0113-KDIPT1-1.4012.949.2021.2.MH, VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną - Pismo wydane przez: Dyrektor Krajowej... - OpenLEX

0113-KDIPT1-1.4012.949.2021.2.MH - VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 marca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.949.2021.2.MH VAT od sprzedaży nieruchomości przez osobę fizyczną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

27 grudnia 2021 r. wpłynął Pana wniosek z 20 grudnia 2021 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie niepodlegania opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży działek niezabudowanych.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - 7 marca 2022 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca wspólnie z małżonką na zasadach wspólności majątkowej w dniu 24 września 2018 r. dokonał zakupu działek rolnych o nr.... obręb... o łącznej powierzchni 1521 m2 położonych w miejscowości przy ulicy....., dla których Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi. Działka została wydzielona z większej całości przez poprzedniego właściciela. Przed nabyciem nieruchomości Wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o wydanie Warunków Zabudowy na budowę budynku handlowego z częścią magazynową oraz biurowo socjalną. Prezydent Miasta Decyzją ustalił sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu, wskazując jako rodzaj inwestycji zabudowę usługową. Żona Wnioskodawcy, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (kod PKD) 47.91.Z. Jest czynnym podatnikiem podatku VAT nr NIP. Decyzja o zakupie nieruchomości została podjęta w kontekście prowadzonej działalności gospodarczej z myślą o jej przyszłym, potencjalnym rozwoju i konieczności powiększenia magazynu i powierzeni niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Zakup nieruchomości został sfinansowany częściowo z środków własnych oraz częściowo z kredytu. Wszelkie próby uzyskania typowego kredytu hipotecznego zakończyły się niepowodzeniem. Jedynie...zgodził się udzielić kredytu inwestycyjnego. W dniu zakupu działek w księdze wieczystej ustanowiona została hipoteka umowna z tytułu kredytu inwestycyjnego. Odsetki od udzielonego kredytu są rozliczne jako koszty uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie nieobjętym aktualnie planem zagospodarowania przestrzennego, a wydana Decyzja o Warunkach Zabudowy określa jedynie możliwości zagospodarowania terenu zgodnie ze złożonym wnioskiem. W okolicy znajduje się zarówno zabudowa usługowa jaki i mieszkaniowa jednorodzinna.

Przedmiotowa nieruchomość nie była wykorzystywana na cele rolne ani budowlane, lub prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioskodawca lub jego małżonka nie otrzymywali nigdy żadnych przychodów z tytułu posiadania wyżej wymienionych gruntów, a wręcz generowane były koszty związane z płaceniem podatków od nieruchomości i utrzymywaniem ziemi (np. koszenie). Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę lub jego małżonkę na cele związane z działalnością gospodarczą. Nieruchomość nie była nigdy przedmiotem żadnych umów cywilnoprawnych tj. umowy dzierżawy czy najmu. Wnioskodawca nie był wcześniej zainteresowany sprzedażą nieruchomości, nie ogłaszał się w gazetach czy portalach ogłoszeniowych, a decyzję o sprzedaży podjął w wyniku złożenia korzystnej oferty, którą złożył właściciel sąsiadującej nieruchomości (pozostałości po wydzieleniu z większej całości działki), który nabył ją w 2019 r., a ponowne połączenie całości pozwoli mu na większą skalę planowanego już projektu. Dodatkową motywacją do sprzedaży jest fakt, że działalność gospodarcza małżonki Wnioskodawcy nie rozwija się w zakładanym w 2018 r. tempie. Wnioskodawca od dnia zakupu nie występował w postępowaniach administracyjnych mających na celu uzyskanie stosownych decyzji koniecznych do rozpoczęcia inwestycji budowlanych, starań doprowadzenia na działki mediów oraz uzyskania bezpośredniego wjazdu z ulicy..

Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na całkowitą spłatę zaciągniętego kredytu oraz na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy i jego małżonki tj. nadpłatę kredytu hipotecznego zakupionej w 2021 r. nieruchomości mieszkaniowej.

Na pytania Organu zawarte w wezwaniu:

1) "Czy jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?

2) Czy nabycie przez Pana działek.... będących we współwłasności małżeńskiej, nastąpiło w drodze transakcji opodatkowanej, zwolnionej czy niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT i czy transakcja ta była udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT?

3) Czy z tytułu nabycia ww. działek przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

4) W związku z informacją, że przed nabyciem nieruchomości wystąpił Pan z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy na budowę budynku handlowego z częścią magazynową oraz biurowo socjalną, należy wskazać, czy decyzja o warunkach zabudowy została wydana dla obydwu działek....?

5) W jaki sposób do dnia sprzedaży będą wykorzystywane przez Pana ww. działki?

6) Czy do dnia sprzedaży działek...:

- udostępni je Pan na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze? Jeśli tak, to należy wskazać, czy to udostępnienie będzie miało charakter odpłatny, czy nieodpłatny? Jeśli udostępnienie będzie miało charakter odpłatny to jaka będzie kwota czynszu z ww. tytułu?

- w przypadku wystąpienia podatku należnego z tytułu udostępnienia działek, należy wskazać czy będzie Pan dokonywał rozliczenia podatku należnego?

- czy czynsz z tytułu najmu/dzierżawy działek będzie dokumentowany fakturami VAT?

- poczyni Pan nakłady celem przygotowania działek do sprzedaży i podniesienia ich wartości (np. uzbrojenie w media, ogrodzenie, inne - jakie)?

7) Czy ww. działki nr....., w dacie sprzedaży, będą działkami zabudowanymi, czy niezabudowanymi?

8) Czy przed sprzedażą ww. działek zawarł/zawrze Pan z Nabywcą umowę przedwstępną sprzedaży tych działek?

9) Jeśli zawarł/zawrze Pan z Nabywcą umowę przedwstępną, to należy wskazać:

a)

jakie prawa i obowiązki wynikające z postanowień ww. umowy zawartej z przyszłym Nabywcą, ciążą/będą ciążyły na Kupującym a jakie na Sprzedającym?

b)

czy w umowie przedwstępnej sprzedaży zostały/zostaną ustalone warunki, które będą musiały być spełnione w celu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, przenoszącej własność działek na Nabywcę? Jeśli tak, to jakie?

10) Czy przed sprzedażą ww. działek udzielił/udzieli Pan Nabywcy działek pełnomocnictwa (zgody, upoważnienia) w celu występowania w Pana imieniu w sprawach dotyczących ww. działek?

a)

jeżeli tak, to do uzyskania jakich konkretnie decyzji i pozwoleń udzielił/udzieli Pan pełnomocnictw Nabywcy do występowania w Pana imieniu?

b)

jakich czynności dokonał/dokona Nabywca do momentu sprzedaży przez Pana działek w związku z udzielonym pełnomocnictwem?"

Wskazał Pan:

1) Nie jestem zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

2) Nabycie działek nastąpiło w drodze transakcji niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, transakcja nie była udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT.

3) Z tytułu nabycia ww. działek nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

4) Warunki zabudowy zostały wydane przed transakcją zakupu na działkę... Działka.... została wydzielona z większej całości przed zakupem z działki..

5) Do dnia sprzedaży działki nie będą wykorzystywane.

6) Do dnia sprzedaży działek...

- nie udostępnię działek na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,

- nie poczynię nakładów celem przygotowania działek do sprzedaży i podniesienia ich wartości.

7) W dacie sprzedaży działki...... będą działkami niezabudowanymi,

8) Przed datą sprzedaży zawarłem umowę przedwstępną sprzedaży tych działek.

9) W dniu 20 grudnia zawarłem umowę przedwstępną na sprzedaż ww. działek

a) Sprzedający zobowiązał się do wystąpienia o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w kwestii opodatkowania transakcji sprzedaży działek podatkiem od towarów i usług,

- Sprzedający zobowiązał się do udostępnienia przedmiotu umowy w dniu podpisania umowy przedwstępnej,

- strony umowy zobowiązały się do zawarcia umowy ostatecznej w ciągu 14 dni od uzyskania interpretacji indywidualnej,

b)

warunki do spełnienia:

- spłata kredytu inwestycyjnego przez Sprzedającego i przedstawienie stosownego zaświadczenia z banku kredytującego,

- uzyskanie interpretacji indywidualnej od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

10) Przed sprzedażą działek nie udzieliłem Nabywcy działek pełnomocnictwa/zgody, upoważnienia/w celu występowania w moim imieniu w sprawach dotyczących ww. działek.

Pytanie

Czy planowana sprzedaż działek będzie czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Pana stanowisko w sprawie

W ocenie Wnioskodawcy przy sprzedaży nie powinien być naliczony podatek VAT, ponieważ pomimo iż nieruchomość była kupiona dla celów działalności gospodarczej nigdy nie była użytkowana oraz nie służyła do prowadzenia działalności gospodarczej. Jej sprzedaż nie ma cech prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż podjęte i planowane/rozważane czynności nie były i nie będą nigdy zrealizowane. Po zakupie nieruchomości zmieniła się kwalifikacja gruntu i Wnioskodawca zaniechał swoich planów względem działki jako środka trwałego pod działalność gospodarczą.

Sprzedaż ma na celu uzyskanie środków niezbędnych do zaspokojenia osobistych potrzeb mieszkaniowych. Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego (np. działek gruntu), a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Forma finansowania zakupu nie powinna definiować celowości ich nabycia.

Nieruchomość gruntowa spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a jej sprzedaż może być traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju. Tym samym co do zasady sprzedaż gruntów niezabudowanych winna być opodatkowana podatkiem VAT - ale nie zawsze tak jest. Nie każda czynność, która stanowi dostawę towarów w rozumieniu ustawy, podlega bowiem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Określona czynność będzie obciążona podatkiem VAT, jeśli zostanie wykonana przez podatnika, a więc osobę prowadzącą działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, a tutaj w ocenie Wnioskodawcy małżonkowie nie występują w charakterze podatników podatku VAT.

Z okoliczności niniejszej sprawy nie wynika, że dokonując zbycia ww. działek gruntu, Wnioskodawca działa w charakterze handlowca. Wnioskodawca nie wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy w celu podniesienia jej atrakcyjności po zakupie, nie zamieścił ogłoszenia o sprzedaży ww. działek, nie nabył tego gruntu wraz z żoną w celu dalszej odprzedaży lecz na rozwój prowadzonej przez żonę działalności gospodarczej. Z uwagi jednak na zmianę planów życiowych podjęta została decyzja o sprzedaży tego gruntu. Wnioskodawca nie podejmował żadnych zorganizowanych czynności charakterystycznych dla handlowca, mających na celu przygotowanie ww. działek do zbycia (np. wykonanie przyłączy wodnych, kanalizacyjnych, energetycznych) zatem do ich zbycia przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania. W konsekwencji, zbywając grunty, o których mowa we wniosku, Wnioskodawca będzie korzystał z przysługującego prawa do rozporządzania majątkiem osobistym. Taka czynność będzie oznaczała działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług w Pana ocenie nie będą miały zastosowania. Podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie wystąpił zbiór tych zorganizowanych działań - planowane zbycie działek gruntu nie powinno podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, bowiem w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "Dyrektywą 2006/112/WE":

Państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1)

określone udziały w nieruchomości,

2)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3)

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

W oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, należy przyjąć, że zbycie nieruchomości gruntowych (działek), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.).

W myśl art. 195 Kodeksu cywilnego:

Ze współwłasnością mamy do czynienia wtedy, gdy własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom. W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Jak stanowi art. 196 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W myśl art. 196 § 2 ustawy - Kodeks cywilny:

Współwłasność łączną regulują przepisy dotyczące stosunków, z których ona wynika. Do współwłasności w częściach ułamkowych stosuje się przepisy niniejszego działu.

Na mocy art. 198 ustawy - Kodeks cywilny:

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Zauważenia w tym miejscu wymaga, że kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359).

Stosownie do art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez obojga małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zatem, istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej).

W świetle art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

W myśl art. 36 § 1 i § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

Każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej. Wykonywanie zarządu obejmuje czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

Zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, jak również prowadzącej do oddania nieruchomości do używania lub pobierania z niej pożytków.

Z uwagi na powyższe regulacje prawne w akcie notarialnym dokumentującym tego rodzaju nabycie nieruchomości wymieniani są oboje małżonkowie, jeżeli istnieje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Wspólność wynikająca ze stosunku małżeństwa jest współwłasnością łączną uprawniającą do współposiadania rzeczy wchodzących w skład majątku wspólnego, a w czasie jej trwania żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego.

Na mocy zapisu zawartego w art. 43 § 1 Kodeksu cywilnego:

Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dostawa towaru, w tym przypadku gruntu, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy czynność podlegającą opodatkowaniu wykona podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Jednocześnie czynność ta powinna zostać dokonana przez podmiot, który w jej ramach działa w charakterze podatnika podatku od towarów i usług.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym.

W świetle przytoczonych wyżej przepisów, status podatnika podatku od towarów i usług wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

Zatem osoby fizyczne dokonujące sprzedaży, przekazania lub darowizny towarów stanowiących część ich majątku osobistego (takiego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), nie są zaliczane do grona podatników podatku od towarów i usług.

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje jednorazowych lub okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej, czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia miedzy czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania Dyrektywy a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą. Podobnie - zdaniem Trybunału - okoliczność, że przed sprzedażą zainteresowany dokonał podziału gruntu na działki w celu osiągnięcia wyższej ceny łącznej. Całość powyższych elementów może bowiem odnosić się do zarządzania majątkiem prywatnym zainteresowanego.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Chodzi tu przykładowo o nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

Z opisu sprawy wynika, że wspólnie z małżonką na zasadach wspólności majątkowej dokonał Pan zakupu działek nr... Działka.... została wydzielona z większej całości przez poprzedniego właściciela. Nabycie działek nastąpiło w drodze transakcji niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, transakcja nie była udokumentowana fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT. Z tytułu nabycia ww. działek nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Do dnia sprzedaży działki nie będą wykorzystywane. Do dnia sprzedaży działek...... nie udostępni Pan działek na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Nie poczyni Pan nakładów celem przygotowania działek do sprzedaży i podniesienia ich wartości. W dacie sprzedaży działki..... będą działkami niezabudowanymi. Nieruchomość nie była wykorzystywana przez Wnioskodawcę lub jego małżonkę na cele związane z działalnością gospodarczą. Nieruchomość nie była nigdy przedmiotem żadnych umów cywilnoprawnych tj. umowy dzierżawy czy najmu. Wnioskodawca nie był wcześniej zainteresowany sprzedażą nieruchomości, nie ogłaszał się w gazetach czy portalach ogłoszeniowych, a decyzję o sprzedaży podjął w wyniku złożenia korzystnej oferty, którą złożył właściciel sąsiadującej nieruchomości (pozostałości po wydzieleniu z większej całości działki...), który nabył ją w 2019 r., a ponowne połączenie całości pozwoli mu na większą skalę planowanego już projektu. w 2018 r. tempie. Nie jest Pan zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy Pana wątpliwości dotyczą kwestii, czy sprzedaż działek nr.... będących we współwłasności małżeńskiej, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z dokonanej analizy przepisów, aby dana czynności została opodatkowana podatkiem od towarów i usług musi być ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu oraz zostać wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT.

Jak wyżej wskazano, dostawa towarów - w przedmiotowym wniosku działek niezabudowanych - spełnia definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy.

W świetle powyższego, ustalenia wymaga, czy w okolicznościach niniejszej sprawy będzie Pan działał w charakterze podatnika VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Uznanie, że dany podmiot w odniesieniu do konkretnej czynności działa jako podatnik podatku od towarów i usług, wymaga oceny każdorazowo odnoszącej się do okoliczności faktycznych danej sprawy.

W przypadku osób fizycznych, które dokonują sprzedaży, przekazania, bądź darowizny towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej, należy szczególnie wnikliwie przeanalizować okoliczności, w jakich będzie realizowana transakcja. Bowiem, co do zasady, osoby fizyczne, które dokonują transakcji w ramach zarządu majątkiem prywatnym, nie są podatnikami podatku VAT.

Jak wynika z opisu sprawy, nie podjął Pan ciągu działań, które wskazywałyby na aktywność w zakresie obrotu nieruchomościami. Nie wystąpił bowiem ciąg zdarzeń, które jednoznacznie przesądzają, że sprzedaż przedmiotowych działek wypełni przesłanki działalności gospodarczej. Nie podjął Pan takich aktywnych działań w zakresie obrotu nieruchomościami, które świadczyłyby o angażowaniu środków w sposób podobny do wykorzystywanych przez handlowców. Podejmowane przez Pana działania należą do zakresu zwykłego zarządu majątkiem prywatnym. Sprzedając działki nr........ będące we współwłasności małżeńskiej, będzie Pan korzystał z przysługującego Panu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której nie będą miały zastosowania przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

W świetle zaprezentowanych przepisów prawa podatkowego, sprzedaż będących we współwłasności małżeńskiej działek nr...., należy zakwalifikować jako dostawę towaru. Jednakże, w przedmiotowej sprawie, nie będzie Pan działał w charakterze podatnika, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Sprzedaż ww. działek w analizowanej sprawie, należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

W związku z tym, sprzedaż przez Pana działek nr...... będących we współwłasności małżeńskiej, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Podkreślenia wymaga, że niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla Pana małżonki.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl