0113-KDIPT1-1.4012.83.2023.2.AKA

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.83.2023.2.AKA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

6 lutego 2023 r. wpłynął Pana wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy niepodlegania opodatkowaniu sprzedaży udziału w działce zabudowanej nr 11. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 4 kwietnia 2023 r. (data wpływu 5 kwietnia 2023 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Na podstawie umowy przedwstępnej z dnia... 2020 r. Repertorium... pragnie Pan dokonać sprzedaży części nieruchomości położonej w miejscowości..., działka nr 5. Z działki o powierzchni całkowitej 2,7283 ha został wydzielony obszar 2,50 ha, który będzie przedmiotem sprzedaży. Nieruchomość zabudowana jest budynkami gospodarczymi. Obecni właściciele nabyli nieruchomość w drodze spadku po rodzicach. Sprzedający (Pełnomocnik jeden z spadkobierców i współwłaścicieli) nie jest zarejestrowanym ani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Kupujący jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedający dokona transakcji sprzedaży na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez pozostałych dziewięciu współwłaścicieli tej nieruchomości.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazał Pan: Nabycie udziału w działce powstało wskutek odziedziczenia spadku po rodzicach zatem nie było opodatkowane podatkiem dochodowym, p.c.c., VAT ani żadnym innym. Nie było faktury, w formie spadku po rodzicach.

Na pytanie Organu: Kiedy nabył Pan udział w nieruchomości? odpowiedział Pan: Po Ojcu (25% udziału na 10 osób)... 2015 r. Po Mamie (75% udziału na 10 osób)... 2019 r.

Na pytanie Organu: W jaki sposób wykorzystywał i wykorzystuje Pan swój udział w działce nr 5, będącej przedmiotem sprzedaży? Odpowiedział Pan: Nie wykorzystuję działki w żaden sposób.

W szczególności:

a) Czy korzystał lub korzysta z niej Pan dla celów prowadzenia działalności gospodarczej? Jeśli tak, w jakim okresie lub okresach i w jaki sposób Pan z niej korzystał lub korzysta?

Odpowiedział Pan: Nie korzystam.

b) Czy korzystał lub korzysta Pan z niej dla swoich celów osobistych (w jaki sposób?)?

Odpowiedział Pan: Nie korzystam.

c) Czy oddawał lub oddaje ją Pan w najem, dzierżawę albo do używania na podstawie innych umów? Jeśli tak, to proszę wskazać:

- W jakim okresie udostępniał Pan ww. działkę (swój udział) osobom trzecim?

- Czy udostępniał Pan ww. działkę (swój udział) odpłatnie czy bezpłatnie?

Odpowiedział Pan: Nie wystąpiła taka sytuacja.

d) Czy z tytułu ww. zawartej umowy odprowadzał Pan podatki? Jeżeli tak, jakie to były podatki?

Odpowiedział Pan: Nie odprowadzałem (jedynie uiszczałem opłaty za podatek od nieruchomości do Gminy...).

Na pytanie Organu: W związku z informacją wynikającą z wniosku, iż działka uległa podziałowi, należy wyjaśnić z czyjej inicjatywy nastąpił podział ww. działki, tj. Pana jako Sprzedającego czy Kupującego? Odpowiedział Pan: Podział działki numer 5 powstał wskutek braku zainteresowania strony kupującej domem mieszkalnym jednorodzinnym. W związku z tym wystąpił Pan o podział geodezyjny tak, aby wydzielić budynek mieszkalny od reszty działki. Powstały zatem działki numer 10 (działka z domem mieszkalnym niebędąca przedmiotem sprzedaży) oraz 11 (przedmiot sprzedaży). W ramach tego zabiegu ponadto wystąpił Pan o projekt rozbiórki części nieruchomości gospodarczej, która w części znajdowała się w granicy podziału a kupujący we własnym zakresie ją rozebrał. Rozebrał ją przed zakupem, ponieważ prawo geodezyjne nie pozwoliło na podział działki wraz z budynkiem znajdującym się na jej części.

Na pytanie Organu: Czy prowadził lub prowadzi Pan jakieś działania, żeby uatrakcyjnić nieruchomość (działkę) dla celów sprzedaży lub podnieść jej wartość? W szczególności, czy:

a) Ogrodził Pan nieruchomość,

Odpowiedział Pan: Nie.

b) Wydzielił Pan drogę wewnętrzną,

Odpowiedział Pan: Nie.

c) Uzbroił nieruchomość (działkę),

Odpowiedział Pan: Nie.

d) Podjął Pan działania w celu jej uzbrojenia,

Odpowiedział Pan: Nie.

e) Wydzielił albo podzielił Pan nieruchomość (działkę)?

Odpowiedział Pan: podzieliłem nieruchomość na dwie części, natomiast nie uważam tego jako działanie, które miało ją uatrakcyjnić, było to działanie konieczne ponieważ strona kupująca była zainteresowane jedynie działką a nie budynkami.

f) Kiedy prowadził Pan te działania?

Odpowiedział Pan: działania rozpoczęły się w 2022 r. (wystąpienie o projekt rozbiórki a zakończyły w marcu 2023 r. - podział geodezyjny).

Na pytanie Organu: Czy podejmował Pan lub inny współwłaściciel działania marketingowe w celu sprzedaży przedmiotowej działki, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia? Jeśli tak, to jakie i w jakim celu? Odpowiedział Pan: Nie podejmowaliśmy żadnych działań marketingowych.

Na pytanie Organu: Czy przed sprzedażą działki zawarł/będzie Pan lub inny współwłaściciel zawierał umowę przedwstępną sprzedaży działki z nabywcą? Odpowiedział Pan: Tak, zawierałem w imieniu wszystkich współwłaścicieli na bazie pełnomocnictwa umowę przedwstępną sprzedaży w formie aktu notarialnego z kupującym.

Na pytanie Organu: Jeśli zawarł/będzie Pan lub inny współwłaściciel zawierał umowę przedwstępną z nabywcą, to należy wskazać:

a) Jakie prawa i obowiązki wynikające z postanowień ww. umowy zawartej z przyszłym nabywcą, ciążą na Kupującym a jakie na Sprzedającym?

b) Czy w umowie przedwstępnej sprzedaży zostały ustalone warunki, które muszą być spełnione w celu zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży, przenoszącej własność działek na nabywcę? Jeśli tak, to jakie?

Odpowiedział Pan: Sprzedający musi dostarczyć następujące dokumenty: odpis zwykły księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, dokonania ujawnienia praw spadkowych, uzyska potwierdzenie ważności dokumentowej umowy przedwstępnej, uzyska pełnomocnictwo, informacje, że nieruchomość jest wolna od wszelkich długów a w szczególności od należnych a nie uiszczonych podatków oraz innych ciężarów publicznoprawnych w tym zobowiązań podatkowych, nie ciążą na niej żadne ograniczone prawa rzeczowe, żadne prawa osobiste, bądź roszczenia osób trzecich, w tym prawa dożywocia, ani żadne inne prawa osób trzecich skuteczne wobec nabywcy, znajdują się w wyłącznym ich posiadaniu oraz zarządzaniu, zaś osoby trzecie nie korzystają z całości bądź z części na podstawie odrębnej umowy lub też bezumownie w sposób nieuprawniony, nie jest przedmiotem umownego prawa pierwokupu, prawa odkupu, roszczenia o ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, albo przedmiotem prawa o podobnym charakterze, przysługującego jakiejkolwiek osobie trzeciej, nie jest przedmiotem toczącego się (grożącego) postępowania egzekucyjnego, bądź upadłościowego, ani nie istnieją ograniczenia w rozporządzaniu własnością, w związku z orzeczeniem sądu lub na innej podstawie, zawarcie umowy sprzedaży nie czyni całkowicie lub częściowo niemożliwym zadośćuczynienie roszczeniu osoby trzeciej, nie jest dokonywane z pokrzywdzeniem wierzycieli, ani w zamiarze pokrzywdzenia przyszłych wierzycieli, nie została nabyta od Skarbu Państwa, ani jednostki samorządu terytorialnego, nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz specjalnej strefy rewitalizacji, nie jest położona na terenie parku narodowego, bądź krajobrazowego ani żadnego innego obszaru podlegającego ochronie, nie jest położona na terenie objętym uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty, nie jest terenem badań archeologicznych, nie jest położona na obszarach górniczych, nie jest położona na terenach zalewowych, według wiedzy sprzedającego w gruncie nieruchomości ani pod jego powierzchnią nie były przechowywane ani składowane w przeszłości niebezpieczne substancje m.in. odpady chemiczne, azbest, metale ciężkie, odpady bakteriologiczne lub ropopochodne, nieruchomość nie została wpisana do rejestru zabytków, nieruchomość nie jest położona na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, grunt nieruchomości nie jest pokryty śródlądowymi wodami stojącymi, ani też wodami znajdującymi się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka a niebędącymi stawami, w których w sposób naturalny zgromadziła się woda, nieruchomość posiada zapewniony bezpośredni, bezpłatny i nieograniczony w czasie dostęp do drogi publicznej, granice nieruchomości nie są przedmiotem sporu, oświadczenie, że ani Pan ani mocodawcy - w zakresie przyrzeczonej umowy sprzedaży - nie są zarejestrowanymi, ani czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, oświadczenie, że udziały we współwłasności całej nieruchomości objętej KW Nr.. - jako nabyte na podstawie spadkobrania, tak po ojcu...., jak i po matce.... - stanowią majątki osobiste każdego z nich, w szczególności zapewnia, że do zawarcia umowy ich sprzedaży nie będzie wymagana zgoda, ani też potwierdzenie dokonanych czynności ze strony osób trzecich.

Przy umowie należy okazać: wypis aktu notarialnego pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego Rep..., prawomocnej decyzji podziałowej, zbiorczego wypisu z rejestru gruntów uwzględniającego podział działki oznaczonej numerem 5, z ujawnieniem nowo powstałych działek (10, 11), z opisem i mapą przeznaczonego do wpisu w treści księgi wieczystej, wypisu z rejestru gruntów dla sprzedawanej działki z opisem i mapą przeznaczonego do wpisu w treści księgi wieczystej, zaświadczeń dotyczących: przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, rewitalizacji oraz planów urządzenia lasów dla działki mającej być przedmiotem obrotu oraz zaświadczeń z Urzędu Skarbowego informujących o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn oraz zaświadczenia o braku zaległości Sprzedawców w płatności podatku od nieruchomości, co wynika z treści Paragrafu 6 umowy przedwstępnej sprzedaży.

Działając w imieniu własnym oraz na rzecz współwłaścicieli oświadcza, że zobowiązuje się zawrzeć umowę, mocą której dokonają sprzedaży całych przypadających im udziałów wynoszących po 1/10 (jednej dziesiątej) części Kupujący: oświadcza, że spółka jest w zakresie dokumentowanej umowy sprzedaży zarejestrowanym oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy oświadcza, że nieruchomość zobowiązuje się kupić. Strony umawiają się, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na nieruchomości będącej przedmiotem tej umowy zespołu budynków magazynowych (centrum logistyczne), z zastrzeżeniem, że minimalna powierzchnia zabudowy nie może być mniejsza aniżeli 50% (pięćdziesiąt procent) terenu zajętego pod zabudowę, z tym że nie później niż w terminie do... 2021 r. (termin ten został przesunięty do... 2023 r.). Strony umówiły się na zadatek, który został wpłacony.

Na pytanie Organu: Czy przed sprzedażą działek udzielił/udzieli Pan lub inny współwłaściciel nabywcy działek pełnomocnictwa (zgody, upoważnienia) w celu występowania w Pana imieniu w sprawach dotyczących działek?

a) Jeżeli tak, to do uzyskania jakich konkretnie decyzji i pozwoleń udzielił Pan pełnomocnictw nabywcy do występowania w Pana imieniu?

b) Jakich czynności dokona nabywca do momentu sprzedaży przez Pana udziału w działce w związku z udzielonym pełnomocnictwem?

Odpowiedział Pan: Sprzedający upoważnia Kupującego do: wejścia na teren działki gruntu będącej przedmiotem przyrzeczonej sprzedaży, celem przeprowadzenia stosownych badań w zakresie stanu ekologicznego, geologicznego, geotechnicznego i hydrogeologicznego, zanieczyszczeń gruntu, pozwalających na ocenę spoistości gruntu oraz wykluczenie składowania szkodliwych odpadów, bądź występowania innego rodzaju zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które mogłyby skutkować niekorzystny wpływ na zamierzoną działalność inwestycyjną, a w tym na dokonanie stosownych pomiarów oraz innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia na gruncie - ogólnie upoważnia Kupującego do dysponowania gruntem Nieruchomości - na cele budowlane określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z zastrzeżeniem zakazu dokonywania jakichkolwiek naniesień budowlanych oraz obowiązkiem przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego po zakończeniu badań.

Warunek postawiony przed sprzedającym: dokona geodezyjnego oraz prawnie skutecznego podziału działki oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 5, w taki sposób, że z działki tej wydzielone zostanie ta jej część, która jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi (siedlisko), o przewidywanym łącznym obszarze około 0,2283 ha (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy metry kwadratowe) oraz pozostała część o przewidywanym łącznym obszarze około 2,5000 ha (dwa hektary pięć tysięcy metrów kwadratowych), która nie została zabudowana. Sprzedający dokonał podziału geodezyjnego w marcu 2023 r.

Sprzedający upoważnia Kupującego do: wejścia na teren działki gruntu będącej przedmiotem przyrzeczonej sprzedaży, celem przeprowadzenia stosownych badań w zakresie stanu ekologicznego, geologicznego, geotechnicznego i hydrogeologicznego, zanieczyszczeń gruntu, pozwalających na ocenę spoistości gruntu oraz wykluczenie składowania szkodliwych odpadów, bądź występowania innego rodzaju zanieczyszczenia środowiska naturalnego, które mogłyby skutkować niekorzystny wpływ na zamierzoną działalność inwestycyjną, a w tym na dokonanie stosownych pomiarów oraz innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia na gruncie - ogólnie upoważnia Kupującego do dysponowania gruntem Nieruchomości - na cele budowlane określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z zastrzeżeniem zakazu dokonywania jakichkolwiek naniesień budowlanych oraz obowiązkiem przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego po zakończeniu badań.

W związku z udzielonym upoważnieniem kupujący wykonał badanie geotechniczne gruntu.

Na pytanie Organu: Czy nieruchomość (działka) jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jeśli tak:

a) Jakie jest przeznaczenie działki według planu?

Odpowiedział Pan: Tak, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu "droga krajowa nr... -...." w..., uchwalony Uchwałą Nr.. przez Radę Miejską w... dnia... 2021 r. (Dz. Urz. Woj.... z... 2021 r., poz....), zgodnie z którym przeznaczone są częściowo pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowę usługową (PflJ-4) oraz częściowo pod drogę publiczną klasy ekspresowej (...).

b) Czy plan został ustalony na Pana wniosek?

Odpowiedział Pan: Nie.

Działka nie jest wykorzystywana w żaden sposób przez współwłaścicieli.

Na pytanie Organu: Czy z tytułu nabycia ww. działki przysługiwało Panu prawo do odliczenia podatku naliczonego? Odpowiedział Pan: Nie przysługiwało.

Do dnia sprzedaży działki nie była i nie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy. Do dnia sprzedaży działki nie była i nie będzie wydana decyzja o pozwoleniu na budowę.

Na pytanie Organu: Czy występował Pan lub będzie występował o zmianę przeznaczenia terenu bądź o decyzję o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej dla tej działki? Odpowiedział Pan: Nie występowałem ani nie będę występował.

Posiada Pan jedynie działkę z zabudową mieszkaniową - domem jednorodzinnym, w którym Pan mieszka.... 2003 r. nabyta w formie darowizny przez Pana żonę od jej rodziców (ma Pan z żoną wspólnotę majątkową a darowiznę przyjął Pan z żoną po ślubie). Wykorzystuje ją Pan w celach prywatnych, zabudowa w charakterze mieszkalnym, nie zamierza jej Pan sprzedawać.

Posiada Pan również udziały (1/10) w nieruchomości mieszkalnej w wyniku podziału nieruchomości po spadku po rodzicach: po Ojcu (25% udziału na 10 osób)... 2015 r., po Mamie (75% udziału na 10 osób)... 2019 r. Nie wykorzystuje jej w żaden sposób. Jest zabudowana i ma charakter mieszkalny, docelowo chciałby Pan zbyć udział bądź w całości z pozostałymi spadkobiercami sprzedać nieruchomość, ale na razie żadne kroki nie zostały podjęte w tej sprawie.

Wcześniej nie sprzedawał Pan żadnych nieruchomości, jedynie oddał Pan w darowiźnie Córce... 2010 r. i Synowi... 2021 r. oraz... 2022 r.

Na pytanie Organu: Czy zamierza Pan nabywać inne nieruchomości w celu ich sprzedaży? Odpowiedział Pan: Nie planuję.

Na pytanie Organu: Czy jest Pan rolnikiem ryczałtowym w myśl art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)? Odpowiedział Pan: Nie jestem.

Na pytanie Organu: Czy wykorzystywał lub wykorzystuje Pan działkę do działalności rolniczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług? Jeśli tak - czy sprzedawał Pan płody rolne z działki, które pochodziły z Pana własnej działalności rolniczej (Jeśli tak, proszę wskazać: jakie to były płody rolne, kiedy je Pan sprzedawał, czy sprzedaż była opodatkowana podatkiem VAT)? Odpowiedział Pan: Nie wykorzystuję ani nie wykorzystywałem.

Na pytanie Organu: Jakie obiekty budowlane znajdują się na działce, będącej przedmiotem sprzedaży? Odpowiedział Pan: Budynek gospodarczy.

Na pytanie Organu: Czy obiekty budowlane znajdujące się na ww. działce stanowią budynki w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 2 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)? Odpowiedział Pan: Budynek gospodarczy.

Na pytanie Organu: Czy obiekty budowlane znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 3 ww. ustawy - Prawo budowlane? Odpowiedział Pan: Nie.

Na pytanie Organu: Czy obiekty budowlane znajdujące się na działkach stanowią urządzenia budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 9 ww. ustawy - Prawo budowlane ? Jeśli tak, to należy wskazać, jakie oraz z którym budynkiem/budowlą są one powiązane? Odpowiedział Pan: Nie.

Na pytanie Organu: Jaki jest symbol PKOB, nazwa grupowania oraz wyszczególnienie poszczególnych budynków/budowli, wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.)? Odpowiedział Pan: Nie jest mi znany.

Na pytanie Organu: Czy poszczególne budynki/budowle są trwale związane z gruntem? Odpowiedział Pan: Tak. Budynki zostały nabyte w spadku, po Ojcu (25% udziału na 10 osób)... 2015 r., po Mamie (75% udziału na 10 osób)... 2019 r.

Na pytanie Organu: W przypadku, gdy budynki/budowle zostały nabyte przez Pana, to czy nabycie budynków/budowli nastąpiło w ramach transakcji opodatkowanych, zwolnionych czy niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy ww. transakcje zostały udokumentowane fakturą z wykazaną kwotą podatku VAT? Odpowiedział Pan: Nie zostały.

Na pytanie Organu: Czy z tytułu nabycia poszczególnych budynków/budowli/urządzeń budowlanych przysługiwało Panu prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony? Jeżeli nie, to należy wskazać przyczyny. Odpowiedział Pan: Nie w związku spadkiem.

Na pytanie Organu: W przypadku, gdy budynki/budowle zostały wytworzone przez Pana, to czy z tytułu wytworzenia/wybudowania budynków/budowli przysługiwało Panu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? Jeżeli nie, to należy wskazać przyczyny. Odpowiedział Pan: Nie dotyczy.

Pierwsze zajęcie do zasiedlenia nastąpiło około 1980 r. Zajęcie do używania nastąpiło w całości.

Na pytanie Organu: Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem poszczególnych budynków/budowli lub ich części a ich dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata? Odpowiedział Pan: Tak.

Na pytanie Organu: Czy przed nabyciem przez Pana w drodze spadku, ww. budynki/budowle były wykorzystywane przez poprzedniego właściciela? Jeśli tak, należy opisać w jaki sposób. Odpowiedział Pan: Działalność rolnicza prowadzona przez rodziców.

Kupujący nie otrzymał w najem, dzierżawę bądź użyczenie budynków znajdujących się na nieruchomości.

Na pytanie Organu: Czy poszczególne budynki/budowle były/są/będą do dnia sprzedaży wykorzystywane przez Pana wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której były/są/będą do dnia sprzedaży wykorzystywane budynki/budowle, Pan wykonywał/wykonuje - należy podać podstawę prawną zwolnienia? Odpowiedział Pan: Nie były wykorzystywane w ogóle od dnia nabycia.

Na pytanie Organu: Czy ponosił Pan nakłady na ulepszenie poszczególnych budynków/budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w wysokości wyższej niż 30% wartości początkowej budynków/budowli? Odpowiedział Pan: Nie ponosiłem żadnych nakładów.

Przed sprzedażą nieruchomości zostało wydane pozwolenie na rozbiórkę Decyzja nr..., części budynku gospodarczego o numerze ewid.... i ta część budynku została rozebrana na koszt kupującego, Pan jako pełnomocnik i udziałowiec jedynie zlecił projekt rozbiórki budynku, pozostałe na działce budynki gospodarcze zostaną rozebrane po podpisaniu umowy sprzedaży kosztem i staraniem kupującego - na dzień sprzedaży działka będzie zabudowana budynkiem gospodarczym o numerze ewid...

Pytanie (ostatecznie postawione w uzupełnieniu wniosku)

Czy transakcja kupna-sprzedaży Pana udziałów, tj. 1/10, musi być powiększona o podatek od towarów i usług - VAT?

Pana stanowisko w sprawie (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

W związku z otrzymaniem spadku po rodzicach nastąpiła wspólna decyzja o zbyciu nieruchomości. Kupujący trafił do Pana i współwłaścicieli sam, Pan i współwłaściciele nie ogłaszali nieruchomości.

Kwestią dogadania sprzedaży była oczywiście cena, jak ustalenie jaką dokładnie część tej działki kupujący będzie potrzebował. Po ustaleniach okazało się, że interesuje go całość poza budynkiem mieszkalnym. Pana działania co do sprzedaży ograniczyły się jedynie do podzielenia tej działki w odpowiedni sposób. Nie były to ruchy polegające na zwiększeniu atrakcyjności, itp. Były to jedynie zabiegi pozwalające na jej zbycie.

Jest Pan emerytem i nigdy nie zajmował się Pan handlem nieruchomościami, a owa jest Pana pierwszą, jaką chce Pan w życiu sprzedać. Nie jest Pan także zarejestrowanym ani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W Pana ocenie i najlepszej wiedzy, jaką Pan posiada, działka, która podlega sprzedaży, nie powinna zostać opodatkowana podatkiem VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do treści art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Towarem jest także udział w prawie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, gdyż w myśl art. 15 ust. 2 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz.UE.L Nr 347 z 11 grudnia 2006 r.s. 1 z późn. zm.), zwanej dalej Dyrektywą 2006/112/WE Rady:

Państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy:

1)

określone udziały w nieruchomości,

2)

prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości,

3)

udziały i inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części.

Zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy:

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sprzedaży - rozumie się przez to odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy więc przyjąć, że w oparciu o definicję zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy, zbycie działek (udziałów w działkach), traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającej opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Problematyka współwłasności została uregulowana w art. 195-221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym.

W myśl art. 195 Kodeksu cywilnego:

Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (współwłasność).

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości.

Jak wynika z art. 196 § 1 ustawy - Kodeks cywilny:

Współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną.

W myśl art. 198 Kodeksu cywilnego:

Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli.

Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział.

Zaznaczenia wymaga, że na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, również zbycie udziału w towarze (np. współwłasności nieruchomości) stanowi odpłatną dostawę towarów. Powyższe potwierdził NSA w uchwale 7 sędziów z 24 października 2011 r., sygn. akt I FPS 2/11.

Jednak nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów, w rozumieniu art. 7 ustawy, bądź świadczenie usług zdefiniowane w art. 8 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ponieważ aby dana czynność podlegała opodatkowaniu tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pojęcia "podatnik" i "działalność gospodarcza", na potrzeby podatku od towarów i usług, zostały określone w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

Według zapisu art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Powyższe przepisy pozwalają stwierdzić, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji.

Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Tym samym, nie jest działalnością handlową, a zatem i gospodarczą sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty ani też wykorzystany w trakcie jego posiadania w celu jego odsprzedaży i nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dla ustalenia, czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży nieruchomości jest podatnikiem podatku VAT istotne jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy. Zatem, kiedy osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie oznacza to prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług ten, kto jako osoba fizyczna dokonuje okazjonalnych transakcji, za które nie jest przewidziana ściśle regularna zapłata oraz nie prowadzi zorganizowanej czy zarejestrowanej działalności gospodarczej. Dokonywanie określonych czynności incydentalnie, poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej, nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Jednocześnie wykorzystywanie składników majątku, tj. takie wykorzystywanie majątku, które charakteryzuje się powtarzalnością lub długim okresem trwania, które polega na czerpaniu dochodów ze składnika majątku wskazuje na prowadzenie działalności gospodarczej. Należy stwierdzić, że każdy, kto dokonuje czynności, które zmierzają do wykorzystania nieruchomości dla celów działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy powinien być uznany za podatnika podatku od towarów i usług.

W kwestii opodatkowania dostawy nieruchomości istotne jest, czy zbywca w celu dokonania sprzedaży podjął aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producenta, handlowca i usługodawcę w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, co skutkuje koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu tego przepisu, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpiła w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

W tym miejscu podkreślić należy, że pojęcie "majątku prywatnego" nie występuje na gruncie analizowanych przepisów ustawy, jednakże wynika z wykładni art. 15 ust. 2 ustawy, w której zasadnym jest odwołanie się do treści orzeczenia TSUE w sprawie C-291/92 (Finanzamt Uelzen v. Dieter Armbrecht), które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej do celów prywatnych. "Majątek prywatny" to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Ze wskazanego orzeczenia wynika zatem, że podatnik musi w całym okresie posiadania danej nieruchomości wykazywać zamiar wykorzystywania części nieruchomości w ramach majątku osobistego. Przykładem takiego wykorzystania nieruchomości mogłoby być np. wybudowanie domu dla zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Potwierdzone to zostało również w wyroku TSUE z 21 kwietnia 2005 r., sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach v. HE, który stwierdził, że majątek prywatny to mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych.

Z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2011 r. w sprawach połączonych Jarosław Słaby przeciwko Ministrowi Finansów (C-180/10) oraz Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-181/10) wynika, że czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności nie mogą same z siebie być uznawane za prowadzenie działalności gospodarczej. Sama liczba i zakres transakcji sprzedaży nie mogą stanowić kryterium rozróżnienia między czynnościami dokonywanymi prywatnie, które znajdują się poza zakresem zastosowania dyrektywy, a czynnościami stanowiącymi działalność gospodarczą.

Inaczej jest natomiast - wyjaśnił Trybunał - w wypadku, gdy zainteresowany podejmuje aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez producentów, handlowców i usługodawców w rozumieniu art. 9 ust. 1 akapit drugi Dyrektywy. Zatem za podatnika należy uznać osobę, która w celu dokonania sprzedaży gruntów angażuje podobne środki wykazując aktywność w przedmiocie zbycia nieruchomości porównywalną do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem, tj. działania wykraczające poza zakres zwykłego zarządu majątkiem prywatnym.

Należy wskazać, że przyjęcie, że dana osoba fizyczna sprzedając nieruchomości działa w charakterze podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, wymaga ustalenia, że jej działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną), czego przejawem jest taka aktywność tej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną, np. nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu (zabudowy), czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług developerskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność "handlową" wskazywać musi ciąg powyżej przykładowo przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu zaistnienia pojedynczych z nich.

Z opisu sprawy wynika, że na podstawie umowy przedwstępnej chce Pan sprzedać udział nieruchomości położonej w miejscowości..., działka nr 11. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym. Nabył Pan nieruchomość w drodze spadku po rodzicach. Nie jest Pan zarejestrowanym ani czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Kupujący jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Nie oddawał Pan działki w najem, dzierżawę albo do używania na podstawie innych umów. Nie wykorzystuje Pan działki w żaden sposób. Nie podejmował Pan żadnych działań marketingowych. Wystąpił Pan o podział działki 5 i o projekt na rozbiórkę budynku gospodarczego, przy czym rozbiórki dokonał Kupujący. Ogólnie upoważnił Pan Kupującego do dysponowania gruntem Nieruchomości - na cele budowlane określone w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z zastrzeżeniem zakazu dokonywania jakichkolwiek naniesień budowlanych oraz obowiązkiem przywrócenia gruntu do stanu poprzedniego po zakończeniu badań.

W kontekście powyższych rozważań istotna jest ocena, czy z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że podejmował Pan działania charakterystyczne dla profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Ocena ta powinna przy tym uwzględniać nie tylko samodzielne znaczenie poszczególnych kryteriów kwalifikacji określonych działań jako cech charakteryzujących działalność handlową, ale też brać pod uwagę całokształt tychże działań, ich wzajemne uzupełnianie się i przydatność z punktu widzenia tego rodzaju działalności gospodarczej.

Jak wynika z opisu sprawy, zawarł Pan umowę przedwstępną z Kupującym.

Kwestie dotyczące stosunków cywilnoprawnych między podmiotami, w tym kwestie dotyczące przeniesienia własności nieruchomości, reguluje Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 535 Kodeksu cywilnego:

Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Moment przeniesienia własności nieruchomości został określony w art. 155 § 1 Kodeksu cywilnego, w myśl którego:

Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, albo że strony inaczej postanowiły.

Z kolei umowa przedwstępna została uregulowana w art. 389-396 ustawy - Kodeks cywilny.

Zgodnie z art. 389 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego:

Umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Umowa przedwstępna jest więc jedynie zobowiązaniem do przeniesienia własności, lecz własności nie przenosi. Kupujący nie otrzymuje na mocy tej umowy żadnych uprawnień właścicielskich. Właścicielem zostaje dopiero dzięki zawarciu umowy przyrzeczonej.

Tym samym, zgodnie z powyższymi normami prawa cywilnego - umowa przedwstępna, będąca przyrzeczeniem zawarcia właściwej umowy sprzedaży, nawet jeśli sporządzona została w formie aktu notarialnego, nie powoduje przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Analiza przedstawionego opisu sprawy w świetle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, iż w przedmiotowej sprawie nie wystąpią okoliczności, które wykraczałyby poza ramy czynności związanych ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. Wobec powyższego należy uznać, że w okolicznościach wskazanych w opisie sprawy, sprzedaż udziału w działce nr 11 nie będzie stanowiła działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT, gdyż brak jest przesłanek świadczących o takiej Pana aktywności w przedmiocie zbycia ww. udziału w działkach, która to aktywność byłaby porównywalna do działań podmiotów zajmujących się profesjonalnie tego rodzaju obrotem (brak przesłanek zawodowego - stałego i zorganizowanego charakteru takiej działalności).

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie brak jest przesłanek pozwalających uznać, że dokonując sprzedaży udziału w działce 11 wystąpi Pan w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy. Jak wcześniej wyjaśniono, aby uznać określoną sprzedaż za opodatkowaną podatkiem VAT nie wystarcza stwierdzić jedynie dostawy towarów, lecz wymagane jest określenie podmiotu dokonującego dostawy za występującego w związku ze sprzedażą jako podatnika podatku od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie planowaną sprzedaż udziału w działce 11 należy uznać za czynność związaną ze zwykłym wykonywaniem prawa własności. W związku z tym, będzie Pan korzystał z przysługującego Panu prawa do rozporządzania własnym majątkiem, która to czynność oznacza działanie w sferze prywatnej, do której unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie mają zastosowania. Skutkiem powyższego, sprzedaż udziału w działce nr 11 nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz powołane regulacje ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzam, że z tytułu sprzedaży udziału w działce 11 nie będzie Pan działać w charakterze - zdefiniowanego w art. 15 ust. 1 ustawy - podatnika VAT, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, zatem sprzedaż udziału w działce zabudowanej nr 11 nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy.

Tym samym Pana stanowisko uznałem za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Należy zauważyć, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla pozostałych współwłaścicieli działki będącej przedmiotem sprzedaży.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli: Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

* Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 259; dalej jako "p.p.s.a.".

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl