0113-KDIPT1-2.4012.466.2021.2.MC - Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 1 września 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.466.2021.2.MC Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 czerwca 2021 r. (data wpływu 24 czerwca 2021 r.), uzupełnionym pismami z 20 sierpnia 2021 r. według daty wpływu oraz z 24 sierpnia 2021 r. (data wpływu 26 sierpnia 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

24 czerwca 2021 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...".

Wniosek został uzupełniony pismami z 20 sierpnia 2021 r. oraz 24 sierpnia 2021 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy oraz złożenie podpisu na uzupełnieniu wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina... jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz o uchwalony na jej podstawie Statut.

Gmina jest Współbeneficjentem Projektu LIFE Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa....

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

Zarząd Województwa... w lutym 2020 r. złożył wniosek do Komisji Europejskiej na dofinansowanie w ramach programu LIFE (podprogram na rzecz środowiska w obszarze dotyczącym zarządzania i informacji) projekt pn. "Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa..." dotyczycący utworzenia spójnego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie. W maju br. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała projekt i przyznała dofinansowanie na realizację... projektu w ramach Programu LIFE.

W dniu 4 listopada 2020 r. została podpisana z Komisją Europejską Umowa o Dotację na realizację ww. projektu oraz w dniu 27 października 2020 r. z NFOŚiGW została podpisana umowa o współfinansowanie ww. projektu w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE.

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 - 30.09.2022.

Wartość projektu: 3 017 260 euro (ok. 12 858 656,94 zł), zgodnie z poniższym podziałem procentowym współfinansowania:

54,01% - Komisja Europejska (Program LIFE),

39,31% - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

2,37% - wkład własny (Samorząd Województwa),

4,31% - Partnerzy (42 gminy województwa... + Politechnika...).

Zakres projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa jakości administracji publicznej województwa... na wszystkich poziomach w związku z działaniami naprawczymi określonymi w programie ochrony powietrza poprzez:

1.

organizację i wdrożenie jednolitego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie,

2.

zwiększenie świadomości społecznej w dziedzinie jakości powietrza poprzez zwiększenie zaangażowania samorządów lokalnych, społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w podejmowaniu działań naprawczych.

Planowane działania, w których będzie uczestniczyć Gmina:

1. Podstawowe działania:

* Poprawa jakości powietrza dzięki zwiększeniu zdolności administracji na poziomie gmin do realizacji zadań AQP,

* Przeprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie problematyki jakości powietrza,

* Transfer metody przygotowywania i aktualizowania AQP na formę elektroniczną.

2. Komunikacja i rozpowszechnianie projektu i jego wyników:

* Planowanie i realizacja rozpowszechniania wiedzy i wyników projektu,

* Tworzenie sieci z innymi projektami LIFE i innymi projektami w zakresie zarządzania jakością powietrza.

3. Zarządzanie projektem: * Powołanie i prace Komitetu Sterującego Projektem.

W ramach projektu zostanie wypracowany m.in.:

1.

model zarządzania programem ochrony powietrza. Realizacja działań mających na celu zwiększenie kompetencji gminnych koordynatorów POP i wyposażenie miejsc pracy w niezbędne zasoby informacyjne - system informatyczny, baza danych (rola administratora systemu, procesy realizacji działań naprawczych, projekt bazy danych i systemu IT, opis stanowiska gminnego koordynatora POP, program dwusemestralnych studiów podyplomowych, zasady współpracy, raportowania i aktualizacji systemu);

2.

wojewódzki system informowania o stanie jakości powietrza w czasie rzeczywistym obejmujący co najmniej jeden punkt pomiarowy w każdej gminie. Poszerzenie dostępnych informacji o jakości powietrza poprzez integrację i rozszerzenie istniejącego systemu monitorowania jakości powietrza o dane pomiarowe, które są zbierane niemal w czasie rzeczywistym konsekwentnie w wielu miejscach;

3.

system informacji o środowisku w województwie.... System ten zawiera ulepszoną listę emisji, procesów i aplikacji informatycznych wspierających realizację zadań zawartych w POP. Realizacja obowiązków sprawozdawczych, które umożliwiają elektroniczne zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i dostarczanie informacji o jakości powietrza w województwie..., w tym rozszerzenie systemu IT o wojewódzką bazę wydanych pozwoleń w zakresie limitów emisyjnych/ dodatkowy moduł systemu informatycznego - umożliwienie stosowania mechanizmu kompensacji;

4.

system elektronicznej wymiany informacji (webservices) o wielkości napływów pomiędzy regionami i transgranicznych;

5.

system informatyczny wspierający proces wymian źródeł ciepła oraz raportowanie realizacji zadań w ramach POP i monitorowanie jej efektów;

6.

system współpracy zaangażowanych stron (platforma współpracy), tj. dzielenie się najlepszymi praktykami i informacjami między organami dla zapewnienia jakości powietrza, w ramach której planuje się cykliczne warsztaty urzędników w celu doskonalenia praktycznych kompetencji, wymiany doświadczeń oraz doskonalenia systemu zarządzania oraz zbierania danych i postulatów do aktualizacji wojewódzkiego programu ochrony powietrza. Zakłada się także współpracę z audytorami energetycznymi z WFOŚiGW, wymianę doświadczeń z innych województw, a także doświadczeń międzynarodowych;

7.

proces kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie jakości powietrza (seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne);

8.

system dedykowanych, jednolitych standardów i narzędzi pracy - współpraca w ramach rządowego projektu ZONE w zakresie m.in.: szczegółowej bazy danych o źródłach niskiej emisji (wojewódzka baza kopciuchów) - zasilenie bazy danych CEEB.

Projekt ma znaczenie krajowe i międzynarodowe. Obejmuje on pilotaż wdrożenia w skali wojewódzkiej... narzędzia informatycznego (CEEB-ZONE), opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (dawniej Ministerstwo Rozwoju). Projekt rozwija i testuje narzędzia i rozwiązania organizacyjne, w tym narzędzie do szczegółowej inwentaryzacji budynków (Dyrektywa EPBD) oraz emisji CO2 i PM10 (Dyrektywa w sprawie zielonego ładu) z sektora komunalno-bytowego, które mogą zostać przeniesione do wszystkich regionów Polski i Czech, a także z powodu podobieństwa warunków i istniejących relacji w regionach słowackich i regionach węgierskich.

Projekt nie realizuje finansowania wymiany pieców.

Beneficjent Koordynujący:

Województwo.

Współbeneficjenci projektu:

Politechnika...,

42 gminy, które w lutym br. podpisały porozumienie dot. udziału w projekcie:.

Partnerzy projektu:

Kraj.... i Kraj..... - rzetelne informowanie o stanie powietrza na terenie przygranicza..... oraz wymiana doświadczeń z zakresu narzędzi i metod działań,

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,

Ministerstwo Klimatu i Środowiska,

WFOŚiGW w....

Realizacja przedmiotowego projektu mieści się w zakresie zadań nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - art. 7 ust. 1 pkt 1 i 8 stanowi, że w ramach zadań własnych gminy wykonuje zadania w zakresie m.in. edukacji publicznej i ochrony środowiska oraz Uchwały Nr. Sejmiku Województwa... z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa..." (Dz. Urz. Woj.... 2020 r., poz. 2186; Ogłoszony: 5 sierpnia 2020 r.).

Gmina prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, uchwalanego na rok kalendarzowy i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na nabywcę.

Ponadto Gmina w piśmie z 24 sierpnia 2021 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku doprecyzowała opis zdarzenia przyszłego wskazując, że:

Gmina... jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego działającą w oparciu o ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz o uchwalony na jej podstawie Statut. Realizacja przedmiotowego projektu mieści się w zakresie zadań nałożonych ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). Art. 7 ust. 1 pkt 1 i 8 stanowi, że w ramach zadań własnych gminy wykonuje zadania w zakresie m.in. edukacji publicznej i ochrony środowiska oraz Uchwały Nr. Sejmiku Województwa... z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa..." (Dz. Urz. Woj.... 2020 r., poz. 2186; Ogłoszony: 5 sierpnia 2020 r.).

Gmina prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy, uchwalanego na rok kalendarzowy i jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Gmina jest Współbeneficjentem Projektu LIFE Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa....

Program LIFE to instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

W ramach realizacji projektu Gmina będzie przeprowadzała edukację ekologiczną w zakresie problematyki jakości powietrza poprzez:

1.

działanie wdrażające Gminnego Koordynatora Poprawy Ochrony Powietrza (POP) do realizacji jego roli w systemie zarządzania jakością powietrza,

2.

działanie podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie znaczenia jakości powietrza i wpływu mieszkańców na pogorszenie tej jakości.

W ramach realizacji swojej roli, Gminny Koordynator POP przeprowadzi minimum 10 spotkań o charakterze szkoleniowo-edukacyjnym i aktywizacyjnym z mieszkańcami swojej gminy. Łącznie planowane jest min. 400 spotkań (szkoleń, spotkań edukacyjnych i aktywizacyjnych), z którymi dotrze się bezpośrednio do 5 000 osób z województwa.... Gminny Koordynator POP będzie odpowiedzialny za opracowanie harmonogramu szkoleń, zapoznanie się i wdrożenie do przygotowanych narzędzi edukacyjnych i materiałów instruktażowych, zorganizowanie komunikacji w sprawie spotkań, zapewnienie miejsca i warunków dla przeprowadzenia spotkań, przeprowadzenie spotkania, pomiar liczby uczestników, zebranie informacji od osób zainteresowanych dalszą pomocą. W ramach realizowanych działań, w celu zwiększenia zainteresowania, podczas spotkań edukacyjno-informacyjnych z mieszkańcami, zostaną zaproponowane dodatkowe atrakcje, w których będzie można wygrać drobne nagrody, gadżety, które zostaną przekazane Gminie przez Beneficjenta Koordynującego.

Gmina w ramach realizacji projektu będzie ponosiła koszty:

1.

kosztów osobowych pracy osób zaangażowanych w projekt:

* Gminny Koordynator POP,

* pracownicy projektu prowadzący proces kształcenia,

* pracownicy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa...,

2.

kosztów podróży,

3.

kosztów usług zewnętrznych: związanych z realizacją działań dydaktycznych, udziału zewnętrznego egzaminatora certyfikującego,

4.

kosztów zakupu wyposażenia stanowiska pracy Gminnego Koordynatora POP,

5.

kosztów wydruku materiałów szkoleniowych do przygotowania się Gminnego Koordynatora POP do realizacji szkoleń i spotkań edukacyjnych w Gminie,

6.

kosztów materiałów zużywalnych związanych z realizacją studiów podyplomowych,

7.

wydruków materiałów informacyjnych i promocyjnych,

8.

kosztów wynajmu sal na spotkania szkoleniowe.

Faktury związane z realizacją projektu będą wystawiane na nabywcę - Gminę....

Zaplanowany do realizacji projekt ma charakter niekomercyjny i nie będzie generował przychodu, a powstałe produkty, działania prowadzone przez Gminę i ich efekty będą udostępniane nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu Gmina będzie miała możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub części (tj. czy będzie miała możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących poniesione wydatki)?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

W wyniku realizacji projektu Gmina nie będzie osiągała jakichkolwiek przychodów ani w trakcie jego realizacji ani po jego zakończeniu - jego efekty nie będą wykorzystywane przez Gminę do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Nabywane, w celu realizacji projektu, towary i usługi nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z warunkami przyznawania pomocy ze środków unijnych, Gmina jako współbeneficjent (partner w projekcie) zobowiązana jest dołączyć indywidualną interpretację "Czy w odniesieniu do realizowanego przez Gminę projektu istnieje możliwość odzyskania podatku VAT".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Według art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami. Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ochrony środowiska (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym) oraz edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - efekty ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl