0113-KDIPT1-2.4012.589.2022.3.JS, VAT od kompleksowej usługi logistycznej - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0113-KDIPT1-2.4012.589.2022.3.JS - VAT od kompleksowej usługi logistycznej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 stycznia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.589.2022.3.JS VAT od kompleksowej usługi logistycznej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko nieprawidłowe

Szanowni Państwo

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

22 sierpnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 16 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy prawidłowości wystawienia faktury w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi logistycznej. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismami z 9 listopada 2022 r. (wpływ 14 listopada 2022 r.) oraz 20 grudnia 2022 r. (wpływ 23 grudnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (z uwzględnieniem uzupełnień wniosku)

Spółka sp. z o.o. z/s w... (Wnioskodawca) jest podmiotem krajowym, funkcjonującym w ramach struktury i współpracy między podmiotami powiązanymi, i osobowo i kapitałowo. Jest to Spółka z kilkunastoletnią historią działalności. Od jakiegoś czasu, z uwagi na zmianę sposobu zarządzania i zmianę pokoleniową, Spółka ta pełni funkcję podmiotu wspomagającego inne podmioty w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Spółka ta dysponuje bowiem: flotą samochodową, bazą pracowników specjalistów np. handlu międzynarodowego. Spółka rozważa świadczenie usług w szerszym zakresie, w tym w zakresie organizacji i zarządzania bazą noclegową, realizacją kontraktów z kontrahentami osób trzecich. Spółka (Wnioskodawca) legitymuje się ugruntowaną pozycją, w zakresie wiarygodnego partnera handlowego, w kraju i za granicą.

Wnioskodawca rozważa zawarcie z podmiotem z nim powiązanym, Spółką X, Sp. z o.o. (dalej też zwana jako Zleceniodawca), który jest podmiotem zajmującym się wyspecjalizowanymi montażami produktów stalowych, w kraju i za granicą, oraz spawaniem dużych zbiorników, umowy o świadczenie usług zarządzania (ogólnie umowa będzie nazwana jako umowa o wykonanie kompleksowej usługi logistycznej).

W ramach tej umowy, Wnioskodawca (Spółka) byłby zobowiązany za wynagrodzeniem do wykonywania wielu usług, w ramach usługi kompleksowej, ogólnie nazwanych jako usługa logistyczna, do których będą należały poniżej wymienione wykonywane stale, z rozliczeniem w okresach comiesięcznych:

a)

obsługa administracyjno-biurowa realizacji kontraktów zleconych do obsługi przez Zleceniodawcę, w tym wykonywanie drukowania i zapewnienia Zleceniodawcy lub jego pracownikom dokumentów, druków, tekstów oświadczeń, protokołów, potwierdzenia rezerwacji itp., niezbędnych dla wykonania obowiązków kontraktowych, lub zgodnych z przepisami kraju, w którym realizowany jest kontrakt handlowy,

b)

organizowanie i zarządzanie bazą noclegową mającą zapewnić zapewnienie noclegów dla pracowników Zleceniodawcy, w kraju i za granicą,

c)

przygotowanie dokumentacji handlowej, związanej z kontrahentami Zleceniodawcy, przekazywanych do obsługi przez Zleceniodawcę,

d)

opracowanie i zarządzanie bazą pracowników wyznaczonych do realizacji kontraktów, w tym przygotowywanie dokumentów potwierdzenia w ubezpieczeniu, pod ZUS w Polsce, dokumenty pracownicze - aneksy,

e)

realizacji czynności związanych z kontaktem z klientami zagranicznymi, w tym zapewnienie tłumaczeń dokumentów, czy wykonywania bezpośrednich kontaktów negocjacyjnych,

f)

realizacji tłumaczeń dokumentów handlowych, księgowych, związanych ze sprawami pracowniczymi, urzędowymi i in., w tym zlecanie, przygotowywanie tłumaczeń przez jednostki zewnętrzne, jak i w ramach swoich zasobów kadrowych,

g)

pozyskiwanie i poszukiwanie ofert współpracy dla Zleceniodawcy, zgodnie z profilem jego działalności gospodarczej, oraz obszarem działalności,

h)

inne czynności zlecane przez Zleceniodawcę.

Wykonywanie tych usług, w tym opłacenie noclegów będzie się odbywać w ten sposób, że koszty rezerwacji i opłacenia wszelkich opłat noclegowych będzie dokonywać, z własnych środków Wnioskodawca. Tak aby realizacja zakwaterowania pracowników Usługodawcy, w różnych miejscach głównie UE, odbywała się płynnie. Często zakup noclegów przez Wnioskodawcę będzie wykonywany od podmiotów mających siedzibę na terenie UE (poza RP - Francja, Niemcy).

Podobnie będzie się działo z pozostałymi kosztami, koniecznymi dla wykonywania umowy. Jeżeli będzie konieczne opłacenie np. czynności tłumaczeń przez tłumaczy przysięgłych certyfikowanych, zorganizowania kosztu remontu pojazdu należącego do floty, koszty przelotu pracowników obsługujących umowy handlowe na miejscu realizowania montażu, tj. za granicą to wszystkie płatności będą realizowane przez Wnioskodawcę. Później te koszty będą refakturowane na Zleceniodawcę.

Wnioskodawca, w związku z wykonywaniem umowy będzie wystawiał dwie faktury:

1) Jedna faktura VAT, będzie obejmowała refakturę zakupionych usług (zapłaconych noclegów, kosztów bieżących, tłumaczeń, powiększoną o marżę Wnioskodawcy wynoszącą kwotę "X%" wartości kosztów), będzie to stanowiło kwotę netto, suma tych pozycji będzie stanowiła podstawę opodatkowania (obrót) w kwocie netto.

2) Druga faktura wystawiona przez Spółkę - Wnioskodawcę będzie zawierała stałe miesięczne wynagrodzenie za obsługę, zgodnie z umową stanowiąc kwotę netto "Y". Wnioskodawca zamierza na fakturze oznaczyć sprzedaż jako usługę kompleksową - za wykonanie usługi logistycznej (bez jednostkowego oznaczenia czynności wchodzących w skład czynności pomocniczych).

W uzupełnieniu wniosku z 9 listopada 2022 r. udzielono następujących odpowiedzi na zadane przez tutejszy Organ pytania:

1. Czy jesteście Państwo zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT?

Odp. Tak

2. Czy jesteście Państwo podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE?

Odp. Tak

3. Czy Zleceniodawca, o którym mowa we wniosku, jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE?

Odp. Tak

4. Czy Zleceniodawca jest podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.)?

Odp. Tak

5. Czy Zleceniodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej na terenie Polski? Jeżeli nie, to w jakim kraju Zleceniodawca posiada siedzibę działalności gospodarczej?

Odp. Tak

6. Czy ww. Zleceniodawca posiada poza siedzibą działalności gospodarczej stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności?

Odp. Nie

7. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na ww. pytanie nr 6, to należy wskazać:

a)

w jakim kraju Zleceniodawca posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?

b)

czy wykonujecie Państwo czynności dla ww. stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej?

Odp. Nie dotyczy

8. Czy z punktu widzenia Zleceniodawcy, będzie on zainteresowany nabyciem jednego (złożonego) świadczenia, czy też kilku poszczególnych odrębnych czynności?

Odp. Tak, jest on zainteresowany nabyciem jednego (złożonego świadczenia), a nie czynnościami odrębnymi, jakie wynikają z umowy. Dla niego jest istotny efekt przeniesienia całego obowiązku wykonania tych czynności na jeden podmiot.

9. Jakiego rodzaju świadczenia Zleceniodawca będzie oczekiwać od Państwa (co będzie intencją/celem nabycia Zleceniodawcy)?

Odp. Intencją Zleceniodawcy jest zapewnienie zorganizowania w całości "wysłania" pracowników do pracy w zleceniach (często za granicę), to jest zarządzenia grupami pracowników, wprowadzenia zmian do umów o pracę, zorganizowanie noclegów w miejscu wykonania robót, zapewnienia transportu pracownikom, zapewnienia wszystkich formalności od strony instytucji ubezpieczeń społecznych, prawidłowości zgłoszenia do ZUS/uzyskiwanie formularzy A1, kompletność dokumentów związanych z wykonaniem zlecenia (robót montażowych jakie wykonawca wykonuje w ramach swojej statutowej działalności).

10. Jaka czynność z punktu widzenia Zleceniodawcy będzie głównym celem świadczonych przez Państwa usług?

Odp. Wskazanie jednej głównej czynności (świadczenie o dominującym znaczeniu) nie jest tu możliwe (Zleceniodawca nie zakłada przejęcia do wykonania żadnego z obowiązków określonych w umowie), gdyż wszystkie, te w szczególności opisane w pkt 9 powyżej, łącznie tworzą efekt w postaci tego, że Wnioskodawca będzie odpowiedzialny za to, aby pracownik/pracownicy stawili się na miejsce wykonania zlecenia mając wszystkie niezbędne dokumenty, gotowi do przystąpienia do pracy, mający zapewnione noclegi.

11. Jakie z punktu widzenia Zleceniodawcy okoliczności będą przesądzać o tym, że dany element świadczenia ma charakter dominujący?

Odp. Z perspektywy Zleceniodawcy wskazanie, w nawiązaniu do tego pytania świadczenia dominującego w ramach tej umowy nastręcza trudności, albowiem nie da się zorganizować oddelegowania pracownika do pracy za granicą, bez zapewnienia mu dokumentów pracowniczych, przygotowania aneksów do umowy, zaświadczeń z ZUS, równocześnie następuje ustalenie miejsca noclegowego, opłacenia tych noclegów oraz wskazanie i zorganizowanie pracownikom środka transportu. Celowość zorganizowania noclegów dla pracowników odpada, jeżeli nie zostaną jednocześnie wykonane usługi pomocnicze.

12. Jakie z punktu widzenia Zleceniodawcy czynności będą stanowić usługi pomocnicze?

Odp. W nawiązaniu do odpowiedzi z pytania 11, wskazuje się, że do usług pomocniczych, ale nierozerwalnie związanych z zapewnieniem miejsca noclegowego, można by zaliczyć:

1)

zapewnienie dokumentów pracowniczych, przygotowania aneksów do umowy, zaświadczeń z ZUS,

2)

opłacenie tych noclegów oraz wskazanie i zorganizowanie pracownikom środka transportu,

3)

przygotowanie dokumentów związanych z kontraktem, z którym wiąże się wysłanie pracowników do pracy.

13. W jaki sposób elementy pomocnicze wchodzące w skład świadczenia będącego przedmiotem wniosku przyczynią się (będą służyć) do efektywniejszego/lepszego wykonania świadczenia głównego?

Odp. Warunek sine qua non, bez tych świadczeń pomocniczych odpada dla Zleceniodawcy celowość zawarcia takiej umowy.

14. Na terytorium jakiego kraju będziecie Państwo dokonywać zakwaterowania pracowników Zleceniodawcy?

Odp. Niemcy, Francja, Polska, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania.

15. Czy najem pojazdów, o którym mowa we wniosku, będzie trwał przez okres nieprzekraczający 30 dni?

Odp. Wnioskodawca wyjaśnił, że kwestia korzystania z pojazdów nie będzie związana z tą umową o jakiej mowa we wniosku, tylko uregulowana odrębną Umową (umową najmu długoterminowego). Wnioskodawca w tym zakresie modyfikuje opis stanu przyszłego, w stosunku do uprzedniego wskazanego we wniosku.

16. Na terytorium jakiego kraju (Polski, innego niż Polska terytorium UE, kraju trzeciego) pojazd będzie oddawany do dyspozycji Zleceniodawcy?

Odp. Wyjaśnienie kwestii pojazdów, dotyczy odpowiedź z pkt 15-tego.

17. Na kogo będą wystawiane faktury dokumentujące nabycie przez Państwa usług, o których mowa we wniosku?

Odp. Faktury będą wystawiane na Zleceniobiorcę/Wnioskodawcę.

18. Czy wydatki (koszty), o których mowa we wniosku będziecie Państwo ponosili w imieniu własnym ale na rzecz osoby trzeciej (Zleceniodawcy)?

Odp. Częściowo zakłada się, że wydatki za usługi zewnętrzne, realizowane w ramach umowy, ale na rzecz Zleceniodawcy będą ponoszone wprost przez Zleceniodawcę. To jest zamówienia na daną usługę (w ramach umowy) będzie dokonywał Wnioskodawca jako Zleceniobiorca, ale będzie polecał wystawienie faktury przez podmiot trzeci wprost w ciężar Zleceniodawcy. Te koszty (zapłacone przez Zleceniodawcę) nie będą później wliczane do podstawy opodatkowania.

Nadto Wnioskodawca wskazał, że:

1. Spółka - Wnioskodawca zamierza opierać rozliczenia w oparciu o refakturę, czyli przyjmie tą fikcję prawną, że Spółka/Wnioskodawca będzie te usługi świadczyć/odprzedawać na rzecz Zleceniodawcy. Wnioskodawca nie zamierza więc dokonywać ewidencjonowania tych wydatków, w tej przejściowej ewidencji VAT. Skoro Spółka z o.o. te noclegi czy inne usługi kupuje we własnym imieniu, oraz w ciężar swoich wydatków, ale na rzecz Zleceniodawcy. Wnioskodawca więc nie będzie ujmował tych kosztów w przejściowej ewidencji, a co jest znamienne dla korzystania z instytucji refundacji wydatków. Spółka - Wnioskodawca nie będzie opierać rozliczeń wynagrodzenia, na konstrukcji refundacji, więc tych wydatków, w przejściowej ewidencji VAT nie będzie ujmować.

2. Na pytanie tut. Organu o treści: "Czy będziecie Państwo posiadać dowody dokumentujące poniesienie wydatków w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy (np. faktury lub inne dokumenty) oraz dowody potwierdzające fakt uregulowania przez Państwa należności dotyczących poniesionych wydatków?" Wnioskodawca wskazał, że: "NIE", gdyż jeżeli będzie dochodziło do wykonywania usługi kompleksowej, wszelkie faktury potwierdzające fakt ponoszenia wydatków, związanych z wykonywaniem tej umowy kompleksowej przez Zleceniobiorcę/czyli Spółkę - Wnioskodawcę będą wystawiane w imieniu i na rachunek Spółki z o.o. - Spółki realizującej umowę.

3. Koszty związane z wykonywaniem przez sp. z o.o. - Wnioskodawcę jako Zleceniobiorcę, zlecenia będą dotyczyć wyłącznie ponoszonych przez Spółkę z o.o. - Wnioskodawcę i związanych z tą umową wydatków, a które będą kolejno refakturowane na Zleceniodawcę, i nie będzie takiej sytuacji, że w jakimś ograniczonym zakresie Wnioskodawca będzie płacić inne koszty w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Wnioskodawca, jak wspomniano w odpowiedzi na pytanie nr 1 - nie będzie dokonywał refundacji wydatków, ale przyjmie konstrukcję refakturowania/odprzedaży tych usług.

Pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 20 grudnia 2022 r.)

1. Czy Wnioskodawca (Zleceniobiorca) prawidłowo określi na wystawionej przez siebie fakturze, podstawę opodatkowania (kwotę netto) jako kwotę stanowiącą sumę wszystkich poniesionych, w danym miesiącu kalendarzowym, w związku z umową kosztów związanych z wykonaniem zlecenia, oraz ustaloną w drodze umowy marżą w kwocie X% w sumie ww. kosztów, co jest związane z wykonywaniem usługi kompleksowej?

2. Czy Wnioskodawca (Zleceniobiorca) na fakturze, dokumentującej naliczenie Zleceniodawcy wynagrodzenia, w kwocie ryczałtowej, w związku z wykonaniem umowy logistycznej może oznaczyć jako przedmiot usług, usługę logistyczną, bez jednostkowego wymienienia na fakturze poszczególnych usług, jakie wchodzą w zakres świadczenia usług, w związku z przyjęciem, że między stronami zachodzi wykonanie usługi kompleksowej gdzie nie można ustalić przewagi i dominacji jednego ze świadczeń wykonywanych na rzecz Zleceniodawcy?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z 20 grudnia 2022 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy, na potrzeby określenia świadczenia kompleksowego można posiłkować się przepisami dotyczącymi określenia podstawy opodatkowania w podatku VAT.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej.

Powyższy przepis można interpretować w ten sposób, iż do ustalania podstawy opodatkowania należy brać całość świadczenia należnego od kontrahenta lub osoby trzeciej za wykonaną czynność, a zatem obejmującego nie tylko świadczenie główne, ale również świadczenia pomocnicze.

Z kolei zgodnie z art. 78 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy: podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT, koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy. Dlatego Spółka uważa, że może do podstawy opodatkowania jako obrotu wliczyć inne koszty związanych ze świadczeniem usług lub dostawą towarów - koszty nie powinny być przez podatnika rozliczane odrębnie, lecz powinny być elementem podstawy opodatkowania transakcji głównej. Co do kwestii oznaczenia na fakturze usługi logistycznej w ujęciu kompleksowym Spółka uważa, że wobec tego, opodatkowaniu będzie podlegało wyłącznie wynagrodzenie ryczałtowe, za sprzedaż jednej usługi - usługi logistycznej.

Wnioskodawca uważa, że wykonywanie tych usług w ramach umowy tzw. logistycznej (działalności wspomagającej działalność gospodarczą) będzie stanowiło usługę kompleksową. Wobec czego na fakturze strony nie będą wyodrębniać poszczególnych usług składających się na usługę kompleksową.

Wnioskodawca uważa, że w planowanym stanie faktycznym będzie dochodziło do realizacji z jego strony tzw. usługi kompleksowej, usługi zbiorczej nazwanej jako usługa logistyczna.

Wszystkie wykonywane usługi tworzą nierozerwalną całość. Kompleksowość działań Wnioskodawcy jest determinowana tym, gdzie kontrakt będzie realizowany, gdyż w ślad za tym idzie komplet działań Wnioskodawcy. Począwszy od pozyskania i zabezpieczenia bazy noclegowej, po całość dokumentacji kontraktowej i dokumentów pracowniczych.

Usługi kompleksowe, nazwane przez Wnioskodawcę jako Usługa logistyczna, zdaniem Wnioskodawcy należy traktować jako całość, bez wyodrębniania poszczególnych czynności (nawet jeśli są opodatkowane różnymi stawkami VAT, co ma miejsce w przypadku np. opodatkowania usług stricte związanych z noclegami w hotelach). Wnioskodawca uważa, że podstawę opodatkowania podatkiem VAT będzie stanowić suma: (kosztów poniesionych w celu wykonania umowy, w tym kosztów zapłaconych za granicą, kosztów noclegów, kosztów zaświadczeń, administracyjnych, tłumaczeń itp.) oraz do tej kwoty zostanie doliczona marża Wnioskodawcy, stanowiąca%X z kwoty wszystkich kosztów. W sytuacji w jakiej znajdą się strony umowy w tym Wnioskodawca, strony przyjmą pewną fikcję prawną, że Wnioskodawca będzie funkcjonował jako podmiot pośredniczący, więc traktowany tak jakby nabył usługę i następnie samodzielnie ją wykonał, choć rzeczywistym beneficjentem wszystkich usług będzie podmiot, na którego rzecz będzie refakturowany koszt wykonania usługi zbiorczej, czyli Zleceniodawca.

Jeżeli chodzi zaś o drugą fakturę, dotyczącą (wynagrodzenia ryczałtowego), Wnioskodawca uważa, że może naliczać wynagrodzenie ryczałtowe za sprzedaż jednej usługi (usługi kompleksowej). Mimo, że wśród tych usług jest też zakup na potrzeby Usługodawcy/Zleceniodawcy noclegów dla pracowników. Jednak ta usługa jest powiązana z wieloma jeszcze innymi usługami, bez których sprzedaż tych noclegów by nie nastąpiła. Wnioskodawca również uważa, że jest podmiotem pośrednio kupującym te noclegi/inne usługi, gdyż sam nie świadczy usług noclegowych ani zakwaterowania. Wnioskodawca jest zdania, że z treści art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT można wysnuć narzuconą przez ten przepis w tym brzmieniu, co do fikcji prawnej, że podatnik dokonujący refaktury nie tylko wystawił dokument w postaci faktury VAT, lecz sam też tą usługę wyświadczył. Więc skoro dojdzie do przeniesienia tego kosztu na inny podmiot (Zleceniodawcę) przyjmie się tą fikcję prawną, że Wnioskodawca sam tą usługę wyświadczył.

Z drugiej strony bez wykonania pozostałych usług, pozostających w nierozerwalnym związku z zakupem noclegów, ów zakup noclegów nie zostałby dokonany, dlatego całość usługi zbiorczej, w przypadku faktury dokumentującej dokonanie refaktury kosztów na Usługodawcę będzie wyceniana jako suma kosztów poniesionych oraz umowna marża i będzie to stanowiło dla Wnioskodawcy podstawę opodatkowania.

Druga faktura - naliczenie wynagrodzenia ryczałtowego, jako podstawa opodatkowania sprzedaży tylko jednej usługi. Jeżeli chodzi o naliczenie i określenie dla Usługodawcy wynagrodzenia do zapłaty, z tytułu wykonania usług w ujęciu miesięcznym. Ze względu na wielorodzajowość usług składających się na usługę zbiorczą, Wnioskodawca uważa, że z jego strony dojdzie do odprzedaży usługi mającej charakter kompleksowy. Na fakturze więc nie dojdzie do uszczegółowienia i wskazanie odrębnie poszczególnych usług.

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że:

Czynność wystawienia faktury VAT będzie miała w jej przypadku charakter techniczny. Strony nie będą wskazywać pojedynczych składowych, wykonanej usługi, tylko zbiorczo wskazać nazwę usługi zgodnie z umową. Wnioskodawca zapoznał się np. ze stanowiskiem sądów administracyjnych w przedmiotowej kwestii:

Jeżeli strony chcą wykazać na fakturze VAT wartość poszczególnych świadczeń, tj. świadczenia głównego oraz świadczeń dodatkowych, ale związanych ze świadczeniem głównym to wówczas nie chodzi o zmianę podstawy opodatkowania, lecz tylko o czynność materialno-techniczną, czystą informacją o kosztach tych dwóch świadczeń, które razem stanowią świadczenie zbiorcze. Podobny pogląd wyrażał w wyroku WSA w Bydgoszczy z 19 listopada 2014 r., sygn. I SA/Bd 969/14.

Nadto Wnioskodawca wskazał, że zamierza oprzeć przyszłą współpracę z Zleceniodawcami, w oparciu o instytucję refaktury (Art. 8 ust. 2a ustawy o VAT). A w przypadku refaktury mowa jest bowiem o odprzedaży usługi opartej na fikcji prawnej sprowadzającej się do przyjęcia, że pośrednik (tu Wnioskodawca) świadczy usługę na rzecz odbiorcy końcowego - czyli na rzecz Zleceniodawcy, która to usługa świadczona jest przez podmiot trzeci na rzecz pośrednika (w tym przypadku na Wnioskodawcę). Spółka - Wnioskodawca będzie więc tu działała w swoim imieniu ale na rzecz os. trzeciej - Zleceniodawcę. Konstrukcja prawna refaktury jest uwidoczniona w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast z art. 8 ust. 1 ustawy wynika, że:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tak szeroko sformułowanej definicji wynika, że przez świadczenie usług należy przede wszystkim rozumieć określone zachowanie podatnika na rzecz odrębnego podmiotu, które zasadniczo wynika z dwustronnego stosunku zobowiązaniowego, zakładającego istnienie podmiotu będącego odbiorcą (nabywcą usługi), jak również podmiotu świadczącego usługę.

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne, musi istnieć stosunek prawny pomiędzy świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy świadczoną usługą i przekazanym za nią wynagrodzeniem. Oznacza to, że z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usługi w rozumieniu art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle art. 29a ust. 1 ustawy:

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy:

Podstawa opodatkowania obejmuje:

1)

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2)

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Stosownie do art. 29a ust. 7 ustawy:

Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1)

stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2)

udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3)

otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z przepisu tego wynika, że podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług stanowi wynagrodzenie, które dostawca lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów albo świadczenia usług. Wynagrodzenie to oznacza wartość rzeczywiście otrzymaną (lub która ma być otrzymana) w konkretnym przypadku. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania.

Stosownie do brzmienia art. 79 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), podstawa opodatkowania nie obejmuje następujących elementów:

a)

obniżek cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

b)

opustów i obniżek cen udzielonych nabywcy lub usługobiorcy i uwzględnionych w momencie transakcji;

c)

kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

Z przytoczonej wyżej regulacji art. 79 pkt c Dyrektywy Rady wynika, iż wyłączeniu z podstawy opodatkowania podlegają kwoty otrzymane przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rachunek nabywcy lub usługobiorcy. Należy jednak zaznaczyć, iż otrzymany przez podatnika zwrot wydatków poniesionych na rzecz zleceniodawcy nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem VAT wówczas, gdy podatnik dysponuje dowodami dokumentującymi rzeczywiste kwoty poniesionych kosztów oraz ww. dowody zostały wystawione na nabywcę (usługobiorcę), w którego imieniu i na rzecz którego poniesione zostały te wydatki.

Podstawowym warunkiem zastosowania wyłączenia określonego w art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy jest działanie podatnika w imieniu i na rachunek nabywcy lub usługobiorcy. Jeśli podatnik działa we własnym imieniu, lecz na rachunek klienta, to ww. przepis nie znajdzie zastosowania. W takiej sytuacji, gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, wówczas przyjmuje się, że podatnik ten sam nabył i wyświadczył te usługi.

Jak stanowi art. 106b ust. 1 ustawy:

Podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1)

sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;

2)

wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, chyba że podatnik korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a;

3)

wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;

4)

otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy:

a)

wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

b)

czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4,

c)

dostaw towarów, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1b.

W myśl art. 106e ust. 1 pkt 1-5 ustawy:

Faktura powinna zawierać:

1)

datę wystawienia;

2)

kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3)

imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4)

numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a;

5)

numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit.b.

Z zawartego we wniosku opisu sprawy wynika, że jesteście Państwo podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT i podatnik VAT UE. Pełnicie Państwo funkcję podmiotu wspomagającego inne podmioty w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej. Dysponujecie Państwo flotą samochodową, bazą pracowników specjalistów np. handlu międzynarodowego. Rozważacie Państwo zawarcie ze Zleceniodawcą (podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE z siedzibą działalności gospodarczej na terenie Polski), który jest podmiotem zajmującym się wyspecjalizowanymi montażami produktów stalowych, w kraju i za granicą, oraz spawaniem dużych zbiorników, umowy o świadczenie usług zarządzania (ogólnie nazwanej jako umowa o wykonanie kompleksowej usługi logistycznej). W ramach tej umowy bylibyście Państwo zobowiązani za wynagrodzeniem do wykonywania wielu usług, w ramach usługi kompleksowej, ogólnie nazwanych jako usługa logistyczna, do których będą należały m.in. poniżej wymienione wykonywane stale, z rozliczeniem w okresach comiesięcznych:

a)

obsługa administracyjno-biurowa realizacji kontraktów zleconych do obsługi przez Zleceniodawcę, w tym wykonywanie drukowania i zapewnienia Zleceniodawcy lub jego pracownikom dokumentów, druków, tekstów oświadczeń, protokołów, potwierdzenia rezerwacji itp., niezbędnych dla wykonania obowiązków kontraktowych, lub zgodnych z przepisami kraju, w którym realizowany jest kontrakt handlowy,

b)

organizowanie i zarządzanie bazą noclegową mającą zapewnić zapewnienie noclegów dla pracowników Zleceniodawcy, w kraju i za granicą,

c)

przygotowanie dokumentacji handlowej, związanej z kontrahentami Zleceniodawcy, przekazywanych do obsługi przez Zleceniodawcę,

d)

opracowanie i zarządzanie bazą pracowników wyznaczonych do realizacji kontraktów, w tym przygotowywanie dokumentów potwierdzenia w ubezpieczeniu, pod ZUS w Polsce, dokumenty pracownicze - aneksy,

e)

realizacji czynności związanych z kontaktem z klientami zagranicznymi, w tym zapewnienie tłumaczeń dokumentów, czy wykonywania bezpośrednich kontaktów negocjacyjnych,

f)

realizacji tłumaczeń dokumentów handlowych, księgowych, związanych ze sprawami pracowniczymi, urzędowymi i in., w tym zlecanie, przygotowywanie tłumaczeń przez jednostki zewnętrzne, jak i w ramach swoich zasobów kadrowych,

g)

pozyskiwanie i poszukiwanie ofert współpracy dla Zleceniodawcy, zgodnie z profilem jego działalności gospodarczej, oraz obszarem działalności.

Wykonywanie tych usług, w tym opłacenie noclegów będzie się odbywać w ten sposób, że koszty rezerwacji i opłacenia wszelkich opłat noclegowych będziecie Państwo dokonywać z własnych środków. Podobnie będzie się działo z pozostałymi kosztami, koniecznymi dla wykonywania umowy. Jeżeli będzie konieczne opłacenie np. czynności tłumaczeń przez tłumaczy przysięgłych certyfikowanych, zorganizowania kosztu remontu pojazdu należącego do floty, koszty przelotu pracowników obsługujących umowy handlowe na miejscu realizowania montażu, tj. za granicą to wszystkie płatności będą realizowane przez Państwa. Później te koszty będą refakturowane na Zleceniodawcę. W związku z wykonywaniem umowy będziecie Państwo wystawiać dwie faktury:

1) Jedna faktura VAT, będzie obejmowała refakturę zakupionych usług (zapłaconych noclegów, kosztów bieżących, tłumaczeń, powiększoną o marżę Państwa wynoszącą kwotę "X%" wartości kosztów), będzie to stanowiło kwotę netto, suma tych pozycji będzie stanowiła podstawę opodatkowania (obrót) w kwocie netto.

2) Druga faktura wystawiona przez Państwa będzie zawierała stałe miesięczne wynagrodzenie za obsługę, zgodnie z umową stanowiąc kwotę netto "Y". Zamierzacie Państwo na fakturze oznaczyć sprzedaż jako usługę kompleksową - za wykonanie usługi logistycznej (bez jednostkowego oznaczenia czynności wchodzących w skład czynności pomocniczych).

Zleceniodawca jest zainteresowany nabyciem jednego (złożonego świadczenia), a nie czynnościami odrębnymi, jakie wynikają z umowy. Dla niego jest istotny efekt przeniesienia całego obowiązku wykonania tych czynności na jeden podmiot.

Faktury dokumentujące nabycie przez Państwa usług, o których mowa we wniosku, będą wystawiane na Państwa.

Częściowo zakładacie Państwo, że wydatki za usługi zewnętrzne, realizowane w ramach umowy, ale na rzecz Zleceniodawcy będą ponoszone wprost przez Zleceniodawcę. To jest zamówienia na daną usługę (w ramach umowy) będziecie dokonywać Państwo, ale będziecie polecać wystawienie faktury przez podmiot trzeci wprost w ciężar Zleceniodawcy. Te koszty (zapłacone przez Zleceniodawcę) nie będą później wliczane do podstawy opodatkowania.

Zamierzacie Państwo opierać rozliczenia w oparciu o refakturę, czyli będziecie Państwo te usługi świadczyć/odprzedawać na rzecz Zleceniodawcy. Nie zamierzacie więc Państwo dokonywać ewidencjonowania tych wydatków w przejściowej ewidencji VAT. Skoro noclegi czy inne usługi kupujecie Państwo we własnym imieniu oraz w ciężar swoich wydatków, ale na rzecz Zleceniodawcy.

Jeżeli będzie dochodziło do wykonywania usługi kompleksowej, wszelkie faktury potwierdzające fakt ponoszenia wydatków, związanych z wykonywaniem przez Państwa umowy kompleksowej będą wystawiane w imieniu i na rachunek Państwa.

Koszty związane z wykonywaniem przez Państwa zlecenia będą dotyczyć wyłącznie ponoszonych przez Państwa i związanych z tą umową wydatków, a które będą kolejno refakturowane na Zleceniodawcę, i nie będzie takiej sytuacji, że w jakimś ograniczonym zakresie będziecie Państwo płacić inne koszty w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Nie będziecie Państwo dokonywać refundacji wydatków, ale przyjmiecie konstrukcję refakturowania/odprzedaży tych usług.

Odnosząc się do Państwa wątpliwości w zakresie zadanych pytań należy zauważyć, że w celu dokonania prawidłowej kwalifikacji czynności objętych zakresem zadanych pytań pod kątem określenia skutków podatkowych, rozważenia wymaga kwestia tzw. świadczeń złożonych.

W celu określenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, należy zbadać, czy sprzedawca dostarcza kupującemu, jedno świadczenie czy też kilka odrębnych. W tym kontekście za świadczenia odrębne uznaje się świadczenia wykonywane przez jednego świadczącego na rzecz jednego nabywcy, które nawet jeżeli są w pewien sposób powiązane, mogą być traktowane rozłącznie, a traktowanie to nie wpłynie na charakter żadnego z nich ani też nie sprawi, że wartość świadczeń z punktu widzenia nabywcy będzie inna, niż gdyby świadczenia te były uznane za świadczenie złożone. Przy czym ocena, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną czynnością kompleksową, czy też z szeregiem jednostkowych czynności, winna odbywać się w oparciu o to, czy wykonywane świadczenia wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Przy kwalifikacji danych świadczeń, w kontekście uznania ich za czynności złożone, należy przede wszystkim patrzeć przez pryzmat fundamentalnej zasady, zgodnie z którą każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, a dopiero w sytuacji, gdy jedna czynność obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, wtedy przyjmuje się, że czynność ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych.

Świadczenie złożone (kompleksowe) ma miejsce wówczas, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy dzieli je na świadczenie podstawowe i świadczenia pomocnicze - tzn. takie, które umożliwiają skorzystanie ze świadczenia podstawowego (lub są niezbędne dla możliwości skorzystania ze świadczenia podstawowego). Jeżeli jednak świadczenia te można rozdzielić, tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy - wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa (lub więcej) niezależnie opodatkowane świadczenia.

W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze świadczeniem złożonym - świadczeniem dwóch lub więcej czynności, tak ściśle ze sobą powiązanych, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku VAT. Zdarzenie to należy traktować jako jednolite świadczenie, w którym kilka elementów należy uznać za konstytutywne do świadczenia głównego. Zatem należy ustalić charakter realizowanego świadczenia, a tym samym zidentyfikować dominujące składniki danego świadczenia.

Koncepcję opodatkowania świadczeń kompleksowych wypracował Trybunał Sprawiedliwości UE, w wydanych orzeczeniach na podstawie pierwotnie obowiązującej Szóstej Dyrektywy Rady (77/388/EWG) oraz obecnie obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W szczególności w wyroku w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd., Trybunał uznał, że każde świadczenie usług powinno być, co do zasady, traktowane jako świadczenie odrębne i niezależne. Jeżeli jednak dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej.

W wyroku TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie C-572/07 RLRE Tellmer Property sro przeciwko Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, Trybunał wskazał, że " (...) w pewnych okolicznościach formalnie odrębne świadczenia, które mogą być wykonywane oddzielnie, a zatem które mogą oddzielnie prowadzić do opodatkowania lub zwolnienia, należy uważać za jednolitą czynność, jeżeli nie są od siebie niezależne. Jest tak na przykład w sytuacji, gdy można stwierdzić, że jedno lub więcej świadczeń stanowi świadczenie główne, a inne świadczenie lub świadczenia stanowią jedno lub więcej świadczeń pomocniczych dzielących los podatkowy świadczenia głównego. W szczególności dane świadczenie należy uważać za świadczenie pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, gdy dla klientów nie stanowi ono celu samego w sobie, lecz środek do korzystania na jak najlepszych warunkach z głównej usługi usługodawcy" oraz " (...) jednolite świadczenie występuje w przypadku, gdy dwa lub więcej elementy albo dwie lub więcej czynności dokonane przez podatnika są ze sobą tak ściśle związane, że tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie gospodarcze, którego rozdzielenie miałoby charakter sztuczny".

W konsekwencji, w przypadku świadczeń o charakterze złożonym o sposobie opodatkowania, decyduje to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jednym świadczeniem kompleksowym czy też z szeregiem jednostkowych świadczeń. Świadczenie o charakterze złożonym podlega opodatkowaniu według jednolitych zasad właściwych dla świadczenia głównego.

Mając na uwadze charakter opisanych czynności dokonywanych przez Państwa w ramach umowy, którą planujecie zawrzeć ze Zleceniodawcą należy uznać, że czynności te są ze sobą ściśle powiązane i w aspekcie gospodarczym będą tworzyć jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Jak wskazali bowiem Państwo we wniosku Zleceniodawca jest zainteresowany nabyciem jednego (złożonego świadczenia), a nie czynnościami odrębnymi, jakie wynikają z umowy. Dla Zleceniodawcy jest istotny efekt przeniesienia całego obowiązku wykonania tych czynności na jeden podmiot. Zatem, w przypadku wykonywanych przez Państwa na rzecz Zleceniodawcy czynności w ramach umowy o świadczenie usługi logistycznej będziemy mieć do czynienia ze świadczeniem kompleksowym (złożonym) stanowiącym kompleksową usługę logistyczną.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej prawidłowości wystawienia przez Państwa faktury w związku ze świadczeniem kompleksowej usługi logistycznej należy zauważyć, że jak wskazuje przepis art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę z tytułu świadczenia usługi lub dostawy towarów. A zatem podstawa opodatkowania obejmuje całość świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Należy zauważyć, że podstawa opodatkowania dotyczy danego konkretnego przedmiotu opodatkowania, tj. np. dostawy towaru lub świadczenia usługi. Dla danej czynności ustalana jest jedna podstawa opodatkowania. W przypadku świadczenia kompleksowego - świadczenie to stanowi jedną usługę lub jedną dostawę towarów, dla której określona jest podstawa opodatkowania. Ma to zastosowanie także w sytuacji, gdy strony umowy zobowiązaniowej ustalą odrębne rozliczanie niektórych dodatkowych kosztów w postaci dostawy towarów lub świadczenia usług. Pomimo odrębnego rozliczania, koszty takie są składnikiem podstawy opodatkowania jednej czynności. Wyjątkiem jest sytuacja określona w art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy, kiedy ponoszone wydatki mają zostać zwrócone podatnikowi przez nabywcę towarów bądź usługobiorcę, i które to wydatki są ponoszone w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy. Wówczas, po spełnieniu przesłanek określonych w ww. przepisie, istnieje możliwość odrębnego rozliczenia takich kosztów bez wliczania ich do podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia danej usługi.

Z powyższego wynika, iż aby określone wydatki nie stanowiły podstawy opodatkowania usługi głównej, zgodnie z art. 29a ust. 7 pkt 3 ustawy winny być ponoszone w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy oraz księgowane na koncie przejściowym. Z okoliczności sprawy wynika, że będziecie Państwo ponosić koszty w imieniu własnym i na rzecz Zleceniodawcy oraz nie będziecie Państwo dokonywać ewidencjonowania tych wydatków w przejściowej ewidencji VAT. Tym samym w niniejszej sprawie nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w powyższym przepisie.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że w ramach planowanego przez Państwa świadczenia złożonego stanowiącego kompleksową usługę logistyczną będzie mieć miejsce jedna podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Elementem tej podstawy opodatkowania będą koszty ponoszone przez Państwa we własnym imieniu, którymi będziecie Państwo obciążać Zleceniodawcę wraz z ustaloną kwotą marży oraz stałe miesięczne wynagrodzenie, które będziecie Państwo otrzymywać w związku ze świadczeniem ww. usługi. Tym samym w ramach wykonywania przez Państwa ww. kompleksowej usługi będziecie Państwo obowiązani do wystawienia jednej faktury dokumentującej ww. świadczenie w danym miesiącu kalendarzowym, na której wykażecie Państwo jedną podstawę opodatkowania w skład której będą wchodzić ww. elementy, pomniejszoną o kwotę podatku należnego, zgodnie z art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 pkt 1 ustawy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że na fakturze dokumentującej zrealizowanie przez Państwa świadczenia kompleksowego w związku z wykonaniem umowy należy jako przedmiot świadczenia wskazać usługę logistyczną, bez jednostkowego wymienienia na fakturze poszczególnych czynności, jakie wchodzą w zakres świadczenia usługi kompleksowej.

Zatem Państwa stanowisko, z którego wynika, że planujecie Państwo wystawić dwie odrębne faktury dokumentujące świadczenie kompleksowej usługi logistycznej, należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa - rozpatrzone.

Podkreślić należy, iż Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach przedstawionego przez Państwa opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Państwa w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosują się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl