0113-KDIPT1-1.4012.873.2020.5.ŻR - Stosowanie w ewidencji VAT (JPK) oznaczenia TP.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 26 kwietnia 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.873.2020.5.ŻR Stosowanie w ewidencji VAT (JPK) oznaczenia TP.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 listopada 2020 r. (data wpływu 23 listopada 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 stycznia 2021 r. (data wpływu 12 stycznia 2021 r.) oraz z dnia 1 lutego 2021 r. (data wpływu 8 lutego 2021 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* obowiązku wskazywania w ewidencji sprzedaży JPK_V7M kodu literowego "TP" w przypadku transakcji dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków dokonywanych między Wnioskodawcą a Gminą i Radą Sołecką - jest prawidłowe

* braku obowiązku wskazywania w ewidencji sprzedaży JPK_V7M kodu literowego "TP" w przypadku transakcji dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków dokonywanych między Wnioskodawcą a Wójtem Gminy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku wskazywania/braku obowiązku wskazywania w ewidencji sprzedaży JPK_V7M kodu literowego "TP" w przypadku transakcji dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków dokonywanych między Wnioskodawcą a podmiotami wymienionymi we wniosku.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 5 stycznia 2021 r. (data wpływu 12 stycznia 2021 r.) oraz z dnia 1 lutego 2021 r. (data wpływu 8 lutego 2021 r.), o doprecyzowanie opisu sprawy oraz własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniach wniosku).

Zakład Komunalny Gminy. Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Wiejskiej.... Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje Gmina.... Działającym w imieniu i na rzecz Gminy... jest Wójt Gminy.....

Zakład Komunalny Gminy. Sp. z o.o., realizując zadania własne Gminy... dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, wystawia dokumenty sprzedaży, na których jako: 1. NABYWCA i ODBIORCA wykazana jest Gmina Wiejska. Urząd Gminy..., lub 2. NABYWCA: Gmina Wiejska..., ODBIORCA: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy.... lub Szkoła Podstawowa lub Zespół Szkół. 3. NABYWCA i ODBIORCA: Rada Sołecka. 4. NABYWCA i ODBIORCA: Nazwisko i Imię (Wójta Gminy...) jako osoba prywatna.

W uzupełnieniach wniosku wskazano, że Zakład Komunalny Gminy. Sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina... posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Na pytanie Organu: Czy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą istnieją powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Wnioskodawca odpowiedział:

Nie istnieją powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na pytanie Organu: Czy pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą istnieją powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wnioskodawca odpowiedział:

Istnieją powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez posiadanie 100% udziałów w kapitale Spółki.

Na pytanie Organu: Czy pomiędzy Wnioskodawcą a Wójtem Gminy istnieją powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Wnioskodawca odpowiedział:

Nie istnieją powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na pytanie Organu: Czy pomiędzy Wnioskodawcą a Wójtem Gminy istnieją powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Wnioskodawca odpowiedział:

Nie istnieją powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na pytanie Organu: Czy nabywcą świadczonych przez Wnioskodawcę usług w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków jest Rada Sołecka czy Gmina, a Rada Sołecka jest odbiorcą ww. usług?

Wnioskodawca odpowiedział:

Nabywcą i odbiorcą usług w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i odbioru ścieków jest Rada Sołecka.

Na pytanie Organu: Czy pomiędzy Wnioskodawcą a Radą Sołecką istnieją powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Wnioskodawca odpowiedział:

Nie istnieją powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na pytanie Organu: Czy pomiędzy Wnioskodawcą a Radą Sołecką istnieją powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Wnioskodawca odpowiedział:

Istnieją powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako jednostka pomocnicza Gminy....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy ewidencja JPK_V7M, pozwalająca na prawidłowe rozliczenie podatku należnego, powinna dodatkowo zawierać oznaczenie "TP" - istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym w uzupełnieniach wniosku), Zakład Komunalny Gminy. Sp. z o.o., powołując się na art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uważa, że i Spółka i Gmina Wiejska jako podmiot wywierający znaczący wpływ na Spółkę, są podmiotami powiązanymi. W związku z powyższym, dokumenty sprzedaży, gdzie Nabywcą jest Gmina Wiejska..., natomiast Odbiorcą Urząd Gminy..., Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy..., Szkoła Podstawowa czy Zespół Szkół powinny w ewidencji JPK_V7M być oznaczone symbolem "TP", również transakcje z Sołectwami (Rady Sołeckie), jako jednostkami pomocniczymi tej samej Gminy - to transakcje powiązane. Natomiast Wójt Gminy... jest klientem - osobą fizyczną (z imienia i nazwiska), z którą Spółka zawarła umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dotyczącą prywatnej nieruchomości, nie jest podmiotem powiązanym.

W uzupełnieniach wniosku wskazano, iż stanowisko Spółki nie ulega zmianie. Wnioskodawca uważa, że dokumenty sprzedaży, gdzie nabywcą jest Gmina..., a odbiorcą Urząd Gminy..., Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy..., Szkoła Podstawowa czy Zespól Szkół, to w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - transakcje powiązane, zatem ewidencja JPK_V7M powinna zawierać oznaczenie "TP", również Sołectwa jako jednostki pomocnicze Gminy..., są jednostkami powiązanymi i powinny zawierać oznaczenie "TP". Natomiast między Wójtem Gminy..., który zawarł umowę o zaopatrzenie w wodę i ścieki jako osoba fizyczna a Zakładem Komunalnym Gminy. Sp. z o.o., nie istnieją relacje w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sołectwa nie posiadają osobowości prawnej, jednak jako jednostki pomocnicze Gminy..., gdzie nadzór nad działalnością sprawuje Rada Gminy... i Wójt Gminy...., natomiast działalność finansowa podlega nadzorowi Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Skarbnika Gminy, są jednostkami powiązanymi i dokumenty sprzedaży wykazane w pliku JPK_V7M powinny zawierać oznaczenie "TP".

Wójt Gminy... - działającego w imieniu i na rzecz Gminy..., który zawarł umowę o zaopatrzenie w wodę i ścieki jako osoba fizyczna, a Zakład Komunalny Gminy. Sp. z o.o. nie są jednostkami powiązanymi i ewidencja JPK_V7M nie powinna zawierać kodu literowego "TP".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

* prawidłowe - w zakresie obowiązku wskazywania w ewidencji sprzedaży JPK_V7M kodu literowego "TP" w przypadku transakcji dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków dokonywanych między Wnioskodawcą a Gminą i Radą Sołecką

* nieprawidłowe-w zakresie braku obowiązku wskazywania w ewidencji sprzedaży JPK_V7M kodu literowego "TP" w przypadku transakcji dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków dokonywanych między Wnioskodawcą a Wójtem Gminy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności - art. 15 ust. 1 ustawy.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ustawy.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, zawierają dane niezbędne do rozliczenia podatku, obliczenia jego wysokości, w tym wysokości podstawy opodatkowania, podatku należnego i podatku naliczonego, a także dane dotyczące podatnika - art. 99 ust. 7c dodany do ustawy od 1 października 2020 r.

Z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy art. 99 ust. 11c ustawy, z którego wynika, że deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 1-3, są składane zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), który obejmuje deklarację i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3. Dokument elektroniczny, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3 Ordynacji podatkowej i zgodnie z wymaganiami określonymi w tych przepisach.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 7c, wraz z objaśnieniami, co do sposobu wypełniania i miejsca składania deklaracji podatkowych, o których mowa w ust. 1-3, oraz niezbędnymi pouczeniami, uwzględniając konieczność prawidłowego rozliczenia podatku oraz kontroli tego obowiązku przez organ podatkowy - art. 99 ust. 13b ustawy.

Natomiast zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r., podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku i sporządzenie informacji podsumowującej, w szczególności dane dotyczące:

1.

rodzaju sprzedaży i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, w tym korekty podatku należnego, z podziałem na stawki podatku;

2.

kwoty podatku naliczonego obniżającego kwotę podatku należnego, w tym korekty podatku naliczonego;

3.

kontrahentów;

4.

dowodów sprzedaży i zakupów.

Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 1, są obowiązani przesyłać, na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c, za każdy miesiąc do urzędu skarbowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ewidencję, o której mowa w ust. 3, łącznie z deklaracją podatkową, w terminie do złożenia tej deklaracji - art. 109 ust. 3b ustawy, w brzmieniu dodanym z dniem 1 października 2020 r.

Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 3, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji przesyłanej zgodnie z ust. 3b i 3c, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatników oraz kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy, identyfikowania obszarów, w których występują nadużycia w podatku lub narażonych na te nadużycia, oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez podatników ewidencji - art. 109 ust. 14 ustawy, w brzmieniu dodanym z dniem 1 października 2020 r.

Na podstawie art. 99 ust. 13b oraz art. 109 ust. 14 ustawy, w dniu 15 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988 z późn. zm.), którego przepisy weszły w życie z dniem 1 października 2020 r.

Jak wynika z § 10 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia - ewidencja zawiera dodatkowe oznaczenia pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy - oznaczenie "TP".

Z powyższego wynika, że w ewidencji oznaczeniem "TP" oznaczane są wyłącznie te transakcje, które zawierane są pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Jak stanowi art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

1.

niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku naliczonego,

2.

niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,

3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego - organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.), ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o powiązaniach - oznacza to relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przez podmioty powiązane - zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 cytowanej ustawy - należy rozumieć:

a.

podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

b.

podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

* ten sam inny podmiot lub

* małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub

c.

spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

d.

podatnika i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej - spółkę kapitałową wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład.

Natomiast zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez-wywieranie znaczącego wpływu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a i b, rozumie się:

1.

posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:

a.

udziałów w kapitale lub

b.

praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub

c.

udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub

2.

faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub

3.

pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina... posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Działającym w imieniu i na rzecz Gminy... jest Wójt Gminy. Zakład Komunalny Gminy, realizując zadania własne Gminy dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków, wystawia dokumenty sprzedaży, na których jako: 1. NABYWCA i ODBIORCA wykazana jest Gmina Wiejska. Urząd Gminy..., lub 2. NABYWCA: Gmina Wiejska..., ODBIORCA: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy... lub Szkoła Podstawowa lub Zespół Szkół. 3. NABYWCA i ODBIORCA: Rada Sołecka. 4. NABYWCA i ODBIORCA: Nazwisko i Imię (Wójta Gminy....) jako osoba prywatna. Wnioskodawca wskazał, że: nie istnieją powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i istnieją powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poprzez posiadanie 100% udziałów w kapitale Spółki. Pomiędzy Wnioskodawcą a Wójtem Gminy nie istnieją powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomiędzy Wnioskodawcą a Wójtem Gminy nie istnieją powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nabywcą i odbiorcą usług w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i odbioru ścieków jest Rada Sołecka. Pomiędzy Wnioskodawcą a Radą Sołecką nie istnieją powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istnieją powiązania w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako jednostka pomocnicza Gminy.

Należy zaznaczyć, że regulacje prawne odnoszące się do stosowania oznaczeń "TP" wskazują, że oznaczenie "TP" odnosi się wyłącznie do faktu wystąpienia powiązań pomiędzy dostawcą a nabywcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy. Samo wystąpienie powiązań powoduje więc obowiązek stosowania ww. oznaczenia, natomiast nie bierze się pod uwagę, czy doszło do sytuacji wymienionych w poszczególnych punktach art. 32 ust. 1 ustawy (np. do zaniżenia podstawy opodatkowania w podatku VAT).

Odnosząc się do kwestii objętej zakresem wniosku należy mieć na uwadze, że w przypadku relacji pomiędzy spółką komunalną a Gminą istotne znaczenie ma fakt, iż spółki komunalne są tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jak stanowi bowiem art. 9 ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679), jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. Tworząc spółki prawa handlowego (lub przystępując do tych spółek), jednostki samorządu terytorialnego stają się jednocześnie udziałowcem/akcjonariuszem tych spółek wykonującym swoje uprawnienia i obowiązki "właścicielskie".

W analizowanej sprawie - Gmina, która jest nabywcą od spółki komunalnej usług w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków (odbiorcą tych usług jest Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa lub Zespół Szkół, czyli jednostki organizacyjne Gminy), posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Ponadto jak wynika z opisu sprawy - działającym w imieniu i na rzecz Gminy jest wójt tej Gminy, a zatem Gmina (jako "właściciel" spółki) jest reprezentowana przez wójta, czyli organ wykonawczy Gminy (w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólnikóww.alnego zgromadzenia pełnią bowiem organy wykonawcze tych jednostek samorządu terytorialnego - w myśl art. 12 ust. 4 ww. ustawy o gospodarce komunalnej). Z tego więc wynika, że wójt pełni jednocześnie funkcje zarządcze (wykonawcze) w Gminie oraz funkcje kontrolne w spółce z udziałem Gminy, tym samym wywierając wpływ zarówno na Gminę, jak i na spółkę komunalną, w której Gmina posiada 100% udziałów.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że pomiędzy spółką komunalną a Gminą występują powiązania kapitałowe i osobowe, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, który z kolei odwołuje się do art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych. Natomiast w tych przepisach jest mowa o powiązaniach, co oznacza relacje, o których mowa w pkt 4, występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi. Natomiast podmioty powiązane (w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23m ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) to podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot lub podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten sam inny podmiot. Zaś przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale (o czym stanowi art. 11a ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23m ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) bądź faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (zgodnie z art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 23m ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konsekwencji spółka komunalna jest zobowiązana stosować w pliku JPK_VAT z deklaracją oznaczenie "TP" dla sprzedaży dokonywanej na rzecz Gminy posiadającej 100% udziałów w spółce.

Tak samo należy stwierdzić w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy spółką komunalną a radą sołecką, w których - jak wskazał Wnioskodawca - nabywcą i odbiorcą usług jest rada sołecka.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), gmina może tworzyć jednostki pomocnicze, np. sołectwa. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy (czyli organ uchwałodawczy gminy), w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Natomiast zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Zaś zgodnie z art. 36 ust. 1 organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys, którego działalność wspomaga rada sołecka.

Zatem należy uznać, że istnieją powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, pomiędzy spółką komunalną, w której 100% udziałów posiada Gmina a radą sołecką działającą w ramach jednostki pomocniczej powołanej przez tę Gminę. Tym samym ewidencja prowadzona przez spółkę komunalną powinna zawierać oznaczenie "TP", o którym mowa w § 10 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia, z tytułu transakcji zawieranych pomiędzy ww. podmiotami.

W odniesieniu do usług świadczonych przez spółkę komunalną na rzecz wójta Gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków z nieruchomości stanowiącej własność wójta gminy należy również przyjąć, że istnieją powiązania z art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, obligujące spółkę komunalną do oznaczania zawieranych z wójtem Gminy transakcji znacznikiem "TP".

Wójt gminy, będąc organem wykonawczym gminy, wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa (stosownie do art. 11a ust. 1 pkt 2, art. 26 ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Do zadań wójta należy m.in. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, określanie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym i wykonywanie budżetu gminy (o czym stanowi art. 30 ust. 2 ww. ustawy). Ponadto wójt gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz (zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym), wykonując swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem (zgodnie z art. 33 ust. 1 i ust. 3 ww. ustawy).

Natomiast spółka komunalna realizuje zadania własne gminy dotyczące zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków. W kapitale zakładowym spółki wszystkie udziały posiada gmina, w imieniu i na rzecz której działa wójt gminy. Zatem gmina, wykonując swoje "właścicielskie" uprawnienia z tytułu posiadanych w spółce komunalnej udziałów, reprezentowana jest przez wójta gminy.

Mamy więc do czynienia z sytuacją, w której wójt Gminy (jak wskazano wyżej) pełni jednocześnie funkcje wykonawcze (zarządcze) w Gminie oraz funkcje kontrolne w spółce prawa handlowego ze 100% udziałem tej Gminy. Ponadto wójt Gminy (będąc osobą fizyczną pełniącą ww. funkcje publiczne) zawiera jako osoba prywatna ze spółką komunalną umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków dotyczącą jego prywatnej nieruchomości.

W przedstawionej sytuacji istotne znaczenie ma fakt występowania pomiędzy ww. podmiotami powiązań, o których mowa w art. 23m ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wójt gminy jest bowiem osobą wywierająca wpływ na spółkę komunalną). Bez znaczenia natomiast pozostaje, czy występujące pomiędzy spółką komunalną a wójtem gminy powiązania wpływają na cenę konkretnych świadczonych przez spółkę usług w zakresie dostarczenia wody i odprowadzania ścieków w odniesieniu do prywatnej nieruchomości wójta gminy. 

W konsekwencji powyższego z uwagi na występujące powiązania, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy, pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą, Wójtem Gminy oraz Radą Sołecką, Wnioskodawca jest zobowiązany do oznaczenia "TP" w ewidencji sprzedaży w JPK_V7M transakcji dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

* obowiązku wskazywania w ewidencji sprzedaży JPK_V7M kodu literowego "TP" w przypadku transakcji dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków dokonywanych między Wnioskodawcą a Gminą i Radą Sołecką - należało uznać za prawidłowe

* braku obowiązku wskazywania w ewidencji sprzedaży JPK_V7M kodu literowego "TP" w przypadku transakcji dotyczących zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków dokonywanych między Wnioskodawcą a Wójtem Gminy - należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Wskazać należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl