0113-KDIPT1-2.4012.675.2020.1.KT - Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości po pierwszym zasiedleniu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.675.2020.1.KT Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości po pierwszym zasiedleniu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2020 r. (data wpływu 5 października 2020 r. - za pośrednictwem ePUAP, oraz 6 października 2020 r. - złożono osobiście), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działek nr 1 i 2, zabudowanej budynkiem biurowym,

* zwolnienia od podatku VAT sprzedaży 4/10 udziałów w działce nr 3, na której znajduje się droga utwardzona, asfaltowa

- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży działki nr 1 i 2, zabudowanej budynkiem biurowym oraz 4/10 udziałów w działce nr 3, na której znajduje się droga utwardzona, asfaltowa.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem prowadzonej przez Zainteresowanego działalności gospodarczej jest produkcja filmów, seriali i audycji telewizyjnych (PKD 59.11.Z), a także wynajem i zarządzanie nieruchomościami (PKD 68.20.Z).

W dniu... 2004 r. na mocy aktu notarialnego. Wnioskodawca nabył następujące nieruchomości gruntowe:

* działka 1 o powierzchni... ha, obręb nr..., położona w..., objęta KW nr...,

* działka 2 o powierzchni...ha, obręb nr...., położona w..., objęta KW nr...,

* 4/10 udziałów w działce 4 (droga) o powierzchni... ha, obręb nr..., położonej w..., KW nr...,

* 4/10 udziałów w działce 5 (droga) o powierzchni... ha, obręb nr..., położonej w..., KW nr....

W tym samym roku Wnioskodawca wprowadził ww. nieruchomości do firmowej ewidencji środków trwałych. Droga na działce 4 to droga utwardzona, asfaltowa, przy której częściowo położony jest chodnik. Na drogę na działce 4 w czerwcu 2008 r. zostały poniesione nakłady w kwocie 12.000 zł netto.

Decyzją Wojewody... (decyzja nr...) z dnia... r. nieruchomość, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 4 została podzielona na działki ewidencyjne nr 6 i działkę nr 3.

Działka ewidencyjna nr 6 została nabyta z mocy prawa z dniem 13 listopada 2013 r. na rzecz samorządu Województwa... w związku z realizacją inwestycji drogowej. Działka nr 3 została przy współwłaścicielach (udział Zainteresowanego w działce 3 pozostał bez zmian i stanowi 4/10).

W dniu... 2005 r. Zainteresowany wystąpił do Starostwa Powiatowego w... z wnioskiem o pozwolenie na budowę na działkach 1 i 2 budynku biurowego o powierzchni użytkowej... m2 (po inwentaryzacji pow. użytkowa budynku wyniosła 1.896,30 m2) składającego się z części A (składowe części A to: parter, I i II piętro) i części B (składowe części B to: parter, I piętro).

Budowa ww. budynku biurowego przebiegała etapami. Po każdym zakończonym etapie budowy Wnioskodawca występował z wnioskiem do. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dalej: "PPINB") o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kolejnych części tego budynku. W związku z powyższym Wnioskodawca uzyskał następujące pozwolenia na użytkowanie ww. budynku biurowego w poniższych terminach:

* w dniu... 2006 r. - pozwolenie na częściowe użytkowanie ww. budynku biurowego obejmujące parter i I piętro części "A" całego budynku - o pow. użytkowej... m2 (decyzja. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr...);

* w dniu... 2006 r. - pozwolenie na użytkowanie ww. budynku biurowego obejmujące II piętro części "A" całego budynku - o pow. użytkowej... m2 (decyzja. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr...);

* w dniu... 2007 r. - pozwolenie na użytkowanie reszty budynku biurowego obejmujące parter i I piętro części "B" całego budynku przeznaczone na magazyn rekwizytów i dekoracje używane do produkcji filmów telewizyjnych o łącznej pow. użytkowej... m2 (decyzja. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr...).

Ponadto w okresie... 2007-...2010 Wnioskodawca ponosił nakłady na adaptację pomieszczeń znajdujących się na I piętrze części "B" budynku na cele biurowe. Adaptacja spowodowała częściową zmianę wykorzystywania pomieszczeń z magazynowych na biurowe, ale jej koszt nie przekroczył 30% wartości początkowej budynku. Po 2010 r. również nie poniesiono wydatków na ulepszenie ww. budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej.

Od wydatków poniesionych na budowę budynku biurowego oraz na adaptację części "B" ww. budynku przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwota wydatków poniesionych do momentu oddania budynku do używania na podstawie pozwolenia na użytkowanie wyniosła... zł, zaś kwota nakładów poniesionych na adaptację pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku "B" wyniosła... zł. Zainteresowany zaznacza raz jeszcze, że te wydatki poniesione były przed końcem marca roku 2010.

Wybudowany budynek biurowy jest od początku wykorzystywany na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jak również od...2006 r. różne części budynku były przedmiotem najmu innym podmiotom będącym czynnymi podatnikami VAT. Należy zaznaczyć, że sumie ponad 90% powierzchni budynku było wynajętej w latach 2008 do chwili obecnej.

W związku z użytkowaniem budynku Zainteresowany ponosi koszty bieżących napraw i remontów w kwocie około 15.000 zł rocznie.

W... 2018 r. poniósł Zainteresowany dodatkowo nakłady na przebudowę i modernizację systemu alarmowego w budynku w kwocie... zł, co oczywiście nie podniosło wartości budynku w istotny sposób.

Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną, którą tworzą działki 1 i 2 i przedmiotowy budynek, jak również 4/10 udziałów w działce 3 (droga utwardzona, asfaltowa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy sprzedaż (dostawa) nieruchomości zabudowanej, którą tworzą działki 1 i 2 i znajdujący się na nich budynek biurowy, będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

2. Czy sprzedaż (dostawa) udziałów w działce 3 (droga utwardzona, asfaltowa) będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Sprzedaż (dostawa) nieruchomości zabudowanej, którą tworzą działki 1 i 2 i znajdujący się na nich budynek biurowy, będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ad. 2)

Sprzedaż udziałów w działce 3 (droga utwardzona, asfaltowa) będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Wnioskodawcy

Ad. 1)

Z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT wynika, iż w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Brzmienie tego przepisu powoduje, że z punktu widzenia VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości zabudowanych nie dochodzi do podlegających odrębnemu opodatkowaniu dostaw gruntów, lecz grunty podlegają opodatkowaniu w ramach dostaw budynków lub budowli.

Dostawy budynków i budowli są, co do zasady, opodatkowane podatkiem VAT według stawki 8% lub 23%. Istnieją jednak zwolnienia od podatku obejmujące, między innymi, dostawy budowli. Zwolnienia te określają przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy o VAT. Pierwsze z tych zwolnień obejmuje dostawy budynków, budowli lub ich części, jeżeli od ich pierwszego zasiedlenia (w rozumieniu VAT) upłynął okres co najmniej 2 lat (zob. art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT), przy czym - jak wynika z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - przez pierwsze zasiedlenie w rozumieniu VAT rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W świetle przytoczonych przepisów przedmiotowy budynek jest zasiedlony w rozumieniu VAT od... 2010 r., kiedy to Wnioskodawca rozpoczął użytkowanie budynku na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej po zakończeniu ponoszenia nakładów na adaptację pomieszczeń znajdujących się na I piętrze części "B" budynku.

Stan zasiedlenia trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, w związku z czym Wnioskodawca uważa, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. sprzedaż (dostawa) nieruchomości zabudowanej, którą tworzą działki 1 i 2 i znajdujący się na nich budynek biurowy, będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Ad. 2)

Drogi wzniesione z użyciem wyrobów budowlanych są budowlami (zob. art. 3 pkt 3 w zw. z art. 3 pkt 3a w zw. z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), a w konsekwencji z punktu widzenia VAT dostawy takich dróg są dostawami budowli (co potwierdzają w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe:

* przykładowo interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 sierpnia 2011 r. - sygn. IBPP1/443-697/11/AZb

czy * interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 15 marca 2016 r. - sygn. 1061-IPTPP3.4512.6.2016.3.BM).

Jednocześnie za towary w rozumieniu ustawy o VAT uznaje się, co do zasady, udziały we współwłasności, w szczególności udziały we współwłasności nieruchomości, oraz udziały w prawach wieczystego użytkowania (zob. komentarz do art. 2 ustawy o VAT). W konsekwencji zbywanie takich udziałów stanowi, co do zasady, dokonywanie dostaw towarów (zob. przykładowo wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 maja 2018 r., sygn. III SA/Gl 982/17).

Zainteresowany uważa w związku z tym, że konsekwencją sprzedaży 4/10 udziałów w działce 3 (droga utwardzona, asfaltowa) będzie dokonanie przez Wnioskodawcę dostawy budowli, która jest zasiedlona w rozumieniu VAT od... 2008 r., kiedy to rozpoczął jej użytkowanie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej po zakończeniu ponoszenia nakładów ulepszeniowych.

Stan zasiedlenia trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, w związku z czym Wnioskodawca uważa, że na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. sprzedaż (dostawa) udziałów w działce 3 (droga utwardzona, asfaltowa) będzie zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarem jest udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE", państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1.

określone udziały w nieruchomości,

2.

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3.

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego). W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego).

Podkreślić należy, zgodnie z art. 198 Kodeksu cywilnego, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Zatem nieruchomość zarówno gruntowa, zabudowana, jak również zbycie udziału w nieruchomości dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Tym samym, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, zbycie nieruchomości oraz udziału w nieruchomości stanowi dostawę towarów.

Kwestię wysokości opodatkowania reguluje art. 41 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym - stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku lub zwolnień od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

1.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

2.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem, dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Stosownie do art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

a.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

b.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Ustęp 11 powyższego artykułu stanowi, że oświadczenie, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, musi również zawierać:

1.

imiona i nazwiska lub nazwę, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej dokonującego dostawy oraz nabywcy;

2.

planowaną datę zawarcia umowy dostawy budynku, budowli lub ich części;

3.

adres budynku, budowli lub ich części.

Tak więc ustawodawca daje podatnikom, dokonującym dostawy budynków, budowli lub ich części spełniających przesłanki do korzystania ze zwolnienia od podatku wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy po spełnieniu określonych warunków - możliwość rezygnacji ze zwolnienia i opodatkowania transakcji na zasadach ogólnych. Przy czym podkreślić należy, że niniejsze prawo zostało zawężone tylko do rezygnacji ze zwolnienia wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Przy czym, jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy dla dostawy działek zabudowanych, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jak wskazano wyżej, aby zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

a.

towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

b.

przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z kilku podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle, rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Pojęcia budynków i budowli nie zostały zdefiniowane w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. Dlatego też należy skorzystać z definicji zawartych w innych przepisach prawa, tj. w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.).

W myśl art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

1.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

2.

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

3.

obiekt małej architektury.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W świetle art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, przez budowlę należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Natomiast art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane stanowi, że przez obiekt liniowy należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca w dniu 6 sierpnia 2004 r. nabył następujące nieruchomości gruntowe:

* działka 1 o powierzchni... ha, obręb nr..., położona w..., objęta KW nr...,

* działka 2 o powierzchni... ha, obręb nr..., położona w..., objęta KW nr...,

* 4/10 udziałów w działce 4 (droga) o powierzchni... ha, obręb nr..., położonej w..., KW nr...,

* 4/10 udziałów w działce 5 (droga) o powierzchni... ha, obręb nr..., położonej w..., KW nr....

Wnioskodawca wprowadził ww. nieruchomości do firmowej ewidencji środków trwałych. Droga na działce 4 to droga utwardzona, asfaltowa, przy której częściowo położony jest chodnik. Decyzją Wojewody... nieruchomość, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 4 została podzielona na działki ewidencyjne nr 6 i działkę nr 3. Działka ewidencyjna nr 6 została nabyta z mocy prawa na rzecz samorządu Województwa... w związku z realizacją inwestycji drogowej. Działka nr 3 została przy współwłaścicielach (udział Wnioskodawcy w działce 3 pozostał bez zmian i stanowi 4/10).

W dniu 19 maja 2005 r. Zainteresowany wystąpił do Starostwa Powiatowego w... z wnioskiem o pozwolenie na budowę na działkach 1 i 2 budynku biurowego. Budowa ww. budynku biurowego przebiegała etapami. Po każdym zakończonym etapie budowy Wnioskodawca występował z wnioskiem do. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kolejnych części tego budynku. W związku z powyższym Wnioskodawca uzyskał następujące pozwolenia na użytkowanie ww. budynku biurowego w poniższych terminach:

* w dniu 7 września 2006 r. - pozwolenie na częściowe użytkowanie ww. budynku biurowego obejmujące parter i I piętro części "A" całego budynku;

* w dniu 25 października 2006 r. - pozwolenie na użytkowanie ww. budynku biurowego obejmujące II piętro części "A" całego budynku;

* w dniu 2 sierpnia 2007 r. - pozwolenie na użytkowanie reszty budynku biurowego obejmujące parter i I piętro części "B" całego budynku przeznaczone na magazyn rekwizytów i dekoracje używane do produkcji filmów telewizyjnych.

Ponadto w okresie...2007-...2010 Wnioskodawca ponosił nakłady na adaptację pomieszczeń znajdujących się na I piętrze części "B" budynku na cele biurowe. Adaptacja spowodowała częściową zmianę wykorzystywania pomieszczeń z magazynowych na biurowe, ale jej koszt nie przekroczył 30% wartości początkowej budynku. Po 2010 r. również nie poniesiono wydatków na ulepszenie ww. budynku, które przekraczałyby 30% wartości początkowej. Od wydatków poniesionych na budowę budynku biurowego oraz na adaptację części "B" ww. budynku przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Ww. wydatki poniesione były przed końcem... roku 2010. Wybudowany budynek biurowy jest od początku wykorzystywany na cele prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, jak również od 11.2006 r. różne części budynku były przedmiotem najmu innym podmiotom będącym czynnymi podatnikami VAT. W... 2018 r. Zainteresowany poniósł dodatkowo nakłady na przebudowę i modernizację systemu alarmowego w budynku w kwocie, co nie podniosło wartości budynku w istotny sposób. Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną, którą tworzą działki 1 i 2 i przedmiotowy budynek, jak również 4/10 udziałów w działce 3 (droga utwardzona, asfaltowa).

Odnosząc się zatem do kwestii, objętej zakresem pytań, tj. sprzedaży działek nr 1 i nr 2, zabudowanych budynkiem biurowym oraz sprzedaży 4/10 udziału w działce nr 3, zabudowanej drogą utwardzoną, asfaltową, która - jak wynika z całokształtu okoliczności sprawy - jest budowlą, należy zauważyć, że doszło do pierwszego zasiedlenia (zajęcia, używania) ww. budynku i budowli oraz między pierwszym zajęciem (używaniem), a planowaną dostawą ww. budynku i budowli upłynie okres powyżej 2 lat.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż przedmiotowego budynku biurowego, a także sprzedaż budowli, tj. drogi utwardzonej, asfaltowej będą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, o ile strony transakcji nie zrezygnują ze zwolnienia i nie wybiorą opcji opodatkowania, zgodnie z art. 43 ust. 10 w związku z art. 43 ust. 11 ustawy, po spełnieniu określonych warunków.

Jednocześnie należy wskazać, że sprzedaż działek oznaczonych numerami 1 i 2, na których posadowiony jest budynek biurowy oraz sprzedaż 4/10 udziałów w działce nr 3, na której znajduje się droga utwardzona, asfaltowa - w myśl art. 29a ust. 8 ustawy - również będą korzystały ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, pod warunkiem, że strony nie wybiorą opcji opodatkowania.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 i nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach opisu sprawy przedstawionego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisu sprawy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy). W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl