0113-KDIPT1-2.4012.30.2020.3.IR - Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT nabytego w ramach importu usług prawa do organizacji.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 15 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.30.2020.3.IR Zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT nabytego w ramach importu usług prawa do organizacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2020 r. (data wpływu 16 stycznia 2020 r.), uzupełnione pismem z dnia 16 marca 2020 r. (data wpływu 19 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT nabytego w ramach importu usług prawa do organizacji.......- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT nabytego w ramach importu usług prawa do organizacji........

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 16 marca 2020 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

.... Miasto na prawach powiatu (dalej: "Wnioskodawca" lub "Miasto") - jest czynnym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Stan faktyczny danej sprawy dotyczy organizacji w Polsce... akademickiej imprezy sportowej..... (dalej: "...."). Przedmiotowa impreza jest organizowana przez Politechnikę....... (dalej także jako: "P....") i.... Związek Sportowy (dalej także jako: "....ZS"), przy wsparciu Miasta....... Prawa do danego wydarzenia przyznaje pozarządowa organizacja międzynarodowa...... (dalej:..).

W grudniu 2017 r....ZS i P.... wystąpiły do Miasta z prośbą o wsparcie starań o organizację wydarzenia.... W styczniu 2018 r. P. złożyła dokumentację aplikacyjną do. Do tego momentu, Miasto brało udział w przygotowaniu wstępnych założeń dokumentacji aplikacyjnej. Ponadto partnerzy po stronie polskiej uzgodnili podział zadań pomiędzy Miastem, Politechniką.... i Zarządem Głównym....... Związku Sportowego (działającym w imieniu i na rzecz....ZS). W ramach przedmiotowych uzgodnień Miasto zobowiązało się pokryć koszty opłaty licencyjnej za prawo do organizacji wydarzenia wynoszącej równowartość... euro (zgodnie z regulaminem...). Uzgodnienia dokonane pomiędzy partnerami zostały potwierdzone stosowną umową trójstronną.

W kwietniu 2018 r.,..... przyznała prawa do organizacji imprezy Politechnice...... i...ZS. W ślad za przyznaniem praw do organizacji imprezy, została zawarta umowa pomiędzy... a partnerami krajowymi tj. P..,....ZS i Miastem (Umowa nr.... z dnia... 2018 r.). Powyższa umowa ukształtowała zobowiązanie wynikające z regulaminowej opłaty licencyjnej. Na jej podstawie, płatność pierwszej transzy w wysokości... euro nastąpiła w terminie do 31 grudnia 2018 r., a płatność pozostałej kwoty w postaci drugiej transzy w wysokości... euro nastąpiła w terminie do 1 czerwca 2019 r.

Miasto dokonało powyższych płatności na podstawie faktur wystawionych przez...., tj.:

* pierwsza faktura: faktura..... 002/2018 wystawiona w dniu 29 listopada 2018 r. przez... z siedzibą...... na kwotę... euro w przedmiocie..... (1st INSTALMENT), faktura opłata organizacyjna.... (1 rata) oraz

* druga faktura: faktura..... 001/2019 wystawiona w dniu 1 kwietnia 2019 r. przez. z siedzibą...... na kwotę... euro w przedmiocie..... (2nd INSTALMENT), faktura opłata organizacyjna.... (2 rata).

Wnioskodawca pragnie nadmienić, iż... nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Siedzibą.... jest Szwajcaria.

Miasto.... dokonało obu płatności w terminach wynikających z umowy i wskazanych na fakturach. Jednocześnie Wnioskodawca przyjął stanowisko, iż transakcje z..., w związku z którymi uiszczania jest opłata licencyjna, korzystają ze zwolnienia z VAT, określonego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT.

W ramach niniejszego wniosku, Miasto dąży do potwierdzenia prawidłowości przyjętej linii interpretacyjnej prawa podatkowego.

Nadto Wnioskodawca wskazał, że:

1. Nabycie prawa do organizacji.... nie nastąpiło do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nabyte prawo nie będzie źródłem jakichkolwiek dalszych operacji gospodarczych, nie będzie w szczególności służyło celom zarobkowym przez Wnioskodawcę.

2. Nabycie prawa do organizacji..... nie nastąpiło do innej działalności aniżeli działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Nabycie prawa do organizacji... nastąpiło w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, a zatem w ramach sprawowanego imperium publicznego, lecz na zasadach prawa prywatnego, tj. na podstawie kontraktu z uwagi na wymogi partnera zagranicznego tj.....

4. Nabycie prawa do organizacji.... nastąpiło w celu organizacji imprezy objętej wnioskiem, pośrednim celem który Wnioskodawca zamierza zrealizować poprzez wsparcie organizacji imprezy jest: (1) popularyzacja sportu i wychowania fizycznego, (2) poprawa wizerunku i rozpoznawalności Miasta, (3) wzmocnienie szkolnictwa wyższego na terenie Miasta.....

5...... polegają na przeprowadzeniu w określonym terminie szeregu zawodów sportowych, a dokładniej finałów akademickich zawodów w danych dyscyplinach na poziomie europejskim, poprzedzonych eliminacjami na niższych szczeblach rywalizacji. Eliminacje następują poza samym turniejem głównym. W wydarzeniu biorą udział zarówno zawodnicy uprawiający sport amatorsko, jak i półprofesjonalnie i profesjonalnie. Jednocześnie, zawodom sportowym towarzyszą wydarzenia sportowe dedykowane rekreacyjnemu uprawianiu sportu. Obok wydarzeń sportowych różnego typu organizowane są wydarzenia kulturalne i społeczne różnego typu celem urozmaicenia oferty imprezy.

6. Uczestnikami są po pierwsze uczestnicy zawodów sportowych, zarówno dyscyplin turniejowych jak i uczestnicy towarzyszących wydarzeń sportowych. Uczestnicy pochodzą z Polski, jak i innych krajów europejskich. Sportowcy, biorący udział w..., powinni posiadać status akademicki. Sportowcom towarzyszą również pozostali uczestnicy delegacji: trenerzy, kadra wspomagająca, działacze sportowi. Ponadto jako kibice i uczestnicy towarzyszących wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych w imprezie uczestniczyć będą studenci, głównie z.... oraz osoby trzecie albowiem wszelkie wydarzenia towarzyszące mają charakter otwarty.

7. W momencie wyboru gospodarza...., wskazano katalog dyscyplin rozgrywanych podczas wydarzenia, były to dyscypliny obowiązkowe narzucone przez....., przyznającą prawa do organizacji imprezy (badminton, koszykówka 3x3, koszykówka, piłka nożna, futsal, piłka ręczna, tenis stołowy i para tenis stołowy, tenis, siatkówka), oraz dyscypliny proponowane przez organizatora (w tym przypadku to siatkówka plażowa, wspinaczka sportowa i waterpolo) oraz dyscypliny pokazowe, nie wchodzące do programu... (pływanie i para pływanie). Jednocześnie, w ramach prac z... może zmieniać się katalog (rodzaj) dyscyplin dodatkowych.

Program... zawiera również wydarzenia towarzyszące, kierowane zarówno do uczestników jak i społeczności lokalnej. W ramach... planowana jest organizacja ceremonii otwarcia i zamknięcia wydarzenia, ponadto możliwość udziału w wydarzeniach na terenie.... (m.in. koncerty w parkach, festiwale i koncerty na ul.....). Ponadto, planowane są wydarzenia sportowe dla amatorów, których celem jest promocja aktywności fizycznej.

8. Udział w... jest odpłatny dla jego uczestników, którzy są zobowiązani do pokrycia ryczałtu za swój pobyt (zawody sportowe, zakwaterowanie, wyżywienie, transport krajowy i transport lokalny). W ramach rozliczeń za organizację imprezy,.... przekazuje organizatorowi kwotę 65 euro za dzień pobytu uczestnika na zawodach potrąconą o kwotę 10 euro za dzień pobytu uczestnika na zawodach. Jednocześnie, organizator jest zobowiązany do organizacji wydarzenia w sposób określony w umowie pomiędzy.... a Miastem...., Politechniką..... i Zarządem Głównym.... Związku Sportowego.

Na podstawie trójstronnej umowy, która określa wewnętrzny podział obowiązków pomiędzy organizatorami, zawartej pomiędzy Miastem......, Politechniką....... i Zarządem Głównym........ Związku Sportowego, podmiotem odpowiedzialnym za organizację... jest Politechnika.......

9. Ze względu na powszechny i akademicki charakter imprezy, należy wskazać że podstawowym celem... będzie współzawodnictwo osób, ale w ramach rekreacji. Zdecydowana większość uczestników nie posiada statusu profesjonalisty, zatem uprawianie przez nią sportu powinno być rozumiane w szerokim znaczeniu rekreacji i spędzania wolnego czasu. Potwierdza to również fakt, że impreza ma charakter akademicki, zatem podstawowym warunkiem udziału jest posiadanie statusu akademickiego, a nie status sportowca/profesjonalisty.

10. W ocenie Wnioskodawcy nie działał on jako podatnik w rozumieniu art. 28a ww. ustawy o podatku od towarów i usług poprzez wyłączenie z art. 15 ust. 6. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w danej sprawie działa w zakresie realizacji zadań nałożonych na Wnioskodawcę przepisami prawa. Przy czym materializacja realizacji tych zadań nastąpiła w drodze umowy cywilnoprawnej, stąd w przypadku odmiennego zapatrywania organu na daną sprawę Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku uznania go za podatnika w danej sprawie przedmiotowa czynność podlega zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 32 Ustawy o podatku od towarów i usług.

11...... jest stowarzyszeniem non-profit, członkami..... są krajowe akademickie stowarzyszenia (związki) sportowe. Celem statutowym.... jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Szersza odpowiedź znajduje się w odpowiedzi na pytanie 19.

12. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści "Czy udzielenie przez... prawa do organizacji........... oraz nabycie przez Wnioskodawcę ww. prawa jest ściśle związane ze sportem? Wnioskodawca wskazał, że tak, ponieważ udzielenie przez.... prawa do organizacji..... i nabycie przez Wnioskodawcę ww. prawa umożliwia przeprowadzenie i organizację danego wydarzenia mającego wprost związek z organizacją zawodów sportowych.

13. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści "Czy udzielenie przez... prawa do organizacji..... oraz nabycie przez Wnioskodawcę ww. prawa jest ściśle związane z wychowaniem fizycznym?" Wnioskodawca wskazał, że tak, ponieważ udzielenie przez.... prawa do organizacji..... i nabycie przez Wnioskodawcę ww. prawa umożliwia przeprowadzenie i organizację danego wydarzenia mającego wprost związek z wychowaniem fizycznym, poprzez popularyzację i udział społeczności Miasta w wydarzeniach i zawodach sportowych.

14. Omawiana usługa jest niezbędna do wykonywania usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym w danej formie, to znaczy poprzez organizację imprezy pt....., inicjatywa organizacji tejże imprezy wyszła ze strony Politechniki..... W charakterze ogólnym dana usługa nie jest niezbędna do wykonywania usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym jako takim, tzn. nie istnieje ustawowy obowiązek organizacji danej imprezy, lecz władze samorządowe mają swobodę w wyborze sposobu realizacji ustawowych zadań własnych.

15. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści "Czy głównym celem udzielania prawa do organizacji.... jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez....?" Wnioskodawca wskazał, że nie,.... jest stowarzyszeniem non-profit, zrzeszającym aktualnie... krajowych uniwersyteckich stowarzyszeń (związków) sportowych.... nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lecz na popularyzację sportu, a zwłaszcza sportu akademickiego poprzez organizację różnego rodzaju rozgrywek i imprez sportowych o charakterze międzynarodowym.

16. Udzielanie przez.... prawa do organizacji.... oraz nabycie przez Wnioskodawcę ww. prawa nie jest konieczne do organizowania i uprawiania sportu jako takiego, natomiast jest konieczne w sytuacji chęci organizacji wydarzenia pt....., których wyłącznym dysponentem jest..., która wymaga wniesienia opłaty licencyjnej wraz z aplikacją danego kandydata na organizatora. Powyższe jest tożsame dla różnych wydarzeń sportowych, takich jak Igrzyska Olimpijskie, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i inne, tzn. co do zasady chętni do organizacji danego wydarzenia składają aplikację i wnoszą opłatę licencyjną, co łącznie po pozytywnej weryfikacji i akceptacji przez dysponenta (np....,....,.... lub inne organizacje sportowe) pozawala na organizację zawodów w danym miejscu.

17. Udzielenie przez... prawa do organizacji..... oraz nabycie przez Wnioskodawcę ww. prawa nie jest konieczne do organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim. Wnioskodawca organizuje wychowanie fizyczne także na wielu innych polach w ramach swojej działalności, dążąc natomiast do popularyzacji sportu i uczestnictwa w nim poszukuje się wydarzeń o większej skali i sile oddziaływania co pomaga w propagowaniu aktywności fizycznej.

18. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści "Czy.... - podmiot, o którym mowa w opisie sprawy świadcząc ww. usługi jest nastawiony na osiąganie zysków?" Wnioskodawca wskazał, że nie jest.... jest stowarzyszeniem non-profit.

19.... przeznacza wypracowane zyski w całości na zadanie statutowe polegające w szczególności na rozwijaniu współpracy sportowej, współorganizacji imprez sportowych, reprezentowaniu sportu akademickiego na arenie międzynarodowej.

Poniżej wyciąg ze statutu...., w formie oryginalnej (z uwagi na krótki termin nie było możliwe zlecenie tłumaczenia przysięgłego).

"........" Źródłohttps://www..................................

20. Udział Wnioskodawcy w partnerstwie ma związek z realizacją następujących zadań ustawowych: 1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1.

art. 7 ust. 1 pkt 10 - W szczególności zadania własne obejmują sprawy: kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

2.

art. 7 ust. 1 pkt 8 - W szczególności zadania własne obejmują sprawy: edukacji publicznej;

3.

art. 7 ust. 1 pkt 17 - W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

4.

art. 7 ust. 1 pkt 18 - W szczególności zadania własne obejmują sprawy: promocji gminy.

21. W odpowiedzi na pytanie o następującej treści "Czy udział Wnioskodawcy w partnerstwie, o którym mowa w opisie sprawy oraz uiszczenie ww. opłaty licencyjnej ma związek z uczestnictwem Miasta w wychowaniu fizycznym?" Wnioskodawca wskazał, że tak, udział Wnioskodawcy w partnerstwie ma związek z uczestnictwem Miasta w wychowaniu fizycznym, ponieważ w ten sposób Miasto wraz z partnerami tworzy nowe formy aktywności fizycznej i wychowania fizycznego, a także popularyzuje ideę zdrowego, aktywnego trybu życia zwłaszcza wśród młodego pokolenia obywateli Miasta.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie od.... prawa do organizacji..... (...), w związku z którym Miasto uiszcza na rzecz.... opłatę licencyjną korzysta ze zwolnienia z opodatkowania VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

I. Definicja usługi

Ustawa o VAT w art. 5 wprowadza ogólne określenie przedmiotu opodatkowania, w dalszych regulacjach precyzując zakres poszczególnych, wymienionych w tym przepisie zdarzeń i czynności.

I tak, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W art. 8 ust. 1 ustawodawca definiuje pojęcie usługi, zgodnie z którym, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Definicja wartości niematerialnych i prawnych zawarta jest w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), którym można posłużyć się pomocniczo. Zgodnie z nią są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby jednostki.

Do praw majątkowych zalicza się w szczególności:

a.

autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

b.

prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

c.

know-how.

Jak wynika z zapisów zawartej przez Miasto umowy, Wnioskodawca zobowiązał się do zapłaty opłaty licencyjnej za prawo do organizacji wskazanego w opisie stanu faktycznego sportowego wydarzenia. Wobec tego, za słuszne należy uznać iż mamy do czynienia ze świadczeniem usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w ramach którego Miasto nabyło prawo majątkowe - licencję.

II. Import usług

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, przez import rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

We wskazanym przez ustawodawcę odniesieniu do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT zawarto, że podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b.

usługobiorcą jest:

* w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

* w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

* w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Tym samym, odnosząc wyżej przytoczone przepisy na grunt przedstawionej przez Wnioskodawcę sprawy, należy zwrócić uwagę na przesłanki przedstawione w opisie stanu faktycznego. Jak wynika z zapisów zawartej przez Miasto umowy,....:

* posiada siedzibę działalności poza granicami Polski,

* nie posiada w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,

* nie jest zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT czynny.

Wobec tego, w ocenie Wnioskodawcy, należy przyjąć iż w świetle przepisów ustawy o VAT nabycie licencji od.... mieści się w definicji importu usług. Tym samym, do rozliczenia tego typu transakcji na gruncie VAT, zobowiązany jest nabywca usługi - Miasto.

III. Zwolnienie z VAT

W art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, ustawodawca stworzył katalog czynności, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania.

I tak, stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, zwolnieniu temu podlegają usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a.

są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b.

świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym - z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Odzwierciedleniem przedstawionej regulacji na gruncie prawa unijnego jest art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE.L z 2006 r. Nr 347, str. 1 z późn. zm., dalej: "dyrektywa VAT"), świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Celem powołanego przepisu dyrektywy VAT jest wspieranie niektórych rodzajów działalności interesu publicznego, czyli usług mających ścisły związek z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, które są świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Miasto podkreśla również, że wsparcie w zakresie organizacji międzynarodowej akademickiej imprezy sportowej polegające na pokryciu kosztów nabycia licencji związane jest ściśle z zadaniami określonymi dla organu władzy publicznej.

Jak wynika z art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm., dalej: "ustawy o samorządzie gminnym"), do zadań własnych Miasta należą m.in. czynności związane z kulturą fizyczną i turystyką.

Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, prawo do organizacji imprezy (licencja) nabywane jest przez Miasto od..... (...) i na rzecz tego podmiotu wnoszona jest opłata licencyjna. Jest to organizacja pozarządowa o charakterze niezarobkowym, działająca w dziedzinie sportu uniwersyteckiego w Europie. Łączy krajowe uniwersyteckie federacje sportowe, uniwersytety, drużyny, indywidualnych zawodników, wolontariuszy i innych partnerów z ponad... krajów Europy.

Misją.... jest utrzymywanie i rozwijanie regularnej komunikacji między federacjami krajowymi; koordynacja zawodów, konferencji, imprez masowych i innych działań zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i krajowym; rozpowszechnianie w Europie ideałów sportu uniwersyteckiego przy ścisłej współpracy z...... (...) i innymi organizacjami europejskimi. W ramach swojej działalności gospodarczej, organizuje mistrzostwa...,... i puchary......., w ramach posiadanej licencji, może również przyznać tytuł patronatu..... uniwersyteckim wydarzeniom sportowym w Europie.

Mając na uwadze powyższe, Miasto stoi na stanowisku, że nabyta licencja na organizację imprezy, w związku z którą Miasto uiszcza opłatę licencyjną korzysta ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy o VAT, zważywszy na:

1.

realizację zadań ustawowo nałożonych na Miasto w zakresie kultury fizycznej, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym;

2.

ścisły związek przedmiotowej opłaty licencyjnej ze sportem i wychowaniem fizycznym - warunkuje możliwość organizacji przedstawionego w opisie stanu faktycznego sportowego wydarzenia.....;

3.

głównym celem działań podejmowanych przez Miasto.... jak i..... w ramach danej transakcji jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu;

4.

przedmiotowa licencja jest usługą konieczną do organizowania i uprawiania sportu tj. do organizacji przedstawionego w opisie stanu faktycznego sportowego wydarzenia.....;

5.

świadczący usługę tj...... jest pozarządową organizacją non-profit, której celem jest propagowanie sportu poprzez organizację sportu akademickiego;

6.

przedmiotowa opłata licencyjna, tj. usługa jest świadczona przez Miasto w porozumieniu z Politechniką.... i.... Związkiem Sportowym dla rzeszy obywateli polskich i mieszkańców Miasta..... uprawiających sport, czy to podczas samych...., czy to w czasie eliminacji do danego wydarzenia;

7.

przedmiotowa usługa nie jest żadną z usług wskazanych w katalogu negatywnych in fine art. 43 ust. 1 pkt 32.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotową dostawa towarów.

W myśl dyspozycji art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy).

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...)

Jak stanowi art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4.

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, a w przypadku usług, do których stosuje się art. 28e, podatnik ten nie jest zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4,

b.

usługobiorcą jest:

* w przypadku usług, do których stosuje się art. 28b - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4,

* w przypadku transferu bonów jednego przeznaczenia, w przypadku których miejscem świadczenia usług, których te bony dotyczą, jest terytorium kraju - podatnik, o którym mowa w art. 15, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15,

* w pozostałych przypadkach - podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadająca siedzibę na terytorium kraju i zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4.

Według art. 17 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do 31 października 2019 r.), w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Natomiast według art. 17 ust. 2 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r.) w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Z treści przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wynika, że rozliczenia podatku z tytułu importu usług dokonuje nabywca jedynie w przypadku, gdy łącznie są spełnione warunki (o których to mowa w lit.

a)

i

b)

powyższej regulacji) dotyczące odpowiednio usługodawcy jak i usługobiorcy.

W sytuacji niespełnienia chociażby jednego z nich nabywca usług nie jest podatnikiem z tytułu dokonanego importu usług.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jednocześnie należy wskazać, że w art. 15 ust. 6 ustawy stwierdza się, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Unormowanie to stanowi odzwierciedlenie art. 13 ust. 1 Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), który stanowi, że krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Z przywołanych przepisów wynika, że wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego.

Aby to wyłączenie miało miejsce, muszą zostać spełnione dwa warunki:

* dotyczy wyłącznie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy,

* odnosi się tylko do tych czynności, które związane są z realizacją zadań nałożonych na te podmioty przepisami prawa i do realizacji których zostały one powołane.

Konieczność spełnienia ww. dwóch warunków wyłączających organy publiczne z opodatkowania podatkiem od towarów i usług (wykonywanie czynności przez organ podlegający prawu publicznemu oraz wykonywanie danej czynności przez podmiot działający w charakterze organu publicznego w odniesieniu do tej czynności) była wielokrotnie podkreślana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak stwierdził TSUE w orzeczeniu w sprawie C-4/89 - Comune di Carpaneto Piascentino i inni a Ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto di Piacenza - art. 4 (5) VI Dyrektywy należy interpretować w taki sposób, aby czynności wykonywane przez organy publiczne w rozumieniu tego przepisu stanowiły czynności wykonywane przez organy prawa publicznego podlegające szczególnym zasadom prawnym mającym do nich zastosowanie. Drugi akapit tej regulacji należy natomiast interpretować w taki sposób, aby Państwa Członkowskie zobowiązane były zapewnić, by organy prawa publicznego traktowane były jak podatnicy w związku z czynnościami wykonywanymi w charakterze organów publicznych w przypadku, gdy czynności te mogą być również podejmowane w ramach działalności konkurencyjnych przez przedsiębiorców prywatnych, jeśli traktowanie tych organów jako podmiotów nieposiadających statusu podatnika mogłoby prowadzić do istotnego naruszenia zasad konkurencji.

Wyłączenie organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy stanowi odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania i jako takie musi być ściśle interpretowane.

Innymi słowy, organ (urząd obsługujący ten organ) będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach - gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań (co wynika z pierwszej części art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług) oraz gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych. Stąd też aby uznać, że organ działa w zakresie swoich funkcji ustawowych i jednocześnie nie korzysta z formy cywilistycznej musi zaistnieć sytuacja tego rodzaju, że przy realizacji danego zadania - określonej prawem czynności wykonywanej w interesie publicznym, organ ten wyposażony jest we władztwo publiczne, tj. występuje w pozycji nadrzędnej w stosunku do innych podmiotów uczestniczących w danej czynności.

W zakresie statusu podmiotu publicznego wypowiedział się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również w wyroku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie C-174/14 Saudaco, w którym stwierdził "Jeżeli chodzi w szczególności o pierwszy z dwóch warunków ustanowionych w art. 13 ust. 1 wspomnianej dyrektywy, to znaczy o warunek dotyczący statusu podmiotu publicznego, to Trybunał orzekł już, że osoba, która wykonuje czynności należące do prerogatyw władztwa publicznego w sposób niezależny, nie pozostając częścią administracji publicznej, nie może zostać zaklasyfikowana jako podmiot prawa publicznego w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie w szczególności postanowienie Mihal, C-456/07, EU:C:2008:293, pkt 18 i przytoczone tam orzecznictwo). (...) status "podmiotu prawa publicznego" nie może wynikać jedynie z tego, że dana działalność polega na wykonywaniu czynności należących do prerogatyw władztwa publicznego (zob. podobnie w szczególności postanowienie Mihal, C-456/07, EU:C:2008:293, pkt 17 i przytoczone tam orzecznictwo)".

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojęcia "organy władzy publicznej". Pod tym pojęciem należy rozumieć organy władzy ustawodawczej, sądowniczej i wykonawczej, w tym organy administracji publicznej, rządowej i samorządowej, powołane w Konstytucji RP, ustawach lub na ich podstawie, których wykonywane w określonych formach czynności uważane są za działania państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Natomiast pod pojęciem urzędu obsługującego organ władzy publicznej należy rozumieć jednostkę organizacyjną spełniającą funkcje pomocnicze w stosunku do organu władzy publicznej.

Oznacza to, że organ władzy publicznej jest uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Analiza wskazanych przepisów prowadzi więc do następujących wniosków:

1.

wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłączenia podmiotowo-przedmiotowego,

2.

w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia z podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:

* czynności - co do zasady podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,

* czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

Możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy uzależnione jest od spełnienia ww. warunków łącznie.

W myśl art. 28a ustawy, na potrzeby stosowania przepisów regulujących miejsce świadczenia przy świadczeniu usług:

1.

ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

a.

podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,

b.

osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;

2.

podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

Wskazany powyżej art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalenia miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest osoba wykonująca samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ust. 1 ustawy, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

Na podstawie art. 28b ust. 2 ustawy, w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Z cytowanych wyżej przepisów ustawy wynika zatem, że co do zasady, usługa świadczona na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy inna niż wskazana w art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n ustawy podlega opodatkowaniu w miejscu siedziby działalności gospodarczej usługobiorcy, chyba że jest świadczona dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej usługobiorcy, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, wówczas miejscem świadczenia tej usługi jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego ta usługa jest świadczona.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Według art. 146a pkt 1 ustawy (obowiązującego do 31 grudnia 2018 r.) w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f: 1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Z kolei w myśl art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w ustawie, jak i w przepisach wykonawczych do ustawy, ustawodawca przewidział stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy zwalnia się od podatku usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, pod warunkiem że:

a.

są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,

b.

świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,

c. są one świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym - z wyłączeniem usług związanych z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

W świetle art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1.

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2.

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Stosownie do art. 43 ust. 18 ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu sprawy Wnioskodawca (.....- Miasto na prawach powiatu) będący zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w ramach zawartej trójstronnej umowy z partnerami krajowi uczestniczy w organizacji w Polsce... akademickiej imprezy sportowej.... Przedmiotowa impreza jest organizowana przez Politechnikę.... i..... Związek Sportowy, przy wsparciu Miasta.... Prawa do danego wydarzenia przyznaje pozarządowa organizacja międzynarodowa.... (dalej:..).

W kwietniu 2018 r.,.... przyznała prawa do organizacji imprezy Politechnice.....i....ZS. W ślad za przyznaniem praw do organizacji imprezy, została zawarta umowa pomiędzy... a partnerami krajowymi tj. P...,....ZS i Miastem. Powyższa umowa ukształtowała zobowiązanie wynikające z regulaminowej opłaty licencyjnej. W ramach uzgodnień Miasto zobowiązało się pokryć koszty opłaty licencyjnej za prawo do organizacji wydarzenia wynoszącej równowartość... euro (zgodnie z regulaminem...). Płatność pierwszej transzy w wysokości... euro nastąpiła w terminie do 31 grudnia 2018 r., a płatność pozostałej kwoty w postaci drugiej transzy w wysokości... euro nastąpiła w terminie do 1 czerwca 2019 r. Miasto dokonało powyższych płatności na podstawie faktur wystawionych przez.... Nadto Wnioskodawca m.in. wskazał, że nabycie prawa do organizacji...:

* nie nastąpiło do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Nabyte prawo nie będzie źródłem jakichkolwiek dalszych operacji gospodarczych, nie będzie w szczególności służyło celom zarobkowym przez Wnioskodawcę,

* nastąpiło w ramach wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej, a zatem w ramach sprawowanego imperium publicznego, lecz na zasadach prawa prywatnego, tj. na podstawie kontraktu z uwagi na wymogi partnera zagranicznego tj....

* nastąpiło w celu organizacji imprezy objętej wnioskiem, pośrednim celem który Wnioskodawca zamierza zrealizować poprzez wsparcie organizacji imprezy jest: (1) popularyzacja sportu i wychowania fizycznego, (2) poprawa wizerunku i rozpoznawalności Miasta, (3) wzmocnienie szkolnictwa wyższego na terenie Miasta.....

... jest stowarzyszeniem non-profit, członkami... są krajowe akademickie stowarzyszenia (związki) sportowe. Celem statutowym... jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.... nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Siedzibą. jest Szwajcaria. Wnioskodawcy nie działał jako podatnik w rozumieniu art. 28a ww. ustawy poprzez wyłączenie z art. 15 ust. 6 ustawy.

Analiza przedstawionego we wniosku opisu sprawy oraz treści powołanych regulacji prowadzi do stwierdzenia, że Wnioskodawca nabywając w ramach zawartej umowy pomiędzy... a partnerami krajowymi tj. P..,...ZS i Miastem prawa do organizacji.... - wbrew temu co twierdzi - działa w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy. Pomimo, że ww. usługa nabyta w celu organizacji imprezy sportowej ma związek z wykonywanymi przez Wnioskodawcę zadaniami z zakresu administracji publicznej, to jednak jest usługą, którą mogą również świadczyć podmioty komercyjne. Fakt, że Wnioskodawca w ramach swoich kompetencji wykonuje zadania własne w związku ze sprawowaniem władztwa publicznego nie oznacza, że w niniejszej sprawie nie działa jako podatnik podatku od towarów i usług. Współpraca bowiem Wnioskodawcy z podmiotem zagranicznym oraz podmiotami krajowymi, o których mowa wyżej, jakkolwiek odbywa się w celu realizacji zadań własnych, to jednakże w ramach stosunków cywilnoprawnych. Tym samym, w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 15 ust. 6 ustawy.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca nabywając od zagranicznego podmiotu posiadającego siedzibę działalności gospodarczej w Szwajcarii prawo do organizacji.... działa w charakterze podatnika i jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu dokonanego importu usług - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W związku z powyższym odnosząc się zatem do kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT nabytego w ramach importu usług prawa do organizacji... stwierdzić należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy wymienionych wyżej przepisów mogą korzystać usługi ściśle związane ze sportem świadczone przez kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu jeżeli są one konieczne do organizowania i uprawiania sportu, świadczący te usługi nie jest nastawiony na osiąganie zysków oraz usługi świadczone są na rzecz osób uprawiających sport. Przy czym z niniejszego zwolnienia wyłączone są usługi związane z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usługi odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usługi odpłatnego zakwaterowania związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usługi wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

Niespełnienie chociażby jednej z wymienionych przesłanek (podmiotowej lub przedmiotowej) powoduje, że świadczenie usług nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie omawianej regulacji.

Zgodnie z brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniu podlegają usługi "ściśle" związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym. Przepisy ustawy nie zawierają definicji "ścisłego" związku usług ze sportem lub wychowaniem fizycznym. W pewnym zakresie do kwestii tej odniósł się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-253/07 Canterbury Hockey Club, Canterbury Ladies Hockey Club przeciwko The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, w którym to wyjaśnił, że świadczenie usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym "może być zwolnione tylko wtedy, gdy są one konieczne do dokonywania transakcji podlegających zwolnieniu, tj. uprawiania sportu lub wychowania fizycznego" (pkt 22). Ponadto TSUE podkreślił, że "Zwolnienie transakcji należy zatem ustalić w szczególności w zależności od charakteru świadczonych usług oraz ich związku ze sportem lub wychowaniem fizycznym" (pkt 23).

Natomiast w wyroku z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie C-18/12, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że "W odniesieniu do art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy VAT należy stwierdzić, że przepis ten, według jego brzmienia, dotyczy uprawiania sportu i wychowania fizycznego w ogóle. Mając na względzie owo brzmienie, intencją rzeczonego przepisu nie jest przyznanie zwolnienia jedynie niektórym dziedzinom sportu". Z wyroku tego wynika również, że art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady, w celu jego stosowania nie wymaga, aby aktywność sportowa była podejmowana na określonym poziomie, na przykład zawodowym, ani też, aby ta aktywność była podejmowana w określony sposób, tj. regularnie lub w sposób zorganizowany.

Celem powołanego przepisu Dyrektywy 2006/112/WE Rady jest wspieranie niektórych rodzajów działalności interesu publicznego, czyli usług mających ścisły związek z uprawianiem sportu lub z wychowaniem fizycznym, które są świadczone przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Przepis ten ma zatem na celu wspieranie podejmowania takiej aktywności przez szerokie warstwy społeczeństwa. Interpretacja tego przepisu ograniczająca zakres stosowania zwolnienia, jakie on przewiduje, do aktywności sportowej podejmowanej w sposób zorganizowany, systematyczny lub mający na celu udział w zawodach sportowych, byłaby sprzeczna z rzeczonym celem.

W konstatacji Trybunał stwierdził, że " art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy 2006/112/WE Rady należy interpretować w ten sposób, iż niezorganizowana, niesystematyczna i niemająca na celu udziału w zawodach aktywność sportowa może być uznana za uprawianie sportu w rozumieniu tego przepisu".

Mając zatem na uwadze powyższe przepisy prawa oraz skoro - jak wyżej wskazano - Wnioskodawca jest zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu dokonanego importu usług, to stwierdzić należy, co następuje.

Jak wynika z opisu sprawy nabyta od... usługa tj. nabycie praw do organizacji imprezy pod nazwą.... jest ściśle związane ze sportem i jest niezbędne do wykonywania usług związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym. Ww. usługa jest świadczona na rzecz podmiotu, który uczestniczy w wychowaniu fizycznym. Jak wskazał bowiem Zainteresowany, udział Wnioskodawcy w partnerstwie ma związek z uczestnictwem Miasta w wychowaniu fizycznym, ponieważ w ten sposób Miasto wraz z partnerami tworzy nowe formy aktywności fizycznej i wychowania fizycznego, a także popularyzuje ideę zdrowego, aktywnego trybu życia zwłaszcza wśród młodego pokolenia obywateli Miasta.

Ponadto świadczący przedmiotową usługę nie jest nastawiony na osiąganie zysków, natomiast wypracowane zyski przeznacza w całości na zadania statutowe. Jednocześnie okoliczności sprawy nie wskazują na wystąpienie negatywnych przesłanek, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy oraz ust. 17 tego artykułu. W związku z powyższym uznać należy, że przedmiotowa usługa korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy.

Zatem oceniając stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że zobowiązany jest do rozliczenia nabytego świadczenia jako korzystające ze zwolnienia należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

a.

z zastosowaniem art. 119a;

b.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

c.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567) dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl