0113-KDIPT1-2.4012.324.2022.3.SM - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - OpenLEX

0113-KDIPT1-2.4012.324.2022.3.SM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 9 sierpnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.324.2022.3.SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest nieprawidłowe w części dotyczącej:

- opodatkowania podatkiem od towarów i usług i braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do planowanej dostawy udziału w działce gruntu nr 1

oraz prawidłowe w części dotyczącej:

- uznania Pana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu planowanej sprzedaży działek, opisanych we wniosku;

- opodatkowania podatkiem od towarów i usług i braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży pozostałych działek (udziału w działkach) opisanych we wniosku (oprócz działki nr 1).

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

4 maja 2022 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy:

- uznania Pana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu planowanej sprzedaży działek, opisanych we wniosku;

- opodatkowania podatkiem od towarów i usług i braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży działek (udziału w działkach), opisanych we wniosku.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 12 lipca 2022 r. (data wpływu 12 lipca 2022 r.) oraz pismem z 25 lipca 2022 r. (data wpływu 25 lipca 2022 r.), w którym wskazał Pan, że rezygnuje z odpowiedzi na pytanie nr 2 dotyczące Spółki i prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z zakupem działek przez Spółkę, a także pismami z 2 sierpnia 2022 r. (data wpływu 2 sierpnia 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (doprecyzowany w uzupełnieniach wniosku z 12 lipca 2022 r., 25 lipca 2022 r. i 2 sierpnia 2022 r.)

Wnioskodawca jest osobą fizyczną - polskim rezydentem podatkowym.

Wnioskodawca:

- nie prowadzi samodzielnie działalności gospodarczej,

- nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

- jest współwłaścicielem Firmy... spółka jawna, w której posiada...% udziałów.

Wnioskodawca jest właścicielem następujących nieruchomości gruntowych:

Numer działki, adres, numer księgi wieczystej, data nabycia, sposób nabycia:

- 1 (...) zakup,

- 2 (...) zakup.

Wnioskodawca jest również współwłaścicielem następujących działek:

Numer działki, adres, numer księgi wieczystej, data nabycia, sposób nabycia:

- 3 (...) zakup,

- 4 (...) darowizna,

- 5 (...) darowizna,

- 6 (...) darowizna,

- 7 (...) zakup,

- 8 (...) zakup,

- 9 (...) zakup,

- 10 (...) zakup,

- 11 (...) zakup,

- 12 (...) darowizna,

- 13 (...) zakup.

Wyżej wymienione działki zostały nabyte do majątku prywatnego Wnioskodawcy oraz pozostałych właścicieli. W momencie nabycia działki nie były zabudowane i miały przeznaczenie rolne. Na tym terenie nie ma planu przestrzennego zagospodarowania. Wraz z rozbudową firmy, w której Wnioskodawca jest współwłaścicielem grunty były stopniowo przekształcane w działalność przemysłową. Sposób korzystania z nieruchomości w wypisie rejestrów gruntu w opisie użytku są to tereny przemysłowe. Nieruchomości były w ostatnich latach i nadal są wydzierżawiane przez wszystkich właścicieli spółce jawnej, w której to właściciele są udziałowcami. Spółka na wydzierżawianych gruntach postawiła budynki i poczyniła liczne inwestycje służące działalności gospodarczej. W bieżącym roku Wnioskodawca i pozostali właściciele zamierzają sprzedać spółce, w której są wspólnikami wymienione nieruchomości gruntowe. Spółka jest podatnikiem VAT i zakupione działki będą służyły wyłącznie działalności opodatkowanej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że:

Oczekuje wydania interpretacji indywidualnej dla następujących działek, których jest właścicielem lub współwłaścicielem:

1. Numer geodezyjny działki 1, zakupiona w dniu (...), działka w momencie zakupu była niezabudowana o przeznaczeniu rolnym, zakupiono w celach rolnych. W dniu zakupu nie funkcjonował podatek VAT, dlatego Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku. Działka ma (...) m2 powierzchni, na której obecnie znajduje się portiernia, która nie stanowi budynku na stale z gruntem wiązanego.

2. Numer geodezyjny działki 2, zakupiona w dniu (...), działka w momencie zakupu była niezabudowana o przeznaczeniu rolnym, zakupiono w celach rolnych. W dniu zakupu nie funkcjonował podatek VAT, dlatego nie przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku. Działka ma (...) m2 powierzchni, na której obecnie znajduje się budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy na trwale z gruntem związany oraz budowla - utwardzony plac manewrowy.

3. Numer geodezyjny działki 3, zakupiona w dniu (...), działka w momencie zakupu była niezabudowana o przeznaczeniu rolnym, zakupiono w celach dojazdowych do wcześniej nabytych działek. W dniu zakupu nie funkcjonował podatek VAT, dlatego nie przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku. Działka ma (...) m2, na której obecnie znajduje się utwardzona asfaltem droga wjazdowa stanowiąca budowlę.

4. Numer geodezyjny działki 4, nabyta w dniu (...), w drodze darowizny od osoby fizycznej (brata), działka w momencie nabycia była niezabudowana, o przeznaczeniu rolnym. Nabyta w celach gospodarczych. W dniu nabycia nie przysługiwało prawo do odliczenia tego podatku. Działka ma (...) m2 powierzchni. Obecnie znajduje się na niej budynek magazynowy na trwale z gruntem związany.

5. Numer geodezyjny działki 5, nabyta w dniu (...) w drodze darowizny od osoby fizycznej (brata), działka w momencie nabycia była zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem. Działkę nabyto w celach gospodarczych. W dniu nabycia nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Działka ma (...) m2 powierzchni. Obecnie znajdują się na niej budynki magazynowo-produkcyjne na trwale z gruntem związane oraz budowle w postaci rurociągu parowego oraz przyłącza sieci gazowej.

6. Numer geodezyjny działki 6, nabyta w dniu (...) w drodze darowizny od osoby fizycznej (brata), działka w momencie nabycia nie była zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem. Działka nabyta w celach gospodarczych. Obecnie działka ma (...) m2 powierzchni i jest zabudowana budynkiem na trwale z gruntem związanym.

7. Numer geodezyjny działki 7, zakupiona w dniu (...) od osoby fizycznej, działka w momencie nabycia nie była zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem miała przeznaczenie rolne. Nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Obecnie działka ma (...) m2 powierzchni i jest zabudowana budynkiem na trwale z gruntem związanym.

8. Numer geodezyjny działki 8, zakupiona w dniu (...) od osoby fizycznej, działka w momencie nabycia nie była zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem miała przeznaczenie rolne. Zakupiono w celach rolnych. Nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Obecnie działka ma (...) m2 powierzchni i jest zabudowana budynkiem na trwale z gruntem związanym.

9. Numer geodezyjny działki 9 zakupiona w dniu (...) od osoby fizycznej, działka w momencie nabycia nie była zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem, miała przeznaczenie rolne. Zakupiono w celach rolnych. Nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Obecnie działka ma (...) m2 powierzchni i jest zabudowana budynkami na trwale z gruntem związanym i budowle w postaci transformatora.

10. Numer geodezyjny działki 10, zakupiona w dniu (...) od osoby fizycznej, działka w momencie nabycia nie była zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem, miała przeznaczenie rolne. Zakupiono w celach rolnych. Nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Obecnie działka ma (...) m2 powierzchni i jest zabudowana budynkiem magazynowym na trwale z gruntem związanym.

11. Numer geodezyjny działki 11, zakupiona w dniu (...) od osoby fizycznej, działka w momencie nabycia nie była zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem miała przeznaczenie rolne. Zakupiono w celach rolnych. Nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Obecnie działka ma (...) m2 powierzchni i jest zabudowana budynkami na trwale z gruntem związanym i budowlą w postaci wiaty skupowej.

12. Numer geodezyjny działki 12, nabyta w dniu (...) w drodze darowizny od osoby fizycznej, działka w momencie nabycia nie była zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem, miała przeznaczenie rolne. Zakupiono w celach rolnych. Nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Obecnie działka ma (...) m2 powierzchni i jest zabudowana budynkiem magazynowym na trwale z gruntem związanym.

13. Numer geodezyjny działki 13, zakupiona w dniu (...) od..., działka w momencie nabycia nie była zabudowana budynkami trwale związanymi z gruntem miała przeznaczenie rolne. Zakupiono w celach rolnych. Nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Obecnie działka ma (...) m2 powierzchni i jest zabudowana budynkami na trwale z gruntem związanym.

Wszystkie działki były wydzierżawiane spółce. Umowy dzierżawy wszystkich działek zawarte zostały (...) roku na czas oznaczony do (...) roku. Wnioskodawca jest współwłaścicielem wszystkich wydzierżawianych spółce działek, dlatego też jest stroną umów dzierżawy. Umowy mają charakter odpłatny. Z tytułu dzierżawy spółka płaci wydzierżawiającym czynsz miesięczny w wysokości (...) zł/m2 dzierżawionej powierzchni. Z tytułu dzierżawy powstaje u Wnioskodawcy przychód, od którego odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy.

Wszystkie wymienione działki Wnioskodawca zamierza sprzedać spółce jawnej, w której jest udziałowcem, która to spółka obecnie jest dzierżawcą działek.

Poniesione nakłady nie będą zwrócone dzierżawcy działek. Cena sprzedaży zawierać będzie jedynie wartość gruntu bez naniesień. Przed dokonaniem sprzedaży działek w żadnym momencie Wnioskodawca nie będzie w ekonomicznym posiadaniu nakładów. W związku z powyższym nie będzie Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W piśmie z 2 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że jest w...% współwłaścicielem działki o numerze 1. Wnioskodawca poinformował, że na działce nr 1 jest postawiona portiernia, która nie jest budynkiem na stale z gruntem związanym. Portiernia jest przenośnym kontenerem, sklasyfikowanym w środkach trwałych w grupie 8. W związku z powyższym nie była wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pytanie (po uwzględnieniu pisma z 25 lipca 2022 r.)

Czy dokonując planowanej sprzedaży Działek w wyżej opisanych okolicznościach Wnioskodawca będzie działać w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, w związku, z czym sprzedaż ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pana stanowisko w sprawie (z uwzględnieniem uzupełnień wniosku z 25 lipca 2022 r. i 2 sierpnia 2022 r.)

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami, grunt spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy, podlega jednak opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Analizując powyższe przepisy należy stwierdzić, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji.

Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może korzystać ze zwolnienia od tego podatku albo może być opodatkowana tym podatkiem. Zastosowanie zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia. Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Powyższe oznacza, że zwolnienie przysługuje względem takiej dostawy, której przedmiotem jest grunt niezabudowany i jednocześnie o przeznaczeniu innym niż budowlane. Zatem ze zwolnienia od podatku korzystać będą dostawy gruntów o charakterze rolnym, leśnym, itp.

Przez tereny budowlane - stosownie do treści art. 2 pkt 33 ustawy - rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem, opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny budowlane, czyli tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, dla których nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano decyzji o warunkach zabudowy - są zwolnione od podatku VAT.

Wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

- towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

- brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zatem w przedmiotowej sprawie dla dostawy opisanych we wniosku działek nie znajdzie zastosowania zwolnienie od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W konsekwencji, sprzedaż ww. działek będzie opodatkowana właściwą stawką podatku VAT.

W piśmie z 2 sierpnia 2022 r. Wnioskodawca podał, że stanowisko co do opodatkowania sprzedaży działki 1 nie ulega zmianie. Wnioskodawca uważa, że działka jest terenem przemysłowym wykorzystywanym na potrzeby działalności gospodarczej dlatego sprzedaż powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest nieprawidłowe w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług i braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do planowanej dostawy udziału w działce gruntu nr 1 oraz prawidłowe w części dotyczącej uznania Pana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu planowanej sprzedaży działek, opisanych we wniosku, a także opodatkowania podatkiem od towarów i usług i braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży pozostałych działek opisanych we wniosku (oprócz działki nr 1).

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy o VAT:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ().

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o VAT:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, należy przyjąć, że zbycie nieruchomości gruntowych (działek) traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE":

Państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1)

określone udziały w nieruchomości,

2)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3)

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360).

Zgodnie z art. 195 ustawy - Kodeks cywilny:

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

Jak stanowi art. 196 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W myśl art. 196 § 2 ustawy - Kodeks cywilny:

Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Na podstawie art. 198 ustawy - Kodeks cywilny:

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ().

Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE:

"podatnikiem" jest każda osoba prowadząca samodzielnie w dowolnym miejscu jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. "Działalność gospodarcza" obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Jednocześnie w art. 12 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2006/112/WE wskazano, że:

Państwa członkowskie mogą uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art. 9 ust. 1 akapit drugi, w szczególności dostawy terenu budowlanego.

W myśl art. 12 ust. 3 Dyrektywy 2006/112/WE:

Do celów ust. 1 lit. b "teren budowlany" oznacza każdy grunt nieuzbrojony lub uzbrojony, uznawany za teren budowlany przez państwa członkowskie.

Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a Dyrektywy 2006/112/WE:

Opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w takim charakterze.

Z przytoczonych regulacji prawa wspólnotowego wynika, że podatnikiem podatku od towarów i usług może być każda osoba, która okazjonalnie dokonuje czynności opodatkowanych, przy czym czynności te winny być związane z działalnością zdefiniowaną jako działalność gospodarcza, tj. wszelką działalnością producentów, handlowców i osób świadczących usługi, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że uznanie, iż dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy o VAT, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z dnia 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Z treści wniosku i jego uzupełnień wynika, że jest Pan właścicielem działki: 2 oraz współwłaścicielem działek: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wszystkie działki były wydzierżawiane spółce. Umowy dzierżawy wszystkich działek zawarte zostały (...) roku na czas oznaczony do (...) roku. Jest Pan stroną umów dzierżawy. Umowy mają charakter odpłatny. Z tytułu dzierżawy spółka płaci wydzierżawiającym czynsz miesięczny w wysokości (...) zł/m2 dzierżawionej powierzchni. Z tytułu dzierżawy powstaje u Pana przychód, od którego odprowadza zryczałtowany podatek dochodowy. Wszystkie wymienione działki zamierza Pan sprzedać spółce jawnej, w której jest udziałowcem, która to spółka obecnie jest dzierżawcą działek.

W tym miejscu należy wskazać, że na mocy art. 693 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Tak, więc dzierżawa jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną, odpowiednikiem świadczenia wydzierżawiającego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania i pobierania pożytków, jest świadczenie dzierżawcy, polegające na płaceniu umówionego czynszu. Umowa dzierżawy jest cywilnoprawną umową nakładającą na strony - zarówno wydzierżawiającego, jak i dzierżawcę - określone przepisami obowiązki.

Zatem dzierżawa stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na mocy przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym wypełnia ona określoną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT definicję działalności gospodarczej.

Wobec powyższego wskazać należy, iż dzierżawa przez Pana przedmiotowych działek, których jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem, spowodowała, że ww. działki są wykorzystywane w prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej.

Zatem uznać należy, że dokonane czynności wykluczają sprzedaż przedmiotowych działek, w ramach zarządu Pana majątkiem prywatnym. Wobec powyższego, należy stwierdzić, że ww. sprzedaż będzie dostawą dokonaną w ramach prowadzenia działalności gospodarczej w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a Pan będzie działał jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Z uwagi na powyższe, w tej konkretnej sytuacji nie można uznać, że przedmiotem dostawy będzie Pana składnik majątku osobistego, a sprzedaż przedmiotowych działek, których jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem, będzie stanowiła realizację prawa do rozporządzania majątkiem osobistym.

W konsekwencji, skoro w tej sprawie wystąpią przesłanki stanowiące podstawę uznania Pana za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, to czynność sprzedaży przedmiotowych działek, których jest Pan właścicielem lub współwłaścicielem, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatna dostawa towarów na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Podkreślić należy, że dokonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT:

Zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

W myśl art. 2 pkt 33 ustawy o VAT:

Przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) reguluje zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W myśl art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1)

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2)

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

O przeznaczeniu nieruchomości stanowią zatem akty prawa miejscowego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - jako źródło prawa miejscowego, a w przypadku jego braku decyzja o warunkach zabudowy - jako akt indywidualny prawa administracyjnego.

Z opisu sprawy wynika, że w momencie nabycia działki nie były zabudowane i miały przeznaczenie rolne. Na tym terenie nie ma planu przestrzennego zagospodarowania. Wraz z rozbudową firmy, w której jest Pan współwłaścicielem grunty były stopniowo przekształcane w działalność przemysłową. Sposób korzystania z nieruchomości w wypisie rejestrów gruntu w opisie użytku są to tereny przemysłowe. Nieruchomości były w ostatnich latach i nadal są wydzierżawiane przez wszystkich właścicieli spółce jawnej, w której to właściciele są udziałowcami. Spółka na wydzierżawianych gruntach postawiła budynki i poczyniła liczne inwestycje służące działalności gospodarczej. Jak Pan wskazał - poniesione nakłady nie będą zwrócone dzierżawcy działek. Cena sprzedaży zawierać będzie jedynie wartość gruntu bez naniesień. Przed dokonaniem sprzedaży działek w żadnym momencie nie będzie Pan w ekonomicznym posiadaniu nakładów.

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W świetle art. 47 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Stosownie do art. 47 § 2 ustawy - Kodeks cywilny:

Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Na podstawie art. 48 ustawy - Kodeks cywilny:

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Jednak w myśl art. 49 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Uwzględniając przywołane regulacje prawne należy stwierdzić, że w sytuacji gdy przedmiotem sprzedaży jest grunt, na którym posadowiony jest budynek/budowla, niestanowiący własności zbywcy, to mimo, iż ten obiekt budowlany stanowi w świetle prawa cywilnego część składową nieruchomości - w świetle ustawy o VAT nie dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tym obiektem jak właściciel (zarówno w sensie ekonomicznym, jak i w sensie prawnym), a zatem przedmiotem dostawy jest w takim przypadku tylko sam grunt (jako grunt zabudowany).

Wobec tak przedstawionego opisu oraz obowiązujących przepisów prawa należy stwierdzić, że skoro znajdujące się na działkach naniesienia wymienione we wniosku nie są Pana własnością, to nie sposób przyjąć, że dokona Pan dostawy działek, których jest właścicielem lub współwłaścicielem wraz ze znajdującymi się na nich naniesieniami. Tak więc, przedmiotem planowanej dostawy będą wyłącznie grunty i udziały we współwłasności działek gruntu.

W tej sprawie - jak Pan wskazał w uzupełnieniach wniosku - na nw. działkach gruntu obecnie znajdują się:

- 1 - portiernia, która nie stanowi budynku na stałe z gruntem związanego, portiernia jest przenośnym kontenerem;

- 2 - budynek produkcyjno-magazynowo-biurowy, na trwale z gruntem związany oraz budowla - utwardzony plac manewrowy;

- 3 - droga wjazdowa utwardzona asfaltem stanowiąca budowlę;

- 4 - budynek magazynowy na trwale z gruntem związany;

- 5 - budynki magazynowo-produkcyjne na trwale z gruntem związane oraz budowle w postaci rurociągu parowego oraz przyłącza sieci gazowej;

- 6 - budynek na trwale z gruntem związany;

- 7 - budynek na trwale z gruntem związany;

- 8 - budynek na trwale z gruntem związany;

- 9 - budynki na trwale z gruntem związane i budowle w postaci transformatora;

- 10 - budynek magazynowy na trwale z gruntem związany;

- 11 - budynki na trwale z gruntem związane i budowla w postaci wiaty skupowej;

- 12 - budynek magazynowy na trwale z gruntem związany;

- 13 - budynki na trwale z gruntem związane.

W świetle powyższych okoliczności należy wskazać, że skoro na działce nr 1 znajduje się portiernia (przenośny kontener), która nie jest na stałe związana z gruntem, a ponadto - dla ww. działki nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również nie została ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, to działka nr 1 nie będzie spełniała definicji terenów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Tym samym planowana dostawa udziału w działce nr 1 będzie stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT, korzystającą ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Z kolei, planowana dostawa pozostałych działek (udziału w działkach) opisanych we wniosku (oprócz działki nr 1) nie będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, gdyż przepis ten stosuje się tylko do dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane, a w przedstawionej sytuacji pozostałe działki (oprócz działki nr 1) są zabudowane budynkami i budowlami.

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie nie zaistniały przesłanki umożliwiające zastosowanie zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, należy rozpatrzyć warunki do zastosowania zwolnienia dla dostawy pozostałych działek (udziału w działkach) opisanych we wniosku (oprócz działki nr 1), wynikające z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu), których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

- towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

- brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Z okoliczności sprawy wynika, że wszystkie działki są dzierżawione. Umowy dzierżawy wszystkich działek zawarte zostały 1 stycznia 2021 r. na czas oznaczony do 31 grudnia 2022 r. Zatem ww. działki (udział w działkach) opisane we wniosku (oprócz działki nr 1) nie były wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku. W związku z powyższym dostawa przez Pana pozostałych działek (udziału w działkach) opisanych we wniosku (oprócz działki nr 1), nie będzie korzystała ze zwolnienia, od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Mając zatem na uwadze okoliczności sprawy oraz wskazane wyżej przepisy stwierdzić należy, że dostawa przez Pana pozostałych działek (udziału w działkach) opisanych we wniosku (oprócz działki nr 1) będzie opodatkowana podatkiem VAT, według właściwej stawki podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego Pana stanowisko w części dotyczącej uznania Pana za podatnika podatku od towarów i usług z tytułu planowanej sprzedaży działek, a także w części - opodatkowania podatkiem od towarów i usług i braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży pozostałych działek (udziału w działkach) opisanych we wniosku (oprócz działki nr 1) należało uznać za prawidłowe.

Z kolei Pana stanowisko w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług i braku zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT do planowanej dostawy udziału w działce gruntu nr 1, należało uznać za nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla pozostałych współwłaścicieli działek nr: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

Podkreślić należy, iż Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu ustawy - Ordynacja podatkowa. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach przedstawionego przez Pana opisu zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem sprawy. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329, z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl