0113-KDIPT1-2.4012.169.2020.1.KT - Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - realizację zadania w ramach Konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021".

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 kwietnia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-2.4012.169.2020.1.KT Brak możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - realizację zadania w ramach Konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu 3 marca 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "..." - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2020 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina Miasto... wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w... na realizację zadania w ramach Konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021" na projekt pt. "..." realizowany w Przedszkolu Miejskim Nr.. w.... Projekt pt. "..." będzie realizowany od września 2020 do czerwca 2021 r. Jego celem jest tworzenie warunków do poznawania ekosystemu wodnego oraz rozwijanie wielozmysłowych aktywności dzieci poprzez prowadzenie aktywnych działań, w tym badawczych, związanych z wodą. Wnioskodawca chce, by to właśnie dzieci - bezpośredni beneficjenci projektu - stały się nauczycielami dorosłych i wywierały pozytywną presję na domownikach, by właściwie gospodarowali zasobami wody w swoich domach, dlatego do części działań Wnioskodawca zaprosi dorosłą społeczność przedszkola (rodziców, opiekunów, bliskich). W ramach projektu Zainteresowany chce przygotować i przeprowadzić następujące akcje i działania:

* "..." - to cykl 10 praktycznych warsztatów dla starszych (5-6 lat). Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli placówki. Będą to między innymi: zajęcia, w czasie których dzieci będą poszukiwać wody w przestrzeni miasta: wykonają zwiad terenowy i nagrają film z mieszkańcami miasta dotyczący sposobów oszczędzania wody w codziennym życiu; doświadczą eksperymentów z wodą; będą konstruowały wodociąg; będą konstruowały filtr do wody; posprzątają plażę nad zalewem miejskim; będą tworzyły hodowlę glonów z rzeki Bzury; pobiorą próbki wody z kałuż, fontanny, rzeki; poznają zasady obiegu wody w przyrodzie; zbudują własne turbiny Peltona i poznają zasady tworzenia energii z wody. Będą wykorzystywały specjalistyczne pomoce dydaktyczne w celu uatrakcyjnienia zajęć;

* Event w MOK z okazji Światowego Dnia Wody (....03.21) - spotkanie dla wszystkich przedszkolaków z miasta (6 placówek). Dzieci wyruszą z przedszkoli i w barwnych korowodach przejdą ulicami miasta. Biletem wstępu na event będzie wcześniejsze przygotowanie transparentów z hasłami dotyczącymi dbania o wodę oraz plakatów ekologicznych o tej samej tematyce. W Miejskim Ośrodku Kultury nauczyciele i rodzice przedszkolaków zaprezentują przedstawienie "...", do którego scenariusz napisze... - pisarka, kawaler Orderu Uśmiechu. Zespoły z poszczególnych placówek wezmą udział w konkursie o tematyce ochrony wód i gospodarki wodnej "...". Zakłada się, że nie będzie to typowy konkurs wygrani - przegrani, a dobra zabawa sprawdzająca wiedzę i budująca współzawodnictwo zamiast rywalizacji;

* "..." (X-2020) - organizacja konkursu fotograficznego dla dzieci i rodziców, którego efektem będzie przygotowanie kalendarza - poradnika, w którym znajdą się nagrodzone prace, przysłowia o wodzie oraz praktyczne wskazówki, jak dbać o wodę w domu. Zadaniem dziecka jest odnaleźć źródło wody w jego przestrzeni życiowej (inne niż w kranie), zadaniem rodzica jest sfotografowanie tego w ciekawy sposób. Prace będą wyeksponowane w holu przedszkola, a specjalna komisja wybierze 12 nagrodzonych szczególnie prac. Wszystkie zostaną wydane w formie kalendarza (będzie to jednocześnie nagroda), z którym dodatkowo znajdą się ekoporady dotyczące dbania o wodę. Limit przyjętych do konkursu prac to 36 (12 nagrodzonych dużym formatem w kalendarzu + 2 mniejsze przy każdym miesiącu);

* "..." - Ekologiczny Rajd Rodzinny - (... kwietnia 2021) - w sobotę dla przedszkolaków z miasta oraz ich rodzin zorganizowany zostanie rajd edukacyjny. Drużyny ruszą na trasę pełną zadań i niespodzianek. Otrzymają punkty za wykonane poprawnie zadania. Będą też miały okazję poznać miejsca związane z dystrybucją i ochroną wody w mieście.... Rajd zakończy wspólne poczęstunek i quiz eko wiedzy dla drużyn;

* "..." - (XI-2020, II i III 2021) cykl 3 warsztatów dla młodszych dzieci i ich rodziców - przedszkolaki (3-4 lata) ze swoimi rodzicami wezmą udział w warsztatach na których: wykonają eksperymenty z wodą, zagrają w interaktywne eko-gry, wykonają filtry do wody, plakaty edukacyjne, itp.;

* "..." - Eko Piknik Rodzinny (.... czerwca 2021) - na pikniku podsumowanie projektu, przygotowane zostaną stoiska/punkty z eko-zabawami i eko-konkursami dla dzieci i dorosłych, zorganizowane będzie miejsce do zabaw sportowych i sprawnościowych z wykorzystaniem wody.

Wycieczki edukacyjne połączone z warsztatami edukacyjnymi:

1.

wycieczka do... - Muzeum "..." + warsztaty w WFOŚiGW (ze zwiedzaniem ścieżki edukacyjnej (wrzesień 2020);

2.

wycieczka do. Experymentarium, warsztaty "..." (listopad 2020);

3.

wycieczka do ODE "....", warsztaty "..." (maj 2021);

4.

warsztat stacjonarny w naszej placówce: "..." - prowadzący "..." (październik 2020).

Działania te nie będą odpłatne dla dzieci. Projekt będzie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w.... Zakupione w ramach projektu pomoce dydaktyczne będą wykorzystane podczas zajęć z edukacji ekologicznej prowadzonej z dziećmi, które mają na celu kształtowanie ich świadomości i postaw proekologicznych. Dzieci w aktywny sposób samodzielnie zdobywać będą wiedzę, która przynosić im będzie wiele satysfakcji. Wnioskodawca chce by aktywnie do realizacji wniosku włączyli się też rodzice dzieci z placówki.

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich europejskiego porozumienia o wolnym handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1454) z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina Miasto... podjęła rozliczanie podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, w tym Przedszkolem Miejskim Nr 5 w.... Oznacza to, że Gmina Miasto... i podległe jej jednostki są jednym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Projekt będzie realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr 5 w..., które jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto..., nie posiada osobowości prawnej i działa w formie jednostki budżetowej. Przedszkole Miejskie Nr.. w... w imieniu Gminy Miasto... wykonuje zadania własne z zakresu edukacji publicznej. Wyżej wymienione usługi edukacyjne realizowane będą przez jednostkę objętą systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania na podstawie art. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją przedmiotowego projektu wystawiane będą na Gminę Miasto... jako nabywcę, a Przedszkole Miejskie Nr.. w... będzie odbiorcą. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu pt. "..." w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021, który będzie realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr.. w... będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu bądź zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Gmina Miasto... świadcząca usługi przez jednostkę organizacyjną Przedszkole Miejskie Nr.. w... ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy realizacji zadania w ramach konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021" na projekt pt. "..."?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Opodatkowaniu natomiast podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług. Przedszkole Miejskie Nr.. w... będące jednostką organizacyjną scentralizowanej Gminy Miasto... w ramach projektu świadczy usługi związane ściśle z zadaniami edukacyjnymi. Realizowany projekt wpisuje się w działalność edukacyjno-wychowawczą prowadzoną przez placówkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania i jako taki jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). W związku z powyższym zakupione w ramach realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Z uwagi na powyższe Gmina Miasto... przy realizacji zadania w ramach konkursu pn. "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021" na projekt pt. "..." nie będzie miała możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą", w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej - (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy - towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. "...", ponieważ towary i usługi nabywane w ramach ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowanego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W niniejszej sprawie przyjęto za element opisu sprawy, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu "...", który będzie realizowany przez Przedszkole Miejskie Nr.. w..., będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu bądź zwolnionym z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego..., za pośrednictwem Organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się do dnia zakończenia okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID (art. 15zzs ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567), dodany przez art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568)).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl