0113-KDIPT1-1.4012.868.2022.2.AKA

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 27 lutego 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.868.2022.2.AKA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko w części prawidłowe i w części nieprawidłowe

Szanowni Państwo,

stwierdzam, że stanowisko Państwa Spółdzielni w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest:

- prawidłowe w części dotyczącej prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej w przypadku usługi wykonanej w styczniu 2020 r., za okres w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,

- nieprawidłowe w części dotyczącej prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej w przypadku usługi potwierdzonej fakturą z lipca 2021 r. w myśl obecnie obowiązującego art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

5 grudnia 2022 r. wpłynął Państwa wniosek z 30 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej w związku z przeprowadzonymi remontami nawierzchni drogi przy zespołach garażowych. Uzupełnili go Państwo - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 13 lutego 2023 r. (data wpływu 17 lutego 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

. Spółdzielnia Mieszkaniowa jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 931). Prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza majątkiem własnym, a także majątkiem jej członków nabytym na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym garaży.

Osoby dysponujące prawem do garażu wnoszą opłaty przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i ich utrzymaniem, a także opłaty na fundusz remontowy. Wszystkie opłaty, o których mowa są opodatkowane podatkiem VAT. W związku z faktem, że mamy tu do czynienia z garażami, a nie lokalami mieszkalnymi, Spółdzielni nie przysługuje w tej sytuacji prawo do zastosowania zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku od towarów i usług do tzw. opłat eksploatacyjnych dotyczących garaży (zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 maja 2021 r., 0114-KDIP1-3.4012.197.2021.1.k.p.). Również więc garaże objęte spółdzielczym własnościowym prawem, należy traktować jako związane z działalnością opodatkowaną VAT, co zresztą przekłada się na doliczaniu do opłat dotyczących funduszu remontowego dla tych garaży, podatku VAT w podstawowej stawce. VAT zatem zawarty w cenie inwestycji dotyczących takich garaży, również może być odliczany od podatku należnego.

W analizowanym przypadku Spółdzielnia nie odliczyła podatku VAT od inwestycji dotyczącej remontu nawierzchni drogi w rejonie zespołu garaży, w zakresie, w jakim garaże te są objęte spółdzielczym własnościowym prawem.

Spółdzielnia rozlicza podatek naliczony przy dokładnym rozgraniczeniu zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną i sprzedażą zwolnioną.

W listopadzie 2019 r. Spółdzielnia zawarła umowę na wykonanie robót brukarskich polegających na remoncie nawierzchni drogi w rejonie zespołu garaży. Po wykonaniu prac w styczniu 2020 r. Spółdzielnia otrzymała fakturę VAT dokumentującą wykonane prace. W styczniu 2020 r. faktura została ujęta w księgach rachunkowych. W lutym 2020 r., zgodnie z terminem zapłaty, Spółdzielnia przelewem split uregulowała należność wynikającą z faktury. W czasie realizacji remontu droga dojazdowa służyła wyłącznie użytkownikom garaży. Także obecnie korzystają z niej wyłącznie użytkownicy garaży.

Przy rozliczeniu koszty remontu drogi zostały częściowo sfinansowane ze środków Spółdzielni pochodzących z działalności zwolnionej (46,52%), częściowo z opłat z tytułu najmu garaży (działalność opodatkowana 6,09%), a pozostała część została sfinansowana z opłat wnoszonych na fundusz remontowy od użytkowników garaży ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu (działalność opodatkowana 47,39%).

W styczniu 2020 r., po otrzymaniu faktury VAT, Spółdzielnia częściowo obniżyła kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. do wysokości w jakiej usługa remontowa została wykorzystana do wykonywania czynności na rzecz garaży w najmie. Nie skorzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego od usługi wykonanej na rzecz użytkowników garaży ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu.

W lipcu 2021 r. Spółdzielnia wykonała remont nawierzchni drogi dojazdowej do drugiego zespołu garaży. Tym razem inwestycja służyła tylko i wyłącznie użytkownikom garaży. Została sfinansowana z opłat wnoszonych przez tychże użytkowników na fundusz remontowy garaży, które są opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Wskutek pomyłki także tym razem Spółdzielnia nie skorzystała z obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktury dokumentującej remont.

W uzupełnieniu wniosku wskazali Państwo, że z tytułu wykonania w lipcu 2021 r. remontu nawierzchni drogi dojazdowej do drugiego zespołu garaży zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 86 ust. 10 i ust. 10b pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych przez podatnika usług powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Zatem u Państwa prawo do odliczenia VAT powstało w miesiącu lipcu 2021 r.

Protokół odbioru wykonanych robót nosi datę 12 lipca 2021 r. Faktura dokumentująca wykonane prace wystawiona została 14 lipca 2021 r. Faktura wpłynęła do Spółdzielni tego samego dnia, tj. 14 lipca 2021 r.

Wyjaśniają Państwo, że zdanie dotyczące remontu nawierzchni drogi wykonanego w lipcu 2021 r. o brzmieniu: Tym razem inwestycja służyła tyko i wyłącznie użytkownikom garaży miało podkreślić, że z tej drogi w czasie wykonywania usługi korzystali i nadal korzystają jedynie osoby posiadające prawo do tychże garaży. Potwierdzają Państwo, że użytkownikami garaży są wyłącznie osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (garażu).

Pytanie

Czy Spółdzielnia, zgodnie z art. 86 ust. 13, ma prawo złożyć korektę deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych - nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od przeprowadzonych remontów nawierzchni drogi przy zespołach garażowych?

Państwa stanowisko w sprawie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Państwa zdaniem, w przedstawionej sytuacji Spółdzielnia ma prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej i dokonania korekty nieodliczonego podatku od przeprowadzonych remontów nawierzchni drogi przy zespołach garażowych za okresy, w którym dla danych czynności powstał obowiązek podatkowy w VAT, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym otrzymała fakturę. Może tego dokonać nie później niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym to prawo powstało.

W przypadku usługi wykonanej w 2020 r., zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w art. 86 ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowe za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 13a ustawy o podatku od towarów i usług.

Spółdzielnia ma prawo złożenia korekty deklaracji podatkowej za styczeń 2020 r. i dokonania korekty nieodliczonego podatku za styczeń 2020 r., nie później niż do 2024 r.

W przypadku usługi potwierdzonej fakturą z lipca 2021 r. w myśl obecnie obowiązującego art. 86 ust. 13 ustawy, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w ww. terminach może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej:

1)

za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo

2)

za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie, za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Tak więc Spółdzielnia ma prawo obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej:

1)

za lipiec 2021 r., albo

2)

za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych tj. sierpień 2021 r., wrzesień 2021 r. lub październik 2021 r., nie później niż do roku 2025.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które Państwo przedstawili we wniosku jest:

- prawidłowe w części dotyczącej prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej w przypadku usługi wykonanej w styczniu 2020 r., za okres w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego,

- nieprawidłowe w części dotyczącej prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej w przypadku usługi potwierdzonej fakturą z lipca 2021 r. w myśl obecnie obowiązującego art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy:

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

a)

nabycia towarów i usług,

b)

dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

Jednocześnie oceny, czy związek ten istnieje lub będzie istniał w przyszłości, należy dokonać w momencie realizowania zakupów, zgodnie z zasadą niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik - aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego - nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej. Istotna jest intencja nabycia - jeśli dany towar (usługa) ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas - po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych - odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Wystarczającym zatem jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towaru lub usługi, przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej oraz planowanej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakup ten dokonany został w celu jego wykorzystania w ramach działalności opodatkowanej. Tym samym podatnik dokonując zakupu towarów czy usług dokonuje ich natychmiastowej alokacji do czynności dających prawo do odliczenia lub niedających takiego prawa. Decyzja taka musi być podjęta od razu.

Ponadto ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Podkreślić również należy, że aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z treści powołanych przepisów ustawy wynika, że za podatnika podatku VAT jest uznany tylko taki podmiot, który dokonuje czynności zmierzających do wykorzystania nabytych towarów i usług do celów działalności gospodarczej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółdzielnia w listopadzie 2019 r. zawarła umowę na wykonanie robót brukarskich polegających na remoncie nawierzchni drogi w rejonie zespołu garaży. Po wykonaniu prac w styczniu 2020 r. Spółdzielnia otrzymała fakturę VAT dokumentującą wykonane prace. W styczniu 2020 r. faktura została ujęta w księgach rachunkowych. W lutym 2020 r. Spółdzielnia uregulowała należność wynikającą z faktury. W czasie realizacji remontu droga dojazdowa służyła wyłącznie użytkownikom garaży. Także obecnie korzystają z niej wyłącznie użytkownicy garaży. Przy rozliczeniu koszty remontu drogi zostały częściowo sfinansowane ze środków Spółdzielni pochodzących z działalności zwolnionej (46,52%), częściowo z opłat z tytułu najmu garaży (działalność opodatkowana 6,09%), a pozostała część została sfinansowana z opłat wnoszonych na fundusz remontowy od użytkowników garaży ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu (działalność opodatkowana 47,39%). W styczniu 2020 r., po otrzymaniu faktury VAT, Spółdzielnia częściowo obniżyła kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, tj. do wysokości w jakiej usługa remontowa została wykorzystana do wykonywania czynności na rzecz garaży w najmie. Nie skorzystała z prawa do odliczenia podatku naliczonego od usługi wykonanej na rzecz użytkowników garaży ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu. W lipcu 2021 r. Spółdzielnia wykonała remont nawierzchni drogi dojazdowej do drugiego zespołu garaży. Faktura dokumentująca wykonane prace wystawiona została 14 lipca 2021 r. Inwestycja została sfinansowana z opłat wnoszonych przez użytkowników na fundusz remontowy garaży, które są opodatkowane podstawową stawką podatku od towarów i usług. W analizowanym przypadku spółdzielnia nie odliczyła podatku VAT od inwestycji dotyczącej remontu nawierzchni drogi w rejonie zespołu garaży, w zakresie, w jakim garaże te są objęte spółdzielczym własnościowym prawem. Osoby dysponujące prawem do garażu wnoszą opłaty przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i ich utrzymaniem, a także opłaty na fundusz remontowy. Wszystkie opłaty, o których mowa, są opodatkowane podatkiem VAT.

Odnosząc się do kwestii dotyczących prawa do złożenia przez Państwa korekty deklaracji podatkowej, zgodnie z art. 86 ust. 13, zauważyć należy, że w podatku od towarów i usług obowiązuje zasada tzw. "niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego". Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia, nie musi czekać, aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Wskazali Państwo, że w styczniu 2020 r. Spółdzielnia otrzymała fakturę VAT dokumentującą wykonane prace w zakresie remontów nawierzchni drogi przy zespołach garażowych. Faktura dokumentująca kolejne wykonane prace wystawiona została 14 lipca 2021 r.

Na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

W myśl art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy:

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a - powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

Jak wynika z treści art. 86 ust. 10c ustawy:

Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do całości lub części zapłaty uiszczanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 11 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.:

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.:

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W myśl art. 86 ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2021 r.:

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Na podstawie art. 86 ust. 13 ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2021 r.:

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej:

1) za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, albo

2) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W myśl art. 4 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626):

W przypadku gdy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstało przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis art. 86 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, wynika z samej konstrukcji podatku od towarów i usług i zapewnia neutralność tego podatku dla czynnych podatników VAT. Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej jednak niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.

W niniejszej sprawie należy zastosować przepis art. 86 ust. 13 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 1 października 2021 r.

Z powołanych przepisów wynika, że nierozliczony podatek naliczony w okresie otrzymania faktury lub w jednym z dwóch następnych okresów rozliczeniowych (w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.) lub w jednym z trzech następnych okresów rozliczeniowych (w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r.), może zostać rozliczony w okresie 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego. Odliczenie podatku, zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy będzie możliwe wyłącznie poprzez korektę deklaracji za okres, w którym wystąpiło prawo do odliczenia podatku.

Analiza okoliczności sprawy i obowiązujących przepisów prowadzi do wniosku, że mieli Państwo prawo do zrealizowania swojego uprawnienia przez odliczenie podatku VAT zawartego w fakturach związanych z realizacją opisanych we wniosku prac w rozliczeniu za okresy, w których zostały łącznie spełnione przesłanki, o których mowa w art. 86 ust. 10 i 10b ustawy, tj. powstał obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych towarów lub usług, a Państwo otrzymali fakturę dokumentującą ich nabycie.

Natomiast, jeżeli nie dokonali Państwo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na ww. prace w ww. terminach, to mogli Państwo obniżyć kwotę podatku należnego odpowiednio za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych, stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r., lub za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, stosownie do art. 86 ust. 11 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.

Skoro - jak wynika z wniosku - nie obniżyli Państwo kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z ww. faktury otrzymanej w styczniu 2020 r. oraz otrzymanej 14 lipca 2021 r. dokumentujących wydatki na przedmiotowe prace, w terminach określonych w art. 86 ust. 10 i 10b oraz ust. 11 ustawy - to w odniesieniu do wydatków, dla których prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało przed 1 października 2021 r. - zgodnie z art. 86 ust. 13 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 30 września 2021 r. - będą mogli Państwo dokonać korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. powstał obowiązek podatkowy w stosunku do nabywanych towarów lub usług, a Państwo otrzymali fakturę dokumentującą ich nabycie, nie później jednak niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

W konsekwencji Państwa stanowisko:

- w części dotyczącej prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej w przypadku usługi wykonanej w styczniu 2020 r., za okres w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, tj. styczeń 2020 r. nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego - jest prawidłowe

- w części dotyczącej prawa do złożenia korekty deklaracji podatkowej w przypadku usługi potwierdzonej fakturą z lipca 2021 r. za lipiec 2021 r. lub za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, w myśl obecnie obowiązującego art. 86 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług - jest nieprawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, który Państwo przedstawili i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Tutejszy Organ zauważa, że publikator ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany przez Państwa, tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931, jest nieaktualny. Obecnie tekst jednolity ww. ustawy opublikowany został w Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Aby interpretacja mogła pełnić funkcję ochronną: Państwa sytuacja musi być zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i muszą się Państwo zastosować do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Mają Państwo prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl