0113-KDIPT1-2.4012.197.2018.1.KW, Korekta VAT w związku z otrzymaniem przez spółkę decyzji właściwych organów celnych. - Pismo... - OpenLEX

0113-KDIPT1-2.4012.197.2018.1.KW - Korekta VAT w związku z otrzymaniem przez spółkę decyzji właściwych organów celnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 9 maja 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.197.2018.1.KW Korekta VAT w związku z otrzymaniem przez spółkę decyzji właściwych organów celnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2018 r. (data wpływu 12 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego i należnego z tytułu importu towarów w związku z otrzymaniem decyzji - wydanych przez właściwe organy celne - zmniejszających podatek VAT - jest nieprawidłowe,

* zmniejszenia kwot podatku należnego i naliczonego w związku z otrzymaniem ww. decyzji zmniejszających podatek VAT w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzymał decyzję właściwego organu celnego - jest prawidłowe,

* możliwości dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu importu towarów w związku z otrzymaniem decyzji - wydanych przez właściwe organy celne - zwiększających podatek VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2018 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego i należnego z tytułu importu towarów w związku z otrzymaniem decyzji - wydanych przez właściwe organy celne - zmniejszających podatek VAT,

* zmniejszenia kwot podatku należnego i naliczonego w związku z otrzymaniem ww. decyzji zmniejszających podatek VAT w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzymał decyzję właściwego organu celnego,

* możliwości dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu importu towarów w związku z otrzymaniem decyzji - wydanych przez właściwe organy celne - zwiększających podatek VAT.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje importu towarów, które na terytorium kraju obejmowane są procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 ust. 1 lit. b lub c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.

Podatek należny z tytułu importu towarów rozliczany jest na podstawie art. 33a ustawy o VAT, w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów. Zdarzają się sytuacje kiedy organ celny stwierdza, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, gdyż np.:

a.

do wyliczenia wartości celnej została zastosowana błędna waluta (było PLN, winno być EURO)

b.

do wyliczenia wartości celnej został zastosowany błędny kurs waluty

- i wtedy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości. Wydane decyzje właściwych organów celnych zmieniają dane pierwotnych zgłoszeń celnych i określają prawidłowe wartości celne oraz określają podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów po uwzględnieniu zmienionych wartości celnych.

W wyniku wydania ww. decyzji:

1.

ulega zwiększeniu wartość celna i podatek należny - wówczas Spółka wpłaca na konto właściwego Urzędu Celno-Skarbowego różnicę między podatkiem wynikającym z tej decyzji a podatkiem wykazanym w zgłoszeniu celnym i rozliczonym przez Spółkę w deklaracji podatkowej. Następnie Spółka dokonuje korekty deklaracji VAT (zwiększa podatek naliczony podlegający odliczeniu) za m-c, w której pierwotnie dokonała odliczenia podatku z tytułu importu w kwotach wynikających z pierwotnych dokumentów celnych;

2.

ulega zmniejszeniu wartość celna i podatek należny - wtedy Spółka dokonuje korekty deklaracji VAT (koryguje podatek należny i naliczony) za m-c, w której pierwotnie odliczyła podatek z tytułu importu w kwotach wynikających z pierwotnych dokumentów celnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę decyzji właściwych organów celnych, uwzględniających zmniejszone wartości celne, z których wynikać będą zmniejszone w stosunku do pierwotnych kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, Spółka powinna dokonać korekty rozliczenia podatku naliczonego i należnego z tytułu importu towarów?

* Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie stwierdzać obowiązek dokonania przez Spółkę wskazanej korekty (zmniejszenia) podatku naliczonego i należnego, to w którym okresie rozliczeniowym taka korekta powinna zostać dokonana?

2. Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę decyzji właściwych organów celnych uwzględniających zwiększone wartości celne, z których wynikać będą zwiększone w stosunku do pierwotnych kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, oraz dokonania zapłaty różnicy tego podatku Spółka może dokonać korekty (zwiększenia) podatku naliczonego z tytułu importu towarów?

* Jeśli odpowiedź na drugie pytanie będzie stwierdzać możliwość dokonania przez Spółkę wskazanej korekty (zwiększenia) podatku naliczonego, to w którym okresie rozliczeniowym taka korekta powinna zostać dokonana?

Zdaniem Wnioskodawcy, wydanie przez właściwe organy celne decyzji zmieniających dane pierwotnych zgłoszeń celnych oraz decyzji określających podatek od towarów i usług z tytułu importu towarów, uwzględniających zmniejszone wartości celne, z których wynikać będą zmniejszone w stosunku do pierwotnych kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, nie będzie obligować Spółki do dokonania korekty jej rozliczenia ani po stronie podatku należnego, ani po stronie podatku naliczonego.

Spółka wskazała, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie natomiast do art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy, kwotą podatku naliczonego, w przypadku importu towarów, jest suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej. Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał dokument celny.

Artykuł 40 ustawy stanowi, że w przypadku, gdy kwota podatku (z tytułu importu) została nadpłacona, podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego. Regulacja ta jest przejawem dążenia ustawodawcy do upraszczania procedur związanych z rozliczeniem podatku z tytułu importu towarów.

Z przepisu art. 40 ustawy a contrario wynika, że podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota ta nie pomniejszyła kwoty podatku należnego (a więc nie została przez podatnika wykazana w deklaracji). W takiej sytuacji zastosowanie ogólnych zasad dotyczących nadpłat podatku dawałoby podatnikowi prawo do wystąpienia o zwrot nadpłaty i jej otrzymania, ale jednocześnie - po otrzymaniu nadpłaty - zobowiązywałoby podatnika do korekty rozliczeń przez pomniejszenie odliczonego wcześniej podatku naliczonego właśnie o kwotę zwróconej nadpłaty. Taki sposób postępowania prowadziłby w istocie do wykonania dwóch dodatkowych czynności technicznych - zmniejszenia podatku należnego i zmniejszenia podatku naliczonego - podczas, gdy ostateczny skutek dla budżetu pozostaje taki sam. Rozwiązanie przyjęte w art. 40 ustawy pozwala na uniknięcie konieczności dokonywania tych dodatkowych (w istocie zbędnych) operacji. Jeżeli zatem podatnik odliczył podatek naliczony a następnie okaże się, że kwota podatku zapłacona przy imporcie towarów została nadpłacona, podatnik może, na podstawie właśnie art. 40 ustawy, pozostawić dotychczasowe odliczenie bez zmian, nie nabywając jednocześnie prawa do ubiegania się o zwrot nadpłaty.

W sytuacji zatem, gdy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia całości kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, wynikającej z pierwotnego dokumentu celnego i deklaracji importowej, skorygowanie tego dokumentu przez organ celny decyzją naczelnika urzędu celnego i powstanie z tego tytułu nadpłaty w podatku należnym, nie uprawnia podatnika do jej zwrotu. Jest to jednocześnie równoznaczne z utrzymaniem prawa do odliczenia podatku wynikającego z dokumentu celnego. W takiej sytuacji, gdy podatek naliczony wynikający ze zgłoszenia celnego został odliczony, podatnik nie ma obowiązku zmniejszenia w deklaracji podatkowej ani podatku należnego (wynikającego z decyzji organu celnego) ani podatku naliczonego (wykazanego w uprzednio złożonej deklaracji VAT), czyli w konsekwencji podatnik zachowuje dotychczasowe rozliczenie podatkowe bez zmian.

Powyższy pogląd znajduje potwierdzenie w indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego (np. decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 sierpnia 2010 r., IBPP3/443-360/10/DG) a także jest jednolicie przyjmowany przez uznanych komentatorów ustawy o VAT.

W przypadku, gdyby organ wydający interpretację uznał, że Spółka ma obowiązek dokonania korekty (zmniejszenia) podatku naliczonego i należnego w sytuacji opisanej w pytaniu 1, wówczas zdaniem Spółki zmniejszenie takie powinno zostać wykazane w deklaracji VAT składanej za okres, w którym Spółka otrzyma decyzję organu celnego.

Odnośnie pytania Nr 2

W przypadku otrzymania przez Spółkę decyzji właściwych organów celnych, uwzględniających zwiększone wartości celne, z których wynikać będą zwiększone w stosunku do pierwotnych kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów, Spółka może dokonać korekty rozliczenia podatku naliczonego z tytułu importu towarów i wykazać (dokonać zwiększenia) podatku naliczonego w deklaracji za okres, w którym Spółka otrzymała decyzję. Uiszczona przez podatnika różnica podatku stanowi kwotę podatku naliczonego. Art. 86 ust. 2 pkt 6 ustawy o VAT określa bowiem, że podatek naliczony stanowi różnica podatku, o której mowa m.in. w art. 37. Przy czym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w takim przypadku w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję a obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji (art. 86 ust. 10 pkt 6 ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:

* braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego i należnego z tytułu importu towarów w związku z otrzymaniem decyzji - wydanych przez właściwe organy celne - zmniejszających podatek VAT - jest nieprawidłowe,

* zmniejszenia kwot podatku należnego i naliczonego w związku z otrzymaniem ww. decyzji zmniejszających podatek VAT w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzymał decyzję właściwego organu celnego - jest prawidłowe,

* możliwości dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu importu towarów w związku z otrzymaniem decyzji - wydanych przez właściwe organy celne - zwiększających podatek VAT - jest prawidłowe.

Zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez import towarów - stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy - rozumie się przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy - podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone, w części lub w całości, albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 1b, są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku, z uwzględnieniem obowiązujących stawek, z zastrzeżeniem art. 33b.

Stosownie do art. 33 ust. 2 ustawy, jeżeli organ celny stwierdzi, że w zgłoszeniu celnym kwota podatku została wykazana nieprawidłowo, naczelnik urzędu celno-skarbowego wydaje decyzję określającą podatek w prawidłowej wysokości.

Po przyjęciu zgłoszenia celnego podatnik może wystąpić do naczelnika urzędu celno-skarbowego o wydanie decyzji określającej podatek w prawidłowej wysokości (art. 33 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 33 ust. 4 ustawy, podatnik jest obowiązany w terminie 10 dni, licząc od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych, do wpłacenia kwoty obliczonego podatku, z zastrzeżeniem art. 33a-33c.

W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju uproszczeniem, o którym mowa w art. 166 oraz art. 182 unijnego kodeksu celnego, którego realizacja jest uzależniona od wcześniejszego wydania pozwolenia i w którym okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy - stosownie do treści art. 33a ust. 1 ustawy - podatnik może rozliczyć kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu tych towarów.

Zgodnie z art. 33a ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem:

1.

przedstawienia przez podatnika naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

a.

zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,

b.

potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego;

2.

(uchylony).

Należy zauważyć, że przepis art. 33a ustawy umożliwia importerom będącym podatnikami rozliczenie podatku należnego od importu towarów na zasadach analogicznych do rozliczenia podatku od importu usług i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - a zatem poprzez ujęcie kwot podatku należnego i naliczonego w deklaracji podatkowej. Innymi słowy, ustawa pozwala podatnikowi na uniknięcie określonej w art. 33 ust. 4 ustawy konieczności zapłacenia podatku w terminie 10 dni, co oznacza konieczność zamrożenia określonych kwot na kilkadziesiąt dni (a czasem i dłużej, jeżeli podatnik w deklaracji podatkowej wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego do przeniesienia na kolejne okresy rozliczeniowe). Na podstawie omawianego przepisu uprawniony podatnik może rozliczyć podatek od importu towarów w okresowej deklaracji podatkowej. Istotą uproszczenia jest więc umożliwienie takiemu podatnikowi rozliczenia podatku jedynie poprzez wykazanie kwot podatku w deklaracji podatkowej. Zgodnie z zamiarem ustawodawcy podatek ten wykazany powinien być jednocześnie jako podatek należny i naliczony (podlegający odliczeniu na zasadach ogólnych).

Według art. 34 ust. 1 ustawy, w przypadkach innych niż określone w art. 33 ust. 1-3 kwotę podatku należnego z tytułu importu towarów określa naczelnik urzędu celno-skarbowego w drodze decyzji.

Stosownie do art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, podatnik jest obowiązany zapłacić różnicę między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podatkiem należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez podatnika w:

a.

zgłoszeniu celnym i rozliczonym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a, lub

b.

deklaracji importowej, zgodnie z art. 33b

- w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia tych decyzji.

W przypadku gdy kwota podatku została nadpłacona - według art. 40 ustawy - podatnikowi nie przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota nadpłaconego w imporcie podatku pomniejszyła kwotę podatku należnego.

Powyższa regulacja jest przejawem dążenia ustawodawcy polskiego do upraszczania procedur związanych z rozliczeniem podatku VAT z tytułu importu towarów. Omawiany przepis odnosi się do występujących w praktyce sytuacji, w których podatnicy dokonujący importu towarów deklarują (i dokonują) zapłaty zawyżonych kwot podatku. Zawyżenie takie wynika z wielu przyczyn - najczęściej związane jest z różnicą pomiędzy wartością (oraz ilością) dostaw wykazywanych na fakturach a rzeczywistymi dostawami lub też zawyżeniem ceny towarów. Z powyższego przepisu art. 40 ustawy wynika, że podatnikowi przysługuje zwrot nadpłaconego podatku, jeżeli kwota ta nie pomniejszyła kwoty podatku należnego (a więc nie została przez podatnika wykazana w deklaracji).

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów - kwota podatku:

a.

wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,

b.

należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,

c.

wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10 ustawy).

Według art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje, w myśl art. 86 ust. 10d ustawy:

1.

w przypadku stosowania w imporcie towarów uproszczenia, o którym mowa w art. 182 unijnego kodeksu celnego - za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał wpisu do rejestru zgłaszającego; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wykazanego w dokumencie celnym stanowiącym zgłoszenie uzupełniające dotyczące tego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem art. 33a;

2.

w przypadku decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał decyzję; obniżenie kwoty podatku należnego następuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zapłaty podatku wynikającego z decyzji.

Należy zauważyć, że powyższy przepis art. 86 ust. 10d pkt 2 ustawy nie zawiera żadnych zastrzeżeń wyłączających jego stosowanie w przypadku rozliczenia importu towarów na podstawie art. 33a ustawy. Tak więc, w związku z otrzymaniem decyzji organu celno-skarbowego jedynym warunkiem uprawniającym podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w danym okresie rozliczeniowym, jest dokonanie zapłaty podatku wynikającego z tej decyzji.

W odniesieniu do wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych jako nr 1 wniosku, analizując przedstawione okoliczności sprawy oraz treść przywołanych przepisów prawa, należy w pierwszej kolejności wskazać, że kwota podatku nie została nadpłacona. Podatek należny zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy został przez Zainteresowanego rozliczony w deklaracji podatkowej, czyli bez fizycznej wpłaty podatku należnego w terminie 10 dni, o którym mowa w art. 33 ust. 4 ustawy. Zatem cytowany art. 40 ustawy w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania. W związku z powyższym, w przypadku otrzymania przez Spółkę decyzji właściwego organu celno-skarbowego, uwzględniających zmniejszone wartości celne, z których wynikać będą zmniejszone kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w stosunku do kwot pierwotnych, Wnioskodawca winien dokonać korekty rozliczenia podatku naliczonego i należnego z tytułu importu towarów.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy odnośnie braku obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego i należnego z tytułu importu towarów w związku z otrzymaniem decyzji - wydanych przez właściwe organy celne - zmniejszających podatek VAT, należało uznać za nieprawidłowe.

Z kolei w kwestii terminu dokonania ww. korekty należy wskazać, że powyższego zmniejszenia kwoty podatku należnego i jednocześnie kwoty podatku naliczonego z tytułu importu towarów, Zainteresowany winien dokonać w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego, o której mowa w art. 33 ust. 2 i 3 ustawy.

Zatem stanowisko Spółki w zakresie zmniejszenia kwot podatku należnego i naliczonego w związku z otrzymaniem ww. decyzji zmniejszających podatek VAT w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym Wnioskodawca otrzymał decyzję właściwego organu celnego, należało uznać za prawidłowe.

Z kolei odnośnie wątpliwości Zainteresowanego wynikających z pytań oznaczonych jako nr 2 wniosku należy wskazać, że w przypadku otrzymania przez Spółkę decyzji właściwego organu celno-skarbowego uwzględniających zwiększone wartości celne, z których wynikać będą zwiększone kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów oraz po dokonaniu zapłaty różnicy między podatkiem wynikającym z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego, a podatkiem należnym z tytułu importu towarów wykazanym przez Spółkę w zgłoszeniu celnym i rozliczanym w deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 33a ustawy, w terminie 10 dni, licząc od dnia doręczenia decyzji, Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego stanowiącą ww. różnicę. Powyższe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje Spółce w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała decyzję organu celno-skarbowego, pod warunkiem zapłaty ww. podatku.

Zatem stanowisko Zainteresowanego w zakresie pytań oznaczonych jako nr 2 wniosku uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej z dnia 12 sierpnia 2010 r. nr IBPP3/443-360/10/DG, należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięcia, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Ponadto wskazać należy, iż interpretacje rozbieżne bądź wątpliwe mogą być poddane weryfikacji w trybie art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Oznacza to, że interpretacje indywidualne wydawane przez upoważniony do tego organ w tym także powołane przez Wnioskodawcę na poparcie własnego stanowiska interpretacje indywidualne, każdorazowo podlegają analizie i weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zmienić nieprawidłową interpretację indywidualną.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl