0113-KDIPT1-1.4012.632.2022.2.RG - Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży w drodze licytacji komorniczej prawa własności nieruchomości

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 8 listopada 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.632.2022.2.RG Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży w drodze licytacji komorniczej prawa własności nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

23 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 19 sierpnia 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży w drodze licytacji komorniczej prawa własności Nieruchomości składającej się z działek nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4, zabudowanych budynkiem o funkcji rehabilitacyjnej z basenem rekreacyjnym. Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 października 2022 r. (data wpływu).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym (dalej: "Komornik" lub "Wnioskodawca") prowadzi na wniosek wierzyciela przeciwko Panu... (dalej: "Dłużnik"), postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, tj. prawa własności nieruchomości obejmującej zabudowane działki gruntu nr 1, 2, 3 oraz 4 o łącznej powierzchni 0,1209 ha, położone w miejscowości..., gmina..., powiat..., województwo..., dla której Sąd Rejonowy..., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr... (dalej: nieruchomość). W ramach prowadzonego postępowania, Komornik planuje zaspokojenie wierzytelności Wierzyciela poprzez sprzedaż powyższej nieruchomości Dłużnika.

Z prowadzonej dla nieruchomości księgi wieczystej wynika, że Dłużnik nabył prawo własności nieruchomości na podstawie umowy darowizny z dnia 21 listopada 2013 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep.... Sposób korzystania z działek gruntu nr 1, 2, 3 oraz 4 oznaczony jest jako "BI - inne tereny zabudowane".

Ze sporządzonego dla nieruchomości operatu szacunkowego z dnia 16 czerwca 2018 r. wynika, że nieruchomość ma łączną powierzchnię 0,1209 ha. Nieruchomość jest zabudowana, posiada bezpośredni dostęp do ulicy... (ulica o nawierzchni utwardzonej asfaltowej, zjazd z ulicy i podjazd na działkę o nawierzchni utwardzonej asfaltowej, zjazd z ulicy i podjazd na działkę o nawierzchni utwardzonej betonowej). Teren nieruchomości jest równy w stosunku do drogi, uzbrojony w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację z przyłączami, gazociąg. Działka jest częściowo ogrodzona ogrodzeniem z siatki i przęseł stalowych, od frontu brak ogrodzenia. Działka jest zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o funkcji rehabilitacyjnej z basenem rekreacyjnym (dalej: "budynek rehabilitacyjny z basenem" lub "budynek rehabilitacyjny").

Budynek rehabilitacyjny jest budynkiem wolnostojącym dwukondygnacyjnym, w całości podpiwniczonym, wykonanym w konstrukcji nośnej żelbetowej, oddanym do użytku w 2014 r. Budynek rehabilitacyjny posadowiony jest na płycie żelbetowej. Elementy konstrukcyjne: ściany, słupy, wieńce, podciągi, schody, szyb windy, niecka basenu wykonane jako żelbetowe. Strop nad piwnicą i monolityczny żelbetowy, strop nad parterem, stropodach nad piętrem wykonany na belkach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie i p. poż. - blacha trapezowa, warstwa ocieplająca z wełny mineralnej twardej + styropian + membrana. Ścianki działowe wewnętrzne wykonano jako murowane z cegły ceramicznej... Stolarka otworowa - drzwi na basen z profili AL, pozostałe drzwi wewnętrzne płycinowe. Stolarka okienna w formie stropowo-ryglowej oraz z profili AL i stalowych szklone szkłem dwukomorowym. Parapety wewnętrzne granitowe, zewnętrzne blacha tytan-ocynk. Posadzki mieszane: w poziomie piwnic betonowe malowane farbami do betonu, w poziomie parteru płytki ceramiczne, na piętrze płytki ceramiczne i wykładziny. Sufity podwieszane. Na ścianach tynki i oblicowania, ściany basenu obłożone płytkami basenowymi, ściany piwnic pozostawione jako surowy beton zawibrowany w szalunkach. Elewacja budynku ocieplona styropianem, wykończona tynkiem cienkowarstwowym. Instalacje, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, ciepłej wody, hydrantowa, gazowa, wentylacyjno-klimatyzacyjna, elektryczna, oświetleniowa, oświetlenie awaryjne, czujki p. poż., technologia wody basenowej.

Funkcje budynku:

a)

piwnice: pomieszczenia techniczne, magazynowe, kotłownia, schody, korytarz,

b)

parter: hol, korytarz, schody, winda, szatnie z pomieszczeniami WC i prysznicami, pomieszczenie ratownika, hala basenu z niecką basenową 6 x 12 m, pomieszczenie bieży wodnych,

c)

piętro: hol, korytarz, pomieszczenie socjalne z WC i prysznicami, sala gimnastyczna, pomieszczenia rehabilitacyjne, biuro, pomieszczenie masażystów.

Piwnice i parter tworzą funkcję pływalni z basenem rekreacyjnym niepełnowymiarowym. Natomiast piętro pełni funkcję rehabilitacji. Powierzchnia użytkowa piwnicy według pomiarów to 270,08 m2, powierzchnia użytkowa parteru według pomiarów to 340,17 m2, powierzchnia użytkowa piętra według pomiarów to 330,45 m2. Ogółem powierzchnia użytkowa budynku 840,70 m2, powierzchnia zabudowy wynosi 451,00 m2.

Stan techniczny nieruchomości budynkowej określony został jako bardzo dobry, standard wykończenia i funkcjonalność nieruchomości budynkowej przyjęto jako dobry.

Ponadto, na nieruchomości znajdują się:

1)

plac utwardzony płytami betonowymi ażurowymi i płytkami betonowymi około 220 m2 oraz

2)

przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe.

Jak wynika z opinii uzupełniającej biegłego sądowego z dnia 23 września 2020 r., obiekt położony na nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 1, 2, 3 oraz 4 został oddany do użytku w 2014 r. W trakcie pierwszych oględzin dłużnik oświadczył, że w okresie styczeń - marzec 2019 r. w budynku wykonano szereg prac, nie przedłożył jednak ani kosztorysu powykonawczego ani też książki obmiarów jako podstawowych dokumentów potwierdzających rodzaj i ilość wykonanych prac. W związku z faktem, że obiekt został oddany do użytku w 2014 r. trudno było szybko w jednoznaczny sposób ocenić, które z robót zostały wykonane w 2019 r. Na podstawie dostarczonych przez Dłużnika dokumentów oraz na podstawie dwukrotnych oględzin - biegły sądowy stwierdził, że w budynku wykonano prace modernizacyjne zmieniające pierwotne rozwiązania projektowe wg których budynek został wykonany, a sprowadzające się do rodzaju prac:

a)

prace rozbiórkowe i wyburzeniowe - rozebranie 245,312 m2 ścianek działowych murowanych z cegły na I piętrze i wykonanie w innym miejscu ścianek działowych konstrukcji k-g;

b)

prace konstrukcyjne - konstrukcja monolityczna płyty fundamentowej zbrojonej prętami stalowymi (płyta dna basenu) - 1,422 tony zbrojenia - 14,40 m3 betonu;

c)

prace wykończeniowe po pracach rozbiórkowych i konstrukcyjnych. Część tych prac z uwagi na zanikowy charakter jest niemożliwa do sprawdzenia;

d)

przystosowanie WC ogólnego do użytku osób niepełnosprawnych.

Według wiedzy Komornika:

- cała nieruchomość, stanowiąca działki gruntu nr 1, 2, 3 i 4, była wykorzystywana przez Dłużnika (a następnie jego syna) do działalności gospodarczej,

- Dłużnik prowadzi działalność gospodarczą pod firmą...., NIP..

Jak wynika z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT - Dłużnik jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym.

Komornik pismami z dnia 11 maja, 22 czerwca oraz 26 lipca 2022 r. wezwał Dłużnika do udzielenia informacji w poniższym zakresie:

1) Kiedy i na jakiej podstawie dłużnik nabył działki gruntu nr 1, 2, 3 oraz 4 będące przedmiotem planowanej sprzedaży?

2) Czy w momencie nabycia działek przez dłużnika, były one zabudowane budynkiem rehabilitacyjnym z basenem?

3) Czy transakcja, w ramach której dłużnik nabył działki, podlegała opodatkowaniu VAT?

4) Czy przy nabyciu działek dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?

5) Czy dłużnik dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu działek?

6) Czy budynek rehabilitacyjny z basenem rekreacyjnym (dalej jako "budynek") jest bądź był wprowadzony do ewidencji środków trwałych działalności gospodarczej prowadzonej przez dłużnika?

7) Czy budynek rehabilitacyjny z basenem będący przedmiotem planowanej sprzedaży służył celom prowadzonej przez dłużnika działalności gospodarczej (w tym były przez dłużnika wynajmowany bądź wydzierżawiany)?

8) Kiedy doszło do pierwszego zasiedlenia budynku? (tj. oddania do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcia użytkowania na potrzeby własne budynku, po jego:

- wybudowaniu lub

- ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (tj. przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja, modernizacja), stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej? Proszę o wskazanie daty pierwszego zasiedlenia (miesiąc i rok).

9) Czy od momentu pierwszego zasiedlenia budynku upłynął okres dłuższy niż 2 lata?

10) Czy dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na budynek?

11) Jeżeli dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na budynek czy dłużnik dokonywał tego obniżenia?

12) Z posiadanej przez Komornika dokumentacji wynika, że w okresie styczeń-marzec 2019 r. w budynku wykonane były prace modernizacyjne, w związku z tym:

a) Czy od wydatków poniesionych na wskazane prace modernizacyjne dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego?

b) Czy dłużnik dokonał odliczenia VAT naliczonego od wydatków poniesionych na modernizację budynku?

c) Czy wartość poniesionych przez dłużnika wydatków na modernizację budynku przekroczyła 30% wartości początkowej budynku?

d) Jeżeli wartość wydatków poniesionych na modernizację budynku przekroczyła 30% jego wartości początkowej, to kiedy budynek został ponownie oddany do użytkowania po zakończeniu tej modernizacji (proszę o wskazanie dnia, miesiąca i roku)?

e) Czy od momentu oddania budynku do użytkowania po przeprowadzonej modernizacji upłynął okres dłuższy niż 2 lata?

13) Czy w budynku dokonywano ulepszeń (chodzi o przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację, modernizację) innych niż te wykonane w okresie styczeń-marzec 2019 r? Jeżeli tak:

a) Jakie to były ulepszenia, w jakim zakresie?

b) W jakim okresie poniesione były wydatki na te ulepszenia?

c) Czy wydatki poniesione na ulepszenia budynku przekroczyły 30% wartości początkowej budynku?

d) Kiedy oddano budynek do użytkowania po poniesieniu wydatków na jego ulepszenie? Czy od tego momentu upłynął okres dłuższy niż 2 lata?

e) Czy od wydatków poniesionych na te ulepszenia dłużnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego?

14) Czy budynek był wykorzystywany przez dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT? Jeżeli tak, na jakiej podstawie zwolnionej?

15) Z informacji posiadanych przez Komornika wynika, że aktualnie w budynku działalność gospodarczą prowadzi syn dłużnika. Proszę o wskazanie na jakiej podstawie syn dłużnika użytkuje nieruchomość będącą przedmiotem planowanej sprzedaży? Czy została zawarta odpłatna umowa najmu/dzierżawy, czy też syn użytkuje nieruchomość nieodpłatnie?

16) Czy dłużnik w momencie nabycia działek o nr 1, 2, 3 oraz 4 był zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?

17) W jakim dokładnie celu dłużnik nabył działki o nr 1, 2, 3 oraz 4?

18) Czy działki nr 1, 2, 3 oraz 4 były bądź będą do momentu sprzedaży udostępniane osobom trzecim na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy o podobnym charakterze? Jeśli tak, to czy była/będzie to umowa odpłatna i w jakim czasie obowiązywała?

Z przekazanych przez Dłużnika częściowych odpowiedzi (dłużnik nie udzielił odpowiedzi na niektóre z postawionych przez Wnioskodawcę pytań i unika udzielenia na nie odpowiedzi) wynika, cytując:

- "W momencie nabycia działek, teren nie był zabudowany budynkiem rehabilitacyjnym z basenem";

- "Dłużnikowi przysługiwało odliczenie Vat w proporcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego";

- "Dłużnik dokonał odliczeń podatku Vat w proporcji, wartość pozostała nieodliczonego podatku Vat została dodana do wartości netto budynku. Podatek VAT nie został odliczony w kwocie 23% lecz proporcjonalnie z kwot objętych 23% stawką VAT w 67,12% kwoty niniejszego podatku 23%. Tak też ujęto to w księgach i dokumentach. Wartość netto budynku winna zostać powiększona o różnicę 32,88% wartości podatku Vat nieodliczonego w trakcie budowy. Budynek został ujęty w dokumentach księgowych firmy";

- " (...) odliczeń nie dokonano w 100% stawki Vat objętej 23%, lecz rozliczane jest to w proporcji rocznej sprzedaży w danym roku";

- "Budynek rehabilitacyjny był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Sprzedaż w niniejszym budynku stanowi sprzedaż mieszaną! Również opodatkowaną i zwolnioną stawką Vat";

- "Budynek nie jest wykorzystywany wyłącznie do sprzedaży usług zwolnionych z VAT!!! (...) Stanowi sprzedaż: 23% VAT, 8% VAT oraz zwolniona stawka VAT!!!";

- " (...) nie tylko syn prowadzi w niniejszym budynku swoją działalność gospodarczą. Budynek był udostępniany osobom trzecim, obowiązuje umowa sporządzona na piśmie";

- "Podatnik zrealizował cel wybudowania budynku rehabilitacyjnego z basenem";

- "Podatnik w momencie nabywania działek był czynnym podatnikiem VAT".

W związku z tak przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie naliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego podatku VAT, jako płatnik podatku, z tytułu planowanej sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości oraz w zakresie możliwości objęcia zwolnieniem z opodatkowania VAT planowanej sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Na pytania Organu:

1. Czy budynek rehabilitacyjny z basenem posadowiony jest na wszystkich działkach wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, tj. na działce nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4? Jeżeli nie, to należy wskazać na których z wymienionych działek posadowiony jest budynek rehabilitacyjny.

2. Jeżeli któraś z ww. działek nr 1, nr 2, nr 3 lub nr 4 jest niezabudowana, to należy wskazać:

a)

czy ww. działka niezabudowana/działki niezabudowane jest/są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli tak, to jakie jest przeznaczenie działki/działek według tego planu.

b)

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wskazać czy dla działki/działek na dzień sprzedaży będzie/będą wydane decyzje o warunkach zabudowy bądź też decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

c)

czy na działce/działkach niezabudowanych istnieje możliwość realizacji zabudowy?

d)

czy działka/działki niezabudowane były udostępniane osobom trzecim, np. na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia? Jeżeli tak, to należy wskazać, kiedy ww. działka/działki lub ich części zostały oddane w najem/dzierżawę/użyczenie oraz czy udostępnianie to miało charakter odpłatny, czy nieodpłatny?

e)

czy działka/działki niezabudowane wykorzystywane były przez dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, to jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywana była ww. działka/działki, wykonywał dłużnik - należy podać podstawę prawną zwolnienia?

3. Na której działce/działkach znajduje się plac utwardzony płytami betonowymi ażurowymi i płytkami betonowymi? Należy podać numer działki/numery działek.

4. Na której działce/działkach znajdują się przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe? Należy podać numer działki/numery działek.

5. Czy budynek rehabilitacyjny z basenem jest budynkiem w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 2 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)?

6. Czy plac utwardzony płytami betonowymi ażurowymi i płytkami betonowymi znajdujący się na nieruchomości, stanowi budowlę w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 3 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane?

7. Czy przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe stanowią budowlę w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 3 ww. ustawy - Prawo budowlane czy urządzenia budowalne, o których mowa w art. 3 pkt 9 ww. ustawy - Prawo budowlane?

8. Jeśli przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe stanowią urządzenia budowalne, to należy wskazać, z którym budynkiem/budowlą są one powiązane?

9. Jaki jest symbol PKOB, nazwa grupowania oraz wyszczególnienie budynku/budowli położonych na nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.)?

10. Czy ww. budynek/budowle położone na nieruchomości, która będzie przedmiotem sprzedaży w trybie egzekucji, są trwale związane z gruntem?

11. W związku ze wskazaniem w opisie sprawy " (...) nie tylko syn prowadzi w niniejszym budynku swoją działalność gospodarczą. Budynek był udostępniany osobom trzecim, obowiązuje umowa sporządzona na piśmie", należy wskazać czy udostępnianie to miało charakter odpłatny, czy nieodpłatny?

12. Czy dłużnik ponosił nakłady na ulepszenie ww. budynku/budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

13. Jeżeli dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie ww. budynku/budowli, to w jakim okresie ponosił wydatki na ulepszenie ww. budynku/budowli?

14. Czy nakłady na ulepszenie ww. budynku/budowli były wyższe niż 30% wartości początkowej tego budynku/budowli?

15. Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 12 i 14 jest twierdząca, to należy wskazać:

a) Kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania ww. budynku/budowli po ulepszeniu?

b) Czy ulepszenia stanowiły "przebudowę" rozumianą jako dokonanie istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania ww. budynku/budowli lub w celu znaczącej zmiany warunków zasiedlenia?

c) Czy po ulepszeniu miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynku/budowli?

d) Jeżeli miało miejsce pierwsze zasiedlenie ww. budynku/budowli po ulepszeniu, to należy wskazać kiedy to nastąpiło (należy podać dzień, miesiąc i rok)?

e) Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem ww. budynku/budowli po ulepszeniu, a sprzedażą upłynie okres dłuższy niż 2 lata?

f) Czy ulepszone ww. budynek/budowla były wykorzystywane przez dłużnika wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT?

16. Jeżeli nie posiada Pan informacji, o których mowa w ww. pytaniach, które są niezbędne do oceny, czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 9, 10, 10a ustawy o podatku od towarów i usług, to należy wskazać:

- czy ten brak informacji jest wynikiem podjętych przez Pana, jako komornika, działań?

- czy działania te zostały udokumentowane?

- czy podjęte działania potwierdzają brak możliwości uzyskania tych niezbędnych informacji od dłużnika?

odpowiedział Pan:

Ad. 1

Tak, budynek rehabilitacyjny z basenem posadowiony jest na wszystkich działkach wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, tj. na działkach nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4.

Ad. 2.

Wszystkie działki są zabudowane.

Ad. 3.

Plac utwardzony płytami betonowymi ażurowymi i płytkami betonowymi znajduje się wszystkich działkach wchodzących w skład nieruchomości, tj. na działkach nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4.

Ad. 4.

Jak wynika z.....Infrastruktury Informacji Przestrzennej (...):

- przyłącze energetyczne znajduje się na działce nr 1,

- przyłącze wodociągowe znajduje się na działce nr 1,

- przyłącze kanalizacyjne znajduje się na działce nr 1,

- przyłącze gazowe znajduje się na działkach nr 1, nr 3 oraz nr 4.

Ad. 5.

Tak, budynek rehabilitacyjny z basenem jest budynkiem w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Ad. 6.

Nie, plac utwardzony płytami betonowymi ażurowymi i płytkami betonowymi znajdujący się na nieruchomości, nie stanowi budowli w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. W ocenie Wnioskodawcy, plac utwardzony płytami betonowymi ażurowymi i płytkami betonowymi stanowi urządzenie budowlane, o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane związane z budynkiem rehabilitacyjnym z basenem.

Ad. 7.

Przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjnego, gazowe stanowią urządzenia budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane.

Ad. 8.

Przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjnego, gazowe powiązane są z budynkiem rehabilitacyjnym z basenem.

Ad. 9.

Z wydanego przez Prezydenta Miasta... wypisu z kartoteki budynków wynika, że budynek rehabilitacyjny z basenem klasyfikuje się do PKOB 1264 - budynki szpitali i zakładów opieki medycznej:

- Dział 12 Budynki niemieszkalne;

- Grupa 126 Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej;

- Klasa 1264 Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.

Ad. 10.

Tak, budynek rehabilitacyjny z basenem jest trwale związany z gruntem.

Ad. 11.

Wnioskodawca nie posiada informacji w tym zakresie, gdyż nie uzyskał jej od dłużnika, pomimo skierowanego pytania w tej kwestii.

Ad. 12.

Jak Wnioskodawca wskazał w treści złożonego wniosku:

"Jak wynika z opinii uzupełniającej biegłego sądowego z dnia 23 września 2020 r., obiekt położony na nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 1, 2, 3 oraz 4 został oddany do użytku w 2014 r. W trakcie pierwszych oględzin dłużnik oświadczył, że w okresie styczeń - marzec 2019 r. w budynku wykonano szereg prac, nie przedłożył jednak ani kosztorysu powykonawczego ani też książki obmiarów jako podstawowych dokumentów potwierdzających rodzaj i ilość wykonanych prac. W związku z faktem, że obiekt został oddany do użytku w 2014 r. trudno było szybko w jednoznaczny sposób ocenić, które z robót zostały wykonane w 2019 r. Na podstawie dostarczonych przez Dłużnika dokumentów oraz na podstawie dwukrotnych oględzin - biegły sądowy stwierdził, że w budynku wykonano prace modernizacyjne zmieniające pierwotne rozwiązania projektowe wg których budynek został wykonany, a sprowadzające się do rodzaju prac:

a)

prace rozbiórkowe i wyburzeniowe - rozebranie 245,312 m2 ścianek działowych murowanych z cegły na I piętrze i wykonanie w innym miejscu ścianek działowych konstrukcji k-g;

b)

prace konstrukcyjne - konstrukcja monolityczna płyty fundamentowej zbrojonej prętami stalowymi (płyta dna basenu) - 1,422 tony zbrojenia - 14,40 m3 betonu;

c)

prace wykończeniowe po pracach rozbiórkowych i konstrukcyjnych. Część tych prac z uwagi na zanikowy charakter jest niemożliwa do sprawdzenia;

d)

przystosowanie WC ogólnego do użytku osób niepełnosprawnych."

W związku z powyższym, dłużnik niewątpliwie ponosił nakłady na ulepszenie budynku rehabilitacyjnego z basenem (na jego modernizację). Wnioskodawca nie uzyskał jednak od dłużnika jednoznacznej odpowiedzi w kwestii przysługującego mu prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków, a zatem, Wnioskodawca nie posiada informacji w tym zakresie.

Ad. 13.

Zgodnie z oświadczeniem dłużnika, prace modernizacyjne prowadzone były w okresie styczeń - marzec 2019 r.

Ad. 14.

Wnioskodawca nie posiada informacji w tym zakresie, gdyż nie uzyskał jej od dłużnika, pomimo skierowanego pytania w tej kwestii.

Ad. 15.

a) Wnioskodawca nie posiada informacji w tym zakresie, gdyż nie uzyskał jej od dłużnika, pomimo skierowanego pytania w tej kwestii.

b) Z opinii biegłego wynika, że ulepszenia stanowiły modernizację.

c) Wnioskodawca nie posiada informacji w tym zakresie, gdyż nie uzyskał jej od dłużnika, pomimo skierowanego pytania w tej kwestii.

d) Wnioskodawca nie posiada informacji w tym zakresie, gdyż nie uzyskał jej od dłużnika, pomimo skierowanego pytania w tej kwestii.

e) Wnioskodawca nie posiada informacji w tym zakresie, gdyż nie uzyskał jej od dłużnika, pomimo skierowanego pytania w tej kwestii.

f) Z informacji uzyskanych od dłużnika wynika, że budynek rehabilitacyjny z basenem nie jest wykorzystywany wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Ad. 16.

W odniesieniu do części informacji, o których mowa w pytaniach, w przypadku których Wnioskodawca wskazał, że nie posiada informacji niezbędnych do oceny, czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 9, 10, 10a ustawy o podatku od towarów i usług:

- ten brak informacji jest wynikiem podjętych przez Wnioskodawcę działań,

- działania są udokumentowane,

- podjęte działania potwierdzają brak możliwości uzyskania tych niezbędnych informacji od dłużnika.

Pytanie

Czy do planowanej przez Komornika, w trybie postępowania egzekucyjnego, sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości, opisanej w zdarzeniu przyszłym, zastosowanie znajdzie norma wynikająca z przepisu art. 43 ust. 21 ustawy o VAT, w związku z tym, że udokumentowane działania Wnioskodawcy nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od Dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy prawa własności nieruchomości zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a tym samym Komornik powinien przyjąć, że warunki zastosowania powyższego zwolnienia od podatku nie zostały spełnione?

Pana stanowisko w sprawie

Zdaniem Wnioskodawcy, do planowanej przez Komornika, w trybie postępowania egzekucyjnego, sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości, opisanej w zdarzeniu przyszłym, zastosowanie znajdzie norma wynikająca z przepisu art. 43 ust. 21 ustawy o VAT, w związku z tym, że udokumentowane działania Wnioskodawcy nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od Dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy prawa własności nieruchomości zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a tym samym Komornik powinien przyjąć, że warunki zastosowania powyższego zwolnienia od podatku nie zostały spełnione.

Na wstępie Wnioskodawca zauważa, iż na mocy art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT) ustawodawca ustanowił komornika płatnikiem podatku VAT od dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Z powyższego przepisu ustawy o VAT wynika, że komornik jest płatnikiem podatku od dostawy towaru dokonywanej w trybie egzekucji, w przypadku, gdy wykonuje czynności egzekucyjne. Przez czynność egzekucyjną należy rozumieć każde formalne, oparte na przepisach procesowych, działanie uprawnionego organu egzekucyjnego wywołujące skutek prawny dla prowadzonej egzekucji.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), zgodnie z którym płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez komornika sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem VAT, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik.

Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby z niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Należy wskazać, że z dniem 1 września 2019 r. do ustawy o VAT wprowadzone zostały zamiany mające na celu między innymi ułatwienie komornikom sądowym ustalenie statusu podatnika będącego dłużnikiem oraz stawki podatku VAT, w szczególności w sytuacjach, gdy kontakt z dłużnikiem jest utrudniony. Komornik jako płatnik podatku VAT, dokonując dostawy towaru w związku z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi, musi ustalić status podatkowy dłużnika, a następnie ewentualnie ocenić, czy sprzedaż podlega zwolnieniu z opodatkowania, w tym podmiotowemu bądź przedmiotowemu.

Chodzi zatem np. o ustalenie, czy wystąpi sprzedaż rzeczy dłużnika wchodzącej w skład jego majątku prywatnego czy firmowego bądź, w szczególności, kiedy przy sprzedaży nieruchomości doszło do pierwszego zasiedlenia bądź czy przy zakupie przysługiwało uprawnienie do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Skutkiem zmian, obejmujących wprowadzenie do ustawy o VAT m.in. przepisów art. 43 ust. 21 ustawy o VAT oraz art. 113 ust. 10a ustawy o VAT, jest to, iż dokonane w przypadkach wskazanych w tych przepisach w trybie egzekucji dostawy towarów, będą opodatkowane podatkiem VAT, jeżeli udokumentowane działania w celu potwierdzenia zwolnienia podjęte przez komornika były z powodu dłużnika bezskuteczne.

Zgodnie z przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, przedmiotem planowanej dostawy jest prawo własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej działki gruntu nr 1, 2, 3 i 4.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W świetle przedstawionych powyżej przepisów, zarówno grunt jak i budynek spełniają definicję towaru określoną w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, a ich sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, która to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Nie każda jednak czynność, stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy o VAT).

Analizując powyższe przepisy stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji.

Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Jak wynika z orzecznictwa TSUE, dla uznania danego majątku za prywatny istotny jest sposób jego wykorzystania i charakter działań podejmowanych w odniesieniu do niego w całym okresie posiadania przez dany podmiot. Majątek można uznać za prywatny tylko wówczas, gdy był on w całym okresie posiadania wykorzystywany wyłącznie do celów prywatnych.

Potwierdził to TSUE w orzeczeniu w sprawie C-291/92, które dotyczyło kwestii opodatkowania sprzedaży przez osobę, będącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, części majątku niewykorzystywanej do prowadzonej działalności gospodarczej, a służącej jej wyłącznie do celów prywatnych. Majątek prywatny to zatem taka część majątku danej osoby fizycznej, która nie jest przez nią przeznaczona ani wykorzystywana dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że nieruchomość będąca przedmiotem planowanej sprzedaży wykorzystywana była do celów prowadzonej działalności gospodarczej Dłużnika. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, w ramach planowanej sprzedaży prawa własności nieruchomości, Dłużnik będzie występował w charakterze podatnika VAT, a tym samym planowana sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

Co do zasady, stawka podatku zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT - wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie zaś do treści art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m in. w art. 43 ustawy o VAT.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z niniejszej regulacji wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest, co do zasady, zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Stosownie do treści art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, pierwszym zasiedleniu - rozumie się przez to oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Na podstawie przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, do pierwszego zasiedlenia niewątpliwie doszło w 2014 r. kiedy to budynek rehabilitacyjny został oddany do użytkowania. Dłużnik oświadczył również, że w okresie styczeń - marzec 2019 r. W budynku wykonano szereg prac, nie przedłożył jednak ani kosztorysu powykonawczego ani też książki obmiarów jako podstawowych dokumentów potwierdzających rodzaj i ilość wykonanych prac. Wnioskodawca nie posiada od dłużnika informacji o tym, czy były ponoszone w ostatnim czasie jakiekolwiek nakłady na ulepszenie nieruchomości, których wartość przekroczyła 30% jej wartości początkowej, co powodowałoby jej ponowne pierwsze zasiedlenie. Wnioskodawca nie jest także w stanie określić czy od momentu ewentualnego ponownego pierwszego zasiedlenia upłynął okres dłuższy niż 2 lata. Zatem, w ocenie Wnioskodawcy, nie zostały spełnione warunki do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT w odniesieniu do planowanej sprzedaży nieruchomości.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Dłużnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na budynek. Z opisu sprawy wynika również, że Dłużnik ponosił wydatki na ulepszenie budynku, Dłużnik nie wskazał jednak czy w stosunku do tych wydatków przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego.

Niemniej jednak, ze względu na niespełnienie przesłanki określonej w art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. a ustawy o VAT, zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 10a nie znajdzie zastosowania w stosunku do planowanej sprzedaży nieruchomości.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku: dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Powyższe zwolnienie, zdaniem Wnioskodawcy, również nie znajdzie zastosowania dla planowanej dostawy nieruchomości, gdyż z informacji uzyskanych od Dłużnika wynika, że nieruchomość nie była wykorzystywała wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, a tym samym nie jest spełniona jedna z przesłanek warunkujących zastosowanie zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy o VAT, jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9-10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

W niniejszej sprawie, pomimo działań Wnioskodawcy, zamierzających do określenia istotnych dla sprawy faktów, działania te nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od Dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do planowanej sprzedaży nieruchomości zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, do planowanej przez Komornika, w trybie postępowania egzekucyjnego, sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości, opisanej w zdarzeniu przyszłym, zastosowanie znajdzie norma wynikająca z przepisu art. 43 ust. 21 ustawy o VAT, w związku z tym, że udokumentowane działania Wnioskodawcy nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od Dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy prawa własności nieruchomości zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, a tym samym Komornik powinien przyjąć, że warunki zastosowania powyższego zwolnienia od podatku nie zostały spełnione.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy wprowadza szczególną na gruncie przepisów ustawy regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika.

W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie "płatnikami" oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji stanowi odpłatną dostawę towarów, co oznacza, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, objęta jest zakresem przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami budynki oraz grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, która to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Należy zaznaczyć, że sprzedaż składników majątku przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że Komornik Sądowy prowadzi na wniosek wierzyciela przeciwko Dłużnikowi postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, tj. prawa własności nieruchomości obejmującej zabudowane działki gruntu nr 1, 2, 3 oraz 4. Działka jest zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o funkcji rehabilitacyjnej z basenem rekreacyjnym. Budynek rehabilitacyjny z basenem posadowiony jest na wszystkich działkach wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem wniosku, tj. na działkach nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4. Jak Pan wskazał w opisie sprawy cała nieruchomość, stanowiąca działki gruntu nr 1, 2, 3 i 4, była wykorzystywana przez Dłużnika (a następnie jego syna) do działalności gospodarczej.

Mając na uwadze fakt, że cała nieruchomość była wykorzystywana przez Dłużnika do działalności gospodarczej, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie dojdzie do sprzedaży majątku wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Dłużnika. Zatem, przy sprzedaży w drodze licytacji komorniczej prawa własności Nieruchomości składającej się z działek nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4, zabudowanych budynkiem rehabilitacyjnym z basenem spełnione będą przesłanki do uznania Dłużnika za podatnika podatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, bowiem sprzedaż będzie dotyczyła składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej Dłużnika.

W konsekwencji, dostawa przez Komornika w drodze licytacji komorniczej prawa własności Nieruchomości składającej się z działek nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4, zabudowanych budynkiem rehabilitacyjnym z basenem będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

Przy czym, wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być albo opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy:

Stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1 tej ustawy:

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 ustawy:

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie budynku/budowli do używania. Pierwsze zasiedlenie budynku/budowli lub ich części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku/budowli lub ich części oddano je w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku/budowli lub ich części na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika - bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku, budowli.

W tym miejscu należy nadmienić, że w przypadku nieruchomości zabudowanych niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższy przepis wskazuje, jakie muszą zostać spełnione warunki aby sprzedaż budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Z przepisu tego wynika, że prawo do zwolnienia przysługuje wówczas, gdy w stosunku do budynków, budowli lub ich części będących przedmiotem sprzedaży nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jak wskazano wyżej, aby zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

- towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

- przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "budynku" oraz "urządzenia budowlanego". W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane:

Przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W myśl art. 3 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane:

Przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Urządzenia budowlane stanowią urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie są to samodzielne budowle zdefiniowane w art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, które uznaje się za towar na gruncie podatku od towarów i usług. Jednakże urządzenia te należy traktować, jako elementy przynależne do budynku/budowli i opodatkować łącznie z tym budynkiem/budowlą, z którym/którą są powiązane, a tym samym należy przypisać stawkę właściwą dla sprzedawanego obiektu budowlanego znajdującego się na tej samej działce, co urządzenie techniczne.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy:

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9- 10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

Jak wynika z opisu sprawy budynek rehabilitacyjny jest budynkiem wolnostojącym dwukondygnacyjnym, oddanym do użytku w 2014 r. W trakcie pierwszych oględzin dłużnik oświadczył, że w okresie styczeń - marzec 2019 r. w budynku wykonano szereg prac, dłużnik nie przedłożył jednak ani kosztorysu powykonawczego ani też książki obmiarów jako podstawowych dokumentów potwierdzających rodzaj i ilość wykonanych prac. W związku z faktem, że obiekt został oddany do użytku w 2014 r. trudno było szybko w jednoznaczny sposób ocenić, które z robót zostały wykonane w 2019 r. Dłużnik ponosił nakłady na ulepszenie budynku rehabilitacyjnego z basenem (na jego modernizację).

Na pytanie Organu m.in.: "Czy nakłady na ulepszenie ww. budynku/budowli były wyższe niż 30% wartości początkowej tego budynku/budowli?", odpowiedział Pan: Wnioskodawca nie posiada informacji w tym zakresie, gdyż nie uzyskał jej od dłużnika, pomimo skierowanego pytania w tej kwestii.

Tym samym w przedmiotowej sprawie przedstawiony we wniosku opis sprawy nie pozwala stwierdzić, czy sprzedaż w drodze licytacji komorniczej prawa własności budynku rehabilitacyjnego z basenem będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy.

Jednocześnie, skoro nie można ocenić, czy do ww. sprzedaży będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub pkt 10a ustawy, to nie można tym samym ocenić możliwości zastosowania w tej sytuacji zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, bowiem zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy dostawa nie korzysta ze zwolnienia m.in. z art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazał Pan, że w odniesieniu do części informacji, o których mowa w pytaniach, w przypadku których wskazał Pan, że nie posiada informacji niezbędnych do oceny, czy w przedmiotowej sprawie ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, 9, 10, 10a ustawy o podatku od towarów i usług:

- ten brak informacji jest wynikiem podjętych przez Wnioskodawcę działań,

- działania są udokumentowane,

- podjęte działania potwierdzają brak możliwości uzyskania tych niezbędnych informacji od dłużnika.

W związku z powyższym, w odniesieniu do dostawy budynku rehabilitacyjnego z basenem rekreacyjnym znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 21 ustawy, tj. przyjęcie, że warunki zastosowania zwolnienia nie będą spełnione, skoro podjęte przez Pana udokumentowane działania nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów zwolnienia od podatku. Zatem, dostawa budynku rehabilitacyjnego z basenem rekreacyjnym będzie opodatkowana właściwą stawką podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy wskazać, że urządzenia budowlane znajdujące się na przedmiotowych działkach, tj. przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, plac utwardzony płytami betonowymi ażurowymi i płytkami betonowymi, oraz ogrodzenie, które są powiązane z budynkiem rehabilitacyjnym z basenem, należy traktować jako elementy przynależne do tego budynku. Zatem ich dostawa będzie opodatkowana stawką podatku VAT właściwą dla budynku o funkcji rehabilitacyjnej z basenem rekreacyjnym.

Ponadto, skoro sprzedaż w drodze licytacji komorniczej prawa własności budynku o funkcji rehabilitacyjnej z basenem rekreacyjnym będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT, to grunt, tj. działki nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 4, na których znajduje się budynek o funkcji rehabilitacyjnej z basenem rekreacyjnym, na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, również będzie opodatkowany właściwą stawką podatku VAT.

Zaznaczyć należy, że kwestia oceny działań podjętych przez Komornika nie była przedmiotem interpretacji.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl