poszczególnych wyodrębnionych geodezyjnie działek?", wskazał Pan, że ziemia była odłogowana, zamieniona na łąkę

(V klasa - piaski).

8) Na pytanie: "Z czego wynikał fakt, że dokonał Pan podziału działki nr 9 na mniejsze działki zamiast dokonania sprzedaży całej działki nr 9, bez dokonywania jej podziału?", wskazał Pan, iż jako ziemia do działalności rolniczej przedstawia bardzo niską wartość. Jest nieatrakcyjna dla rolników. Dokonując podziału na działki pod zabudowę jednorodzinną stała się atrakcyjna (jest otoczona z obu stron lasami).

9) Na pytanie: "W jakim celu wystąpił Pan o wydanie warunków zabudowy dla poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału działki nr 9?",

10) "Kiedy (należy wskazać rok) dokonano podziału działki nr 9 na osiem działek?",

11) "Jaką powierzchnię ma każda wyodrębniona geodezyjnie z działki nr 9 działka gruntu (tj. osobno jaką powierzchnię ma działka nr 13, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 14)?",

12) "Jakie postanowienia w zakresie sprzedaży działek wydał Sąd w orzeczeniu z 14 listopada 2019 r., sygn. akt...?",

Wskazał Pan: "9) - 12) Kserokopia".

13) Jeszcze nie doszło do sprzedaży działek.

14) Przed sprzedażą nie ponosi Pan dodatkowych nakładów (brak kapitału). Poniósł Pan tylko opłatę na rzecz Gminy... opłatę adiacencką w wysokości 4 140 zł (cztery tysiące sto czterdzieści złotych).

15) W dniu dzisiejszym, jak i w dniu sprzedaży wyodrębnione działki z działki nr 9 są niezabudowane.

16) Działki nr 13 oraz 14 wyodrębnione geodezyjnie z działki 9 nie będą sprzedane. Działka nr 14 jest darowizną dla Pana córki..

17) Sprzedaż nie ma charakteru zorganizowanego ani ciągłego. Ma charakter losowy.

18) Nigdy nie dokonywał Pan sprzedaży nieruchomości (ziemia miała być Państwa zabezpieczeniem na starość i możliwość egzystencji dla obojga dzieci).

19) Nie posiada Pan żadnych innych nieruchomości poza wskazanymi we wniosku.

Pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku)

Zasadnicze Pana pytanie brzmi czy w obecnej sytuacji przy sprzedaży 6-ciu działek budowlanych będzie Pan podatnikiem od osób fizycznych czy jako przedsiębiorca od towarów i usług? Czy przy sprzedaży każdej z działek musi Pan doliczać podatek VAT?

Pana stanowisko w sprawie

Dokonując wyprzedaży majątku prywatnego - działek budowlanych niezabudowanych, Wnioskodawca nie będzie musiał odprowadzić podatku VAT. Podatek dochodowy po upływie 5 lat od sprzedaży (art. 10 ust. 1 pkt 8) nie jest naliczany. Wnioskodawca działki wyprzedaje w związku ze swoją sytuacją życiową i potrzebą sfinansowania ratowania życia i zdrowia.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie należy wskazać, iż niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy przyjąć, że zbycie nieruchomości gruntowej (działki) traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 195 ustawy - Kodeks cywilny:

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Jak stanowi art. 196 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W myśl art. 196 § 2 ustawy - Kodeks cywilny:

Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Stosownie do art. 46 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Stosownie do art. 31 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W świetle art. 35 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

W myśl art. 36 § 1 oraz § 2 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny. Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy o VAT:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej: "Dyrektywą 2006/112/WE":

"Podatnikiem" jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. "Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Jednocześnie w art. 12 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE wskazano, że:

Państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności dostawy terenu budowlanego.

W myśl art. 12 ust. 3 Dyrektywy 2006/112/WE:

Do celów ust. 1 lit. b "teren budowlany" oznacza każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie.

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE:

Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze.

Z przytoczonych regulacji prawa wspólnotowego wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która okazjonalnie dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że uznanie, iż dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Z okoliczności sprawy wynika, że zakupił Pan wraz z żoną 10 lipca 1991 r., na zasadach ustawowej wspólności małżeńskiej aktem notarialnym od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, działki nr: 7, 8, 9, 10, w skład których wchodzą rów, droga, pastwiska, grunty rolne i lasy, oraz dnia 21 stycznia 1992 r. działki nr 11, 12, w skład których wchodzą grunty rolne.

W dniu 28 stycznia 2016 r. uzyskał Pan decyzję o warunkach zabudowy dla działki nr 9 o pow. 1,6340 ha. Następnie podzielił Pan nieruchomość na osiem mniejszych działek nr 13, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 14. W obecnej chwili planuje Pan sukcesywną sprzedaż działek budowlanych o numerach 1, 2, 3, 4, 5 oraz działki 6, która będzie drogą dojazdową do tych nieruchomości. Każda z działek ma wydaną decyzję o warunkach zabudowy. W obecnej chwili działki są traktowane jako działki budowlane, nieuzbrojone, nieogrodzone. Działki nie były wynajmowane, dzierżawione ani nie stanowiły przedmiotu umowy o podobnym charakterze. W celu dokonania sprzedaży działek będzie Pan zamieszczał ogłoszenia na portalach, które zajmują się sprzedażą nieruchomości oraz zleci ich sprzedaż agencji nieruchomości..., która ma zostać opłacona z prowizji od sprzedaży.

Nie będzie Pan prowadził żadnych dodatkowych działań marketingowych. Zamierza Pan dokonywać sprzedaży działek okazyjnie i pojedynczo. Przewiduje Pan, że sprzedaż działek będących przedmiotem złożonego wniosku może trwać na przestrzeni lat. Ani Pan ani Pana żona nie prowadzicie działalności gospodarczej, oboje jesteście osobami fizycznymi. Zarówno Pan jak i Pana żona otrzymali prawa emerytalne. Sprzedaż wspomnianych we wniosku działek miała zapewnić środki na leczenie Pana żony i polepszenie warunków bytowych.

Nie będzie Pan ponosił nakładów inwestycyjnych w związku z przygotowaniem poszczególnych działek do sprzedaży. W odniesieniu do poszczególnych działek nie będzie zawarta przedwstępna umowa sprzedaży z przyszłym nabywcą.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że z całokształtu okoliczności sprawy nie wynika taka aktywność, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Zatem należy uznać, że planowana sprzedaż przez Pana niezabudowanych działek nr: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 będących we współwłasności małżeńskiej, nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Brak jest bowiem przesłanek świadczących o takiej Pana aktywności w przedmiocie zbycia opisanych działek, która jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Nie występuje bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że dostawa przez Pana przedmiotowych działek będących we współwłasności małżeńskiej wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Pan-jak wynika z całokształtu okoliczności sprawy - nie podejmował/nie będzie podejmować aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców.

Konsekwentnie, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że w związku z planowaną sprzedażą działek będących we współwłasności małżeńskiej, wystąpi Pan w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy.

Wobec powyższego, dokonując sprzedaży niezabudowanych działek będących we współwłasności małżeńskiej objętych wnioskiem, nie będzie Pan działać w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Zatem planowana sprzedaż ww. działek objętych wnioskiem, będących we współwłasności małżeńskiej, nie będzie podlegała przez Pana opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Tym samym skoro sprzedaż przez Pana działek objętych wnioskiem nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT na podstawie ww. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, to nie jest Pan zobowiązany do doliczenia podatku VAT przy sprzedaży każdej z ww. działek, o których mowa we wniosku.

Wobec powyższego, Pana stanowisko w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych dla Pana, a nie sytuacji podatkowej Pana żony.

Końcowo wskazujemy, że niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie podatku od towarów i usług. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl