0113-KDIPT1-2.4012.236.2023.4.PRP - Zastosowanie zwolnienia od podatku usług polegających na realizacji warsztatów online w formie uprzednio nagranych filmów oraz usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 sierpnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.236.2023.4.PRP Zastosowanie zwolnienia od podatku usług polegających na realizacji warsztatów online w formie uprzednio nagranych filmów oraz usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest:

- nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług polegających na realizacji warsztatów online w formie uprzednio nagranych filmów,

- prawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

30 marca 2023 r. wpłynął Pani wniosek z 3 marca 2023 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy zastosowania zwolnienia od podatku usług polegających na realizacji warsztatów online w formie uprzednio nagranych filmów oraz usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy.

Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwania - pismami z 4 lipca 2023 r. (wpływ 7 lipca 2023 r.) oraz z 26 lipca 2023 r. (wpływ 28 lipca 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

X działająca pod firmą..... (dalej jako Wnioskodawczyni lub Twórca) jest czynnym podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) (dalej jako ustawa o VAT).

Zgodnie z wpisem do CEIDG Wnioskodawczyni przeważająca działalność gospodarcza to 85.59B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. W rzeczywistości podstawowym polem działania Wnioskodawcy jest scrapbooking, dla którego nie przewidziano wydzielonej klasyfikacji PKWiU ani PKD.

Scrapbooking jest sztuką ręcznego tworzenia i dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi. Nazwa pochodzi od ang. scrapbook oznaczającego taki album. Natomiast sam wyraz scrap oznacza skrawek. Historycznie scrapbooking był podobnie jak przekazywane ustnie historie sposobem przekazania tradycji i zwyczajów. Formą przekazu było tu nie słowo, a obraz. Po raz pierwszy znalazł zastosowanie, gdy powszechnie dostępny stał się druk, a w szczególności gazety. Pierwszymi znanymi scrapbookerami byli.... i... Kiedy w powszechnym użytku znalazła się fotografia, zaczęto ją łączyć ze scrapbookingiem. Zaczęły powstawać pierwsze albumy z fotografiami ozdobione wycinkami z gazet oraz notatkami zawierającymi informacje, gdzie zdjęcie było zrobione czy kto na nim jest. Albumy zaczęły przybierać form pamiętników. Zaczęły się także w nich pojawiać części prywatnej korespondencji. Obecnie scrapbooking uznawany jest za formę sztuki.

Wnioskodawczyni od wielu lat rozwija swoją wiedzę i umiejętności w dziedzinie scrapbookingu. Jeszcze przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej prowadziła w mediach społecznościowych kanały, których celem było promowanie swojej twórczości oraz edukacja w zakresie scrabookingu. Wnioskodawczyni należała do pierwszych osób promujących na masową skalę tą dziedzinę sztuki w Polsce.

Obecnie w ramach swojej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni realizuje warsztaty online, w ramach których prezentowane są informacje o scrapbookingu jako takim oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła (np. albumu) w technice scrabookingu. W takim przypadku nabywca uzyskuje kompleksową wiedzę o tym jak samodzielnie powinien wykonać dzieło w technice scrabookingu. Ponieważ celem szkolenia jest wykonanie przez nabywcę konkretnego dzieła (albumu) kluczowym elementem szkolenia jest dokładna instrukcja jak wykonać dzieło.

Jednocześnie nabywca otrzymuje wszystkie materiały papiernicze i ozdoby niezbędne do stworzenia dzieła (np. albumu) zgodnie z wytycznymi przekazanymi podczas warsztatów. Same w sobie materiały papiernicze nie mają znaczenia, ani wartości dla nabywcy ani dla obiektywnego odbiorcy (są to elementy tektury, wycinki ozdoby nie mające żadnej wartości użytkowej). Dopiero wiedza w zakresie techniki scrapbooking pozwala na stworzenie z nich unikatowej ozdoby/pamiątki, czyli albumu. Przekazanie materiałów nie ma na celu osiągnięcia dodatkowych dochodów przez Twórcę.

Ponadto, na zamówienie nabywcy Wnioskodawczyni sama przygotowuje dzieła (np. albumy) według opracowanego przez siebie wzoru. Nabywca najczęściej wskazuje ogólne wytyczne np. kolorystyka, wielkość, rodzaj dzieła, ale pełna wizja artystyczna i wykonanie leży w takim przypadku po stronie Wnioskodawczyni.

W obu przypadkach świadczone usługi, będą miały indywidualny i niepowtarzalny charakter i są wynikiem wizji twórczej Wnioskodawczyni. W obu przypadkach Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie (honorarium) od nabywców za wykonane działania, przy czym w pierwszym przypadku jest ono z góry określane przez Wnioskodawczynię, a w drugim zależne jest od zakresu zamówienia, wielkości i rodzaju dzieła itp.

W uzupełnieniach wskazano, że:

1. Scrapbooking jest dziedziną sztuki ze względu na swoją historię oraz silne zakorzenienie w kulturze. Idąc dalej usługa, której celem jest propagowanie scrapbookingu oraz edukacja w zakresie techniki wykonywania dzieł oraz tworzenie dzieł z całą pewnością powinny być uznane za usługę w dziedzinie kultury w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT.

Co do czynników decydujących o kulturalnym charakterze tych usług należy wskazać:

1) W odniesieniu do usługi polegającej na realizacji warsztatów online, w ramach których prezentowane są informacje o scrapbookingu oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła (np. albumu) w technice scrapbookingu:

- warsztaty popularyzują dziedzinę sztuki jaką jest scrapbooking w Polsce,

- celem warsztatów jest zwiększenie przekazanie osobom zainteresowanym wiedzy o zasadach tworzenia w technice scrapbookingu i zmotywowanie tychże osób do wykonania swojego pierwszego dzieła co wpływa na rozwój umiejętności artystycznych,

- warsztaty wpływają na zwiększenie świadomości artystycznej odbiorców i zachęcają ich do dalszego rozwoju w tym zakresie oraz potencjalnie wpływają na zwiększenie ilości dzieł wykonanych w technice scrapbookingu.

2) W odniesieniu do usługi samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy:

- działanie to porównywalne jest z działaniem malarza albo fotografa realizującego prace na zamówienie, gdzie nabywca ma wpływ na ostateczny efekt dzieła poprzez wybór kolorystyki, formatu, pojemności albumu itp., zatem w ramach realizacji usługi powstaje unikatowe dzieło;

- każda osoba będąca odbiorcą albumu ma okazję zapoznać się z wytworem sztuki wykonanym unikatową techniką, co z kolei sprzyja propagowaniu dziedziny sztuki jaką jest scrapbooking;

- albumy popularyzują scrapbooking w społeczeństwie, zwiększają świadomość tej dziedziny sztuki i wrażliwość na przejawy twórczości artystycznej;

- każdy album może być zakwalifikowany jako przejaw kultury materialnej.

2. Obie usługi, będące przedmiotem wniosku, Wnioskodawczyni świadczy jako indywidualny twórca.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Wszystkie realizowane przez Wnioskodawczynię warsztaty oraz wszystkie wykonywane przez Nią albumy sygnowane są logo....., czyli marką pod którą Wnioskodawczyni funkcjonuje w Internecie. Co więcej to właśnie ta ugruntowana marka, która powoduje, że Wnioskodawczyni jest rozpoznawalna jako artystka powoduje, że znajduje klientów na swoje prace. Wszystkie warsztaty Wnioskodawczyni prowadzi osobiście oraz wszystkie albumy wykonuje ręcznie - osobiście (bez fizycznego udziału osób trzecich).

3. Na podstawie art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W art. 1 ust. 2 pkt 1 wskazano dodatkowo, że w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Ustawodawca posłużył się syntetyczną definicją utworu, określając w sposób generalny cechy konieczne wyróżniające utwór od innych rezultatów działalności człowieka. Utwór musi zatem wykazywać łącznie trzy cechy:

1)

stanowić przejaw działalności człowieka (twórcy);

2)

stanowić przejaw działalności twórczej;

3)

mieć indywidualny charakter.

O ile sens pierwszej z cech nie budzi wątpliwości, dwie pozostałe mają charakter oceny. Druga z ww. cech może to tzw. przesłanka oryginalności utworu, z której wynika iż utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta kładzie nacisk na aspekt przedmiotowy, tj. odnoszący się do samego wytworu ludzkiego umysłu. Spełniona ona zostaje gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Sam "przejaw działalności twórczej" nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako przedmiotu prawa autorskiego. Konieczne jest bowiem, by wytwór taki miał indywidualny charakter, tzn. żeby cechował się indywidualnością. Muszą zatem cechować go dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

1) W odniesieniu do usługi polegającej na realizacji warsztatów online, w ramach których prezentowane są informacje o scrapbookingu oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła (np. albumu) w technice scrapbookingu:

- w ocenie Wnioskodawczyni w ramach realizacji usługi powstaje utwór w rozumieniu prawa autorskiego;

- celem warsztatów jest upowszechnienie tworzenia prac w technice scrapbookingu, która jest dziedziną sztuki, zatem tak tworząc utwór Wnioskodawczyni przyczynia się do upowszechnienia dorobku kulturowego;

- każdy film z warsztatami jest oznaczony logo..

- Wnioskodawczyni nie zawiera z klientami umów w formie pisemnej.

2) W odniesieniu do usługi samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy:

- w ocenie Wnioskodawczyni w ramach realizacji usługi powstaje utwór w rozumieniu prawa autorskiego;

- każda osoba będąca odbiorcą albumu ma okazję zapoznać się z wytworem sztuki wykonanym unikatową techniką, co z kolei sprzyja propagowaniu dziedziny sztuki jaką jest scrapbooking;

- każdy album jest oznaczony logo....;

- Wnioskodawczyni nie zawiera z klientami umów w formie pisemnej.

4. W odniesieniu do usługi polegającej na realizacji warsztatów online, w ramach których prezentowane są informacje o scrapbookingu oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła (np. albumu) w technice scrapbookingu - analizowana usługa nie podlega pod katalog wyłączeń z możliwości zastosowania zwolnienia (art. 43 ust. 19 ustawy o VAT).

W odniesieniu do usługi samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy - analizowana usługa nie podlega pod katalog wyłączeń z możliwości zastosowania zwolnienia (art. 43 ust. 19 ustawy o VAT).

5. W przeważającej większości nabywcami świadczonych przez Wnioskodawczynię usług są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zdarza się jednak, że kupującym jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT. Może to być np. fundacja o charakterze artystycznym, albo przedsiębiorca poszukującego oryginalnego prezentu dla kontrahenta.

6. Do tej pory nie zdarzyło się Wnioskodawczyni realizować sprzedaży na rzecz podatników z zagranicy. Sporadycznie zdarza się, że kupującymi są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej z zagranicy (najczęściej z Niemiec).

Nadto, Wnioskodawczyni wskazała, że treść warsztatów, objętych zakresem pytania nr 1, jest uprzednio nagrywana. Filmy dostępne są na platformie..... w formie filmów niepublicznych co oznacza, że tylko osoba która otrzymała od Wnioskodawczyni link do filmu może go zobaczyć. Warunkiem do uzyskania dostępu do nagrania warsztatów jest opłacenie udziału w warsztatach. Wnioskodawczyni wskazała, że to ona planuje warsztaty dla uczestników. Ogłoszenie nadchodzących warsztatów następuje w social mediach na platformie....,....,.... oraz w formie newslettera mailowego - warsztaty prezentowane są w formie filmu gdzie pokazany jest projekt, który będzie wykonany, po zobaczeniu projektu można się zapisać tylko drogą mailową czyli pisząc wiadomość e-mail do Wnioskodawczyni, która wysyła dane do wpłaty i po zakończeniu terminu zbierania zgłoszeń następuje czas gromadzenia i pakowania materiałów a następnie wysyłki materiałów do warsztatowiczów. Potem osoby uczestniczące w warsztatach otrzymują od Wnioskodawczyni linka do warsztatów, i uczestniczą w nich wykorzystując otrzymane od Wnioskodawczyni materiały. Warsztaty nie polegają tylko na odtworzeniu filmu, to wiele godzin pracy Wnioskodawczyni i osoby tworzącej, to czego się uczą, to jak od podstaw stworzyć pełną pracę, jest to wyrób artystyczny, ręcznie wykonany, nawet na podstawie warsztatów nie da się stworzyć kopii 1:1 bo każdy jeden produkt wytwarza inna, indywidualna osoba posiadająca inne sprzęty, gust, możliwości i doświadczenie. Wnioskodawczyni jest obecna podczas warsztatów, tzn. jest z Wnioskodawczynią kontakt w formie - mailowej i w formie komentarzy pod filmami z warsztatami.

W warsztatach może wziąć udział każda osoba która ma na to ochotę, nie ma ograniczeń wiekowych czy płciowych.

Pytania

1. Czy świadczone przez Wnioskodawczynię usługi polegające na realizacji warsztatów online, w ramach których prezentowane są informacje o scrapbookingu oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła (np. albumu) w technice scrabookingu są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT?

2. Czy samodzielne wykonanie przez Wnioskodawczynię dzieła (np. albumu) na zamówienie nabywcy jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT?

Pani stanowisko w sprawie

W zakresie pytania 1

W ocenie Wnioskodawczyni, świadczone przez nią usługi polegające na realizacji warsztatów online, w ramach których prezentowane są informacje o scrapbookingu jako takim oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła (np. albumu) w technice scrabookingu są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

Zgodne z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku. Zwolnienie od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a)

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b)

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 19 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

1)

usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

2)

wstępu:

a)

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b)

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c)

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

3)

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

4)

usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

5)

działalności agencji informacyjnych;

6)

usług wydawniczych;

7)

usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;

8)

usług ochrony praw.

Analizując powołane wyżej regulacje dotyczące zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, w zakresie usług kultury zauważyć należy, że warunkiem zastosowania ww. zwolnienia od podatku jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym odnoszącej się do usługodawcy, jak również przedmiotowym, dotyczącym rodzaju świadczonych usług. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że zwolnienie nie będzie miało zastosowania.

W pierwszej kolejności należy zdefiniować czym jest usługa kulturalna. Pod kątem przedmiotowym wyłącznie świadczenie uznane za usługę kulturalną może korzystać ze zwolnienia na gruncie podatku VAT.

Encyklopedia Popularna PWN pod pojęciem "kultura" rozumie całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie. W skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania.

Podobnie "kulturę" zdefiniował w wyroku z dnia 1 czerwca 2009 r. WSA w Gliwicach (sygn. akt III SA/GI 259/09).

W kontekście powyższego niewątpliwie wszelkie przejawy działalności artystycznej w zakresie tworzenia i propagowania sztuki mieszczą się w zakresie pojęcia usługa kulturalna. Nadal jednak posługujemy się pojęciami nieostrymi co wynika z faktu, że definicja pojęcia usługa kulturalna, działalność artystyczna i sztuka ewoluuje w czasie w związku z rozwojem dorobku materialnego społeczeństw. I tak przykładowo działalność w zakresie grafiki komputerowej uważana jest obecnie za działalność użytkową, lecz możliwe jest równie tworzenie dzieł sztuki w takiej technice, a warsztaty z zakresu grafiki komputerowej organizowane przez instytucje kultury w kwalifikowane są jako usługi kulturalne.

W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawczyni scrapbooking zdecydowanie powinien być uznany za dziedzinę sztuki ze względu na swoją historię oraz silne zakorzenienie w kulturze. Idąc dalej usługa, której celem jest propagowanie scrapbookingu oraz edukacja w zakresie techniki wykonywania dzieł z całą pewnością powinna by uznana za usług w dziedzinie kultury w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT.

Na gruncie analizowanego stanu faktycznego Wnioskodawczyni świadczy usługi polegające na realizacji warsztatów online, w ramach których nabywca uzyskuje dostęp do filmu, w którym prezentowane są informacje o scrapbookingu jako takim oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła (np. albumu) w technice scrabookingu. W takim przypadku nabywca uzyskuje kompleksową wiedzę o tym jak samodzielnie powinien wykonać dzieło w technice scrabookingu. Ponieważ celem szkolenia jest wykonanie przez nabywcę konkretnego dzieła (albumu) kluczowym elementem szkolenia jest dokładna instrukcja jak wykonać dzieło. Analizowana usługa nie podlega pod katalog wyłączeń z możliwością zastosowania zwolnienia (art. 43 ust. 19 ustawy o VAT). W konsekwencji, usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów o technice scrapbooking będzie korzystała ze zwolnienia na gruncie podatku VAT.

Jednocześnie nabywca otrzymuje wszystkie materiały papiernicze i ozdoby niezbędne do stworzenia dzieła (np. albumu) zgodnie z wytycznymi przekazywanymi podczas warsztatów.

W myśl art. 43 ust. 17 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Jak wskazano w stanie faktycznym same w sobie materiały papiernicze nie mają znaczenia, ani wartości dla nabywcy ani dla obiektywnego odbiorcy (są to elementy tektury, wycinki ozdoby niemające żadnej wartości użytkowej). Dopiero wiedza w zakresie techniki scrapbooking pozwala na stworzenie z nich unikatowej ozdoby/pamiątki, czyli albumu. Przekazanie materiałów nie ma na celu osiągnięcia dodatkowych dochodów przez Twórcę. W konsekwencji przekazanie materiałów nie wypłynie na możliwość zastosowania zwolnienia w odniesieniu do analizowanej usługi kulturalnej.

Należy podkreślić, że ustawodawca zwalnia od podatku usługi kulturalne świadczone przez ściśle określone grupy podmiotów. Polski prawodawca określił te podmioty, wymieniając je w ww. przepisie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a i b ustawy o VAT. W skład grupy podmiotów uprawnionych do stosowania zwolnienia dla usług kultury weszli indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów (zwolnienie o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT będące przedmiotem pytania).

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęć: prawa autorskie i twórca. Zatem w celu dokonania interpretacji przedmiotowej kwestii posiłkowo należy odwołać się do ustaw, które szczegółowo normują znaczenie tych wyrazów.

Na podstawie art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W art. 1 ust. 2 pkt 1 wskazano dodatkowo, że w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Ustawodawca posłużył się syntetyczną definicją utworu, określając w sposób generalny cechy konieczne wyróżniające utwór od innych rezultatów działalności człowieka. Utwór musi zatem wykazywać łącznie trzy cechy:

1)

stanowić przejaw działalności człowieka (twórcy);

2)

stanowić przejaw działalności twórczej;

3)

mieć indywidualny charakter.

O ile sens pierwszej z cech nie budzi wątpliwości, dwie pozostałe mają charakter oceny. Druga z ww. cech może to tzw. przesłanka oryginalności utworu, z której wynika, że utwór powinien stanowić rezultat działalności o charakterze kreacyjnym. Przesłanka ta kładzie nacisk na aspekt przedmiotowy, tj. odnoszący się do samego wytworu ludzkiego umysłu. Spełniona ona zostaje gdy istnieje nowy wytwór intelektu. Sam "przejaw działalności twórczej" nie jest warunkiem wystarczającym do zakwalifikowania określonego wytworu jako przedmiotu prawa autorskiego.

Konieczne jest, by wytwór taki miał indywidualny charakter, tzn. żeby cechował się indywidualnością. Muszą zatem charakteryzować go dostatecznie doniosłe różnice w porównaniu z uprzednio wytworzonymi produktami intelektualnymi.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Z art. 8 ust. 1 ww. ustawy wynika, że twórcy przysługują autorskie prawa osobiste.

W celu określenia kręgu podmiotów objętych zwolnieniem z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT ustawodawca odwołał się do przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wskazał bowiem, że zwolnienie dotyczy indywidualnych twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów tego prawa. Ustawodawca posłużył się również pojęciem "honorarium", które generalnie oznacza wynagrodzenie za pracę w wolnych zawodach, a na gruncie statystyki definiowane jest natomiast wprost jako wynagrodzenie z tytułu korzystania albo rozporządzania prawami autorskimi albo pokrewnymi. Poprzez odesłanie do definicji twórców i artystów wykonawców obowiązującej na gruncie prawa autorskiego oraz posłużenie się pojęciem "honorarium", jako określeniem wynagrodzenia należnego z tytułu specyficznych czynności, ustawodawca jasno wskazał, że przedmiotowe zwolnienie dotyczy działalności twórczej o charakterze indywidualnym.

Jak wskazano w stanie faktycznym Wnioskodawczyni prowadzi warsztaty, w ramach których prezentuje klientom jak wykonać dzieła w technice scrapbookingu. Celem warsztatów jest również samodzielne wykonanie dzieła przez nabywcę, przy czym w tej części nabywcy powielają dzieło, które wcześniej zostało stworzone przez Wnioskodawczynię. Za wykonaną usługę Wnioskodawczyni otrzymuje wynagrodzenie w formie honorarium. W analizowanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni działa zatem jako indywidualny twórca w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, otrzymując wynagrodzenie w formie honorarium.

W konsekwencji, świadczone przez Wnioskodawczynię usługi polegające na realizacji warsztatów online, w ramach których prezentowane są informacje o scrapbookingu jako takim oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła (np. albumu) w technice scrabookingu są zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

W zakresie pytania 2

W ocenie Wnioskodawczyni samodzielne wykonanie przez nią dzieła (np. albumu) na zamówienie nabywcy jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

Analiza drugiego stanu faktycznego opiera się dokładnie na tych samych przepisach, co w przypadku pytania 1 i w związku z powyższym w dalszej części odpowiedzi Wnioskodawczyni powołuje się na zacytowane wcześniej przepisy.

Działania będące przedmiotem pytania nr 2 niewątpliwie mieszczą się w definicji usługi kultury w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Jak już wskazano scrapbooking zdecydowanie powinien by uznany za dziedzinę sztuki ze względu na swoją historię oraz silne zakorzenienie w kulturze. W konsekwencji w sytuacji, w której Wnioskodawczyni samodzielnie wykonuje dzieło na zlecenie nabywcy w zakresie z nim uzgodnionym, za które to dzieło otrzymuje wynagrodzenie (honorarium) niewątpliwie mieści się w zakresie zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy o VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest:

- nieprawidłowe w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług polegających na realizacji warsztatów online w formie uprzednio nagranych filmów,

- prawidłowe w zakresie w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według ust. 2 powołanego artykułu:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług zwolnienie od podatku.

Zastosowanie zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku dostaw towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy:

Zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

a)

podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,

b)

indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Ponadto, zgodnie z art. 43 ust. 17 ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

1)

nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub

2)

ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Na mocy art. 43 ust. 17a ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Jak stanowi art. 43 ust. 18 ustawy:

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Przy czym, wskazany wyżej art. 43 ust. 17, art. 43 ust. 17a i art. 43 ust. 18 ustawy odnosi się do zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.a. ustawy

Z kolei na podstawie art. 43 ust. 19 ustawy:

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

1)

usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;

2)

wstępu:

a)

na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,

b)

do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,

c)

do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;

3)

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;

4)

usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;

5)

działalności agencji informacyjnych;

6)

usług wydawniczych;

7)

usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;

8)

usług ochrony praw.

Warunkiem zastosowania ww. zwolnienia jest zatem spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym, dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy.

Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. n Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U.UE. L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r.s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawa towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji usług kulturalnych, jednak należy uznać, że usługą taką będzie usługa związana z kulturą, a z uwagi na brak definicji kultury w prawie podatkowym odnieść się trzeba do znaczenia słownikowego, mając na uwadze charakter, jaki ma spełniać ta definicja w tym przypadku. Tym samym wskazać należy, że kultura oznacza "materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory", zaś usługa to "pomoc okazana komuś", "działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi". Natomiast określenie "kulturalny" oznacza "odnoszący się do tworzenia i upowszechniania kultury lub stanowiący jej składnik". Właściwym więc wydaje się przyjęcie, że kultura to ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w postaci np. dzieł artystycznych, związanych z twórczością artystyczną (np. o charakterze literackim, naukowym, plastycznym, muzycznym).

W skład grupy podmiotów uprawnionych do zwolnienia weszli indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze nie definiują pojęć "kultura" i "usługa kulturalna". Zatem przy dokonywaniu interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, posłużyć się należy wykładnią literalną, odwołując się do językowego znaczenia tych pojęć.

Zgodnie z jej regułami, odnosząc się do znaczenia terminu "usługi kulturalne" w języku potocznym, możemy stwierdzić, że pod pojęciem tym kryją się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury, itp. Natomiast kultura to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości, a także ogół wartości zasad i norm współżycia przyjętych przez dane zbiorowości; wszystko to, co powstaje dzięki pracy człowieka, co jest wytworem jego myśli i działalności. Kultura dzieli się na: materialną, której zakres pokrywa się z pojęciem cywilizacja, i duchową - ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, nauki, moralności funkcjonujących w postaci dzieł artystycznych, wierzeń, obyczajów, a także uznanych wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, równość itp. (Roman Smolski, Marek Smolski, Elżbieta Helena Stadtműller "Słownik Encyklopedyczny Edukacja Obywatelska" Wydawnictwo Europa, Warszawa 1999). Encyklopedia Popularna w haśle "kultura" podaje, że jest to "całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów, przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości i wyznaczające obowiązujące zachowania" (Encyklopedia Popularna PWN, Wydanie XV, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982).

Przez potoczne rozumienie pojęcia "kultura" możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności.

W sytuacji, gdy wykładnia językowa nie przynosi oczekiwanych rezultatów, wskazanym jest sięgnięcie do wykładni systemowej oraz funkcjonalnej. W tym celu należy sięgnąć do ustaw wprost lub pośrednio odnoszących się do działalności prowadzonej w sferze kulturalnej, np. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.):

Działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Przez potoczne rozumienie pojęcia "kultura" możemy zatem uznać całokształt wytworów materialnych i umysłowych społeczności.

Reasumując, za usługi kulturalne możemy uznać usługi polegające na upowszechnianiu i ochronie kultury, przez którą należy rozumieć naturalne i kulturalne dziedzictwo ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, w szczególności w zakresie historii, nauki i sztuki.

Analizując możliwość zwolnienia świadczonych usług na gruncie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), do której odwołuje się ustawodawca w treści art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy:

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1, pkt 7 - 9 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są m.in. utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), utwory muzyczne i słowno-muzyczne, a także sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe).

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu.

Na podstawie art. 85 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Artystycznymi wykonaniami, w rozumieniu ust. 1, są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania.

Aby określone dzieło mogło być przedmiotem prawa autorskiego musi posiadać następujące cechy:

* mieć źródło w pracy człowieka (twórcy),

* stanowić przejaw działalności twórczej,

* posiadać indywidualny charakter.

Z treści ww. przepisów można zatem wywieść, że twórcą w rozumieniu ustawy jest każda osoba prowadząca faktycznie działalność twórczą, czyli działalność, której efektem jest powstanie utworu w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użyte w tym przepisie określenie "przejaw działalności twórczej", należy rozumieć jako uzewnętrzniony rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym.

Z opisu sprawy wynika, że jest Pani czynnym podatnikiem podatku VAT. Obecnie w ramach swojej działalności gospodarczej realizuje Pani warsztaty online, w ramach których prezentowane są informacje o scrapbookingu jako takim oraz omawiane są zasady wykonywania konkretnego dzieła (np. albumu) w technice scrabookingu. Ponadto, na zamówienie nabywcy Pani sama przygotowuje dzieła (np. albumy) według opracowanego przez siebie wzoru. Nabywca najczęściej wskazuje ogólne wytyczne np. kolorystyka, wielkość, rodzaj dzieła, ale pełna wizja artystyczna i wykonanie leży w takim przypadku po Pani stronie. Scrapbooking jest dziedziną sztuki ze względu na swoją historię oraz silne zakorzenienie w kulturze. Idąc dalej usługa, której celem jest propagowanie scrapbookingu oraz edukacja w zakresie techniki wykonywania dzieł oraz tworzenie dzieł z całą pewnością powinny być uznane za usługę w dziedzinie kultury w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. W obu przypadkach otrzymuje Pani wynagrodzenie (honorarium) od nabywców za wykonane działania, przy czym w pierwszym przypadku jest ono z góry określane przez Panią, a w drugim zależne jest od zakresu zamówienia, wielkości i rodzaju dzieła itp. Obie usługi będące przedmiotem wniosku świadczy Pani jako indywidualny twórca. Wszystkie realizowane przez Panią warsztaty oraz wszystkie wykonywane albumy sygnowane są logo...., czyli marką pod którą Pani funkcjonuje w Internecie. W ramach realizacji ww. usług powstaje utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Przedmiotowe usługi nie podlegają pod katalog wyłączeń z możliwości zastosowania zwolnienia (art. 43 ust. 19 ustawy o VAT). Wskazała Pani, że treść warsztatów online jest uprzednio nagrywana. Filmy dostępne są na platformie.... w formie filmów niepublicznych co oznacza, że tylko osoba która otrzymała od Pani link do filmu może go zobaczyć. Warunkiem do uzyskania dostępu do nagrania warsztatów jest opłacenie udziału w warsztatach.

Pani wątpliwości w analizowanej sprawie dotyczą zastosowania zwolnienia od podatku usług polegających na realizacji warsztatów online w formie uprzednio nagranych filmów oraz usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy.

W świetle powołanych wyżej uregulowań zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych zauważyć należy, że ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy korzystają indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którzy są wynagradzani w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

To oznacza, że spełnienie warunków podmiotowych i przedmiotowych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy, w sytuacji, gdy świadczona usługa jest jedną z tych objętych wyłączeniem, nie daje świadczącemu uprawnienia do zastosowania ww. zwolnienia od podatku.

Podkreślić należy, że ustawodawca wyłączył ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, usługi wymienione w art. 43 ust. 19 ustawy, tj.m.in. usługi związane z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach oraz usługi związane z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach.

Odnosząc się zatem do Pani wątpliwości objętych zakresem pytania nr 1 należy stwierdzić, że usługi polegające na realizacji warsztatów online w formie uprzednio nagranych filmów nie są objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy. Wymienione usługi co prawda - jak Pani wskazała - stanowią usługi kulturalne i działa Pani w tym zakresie jako indywidualny twórca bądź artysta wykonawca w rozumieniu przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz otrzymuje Pani z tego tytułu wynagrodzenie w formie honorarium, to jednak stwierdzić należy, że usługi te stanowią usługi związane z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy treść warsztatów, objętych zakresem pytania nr 1, jest uprzednio nagrywana. Warsztaty prezentowane są w formie filmu gdzie pokazany jest projekt, który będzie wykonany. Filmy dostępne są na platformie..... w formie filmów niepublicznych co oznacza, że tylko osoba, która otrzymała od Pani link do filmu może go zobaczyć. Zatem forma tych warsztatów opiera się na udostępnieniu wcześniej nagranego filmu.

W związku z powyższym wskazane usługi polegające na realizacji warsztatów online w formie uprzednio nagranych filmów na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy nie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy.

Wobec powyższego Pani stanowisko w zakresie pytania nr 1 należało uznać za nieprawidłowe.

Zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy znajdzie z kolei zastosowanie dla świadczonych przez Panią usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy, objętych zakresem pytania nr 2 wniosku. Powyższe wynika z faktu, że świadczy Pani w powyższym zakresie usługi kulturalne jako indywidualny twórca w bądź artysta wykonawca rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz świadczone przez Panią ww. usługi są wynagradzane w formie honorarium. Do świadczonych przez Panią usług samodzielnego wykonania dzieła (albumu) na zamówienie nabywcy nie znajdują wyłączenia na podstawie art. 43 ust. 19 ustawy.

Tym samym Pani stanowisko w zakresie pytania nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pani wniosku (zapytania). Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Pani ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Panią w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem sprawy i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Stosownie do art. 14na § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.),

albo * w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl