0113-KDIPT1-2.4012.21.2022.2.AJB, Skutki w VAT sprzedaży udziału w działce - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji... - OpenLEX

0113-KDIPT1-2.4012.21.2022.2.AJB - Skutki w VAT sprzedaży udziału w działce

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 17 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.21.2022.2.AJB Skutki w VAT sprzedaży udziału w działce

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowna Pani,

stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

17 stycznia 2022 r. wpłynął Pani wniosek z 14 stycznia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży ⅟ 3 udziału w działce. Uzupełniła go Pani - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 10 marca 2022 r. (wpływ 11 marca 2022 r.). Treść wniosku jest następująca:

Opis stanu faktycznego

Wnioskodawczyni wraz z siostrą i spadkobiercami brata byli współwłaścicielami nieruchomości gruntowej o numerze. o powierzchni 0,1410 ha położonej w miejscowości.., gmina... na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z 18 lipca 1991 r. Nabycie w drodze dziedziczenia nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Z tytułu nabycia udziału nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabyty w drodze spadku udział w działce nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Udział Wnioskodawczyni w opisanej nieruchomości wynosił ⅟ 3 (jedna trzecia) i stanowił jej majątek osobisty. Przedmiotowa działka powstała w wyniku podziału działki o numerze ewidencyjnym... i o powierzchni 0,5771 ha na działkę o numerze... i o powierzchni 0,4361 ha oraz na działkę o numerze. oraz o powierzchni 0,1410 ha dokonanego decyzją Burmistrza Miasta - Gminy. z 22 marca 2007 r. Udziały o wielkości ⅟ 3 (jedna trzecia) w działce o numerze... i o powierzchni 0,4361 ha zostały przez Wnioskodawczynię i jej rodzeństwo sprzedane 31 maja 2007 r. jako udziały w nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym na rzecz osoby prawnej. Podział działki numer... na działki o numerach... i. związany był z późn. zm. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w... 29 listopada 2004 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy. na obszarze wsi..,...,... i... na tereny o przeznaczeniu przemysłowym. W wyniku zmiany planu zagospodarowania część działki numer... zyskała przeznaczenie przemysłowe, pozostała część była rolna. W związku z tym Wnioskodawczyni i pozostali współwłaściciele działki udzielili przyszłemu nabywcy działki numer... pełnomocnictwa do załatwiania sprawy podziału działki numer..., wystąpili do Urzędu Miasta Gminy. z wnioskiem o dokonanie podziału działki numer... w 2007 r.

Warunkową umową sprzedaży z 18 lipca 2008 r. Wnioskodawczyni oraz jej rodzeństwo sprzedali udziały w innej nieruchomości rolnej położonej w..., gmina. osobie fizycznej, nabytej uprzednio w drodze spadku na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z 18 lipca 1991 r. Była to nieruchomość rolna, a warunkowa sprzedaż związana była z prawem pierwokupu przysługującego Agencji Nieruchomości Rolnych.

Po upływie kilkunastu lat od ostatniej sprzedaży, 18 listopada 2021 r. Wnioskodawczyni, wraz z pozostałymi współwłaścicielami, dokonała sprzedaży swojego udziału o wielkości ⅟ 3 w opisanej wyżej działce numer. o powierzchni 0,1410 ha na rzecz innej osoby prawnej. Działka o numerze. w ewidencji gruntów była oznaczona jako grunty orne. Jak wynika z powołanego w akcie notarialnym (umowie sprzedaży) zaświadczenia Burmistrza... działka ta położona jest na terenach oznaczonym symbolem 1P/U - zabudowa obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub usług jako przeznaczenie podstawowe, budynki gospodarcze, urządzenia, obiekty i sieci infrastruktury technicznej, urządzenia wodne, miejsca postojowe, na potrzeby przeznaczenia podstawowego, parkingi kubaturowe naziemne na potrzeby przeznaczenia podstawowego, dojścia, dojazdy, place manewrowe i montażowe jako przeznaczenie dopuszczalne. Działka ta w chwili sprzedaży nie była zabudowana, nie była zalesiona, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną na czas nieograniczony służebność gruntową, nie stanowiła nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego oraz art. 46 (1) kodeksu cywilnego, a na nieruchomości nie było prowadzone gospodarstwo rolne. Działka nie stanowiła przedmiotu dzierżawy, nie znajduje się na terenie parku narodowego ani specjalnej strefy ekonomicznej, według wiedzy Wnioskodawczyni nie jest objęta żadną formą ochrony przyrody. Wnioskodawczyni nie prowadzi ani nie prowadziła działalności gospodarczej, ani rolniczej, nie jest podatnikiem podatku od towarów usług. Działka o numerze ewidencyjnym. nie była przedmiotem najmu, nie była uzbrojona, Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnych działań w celu zmiany jej przeznaczenia na tereny przemysłowe, nie podejmowała żadnych działań marketingowych w celu jej sprzedaży takich jak zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży czy zlecenie sprzedaży pośrednikowi. To kupujący zgłosił się do Wnioskodawczyni i pozostałych współwłaścicieli w celu zakupu działki o numerze. Udział w działce o numerze. stanowił majątek osobisty, należał do niej od 1991 r. zaś działka przez wiele lat stanowiła nieużytki. Wnioskodawczyni nie była nigdy podatnikiem VAT ani rolnikiem ryczałtowym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Ponadto Wnioskodawczyni nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nie posiada działek, które zamierza w przyszłości sprzedać. Z nabywcą działki opisanej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawczyni nie zawierała umowy przedwstępnej ani innej umowy zobowiązującej do sprzedaży. Wnioskodawczyni nie udzielała nabywcy żadnych pełnomocnictw. Przed sprzedażą działki, o której mowa we wniosku, Wnioskodawczyni nie występowała o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Pytanie

Czy dokonana w dniu 18 listopada 2021 r., na podstawie aktu notarialnego repertorium A nr... sprzedaż udziału o wielkości ⅟ 3 (jedna trzecia) w niezabudowanej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym. i powierzchni 0,1410 ha położnej w miejscowości.., gmina. za cenę 56 400 złotych podlega opodatkowaniu podatkiem do towarów i usług na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.)?

Pani stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawczyni opisana w pytaniu czynność sprzedaży udziału w nieruchomości o numerze ewidencyjnym. i powierzchni 0,1410 ha nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na następujące okoliczności.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE. L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE" państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1.

określone udziały w nieruchomości,

2.

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3.

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Wskazać należy, że nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług. W świetle art. 15 ust. 1 ustawy - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Jak wyjaśniono m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 maja 2021 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.185.2021.2.AJB, w przypadku opodatkowania dostawy gruntów istotne jest czy podmiot dokonujący sprzedaży gruntu podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawców w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Problem odnoszący się do rozstrzygnięcia, czy sprzedaż działek była sprzedażą majątku osobistego, czy też stanowi sprzedaż realizowaną przez podatnika prowadzącego w tym zakresie działalność gospodarczą, był przedmiotem orzeczenia z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Z tezy ww. orzeczenia wynika m.in., że liczba i zakres transakcji sprzedaży nie ma charakteru decydującego i nie może stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Trybunał stwierdził, że dużych transakcji sprzedaży można dokonywać również jako czynności osobistych.

Zatem jak wynika z powyższego, kryterium decydującym o zaliczeniu transakcji sprzedaży nieruchomości przez osoby fizyczne do działalności gospodarczej jest podejmowanie aktywnych działań angażujących środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców. W konsekwencji powyższego, dostawę gruntu należy uznać za objętą podatkiem od wartości dodanej, pod warunkiem, że transakcja ta nie stanowi jedynie czynności związanej ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze.

W przypadku, gdy brak jest przesłanek świadczących o aktywności sprzedawcy w przedmiocie zbycia gruntu, która byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem - zbycie działki nie stanowi działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz mieści się w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

W przypadku Wnioskodawczyni brak jest podstaw do stwierdzenia, że dokonując sprzedaży udziału ⅟ 3 we własności opisanej wyżej działki o numerze. działała w charakterze podatnika podatku VAT. Jak wskazano, Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnej aktywności wykraczającej poza realizację prawa własności. Po stronie Wnioskodawczyni brak było jakiekolwiek aktywności porównywalnej do aktywności podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności).

Wnioskodawczyni nabyła udział w opisanej nieruchomości na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z 18 lipca 1991 r. Nie było więc to nabycie w celu dalszej odsprzedaży. Przedmiotowa działka powstała w wyniku podziału działki o numerze... i o powierzchni 0,5771 ha na działkę o numerze... i o powierzchni 0,4361 ha oraz na działkę o numerze. i o powierzchni 0,1410 ha dokonanego w marcu 2007 r. Udział w działce numer... został zbyty w 2007 r. Opisana transakcja z 31 maja 2007 r. była związana z późn. zm. planów zagospodarowania przestrzennego dokonanymi przez Gminę - Miasto. i przekształceniem dotychczasowych terenów na tereny przemysłowe, co odbyło się bez inicjatywy Wnioskodawczyni. Również zmiana przeznaczenia działki o numerze... w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy... nastąpiła bez jej udziału i wniosku.

Jak wskazano, Wnioskodawczyni nie podejmowała żadnej aktywności wykraczającej poza realizację prawa własności. Po stronie Wnioskodawczyni brak było jakiekolwiek aktywności porównywalnej do aktywności podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności). Wnioskodawczyni nie zabiegała o zmianę przeznaczenia terenu, będąc współwłaścicielem przez ponad 30 lat nie podejmowała żadnych czynności w celu zwiększenia wartości działki, nie powierzyła sprzedaży żadnemu pośrednikowi, nawet nie zamieściła ogłoszenia o sprzedaży działki.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że dokonując sprzedaży udziału w działce Wnioskodawczyni działała w ramach zarządu majątkiem prywatnym, który otrzymała w 1991 r. w drodze spadku, nie zaś jako podatnik podatku VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy,

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy,

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE":

Państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1)

określone udziały w nieruchomości,

2)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3)

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Należy więc przyjąć, że na podstawie definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie udziału w nieruchomości dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy,

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 2 ustawy,

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług w świetle powyższych przepisów jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie: po pierwsze dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, po drugie - czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

W kwestii opodatkowania dostawy gruntów istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy w celu dokonania sprzedaży udziału w działce będzie Pani podejmowała aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, co skutkuje koniecznością uznania jej za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym. Zwykłe nabycie lub sprzedaż rzeczy nie stanowi wykorzystywania w sposób ciągły majątku rzeczowego w celu uzyskania z tego tytułu dochodu w rozumieniu art. 9 ust. 1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady (a tym samym art. 15 ust. 2 ustawy), jako że jedynym przychodem z takich transakcji może być ewentualny zysk ze sprzedaży tej rzeczy.

W tym miejscu należy przytoczyć orzeczenie z dnia 15 września 2011 r. TSUE w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10, z którego wynika, że za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, producenta, tj. wykazuje aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym, na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Zatem przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając nieruchomości działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną.

Należy stwierdzić, że uznanie, czy dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

Jak wyjaśniono wyżej - odwołując się do treści przepisów ustawy, jak i stanowiska TSUE - w przypadku osób fizycznych, które dokonują zbycia towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, należy szczególnie wnikliwie przeanalizować okoliczności w jakich będzie realizowana transakcja. Co do zasady bowiem osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, wykluczone są z grona podatników VAT.

Jak wynika z opisu sprawy, Pani wraz z siostrą i spadkobiercami brata była współwłaścicielką nieruchomości gruntowej o numerze. na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z 18 lipca 1991 r. Nabycie w drodze dziedziczenia nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Z tytułu nabycia udziału nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabyty w drodze spadku udział w działce nie był wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Pani udział w opisanej nieruchomości wynosił ⅟ 3 (jedna trzecia) i stanowił Pani majątek osobisty. Przedmiotowa działka powstała w wyniku podziału działki o numerze ewidencyjnym... na działkę o numerze... oraz na działkę o numerze. dokonanego decyzją Burmistrza Miasta - Gminy. z 22 marca 2007 r. Podział działki numer... na działki o numerach... i. związany był z późn. zm. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy. dokonanego uchwałą Rady Miejskiej w... 29 listopada 2004 r. na tereny o przeznaczeniu przemysłowym. W wyniku zmiany planu zagospodarowania część działki numer... zyskała przeznaczenie przemysłowe, pozostała część była rolna. 18 listopada 2021 r. Pani wraz z pozostałymi współwłaścicielami, dokonała sprzedaży swojego udziału o wielkości ⅟ 3 w opisanej wyżej działce numer. Działka ta w chwili sprzedaży nie była zabudowana, nie była zalesiona, posiada dostęp do drogi. Działka o numerze ewidencyjnym. nie była przedmiotem najmu, nie była uzbrojona, Pani nie podejmowała żadnych działań w celu zmiany jej przeznaczenia na tereny przemysłowe, nie podejmowała żadnych działań marketingowych w celu jej sprzedaży takich jak zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży czy zlecenie sprzedaży pośrednikowi. To kupujący zgłosił się do Pani i pozostałych współwłaścicieli w celu zakupu działki o numerze. Ponadto nie jest Pani czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Nie posiada Pani działek, które zamierza w przyszłości sprzedać. Z nabywcą działki opisanej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie zawierała Pani umowy przedwstępnej ani innej umowy zobowiązującej do sprzedaży oraz nie udzielała Pani nabywcy żadnych pełnomocnictw. Przed sprzedażą działki, o której mowa we wniosku, nie występowała Pani o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie brak jest podstaw do uznania Pani w związku z opisaną czynnością, tj. zbyciem ⅟ 3 udziału w działce nr.., za podatnika podatku od towarów i usług. Z okoliczności sprawy nie wynika bowiem taka aktywność Pani, która wykraczałaby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności.

Wobec powyższego należy uznać, że dostawa przez Panią ww. udziału w działce nie stanowi działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej aktywności Pani w przedmiocie zbycia opisanego udziału w działce, która jest porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem. Nie wystąpił bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że dostawa udziału w ww. działce wypełnia przesłanki działalności gospodarczej. Jak wynika z okoliczności sprawy nie podejmowała Pani aktywnych działań w zakresie sprzedaży ⅟ 3 udziału w działce nr.., które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców.

W przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że Pani dokonując dostawy ⅟ 3 udziału w działce nr. wystąpi w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Działania podejmowane przez Panią należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. W związku z tym, korzysta Pani z przysługującego prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania.

Wobec powyższego, dokonując sprzedaży ⅟ 3 udziału w działce o numerze.., nie działa Pani w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy i w konsekwencji dostawa ww. udziału w działce nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem, Pani stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego, który Pani przedstawiła i stanu prawnego, który obowiązywał w dacie zaistnienia zdarzenia.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pani sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem stanu faktycznego i zastosuje się Pani do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pani prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl