0113-KDIPT1-2.4012.364.2022.2.JS - Rozliczanie VAT przez gminę w związku z gospodarką wodnokanalizacyjną

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 lipca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.364.2022.2.JS Rozliczanie VAT przez gminę w związku z gospodarką wodnokanalizacyjną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że Państwa stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe w części dotyczącej:

- braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 1,

- braku podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Państwa na realizację ww. zadania inwestycyjnego nr 1

oraz prawidłowe w części dotyczącej:

- prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych nr 2-5,

- braku podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Państwa na realizację ww. zadań inwestycyjnych nr 2-5.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

18 maja 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 16 maja 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy ustalenia czy Państwu będzie przysługiwało prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych nr 1-5 w ramach projektu pn. "..." oraz braku podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Państwa na realizację ww. projektu. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 14 lipca 2022 r. Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Gmina... jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, posiada własny numer NIP i Regon. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego i wykonuje zadania własne wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), w tym obejmujące usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, budowy wodociągów i zaopatrzenia w wodę (art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy). W ramach realizacji tego zadania Gmina sukcesywnie rozbudowuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną. Część mieszkańców Gminy mieszka na terenach, na których nie ma możliwości włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, a budowa takiej kanalizacji byłaby bardzo kosztowna.

Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł projektu "...". Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy beneficjentom, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy powinien wystąpić do Dyrektora właściwej Izby Skarbowej o wydanie interpretacji w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT. W ramach projektu planowane są następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy...:

Przedsięwzięcie polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach osób fizycznych z terenu Gminy. W ramach projektu Gmina... zapewni wykonanie 32 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy na nieruchomościach należących wyłącznie do osób prywatnych. Zadanie inwestycyjne obejmuje w swym zakresie przyłącze z budynku mieszkalnego do urządzeń oczyszczalni wraz z systemem odprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu. Planowane jest sfinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina zawrze z właścicielami nieruchomości umowy cywilnoprawne, na podstawie których właściciel działki udostępni nieodpłatnie Gminie oraz Wykonawcy robót budowalno-montażowych, nieruchomość, na czas niezbędny do zamontowania oczyszczalni i trwania budowy oraz umożliwienia wykonania robót sprzętem mechanicznym. Umowa z mieszkańcami została podpisana na czas określony, tj. od dnia podpisania umowy do upływu 5 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej z realizacji projektu z PROW na lata 2014-2020. Mieszkańcy nie będą partycypować w kosztach inwestycji, zostanie ona w 100% dofinansowana ze środków unijnych. Przydomowe oczyszczalnie zostaną bezpłatnie przekazane Mieszkańcom odrębną umową po okresie trwałości projektu.

2. Zakup koparko-ładowarki do oczyszczalni ścieków w...:

Przedsięwzięcie polega na zakupie koparko-ładowarki z przeznaczeniem do obsługi instalacji i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w szczególności do wybierania osadów na oczyszczalni ścieków w..

3. Zakup wozu asenizacyjnego do ciągnika oraz.... do ciągnika do opróżniania i wywozu osadów:

Wóz będzie wykorzystywany do obsługi gminnych obiektów - 15 mieszkań komunalnych oraz udrażniania kanalizacji na terenie Gminy..

4. Modernizacja ujęcia wody w A:

Modernizacja ta polegałaby na: udokumentowaniu inwestycji, wybiciu studni (50 m) w celu większego zabezpieczenia w wodę, wykonanie obsypki, czyszczenie studni, próbne pompowanie studni dla określenia zasobów eksploatacyjnych, zabudowa studni - pompa głębinowa wraz z kablem, zarurowanie studni wraz z głowicą, armatura studni, podłączenie studni do zbiornika magazynowego wody, pokrywa studni, rozdzielnia sterująca wraz z okablowaniem.

5. Modernizacja ujęcia wody w B:

W ramach inwestycji planuje się: udokumentowanie inwestycji (projekt robót modernizacyjnych z jego zatwierdzeniem, karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej, wykonanie zbiornika retencyjnego, wymiana istniejących hydroforów na zestaw hydroforowy wraz ze sterowaniem wraz z podłączeniem, wykonanie nowej armatury łączącej studnie ze zbiornikiem i budynkiem ujęcia, wymiana stolarki okiennej i ocieplenie budynku ujęcia.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że:

a) Na pytanie tut. Organu o treści: "Do jakich czynności będą Państwo wykorzystywać efekty zadania (...)" Gmina odpowiedziała, że:

* Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - czynności zwolnione od podatku od towarów i usług;

* Zakup koparko-ładowarki do oczyszczalni ścieków w... - czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług;

* Zakup wozu asenizacyjnego do ciągnika oraz WUKO do ciągnika do opróżniania i wywozu osadów - czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług;

* Modernizacja ujęcia wody w A - czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług;

* Modernizacja ujęcia wody w B - czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

b) Wydatki ponoszone w ramach realizacji zadania będą wykorzystywane do celów działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.

c) Nie ma możliwości przyporządkowania wydatków w całości do celów działalności gospodarczej.

d) Faktury zostaną wystawione przez wykonawców/kontrahentów na poszczególne zadania inwestycyjne tzn. osobno na: budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup koparko-ładowarki do oczyszczalni ścieków w..., zakup wozu asenizacyjnego do ciągnika oraz WUKO do ciągnika do opróżniania i wywozu osadów, modernizację ujęcia wody w A oraz w B. Wobec powyższego będzie możliwość do odrębnego przyporządkowania kwot podatku naliczonego związanego z czynnościami opodatkowanymi oraz czynnościami zwolnionymi od podatku VAT.

e) Faktury dokumentujące wydatki poniesione w związku z realizacją zadania będą wystawiane na Gminę..

f) Z otrzymanego dofinansowania Gmina chce zrealizować:

* Budowę przydomowych oczyszczani ścieków dla mieszkańców,

* Przebudowę ujęcia wody w miejscowości B,

* Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości A,

* Zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej: koparko ładowarko - ładowarki,

* Zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej: wozu asenizacyjnego do ciągnika i WUKO.

g) Poziom dofinansowania kształtuje się na poziomie 100% kosztów kwalifikowalnych.

Środki te pochodzą z dodatkowych zasobów na zobowiązanie budżetowe w ramach EFRROW na lata 2021 i 2022 z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19.

Aby uzyskać 100% dofinansowania koszty kwalifikowalne muszą wynikać z przedstawionych wytycznych do ogłoszonego konkursu.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji zalicza się następujące koszty:

1.

ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia 1305/2013, zwanych dalej "kosztami ogólnymi",

2.

budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych, służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków:

* oczyszczalni ścieków,

* ujęć wody i stacji uzdatniania wody,

* systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych,

* przydomowych oczyszczani ścieków,

* zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę,

* instalacji do osadów ściekowych,

3.

budowy lub przebudowy podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej umożliwiającej ich prawidłowe funkcjonowanie,

4.

zakupu nowych urządzeń i materiałów służących realizacji operacji,

5.

zakupu usług służących realizacji operacji,

6.

podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli nie można go odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego,

które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

h) Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania dotacji.

i) Otrzymane dofinansowanie nie można przeznaczyć na inny cel niż wskazany w projekcie.

j) Rozliczenie polegać będzie na składaniu wniosków o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztu (F-ra, potwierdzenie zapłaty, protokół itp.). Gmina będzie rozliczała się z Instytucją Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa..

k) W przypadku niezrealizowania inwestycji Gmina będzie zobowiązana do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych.

Pytania

1. Czy Gminie będzie przysługiwało w całości prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT od wydatków na realizację zadania pn. "..."?

2. Czy Gmina powinna odprowadzić podatek od dotacji jaką otrzyma z PROW?

Państwa stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków:

Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanych z budową przydomowych oczyszczalni na jej terenie, ponieważ nabyte towary i usługi nie będą służyły sprzedaży opodatkowanej. Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych.

Kluczowe znaczenie w tym zakresie ma fakt, iż mieszkańcy w związku z realizacją zadania nie dokonują wpłat środków pieniężnych na rzecz Gminy. W tym przypadku korzyść stanowi infrastruktura wybudowana na nieruchomościach mieszkańców, którzy nie ponoszą kosztów realizacji przedsięwzięcia, a mają możliwość jej wykorzystania. W konsekwencji wydatki na nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przyjmując, że Wnioskodawca zawierając umowy cywilnoprawne występuje w charakterze podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy VAT, to ostatecznie nabyte towary i usługi nie zostaną wykorzystane do czynności opodatkowanych. W tym kontekście należy stwierdzić, że Gmina nie spełnia przesłanek, które warunkują prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego.

2. Poniesione przez Gminę wydatki na realizację mają bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. sprzedażą ścieków. Tym samym, zakup koparko-ładowarki przeznaczonej do obsługi instalacji i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w szczególności do wybierania osadów na oczyszczalni ścieków w... będzie służył Gminie wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych - (sprzedaż ścieków).

Gmina spełnia przesłanki do odliczenia podatku zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT od zakupu koparko-ładowarki przeznaczonej do obsługi instalacji i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w szczególności do wybierania osadów na oczyszczalni ścieków w.. Po pierwsze, w opisanym stanie faktycznym Gmina dokonała wydatków inwestycyjnych na realizację, w szczególności faktury zostały wystawione na Gminę. Po drugie, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację zadania mają bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. odprowadzaniem ścieków. Innymi słowy, inwestycja służy Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż spełnione są obie przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

3. Poniesione przez Gminę wydatki inwestycyjne na zakup wozu asenizacyjnego i WUKO mają bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. dzierżawą lokali komunalnych oraz udrażniania kanalizacji na terenie Gminy..

Gmina spełnia przesłanki do odliczenia podatku zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT od zakupu wozu asenizacyjnego i WUKO przeznaczonego do obsługi instalacji i infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w szczególności do wybierania ścieków z gminnych lokali komunalnych oraz udrażnianiu kanalizacji na terenie Gminy. Po pierwsze, w opisanym stanie faktycznym Gmina dokonała wydatków inwestycyjnych na realizację, w szczególności faktury zostały wystawione na Gminę. Po drugie, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację zadania mają bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. odprowadzaniem ścieków. Innymi słowy, inwestycja służy Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż spełnione są obie przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

4. i 5. Modernizacja ujęcia wody w A i B:

Sprzedaż wody przez Gminę stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Usługa ta jest opodatkowana stawką w wysokości 8% (art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT w zw. z załącznikiem nr 3 poz. 140 i z 141 do ustawy o VAT).

A zatem, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację zadań Modernizacja ujęcia wody w A i B mają bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. sprzedażą wody. Tym samym, rozbudowa sieci wodociągowej będzie służyła Gminie wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych - (sprzedaż wody). Należy mieć na uwadze, że sieć nie będzie wykorzystywana przez Gminę do innych celów, w szczególności do zaopatrywania w wodę budynków gminnych.

Uznać więc należy, że istnieje związek między dokonywanymi zakupami udokumentowanymi wskazanymi powyżej fakturami VAT a dokonywanymi czynnościami opodatkowanymi (sprzedaż wody). W efekcie więc, Gmina spełnia drugi warunek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniający do odliczenia podatku VAT w opisanym stanie faktycznym.

Podsumowując, Gmina spełnia przesłanki do odliczenia podatku zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Po pierwsze, w opisanym stanie faktycznym Gmina dokonała wydatków inwestycyjnych na realizację zadania. Po drugie, poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na realizację zadania mają bezpośredni związek z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tj. sprzedażą wody. Innymi słowy, inwestycja służy Gminie do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle powyższego stwierdzić należy, iż spełnione są obie przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W efekcie Gminie będzie przysługiwało pełne prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabyć towarów i usług związanych z realizacją zadania Modernizacja ujęcia wody w A i B.

W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że Gminie będzie przysługiwało w całości prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT od wydatków na realizację zadań inwestycyjnych nr 2 i nr 3. Koparko - ładowarka jak również wóz asenizacyjny i WUKO będą wykorzystywane tylko do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ad. 2.

Gmina nie powinna odprowadzić podatku należnego od dotacji z PROW w części dotyczącej dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. akt I FSK 74/18.

W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano, że Gmina nie powinna odprowadzić podatku należnego od dotacji z PROW w cześć dotyczącej dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków, jak również od pozostałych zadań inwestycyjnych. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. akt I FSK 74/18. Jeżeli warunki przyznania dotacji wskazują, że otrzymane dofinansowanie, pokrywające określoną część kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu, nie jest przyznawane jako dopłata do ceny usługi, a przeznaczone jest na pokrycie poniesionych kosztów kwalifikowanych w ramach realizowanego projektu, oznacza to, że występuje dofinansowanie (dotacja) o charakterze zakupowym, a nie dofinansowanie (dotacja), mające na celu sfinansowanie ceny sprzedaży, podlegające opodatkowaniu VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawili Państwo we wniosku jest nieprawidłowe w części dotyczącej braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 1 i braku podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Państwa na realizację ww. zadania inwestycyjnego nr 1 oraz prawidłowe w części dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych nr 2-5 i braku podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Państwa na realizację ww. zadań inwestycyjnych nr 2-5.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Na wstępie wyjaśniam, że celem zachowania spójności wypowiedzi, odpowiedzi w kwestiach objętych zakresem postawionych we wniosku pytań udzielono w innej kolejności niż wynika to z treści wniosku.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak wynika z treści art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei, stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle natomiast art. 8 ust. 2a ustawy:

W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć również należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi natomiast art. 15 ust. 6 ustawy:

Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

* podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz

* podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Tym samym, gmina, wykonując we własnym imieniu i na własny rachunek czynności spełniające definicję działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy, działa w charakterze podatnika podatku VAT.

Stosownie do treści art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.):

Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym:

Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym:

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.):

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297):

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jak stanowi art. 3 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

Gminy prowadzą, w formie umożliwiającej przekazywanie informacji w postaci elektronicznej, ewidencję:

1)

zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2)

przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3)

umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

Z przepisów tych wynika, że budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, a nie Państwa.

W świetle powyższego należy uznać, że w związku z wykonywaniem czynności z zakresu odbierania i oczyszczania ścieków będziecie Państwo prowadzić działalność gospodarczą, a tym samym będziecie działać w charakterze podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 29a ust. 1 ustawy:

Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Według art. 29a ust. 6 ustawy:

Podstawa opodatkowania obejmuje:

1)

podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2)

koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Z przepisu tego wynika, że podstawę opodatkowania w podatku od towarów i usług stanowi wynagrodzenie, które dostawca lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów albo świadczenia usług. Wynagrodzenie to oznacza wartość rzeczywiście otrzymaną (lub która ma być otrzymana) w konkretnym przypadku.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są, czy też nie są opodatkowane, istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania.

Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania, jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy.

Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzymuje dofinansowanie, które jest związane z dostawą lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taką należy zaliczyć do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne - na pokrycie kosztów działalności nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Należy uznać, że opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowią element podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są subwencjami (dotacjami) związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. Wyjątek ten należy interpretować w sposób ścisły. Wykładnia ścisła prowadzi do wniosku, że tylko subwencje bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodzą tym samym do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Istotnym zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy, jest wyjaśnienie pojęcia "subwencja bezpośrednio związana z ceną".

W tym celu istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności, wyroki w sprawach C-184/00 (Office des produits wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Ltd.v. Commissioners of Customs and Excise, w skrócie KNW).

I tak, w wyroku w sprawie C-184/00 TSUE stwierdził, że sam fakt, że dofinansowanie wpływa na ostateczną cenę świadczenia, nie ma znaczenia dla uznania, czy powinno ono zwiększać podstawę opodatkowania VAT. W praktyce bowiem, prawie zawsze dofinansowanie działalności podatnika wpływa w jakiś w sposób na poziom stosowanych przez niego cen. Elementem istotnym, wpływającym na ewentualne włączenie dofinansowania do podstawy opodatkowania, jest natomiast stwierdzenie, czy dotacje są przekazywane w celu dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Ponadto, Trybunał stwierdził, że sformułowanie - dotacje bezpośrednio związane z ceną - należy interpretować w taki sposób, aby dotyczyło ono jedynie dotacji odpowiadających całości lub części wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, które wypłacane są sprzedawcy lub dostawcy przez stronę trzecią.

Z kolei w wyroku w sprawie C-353/00, Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej. Orzeczenie to dotyczyło dopłat wypłacanych firmie zajmującej się usługami związanymi z doradztwem w dziedzinie energetyki.

Związek dotacji z ceną nie został szczegółowo przeanalizowany w tym wyroku. Szersze uwagi na ten temat znalazły się natomiast w opinii rzecznika generalnego oraz pisemnym stanowisku rządu Wielkiej Brytanii, które zaaprobował Trybunał. Jak wskazuje rzecznik, dotacje mogą mieć różną formę i charakter. Zwykle, przez dotacje (subwencje) rozumie się sumy wypłacane danemu podmiotowi z funduszy publicznych w interesie ogólnym. W praktyce, dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu), albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT. Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo, że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT.

Jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można - i należy - potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że z art. 29a ust. 1 ustawy wynika, że nie ma znaczenia od kogo dostawca towaru lub świadczący usługę otrzymuje zapłatę - czy od nabywcy czy od osoby trzeciej, ważne jest aby było to wynagrodzenie za dane konkretne świadczenie lub za konkretną dostawę.

Z opisu sprawy wynika, że ubiegacie się Państwo o dofinansowanie ze środków unijnych na operację typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tytuł projektu "...". Z otrzymanego dofinansowania chcecie Państwo zrealizować:

* budowę przydomowych oczyszczani ścieków dla mieszkańców,

* przebudowę ujęcia wody w miejscowości B,

* przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości A,

* zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej: koparko - ładowarki,

* zakup sprzętu na potrzeby gospodarki wodno - ściekowej: wozu asenizacyjnego do ciągnika i WUKO.

W ramach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zapewnicie Państwo wykonanie 32 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy na nieruchomościach należących wyłącznie do osób prywatnych. Zawrzecie Państwo z właścicielami nieruchomości umowy cywilnoprawne, na podstawie których właściciel działki udostępni nieodpłatnie Państwu oraz Wykonawcy robót budowalno-montażowych, nieruchomość, na czas niezbędny do zamontowania oczyszczalni i trwania budowy oraz umożliwienia wykonania robót sprzętem mechanicznym. Mieszkańcy nie będą partycypować w kosztach inwestycji, zostanie ona w 100% dofinansowana ze środków unijnych. Przydomowe oczyszczalnie zostaną bezpłatnie przekazane Mieszkańcom odrębną umową po okresie trwałości projektu.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania dotacji. Otrzymanego dofinansowania nie możecie Państwo przeznaczyć na inny cel niż wskazany w projekcie. Rozliczenie polegać będzie na składaniu wniosków o płatność wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztu. Będziecie rozliczać się Państwo z Instytucją Zarządzającą - Urząd Marszałkowski Województwa.... W przypadku niezrealizowania inwestycji będziecie zobowiązani do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych.

Mając na uwadze opis sprawy i powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że przekazane dla Państwa środki finansowe na realizację ww. projektu w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (zadanie inwestycyjne nr 1) należy uznać za środki otrzymane od osoby trzeciej (dotacje, subwencje, lub dopłaty o podobnym charakterze), które mają/będą miały bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług. Należy bowiem zauważyć, że z okoliczności sprawy jednoznacznie wynika, że pozyskacie Państwo środki na realizację konkretnego projektu polegającego m.in. na realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy przydomowych oczyszczani ścieków dla mieszkańców. Realizacja inwestycji w ww. zakresie będzie uzależniona od otrzymania dotacji. Otrzymanego dofinansowania nie możecie Państwo przeznaczyć na inny cel niż wskazany w projekcie. W przypadku niezrealizowania inwestycji będziecie zobowiązani do zwrotu otrzymanych środków pieniężnych. Przedmiotowa dotacja w części dotyczącej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie może więc zostać uznana za dotację kosztową przeznaczoną na ogólną działalność Państwa, jej celem bowiem nie jest dotowanie całej Państwa działalności, ale konkretnych czynności wykonywanych w ramach ww. projektu na rzecz mieszkańców, tj. właścicieli nieruchomości, na których budowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Jak wynika z okoliczności sprawy źródłem finansowania ww. czynności realizowanych na rzecz mieszkańców będzie dotacja z PROW. Mieszkańcy nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Skoro więc ostateczny odbiorca ww. świadczenia nie będzie musiał za tę czynność zapłacić z powodu przyznanego dofinansowania, to należy stwierdzić, że dofinansowanie to bezpośrednio wpływa na cenę świadczonej usługi, gdyż pozwala usługobiorcy korzystać z niej za darmo.

Zatem, w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą Państwo działali jako podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzący działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, w zakresie, w jakim będą realizowali Państwo ww. projekt. W tej sytuacji nie będą Państwo korzystali z wyłączenia od podatku na podstawie przepisu art. 15 ust. 6 ustawy.

Wobec powyższego, ze względu na fakt, że czynności wykonywane przez Państwa w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków realizowaną w ramach przedmiotowego projektu nie zostały wymienione w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, jako czynności zwolnione od podatku VAT, to w tej sytuacji ww. czynności będą opodatkowane podatkiem VAT.

Zatem uznać należy, że przedmiotowa dotacja w części przeznaczonej na realizację zadania inwestycyjnego nr 1 - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków będzie stanowić pokrycie ceny świadczonych usług, będzie bowiem dotacją bezpośrednio wpływającą na ich wartość jako wynagrodzenie od podmiotu trzeciego za świadczone usługi i będzie w tej części stanowić podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6 ustawy, a tym samym będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

W konsekwencji, podstawą opodatkowania dla ww. czynności polegającej na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków wykonywanej w ramach przedmiotowego projektu będzie dotacja otrzymana z PROW pomniejszona o kwotę podatku należnego (tj. dotację należy uznać za kwotę brutto).

Z kolei dotacja przeznaczona na przebudowę ujęcia wody, przebudowę stacji uzdatniania wody, zakup koparko - ładowarki, zakup wozu asenizacyjnego do ciągnika i WUKO (zadania inwestycyjne nr 2-5), jako dotacja ogólna niezwiązana z konkretnymi dostawami towarów ani świadczeniem usług na rzecz mieszkańców, tylko pokrywająca koszty ponoszone w związku z realizacją projektu w ww. zakresie, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W konsekwencji Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 2 należało uznać za nieprawidłowe w części dotyczącej braku podlegania opodatkowaniu podatkiem VAT dotacji otrzymanej przez Państwa na realizację ww. zadania inwestycyjnego nr 1 oraz prawidłowe w części związanej z dotacją przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych nr 2-5.

Odnosząc się natomiast do kwestii objętej zakresem pytania nr 1 dotyczącej prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu, należy wskazać, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego, zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy.

W myśl tego przepisu:

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy:

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy:

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym:

Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności gospodarczej do czynności opodatkowanych.

Zatem, podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki wystąpi, bowiem w ramach realizowanego projektu dokonają Państwo zakupu towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym dokonując ww. zakupu będą Państwo działali w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie zaznaczyć należy, że dla czynności wykonywanych przez Państwa w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 1 polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach mieszkańców Gminy - wbrew temu co Państwo twierdzą - ustawa o podatku od towarów i usług, jak i przepisy wykonawcze do niej, nie przewidują zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stwierdzić należy, że wydatki ponoszone w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków będą związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Z kolei - jak Państwo wskazali w opisie sprawy - wydatki ponoszone na realizację zadań inwestycyjnych nr 2-5 również będą związane z wykonywaniem wyłącznie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analiza opisu sprawy oraz przywołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w okolicznościach niniejszej sprawy w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych oznaczonych nr 1-5 będzie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług - bowiem ponoszone wydatki na realizację ww. zadań związane będą wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym wskazać należy, że będzie Państwu, jako czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy przysługiwało prawo do odliczenia w całości naliczonego podatku VAT w związku z realizacją każdego z zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. "...". Prawo do odliczenia podatku VAT będzie przysługiwało pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Tym samym Państwa stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe w części dotyczącej braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego nr 1 oraz prawidłowe w części związanej z realizacją zadań inwestycyjnych nr 2-5.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Pojęcie "kosztu kwalifikowalnego" nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Państwu przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Podkreślić należy, iż Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach przedstawionego przez Państwa opisu sprawy. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Państwa sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosujecie się Państwo do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl