0113-KDIPT1-1.4012.792.2022.1.MG - Zwolnienie limitowe z VAT - obliczanie limitu w przypadku spółki cywilnej

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 22 grudnia 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.792.2022.1.MG Zwolnienie limitowe z VAT - obliczanie limitu w przypadku spółki cywilnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

2 listopada 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 2 listopada 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy wyliczania limitu zwolnienia z VAT.

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną będącą wspólnikiem Spółki cywilnej (dalej Spółka cywilna).

Spółka cywilna jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, który nie korzysta ze zwolnienia w podatku VAT (roczna wartość sprzedaży Spółki przekracza kwotę 200 000 zł).

Wnioskodawca jako osoba fizyczna planuje nabyć lokale usługowe, które następnie będzie wynajmować. Ze względu na planowaną wysokość czynszów najmu Wnioskodawca zakłada, że roczna wartość sprzedaży nie przekroczy 200 000 zł rocznie. Wnioskodawca w związku z planowanym najmem lokali zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT.

Poza wynajmem lokali Wnioskodawca nie planuje realizować innej sprzedaży dla celów VAT. Wnioskodawca nie prowadzi indywidualnej działalności gospodarczej zgłoszonej do CEIDG - w CEIDG figuruje jedynie jako wspólnik spółki cywilnej.

Pytanie

Czy w przedstawionym stanie faktycznym dla celów obliczania limitu zwolnienia z VAT należy sumować obroty ze sprzedaży w obu formach działalności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną zarejestrowaną jako podatnik VAT oraz będącego wspólnikiem spółki cywilnej?

Pana stanowisko w sprawie

W przedstawionym stanie faktycznym dla celów obliczania limitu zwolnienia z VAT nie należy sumować obrotów ze sprzedaży w obu formach działalności Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną zarejestrowaną na podatek VAT oraz będącego wspólnikiem spółki cywilnej.

W przedstawionym stanie faktycznym w przypadku, gdy Wnioskodawca będący wspólnikiem spółki cywilnej dodatkowo będzie jako osoba fizyczna zarejestrowany jako podatnik VAT wynajmował lokale użytkowe, należy ustalić dwa odrębne limity zwolnienia w ramach podatku VAT dla Spółki cywilnej oraz Wnioskodawcy działającego jako osoba fizyczna zarejestrowana jako podatnik VAT.

UZASADNIENIE

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na specyfikę spółki cywilnej. Jak podaje art. 860 Kodeksu cywilnego (dalej jako k.c.), przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem. Spółka cywilna jest zatem rodzajem umowy. To powoduje, że w obrocie gospodarczym podmiotem prawa są wspólnicy spółki, a nie sama spółka. Nie ma prawnych przeszkód, aby wspólnik spółki cywilnej prowadził swoją odrębną działalność gospodarczą. Przy czym, z uwagi na szczególną konstrukcję spółki cywilnej, oznacza to sytuację, w której jedna osoba jest podmiotem gospodarczym w zakresie własnej działalności gospodarczej i jednocześnie jest podmiotem gospodarczym jako wspólnik spółki cywilnej. Z takim przypadkiem mamy do czynienia na gruncie podatku dochodowego, gdzie podatnikiem nie jest spółka cywilna, lecz poszczególni wspólnicy, którzy rozliczają podatek proporcjonalnie do posiadanego udziału. Osoba fizyczna może równocześnie występować jako podatnik VAT i być wspólnikiem spółki cywilnej.

Wykonywanie czynności opodatkowanych przez podatnika VAT generalnie podlega pod podatek VAT. Ustawa VAT wskazuje jednak na możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Zgodnie bowiem z art. 113 ust. 1 ustawy VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Ustawodawca jednoznacznie określa więc charakter zwolnienia - nie zwalnia się podatnika, ale sprzedaż przez niego dokonywaną. Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia podmiotowego w pierwszym roku działalności, może skorzystać z ulgi, jeżeli przewidywana wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł.

W art. 113 ust. 2 ustawy o VAT znajduje się katalog czynności, których nie wlicza się do limitu sprzedaży pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Wśród nich wyróżniono: * wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju; * sprzedaż na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju * odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: * transakcji związanych z nieruchomościami, * usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 (m.in. transakcji dotyczących walut i banknotów, usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów i innych których przedmiotem są instrumenty finansowe), * usług ubezpieczeniowych, - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; * odpłatną dostawę towarów, która na podstawie przepisów o podatku dochodowym jest zaliczana przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W art. 113 ust. 2 ustawy o VAT znajduje się katalog czynności, których nie wlicza się do limitu sprzedaży pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Wśród nich wyróżniono: * wewnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju; * sprzedaż na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju; * odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem: * transakcji związanych z nieruchomościami, * usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41 (m.in. transakcji dotyczących walut i banknotów, usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi, udzielania kredytów i innych których przedmiotem są instrumenty finansowe), * usług ubezpieczeniowych, - jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; * odpłatną dostawę towarów, która na podstawie przepisów o podatku dochodowym jest zaliczana przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Artykuł 113 ust. 13 ustawy o VAT precyzuje katalog podatników, którym zwolnienie ze względu na limit obrotów nie przysługuje. I tak - już od pierwszej sprzedaży czynnymi podatnikami powinni zostać Ci, którzy: * dokonują dostaw: * wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, antyków o wieku przekraczającym 100 lat (dotyczy biżuterii artystycznej), materiałów do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobionych oraz artykułów z takich materiałów - załącznik nr 12 ustawy * towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem: o energii elektrycznej (CN 2716 00 00), o wyrobów tytoniowych, o samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji, * budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy, * terenów budowlanych, * nowych środków transportu; * towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie: o preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1), o komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26), o urządzenia elektryczne (PKWiU 27), o maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28); * hurtowych oraz detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli; * świadczą usługi: o prawnicze, o w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego, o jubilerskie, o ściągania długów (w tym factoringu); * nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

W kontekście sposobu obliczania powyższego limitu zwolnienia z VAT w przypadku osoby fizycznej będącej jako taka podatnikiem VAT będącej wspólnikiem spółki cywilnej należy zauważyć, że przepis stanowiący o zwolnieniu wskazuje, że limit zwolnienia z VAT odnosi się do podatnika. W związku z tym trzeba wyjaśnić, w jaki sposób ustawa VAT rozumie pojęcie podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Treść powyższego przepisu wskazuje, że podatnikiem są zarówno osoby fizyczne, jak i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Z uwagi na specyficzną konstrukcję spółka cywilna jest kwalifikowana właśnie jako jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej. Przepis nie wymienia w kategorii podatników wspólników spółki cywilnej. Inaczej zatem niż na gruncie podatku PIT, podatnikiem podatku od towarów i usług jest spółka cywilna, a nie jej wspólnicy. Ustawa o podatku od towarów i usług za podatnika uznaje więc spółkę cywilną, a nie wspólników tejże spółki.

Na podstawie powyższych ustaleń należy uznać, że zarówno osoba fizyczna wykonująca czynności opodatkowane VAT, jak i spółka cywilna, w której ta osoba jest wspólnikiem, działają jako odrębni podatnicy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Oba te podmioty, dokonując czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, są odrębnymi podatnikami wykonującymi sprzedaż we własnym zakresie, co powoduje, że odrębnie należy traktować sprzedaż wykonywaną przez osobę fizyczną oraz sprzedaż w ramach spółki cywilnej.

Nie jest zatem prawidłowym działaniem sumowanie wielkości sprzedaży wykonywanej przez podatnika będącym osobą fizyczną działającą jako podatnik VAT ze sprzedażą przypadającą proporcjonalnie na tę osobę jako wspólnika spółki cywilnej. W konsekwencji, należy uznać, że z uwagi na fakt, iż spółka cywilna jest odrębnym podatnikiem podatku VAT, kwota sprzedaży przypadająca na wspólnika tejże spółki nie jest sumowana ze sprzedażą realizowaną przez wspólnika jako podatnika zarejestrowanego na VAT.

Powyższe założenie przekłada się również na sposób obliczania limitu zwolnienia podmiotowego od podatku VAT. Jak już zaznaczono, zwolnieniem objęta jest sprzedaż dokonywana przez podatnika. Limit zwolnienia odnosi się zatem do sprzedaży realizowanej przez danego podatnika. Przekroczenie ww. limitu zwolnienia skutkuje utratą prawa do tego zwolnienia. Zwolnienie traci moc w momencie powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów i usług, począwszy od czynności, którą przekroczono limit.

W konsekwencji do kwoty 200.000 zł dla jednoosobowej działalności gospodarczej wlicza się wyłącznie sprzedaż dokonywaną w ramach tej działalności. Będzie tak niezależnie od faktu, że ta sama osoba jest wspólnikiem spółki cywilnej występuje równolegle samodzielnie jako podatnik VAT. W tym przypadku, wartość sprzedaży realizowana przez osobę fizyczną będącą podatnikiem VAT pozostaje bez związku z wartością sprzedaży spółki cywilnej. Wynika to z faktu, że oba podmioty są odrębnymi i samodzielnymi podatnikami podatku VAT. Prawo do zwolnienia będzie przysługiwało osobie fizycznej będącej podatnikiem VAT do momentu przekroczenia przez nią limitu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy VAT.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 2 ust. 22 ustawy:

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W świetle art. 8 ust. 1 ustawy:

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, czy świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że ustawodawca przewiduje zwolnienie od podatku VAT dla pewnej grupy podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł.

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 2 ustawy:

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

1) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

1a) sprzedaży na odległość towarów importowanych, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem na terytorium kraju;

2)

odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:

a)

transakcji związanych z nieruchomościami,

b)

usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c)

usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych; 3) odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W myśl art. 113 ust. 5 ustawy:

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Natomiast stosownie do art. 113 ust. 9 ustawy:

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Ponadto, na mocy art. 113 ust. 10 ustawy:

Jeżeli faktyczna wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 9, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że jest Pan osobą fizyczną będącą wspólnikiem Spółki cywilnej. Jako osoba fizyczna planuje Pan nabyć lokale usługowe, które następnie będzie Pan wynajmował. Ze względu na planowaną wysokość czynszów najmu zakłada Pan, że roczna wartość sprzedaży nie przekroczy 200 000 zł rocznie. W związku z planowanym najmem lokali zamierza Pan zarejestrować się jako podatnik VAT.

Pana wątpliwości dotyczą sumowania wartości sprzedaży dokonanej w ramach działalności prowadzonej przez Pana jako osobę fizyczną oraz sprzedaży spółki cywilnej, w której jest Pan wspólnikiem, w celu obliczania limitu zwolnienia z VAT.

Jak wykazano powyżej, podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, do których zalicza się między innymi spółki cywilne, oraz osoby fizyczne. Tak więc na gruncie podatku od towarów i usług Pan jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, polegającą na świadczeniu usług najmu lokali użytkowych, jak i spółka cywilna, w której jest Pan wspólnikiem, będziecie działać jako odrębni podatnicy w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. Podmioty te dokonując czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług będą odrębnymi podatnikami, dokonującymi sprzedaży we własnym zakresie. Odrębnie należy więc traktować czynności wykonywane przez Pana jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy oraz czynności wykonywane przez spółkę cywilną.

Zatem, wartości sprzedaży dokonywanej przez Pana jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy nie należy sumować ze sprzedażą dokonywaną przez spółkę cywilną w celu obliczenia limitu zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy.

Tym samym, Pana stanowisko należało uznać za prawidłowe.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem Pana wniosku (pytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być rozpatrzone zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, w myśl którego:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Mając na uwadze powołany powyżej art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej zaznaczyć należy, że niniejsza interpretacja nie wywiera skutków prawnych dla spółki cywilnej, w której jest Pan wspólnikiem.

Ponadto, niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii, czy będzie miał Pan prawo do korzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług wynikającego z art. 113 ustawy.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

- Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną, jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

- Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

- Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

- w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

- w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2651).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl