0113-KDIPT1-1.4012.609.2020.2.ŻR - Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości po pierwszym zasiedleniu oraz dostawy terenu niezabudowanego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 7 października 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.609.2020.2.ŻR Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości po pierwszym zasiedleniu oraz dostawy terenu niezabudowanego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku dnia z dnia 7 sierpnia 2020 r. (data wpływu 11 sierpnia 2020 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 września 2020 r. (data wpływu) oraz z dnia 1 października 2020 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 1, tj. działek zabudowanych o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 - jest prawidłowe,

* zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działki Kategorii 1, tj. działki o numerze 7 - jest nieprawidłowe,

* zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 2, tj. działek niezabudowanych o numerach 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 1, tj. działek zabudowanych o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie,

* zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 2, tj. działek niezabudowanych o numerach16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 29 września 2020 r. oraz 1 października 2020 r. o podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wnioskodawcy oraz o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina... (dalej "Gmina" lub "Wnioskodawca") jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina wykonuje zadania nałożone na nią odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których została powołana. Większość z nich realizowana jest przez Gminę w ramach reżimu publicznoprawnego. Poza tym Gmina dokonuje wybranych czynności na podstawie zawieranych umów cywilnoprawnych i traktuje je jako podlegające ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm., dalej: "Ustawa o VAT"). W świetle art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713, dalej: "ustawa o samorządzie gminnym"), mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Natomiast zgodnie z art. 44 ustawy o samorządzie gminnym, nabycie mienia komunalnego następuje:

1.

na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym;

2.

przez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy w trybie, o którym mowa w art. 4; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;

3.

w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia;

4.

w wyniku własnej działalności gospodarczej;

5.

przez inne czynności prawne;

6.

w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

W zależności od sposobu nabycia danego składnika majątkowego stanowiącego mienie komunalne, Gminie przysługuje bądź nie przysługuje - z tytułu tego nabycia - prawo do odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Jednocześnie Gmina wyjaśnia, że z tytułu nabycia Działek oraz tytułu ewentualnego ponoszenia w przeszłości nakładów budowlanych na Działki, Gminie nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Składnikiem mienia komunalnego są także nieruchomości stanowiące własność Gminy. Na mocy przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z późn. zm., dalej: "Ustawa drogowa") określona nieruchomość należąca do Gminy może stać się własnością Skarbu Państwa (np. województwa). W odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich decyzję w tym zakresie (decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) wydaje właściwy wojewoda. Za przejęte pod drogi nieruchomości, zgodnie z art. 12 ust. 4f ustawy drogowej, dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługuje odszkodowanie.

Decyzją Nr.. z dnia 16 grudnia 2019 r., znak:.., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: "Decyzje o wywłaszczeniu") Wojewoda... (dalej: "Wojewoda") udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "...". Na mocy decyzji o wywłaszczeniu wiele nieruchomości stanowiących własność Gminy zostało przeznaczonych pod realizację ww. inwestycji drogowej (dalej: "Działki").

Na niektórych działkach, których dotyczyła Decyzja Nr.. z dnia 16 grudnia 2019 r., znajdowały się składniki budowlane stanowiące budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, dalej: "Prawo budowlane") lub części składowe budowli (dalej: "Działki Kategorii 1").

Działki Kategorii 1 nie były w przeszłości wykorzystywane przez Gminę do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz były od wielu lat użytkowane jako ogólnodostępne tereny (drogi i ciągi piesze, przystanki). Ponadto w ciągu dwóch lat poprzedzających dostawę Działek Kategorii 1 na rzecz Skarbu Państwa, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli (części składowych budowli) posadowionych na nich.

Działki Kategorii 1, których właścicielem była Gmina, przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej pn. "...":

Działka 1, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana przepustem - rura betonowa, kanał dolotowy poprowadzony w wykopie, którego dno wykonane jest z elementów betonowych, a ściany umocnione są kamieniem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 2, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana jest budowlą, która składa się z nawierzchni asfaltowej i chodnika z kostki brukowej. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Droga i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 3, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana jest budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z kamienia. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 4, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z asfaltu lanego. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 5, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana przystankiem murowanym i chodnikiem z kostki.... Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Przystanek i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 6, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z płyt betonowych. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 7, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z sieci gazowej i telekomunikacyjnej. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 18 maja 1994 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Dla działki wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu (w 2010 r.), decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu (w 2009 r). W przypadku działki 7 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 8, KW...., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z kamienia. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W przypadku działki 8 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 9, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z kostki.... Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W przypadku działki 9 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 10, KW..., obręb..., zabudowana budowlą, która składa się z chodnika o nawierzchni z kostki... i drogi o nawierzchni z asfaltu lanego, prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku umowy kupna sprzedaży - akt notarialny Repertorium... z dnia 27 maja 1993 r. Ponadto działka ta po jej nabyciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Chodnik znajdujący się na tej działce był ogólnodostępny i nie stanowił przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W przypadku działki 10 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 11, KW..., obręb..., zabudowana przystankiem autobusowym, chodnikiem z kostki..., drogą o nawierzchni z asfaltu lanego, prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku umowy kupna sprzedaży - akt notarialny Repertorium... z dnia 27 maja 1993 r. Ponadto działka ta po jej nabyciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Przystanek, droga i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W przypadku działki 11 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 12, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z asfaltu lanego, prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku umowy kupna sprzedaży - akt notarialny Repertorium... z dnia 29 marca 2006 r., notariusz.... Ponadto działka ta po jej nabyciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W przypadku działki 12 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 13, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z chodnika o nawierzchni z kostki..... Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 30 stycznia 1992 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym memencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Chodnik znajdujący się na tej działce był ogólnodostępny i nie stanowił przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W przypadku działki 13 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania

Działka 14, KW..., obręb..., zabudowana budowlą, która składa się z chodnika o nawierzchni z kostki..., prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku umowy kupna sprzedaży z 21 kwietnia 1993 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Chodnik znajdujący się na tej działce był ogólnodostępny i nie stanowił przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W przypadku działki 14 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 15, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana przystankiem autobusowym murowanym, chodnikiem o nawierzchni z płyt betonowych i drogą o nawierzchni z asfaltu lanego. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Przystanek, droga i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy. W przypadku działki 15 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Inne działki, których dotyczyła decyzja o wywłaszczeniu, stanowiły na moment ich dostawy na rzecz Skarbu Państwa, działki niezabudowane. Nie były one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została w odniesieniu do nich wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 239 z późn. zm.; dalej: "UPZP") (dalej: "Działki Kategorii 2").

Działki Kategorii 2, których właścicielem była Gmina, przeznaczone pod realizację inwestycji drogowej pn. "...":

Działka 16, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody.... Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 17, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 30 stycznia 1992 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 18, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody...... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 19, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 20, KW..., obręb..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody.... Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 21, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 22, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 23, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 24, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 25, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 26, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 27, KW..., obręb... wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własność: nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 28, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła na mocy decyzji Naczelnika Gminy... nr... z dnia 30 marca 1977 r., art. 2 dekretu z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. z 1946 r. Nr 13, poz. 87 z późn. zm.). Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 29, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Kierownika Urzędu Rejonowego......z dnia 16 września 1996 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 30, KW..., obręb... wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 31, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 32, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 33, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 22 października 1992 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 33, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 22 października 1992 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 35, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 22 października 1992 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 36, KW..., obręb..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 22 października 1992 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 37, KW..., obręb..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 22 października 1992 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 38, KW..., obręb..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 39, KW..., obręb... wydzielona z działki..., działka niezabudowana, prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku umowy zamiany akt notarialny Repertorium... z 28 maja 2003 r., notariusz.... Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 1 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 40, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 41, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 42, KW..., obręb..., wydzielona z działki...., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 43, KW..., obręb..., wydzielona z działki...., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 44, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku decyzji Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r., w sprawie przekazania mienia ogólnonarodowego Gminie. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 2 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja..., o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 45, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W dniu 27 lipca 2020 r. wydana została przez Wojewodę... decyzja.... o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości. Wypłata odszkodowania na rzecz Gminy, po zwaloryzowaniu na dzień wypłaty, nastąpi w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja Wojewody. Nr.. z 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji stanie się ostateczna, jednak nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca odszkodowanie stanie się ostateczna.

Działka 46, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 46 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 47, KW..., obręb... działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 47 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 48 KW..., obręb..., wydzielona z działki I, działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 48 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 49, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 49 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 50, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 50 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 51, KW..., obręb..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 18 maja 1994 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 51 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 52, KW..., obręb... wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 18 maja 1994 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 52 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 53, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 53 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 54, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 24 stycznia 1992 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 54 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

Działka 55, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., działka niezabudowana. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1992 r. Ponadto działka ta po jej przejęciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W przypadku działki 55 nie ma jeszcze decyzji o przyznaniu odszkodowania.

W dniu 28 maja 2020 r. Gmina otrzymała pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w... z prośbą o podanie numeru konta w celu przekazania odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów położonych w gminie... jako działki: 1, 7, 8, 47, 49, 50, 48, 9, 51, 55, 15, 52, 53, 11, 10, 54, 14, 13, 12 - obręb...;16, 17, 1, 23, 24, 25, 18, 19, 20, 21, 22 - obręb...;26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 33, 34, 2, 32, 36, 37, 38, 46, 45 - obręb...42, 3, 43, 54, 5, 6 - obręb...; 28 - obręb.... W piśmie zawarta także była informacja o przejęciu powyższych nieruchomości z mocy prawa przez Województwo... na podstawie decyzji Nr.. Wojewody... z dnia 16 grudnia 2019 r., znak:.., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: Decyzje o wywłaszczeniu") Wojewoda... (dalej: "Wojewoda") udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "...". Ponadto w piśmie była prośba o wystawienie faktury VAT po otrzymaniu odszkodowania ustalonego w decyzji odszkodowawczej.

W uzupełnieniu wniosku wskazano:

Działka1, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 2, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 3, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 4, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 5, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 6, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 7, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości łub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 8, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 9, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 10, KW..., obręb... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 11, KW..., obręb... z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 12, KW..., obręb... wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 13, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości łub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 14, KW..., obręb... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 15, KW..., obręb... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 16, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 17, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 18, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 19, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 20, KW..., obręb... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 21, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 22, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 23, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 24, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 25, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 26, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 27, KW..., obręb... wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 28, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 29, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 30, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 31, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 32, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 33, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 34, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 35, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 36, KW..., obręb... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 37, KW..., obręb... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 38, KW..., obręb... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 39, KW..., obręb... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 40, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 41, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 42, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 43, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 44, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 45, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 46, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 47, KW..., obręb... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 48 KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 49, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 50, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 51, KW..., obręb.... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 52, KW..., obręb..., wydzielona z działki.... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 53, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 54, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 55, KW..., obręb..., wydzielona z działki... - z tytułu nabycia działki Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę działki nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT, działka ta nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działka 1, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana przepustem - rura betonowa, kanał dolotowy poprowadzony w wykopie, którego dno wykonane jest z elementów betonowych, a ściany umocnione są kamieniem. Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowle te są trwale związane z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody... oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z przepustem i kanałem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującymi się na niej budowlami, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlami wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

Działka 2, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana jest budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni asfaltowej i chodnika z kostki brukowej. Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowle te są trwale związane z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody... oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą i chodnikiem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującymi się na niej budowlami, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlami wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Droga i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 3, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana jest budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z kamienia. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody... oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującą się na niej budowlą, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlami wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 4, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody... oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującą się na niej budowlą, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlami wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 5, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana przystankiem murowanym i chodnikiem z kostki.... Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody... oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z przystankiem i chodnikiem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującymi się na niej budowlami, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlami wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Przystanek i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 6, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z płyt betonowych. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody... oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującą się na niej budowlą, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlami wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 7, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z sieci gazowej i telekomunikacyjnej, które nie są własnością Gminy i nie będą przedmiotem sprzedaży. Sieć gazowa i telekomunikacyjna znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowle te są trwale związane z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 18 maja 1994 r. Sieć gazociągowa znajdująca się na działce została oddana do używania w 2010 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 2010 r. po dopuszczeniu do użytkowania, przez..., sieci gazociągowej. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującą się na niej budowlą, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wykorzystywana była przez Gminę do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. Sieci, gazowa i telekomunikacyjna, nie są własnością Gminy i nie będą przedmiotem sprzedaży. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie, wykonane przez Gminę, budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Dla działki wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu (w 2010 r.), decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu (w 2009 r).

Działka 8, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z kamienia. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody... oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującą się na niej budowlą, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlą wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a jej dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronic Gminy.

Działka 9, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchnia z asfaltu i kostki.... Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. W 1991 r. na działce znajdowała się droga gruntowa. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 2016 r. r. po wykonaniu, w latach 2015-2016, nawierzchni z kostki i podbudowy wraz z warstwą ścieralną i oddaniu do używania drogi o nawierzchni z asfaltu i kostki..., na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującymi się na niej budowlami, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlami wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 10, KW..., obręb..., zabudowana budowlą, która składa się z chodnika o nawierzchni z kostki... i drogi o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku umowy kupna sprzedaży - akt notarialny Repertorium... z dnia 27 maja 1993 r. Od momentu zakupu działki, chodnik i droga były ogólnodostępne. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1993 r. po zakupie przez Gminę działki i oddaniu do używania działki wraz z drogą i chodnikiem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującymi się na niej budowlami, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlami wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Chodnik i droga znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 11, KW..., obręb..., zabudowana przystankiem autobusowym, chodnikiem z kostki..., drogą o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowle te są trwale związane z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku umowy kupna sprzedaży - akt notarialny Repertorium... z dnia 27 maja 1993 r. Od momentu zakupu działki, chodnik i droga były ogólnodostępne. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1993 r. po zakupie przez Gminę działki i oddaniu do używania działki wraz z przystankiem autobusowym, drogą i chodnikiem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka ta po jej nabyciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Przystanek, droga i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 12, KW..., obręb... wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku umowy kupna sprzedaży - akt notarialny Repertorium... z dnia 29 marca 2006 r., notariusz.... Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 2006 r. po zakupie przez Gminę działki i oddaniu do używania działki wraz z drogą z asfaltu lanego znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka ta po jej nabyciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 13, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana budowlą, która składa się z chodnika o nawierzchni z kostki.... Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 30 stycznia 1992 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1992 r. po wydaniu decyzji Wojewody... oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki... znajdującym się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującą się na niej budowlą, po jej przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlą wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Chodnik znajdujący się na tej działce był ogólnodostępny i nie stanowił przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 14, KW..., obręb..., zabudowana budowlą, która składa się z chodnika o nawierzchni z kostki..., prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku umowy kupna sprzedaży z 21 kwietnia 1993 r. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1993 r. po zakupie przez Gminę działki i oddaniu do używania działki wraz z chodnikiem z kostki... znajdującym się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka ta po jej nabyciu przez Gminę nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Chodnik znajdujący się na tej działce był ogólnodostępny i nie stanowił przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronic Gminy.

Działka 15, KW..., obręb..., wydzielona z działki..., zabudowana przystankiem autobusowym murowanym, chodnikiem o nawierzchni z płyt betonowych i drogą o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333). Budowle te są trwale związane z gruntem. Prawo własności działki Gmina nabyła w wyniku procesu komunalizacji przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych - decyzja Wojewody... z dnia 19 lipca 1991 r. Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody... oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z przystankiem autobusowym murowanym, chodnikiem o nawierzchni z płyt betonowych i drogą o nawierzchni z asfaltu lanego, na rzecz ogółu społeczności. Nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budowli. Przed wydaniem i uprawomocnieniem się decyzji nr... z dnia 16 grudnia 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Ponadto działka wraz ze znajdującymi się na niej budowlami, po ich przejęciu przez Gminę, nie była w żadnym momencie wykorzystywana przez Gminę do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT. Działka wraz z budowlami wykorzystywana była do czynności niepodlegających opodatkowaniu, tj. na potrzeby własnej działalności publicznej. W okresie dwóch lat poprzedzających dostawę działki, nie miało miejsce jakiekolwiek ulepszenie budowli posadowionych na niej. Zdaniem Wnioskodawcy, pomiędzy pierwszym zasiedleniem budowli a ich dostawą, upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Przystanek, droga i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy dostawa na rzecz Skarbu Państwa (Województwa) Działek Kategorii 1 za ustalonym odszkodowaniem korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zawiązku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT?

2. Czy dostawa na rzecz Skarbu Państwa (Województwa) Działek Kategorii 2 za ustalonym odszkodowaniem korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Dostawa na rzecz Skarbu Państwa (Województwa) Działek Kategorii 1 za ustalonym odszkodowaniem korzystała ze zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zawiązku z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT.

Ad. 2

Dostawa na rzecz Skarbu Państwa (Województwa) Działek Kategorii 2 za ustalonym odszkodowaniem korzystała ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

UZASADNIENIE stanowiska Gminy

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku VAT, opodatkowaniu podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

UZASADNIENIE w zakresie pytania 1

Co do zasady, dostawa towarów na gruncie ustawy o VAT, podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej. W przypadku dostawy nieruchomości zabudowanych, od zasady ogólnej przewidziano wyjątki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz pkt 10a ustawy o VAT.

Zgodnie z tym pierwszym przepisem, zwolnieniu z VAT podlega dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przez pierwsze zasiedlenie - według art. 2 pkt 14 ustawy o VAT - rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich wybudowaniu lub ulepszeniu, jeśli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z kolei zwolnieniu z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, podlega dostawa budynków, budowli lub ich części nieobjęta zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwał dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonując ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Przy czym, zgodnie z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, drugiego z ww. wymienionych warunków określonych w art. 43 ust. 1 pkt 10a nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Powyższe oznacza, że prawo do zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT przysługuje, gdy w stosunku do obiektów, będących przedmiotem sprzedaży, nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów, chyba że budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

W ocenie Gminy, przeniesienie własności przedmiotowych nieruchomości mieści się w dyspozycji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, ponieważ:

* przy nabyciu nieruchomości będących przedmiotem wywłaszczenia, nie przysługiwało Gminie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Nabycie na własność przedmiotowych nieruchomości nastąpiło bowiem w drodze decyzji administracyjnych (komunalizacja) i kupna sprzedaży od osoby fizycznej (akt notarialny),

* Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie nieruchomości, w stosunku do których miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż takiego prawa nie miała.

Opodatkowanie dostawy przez Gminę Działek Kategorii 1

W ocenie Gminy, dostawa Działek Kategorii 1 korzystała ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Jak wskazano w stanie faktycznym, na Działkach Kategorii 1, w momencie ich dostawy, posadowione były składniki budowlane lub części składowe budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego. Nieruchomości te od wielu lat były użytkowane jako ogólnodostępne drogi i ciągi piesze, a w okresie dwóch lat poprzedzających ich dostawę w stosunku do posadowionych na nich budowli nie były dokonywane jakiekolwiek ulepszenia.

Zdaniem Wnioskodawcy, pierwsze zasiedlenie przez Gminę budowli nastąpiło w latach 1991, 1992, 1994 na podstawie decyzji Wojewody..., w latach 1993 i 2006 na podstawie umowy kupna sprzedaży. W konsekwencji, z uwagi na to, że od pierwszego zasiedlenia przedmiotowych budowli do chwili ich dostawy na rzecz Województwa upłynął okres dłuższy niż 2 lata i Gmina w trakcie ich posiadania nie poniosła żadnych nakładów na ulepszenie, to w odniesieniu do transakcji dostawy tych budowli zostały spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, ze zwolnienia od podatku korzysta również dostawa gruntów, na których budowle te są posadowione.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Powyższe przepisy wskazują, jakie muszą zostać spełnione warunki, aby sprzedaż budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Gminie w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego oraz nie ponosiła wydatków na ulepszenie tych obiektów.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, Gmina spełnia warunki umożliwiające zwolnienie i dlatego mogłaby skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i lit. b i ust. 10a lit. a i lit. b ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE w zakresie pytania 2

W przypadku Działek Kategorii 2, będących nieruchomościami niezabudowanymi, zasady rozliczenia ich dostawy na gruncie VAT zostały określone w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z tym przepisem zwolniona z VAT jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tym samym, w celu określenia, czy dostawa na rzecz Skarbu Państwa działek niezabudowanych podlega opodatkowaniu należy ustalić, czy przedmiotem transakcji były tereny budowalne w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Zasady kwalifikacji gruntów jako terenów budowlanych/przeznaczonych pod zabudowę Definicja terenów budowlanych zawarta jest w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zgodnie z przedmiotową definicją, przez tereny budowlane rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 UPZP, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Artykuł 4 ust. 2 UPZP przewiduje natomiast, że w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1.

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Poprzez inwestycję celu publicznego, zgodnie z przepisami art. 2 pkt 5 UPZP, należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne) bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.).

Zgodnie z przepisami art. 50 ust. 1 UPZP - inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W przypadku inwestycji publicznych obejmujących budowę drogi publicznej zastosowanie mają przepisy Ustawy drogowej, która w art. 11a ust. 1 stanowi, że Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

W myśl art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do treści ust. 4f tego artykułu, odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe. Według regulacji ust. 5 cytowanego artykułu, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18. Według art. 18 ust. 1 analizowanej ustawy, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Jak wskazała Gmina w opisie stanu faktycznego, Działki Kategorii 2 nie były przed wydaniem Decyzji o wywłaszczeniu objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 4 ust. 2 UPZP. Dlatego, zdaniem Gminy, zmiana przeznaczenia Działek Kategorii 2 (z terenów niemających charakteru budowlanego na tereny budowlane) nastąpiła w następstwie przejścia własności z mocy prawa na Skarb Państwa. Niniejsze oznacza, iż w momencie przeniesienia prawa do rozporządzania działkami jak właściciel, nieruchomości gruntowe nie mogły być traktowane jako tereny budowlane. W pierwszej kolejności bowiem doszło do przejęcia działek na rzecz Skarbu Państwa, a następnie do zmiany ich przeznaczenia. Gmina zaznacza, że zmiana ta nie wystąpiłaby, gdyby nie doszło do czynności wywłaszczenia, a dopiero następnie do zmiany przeznaczenia nieruchomości.

Z uwagi na przytoczone powyżej argumenty, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że dostawa Działek Kategorii 2, niebędących przed wydaniem Decyzji o wywłaszczeniu przeznaczonymi pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w rozumieniu art. 4 ust. 2 UPZP, jest objęta zwolnieniem z podatku VAT na podstawie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy dostawa:

* Działek Kategorii 1 korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

* Działek Kategorii 2 korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 1, tj. działek zabudowanych o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15.

* nieprawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działki Kategorii 1, tj. działki o numerze 7,

* prawidłowe - w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 2, tj. działek niezabudowanych o numerach 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

1.

przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;

2.

wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;

3.

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;

4.

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5.

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;

6.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

7.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Przez towary - na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Zgodnie zatem z ww. przepisami grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 22 ustawy przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Według art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Z przywołanego przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że czynność polegająca na przeniesieniu z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (np. nieruchomości) w zamian za odszkodowanie, stanowi dostawę towarów. W tej sytuacji bez znaczenia jest fakt, że dostawa nie jest de facto następstwem decyzji właściciela, lecz wynika z nakazu organu władzy publicznej lub z mocy samego prawa. Odszkodowanie w tym przypadku pełni funkcję wynagrodzenia za przeniesienie własności towarów, czyniąc tego rodzaju dostawę faktycznie odpłatną. W konsekwencji należy stwierdzić, że przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów (w tym np. nieruchomości) w zamian za odszkodowanie - na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy podkreślić, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności towarów w zamian za wynagrodzenie przyjmujące formę odszkodowania.

Wskazać należy, że zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza nie tylko czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, ale także czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika.

W świetle zapisów art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z ust. 2 przywołanego artykułu - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ww. ustawy - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że jednostka samorządu terytorialnego będzie uznana za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jej zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jej zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe rozważania stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki warunkujące uznanie opisanej transakcji za dostawę towarów dokonywaną przez podmiot, który w odniesieniu do niej działa w charakterze podatnika VAT.

Wydając nieruchomość za odszkodowaniem Gmina nie może skorzystać z wyłączenia z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy. W przypadku wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem nie są bowiem realizowane zadania, dla realizacji których organ ten został powołany. Dokonując przeniesienia prawa do rozporządzania nieruchomością, jak już powyżej wskazano, Gmina nie realizuje bowiem ani zadań własnych, ani zleconych przez organ administracji rządowej.

Oznacza to, że dostawa taka podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dochodzi bowiem do przeniesienia na inny podmiot - nabywcę - prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Ponadto w przedmiotowej sprawie ma miejsce odpłatna dostawa towarów, przy czym odszkodowanie stanowi wynagrodzenie za przeniesienie własności tych gruntów.

W niniejszej sprawie należy wskazać należy, że na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363), wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych, wydają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi.

Artykuł 11f ust. 1 pkt 6 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wskazuje, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera w szczególności oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Według art. 11i ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z wyjątkiem art. 28 ust. 2.

W sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802) (art. 11i ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).

Fakt, że w przypadku wydawania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej zostały w całości wyłączone przepisy określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza w szczególności, że ustalenie lokalizacji drogi w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej może nastąpić niezależnie od tego, czy dla terenu, przez który ma przebiegać ta inwestycja, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz niezależnie od treści postanowień takiego planu.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się podział nieruchomości.

Jak stanowi art. 12 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.

Według regulacji art. 12 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, powyższego artykułu, nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6, stają się z mocy prawa:

1. własnością Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych,

2. własnością odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, - z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Analiza przywołanych regulacji prowadzi do wniosku, że w przypadku realizacji inwestycji drogowych w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zastępuje decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W myśl art. 12 ust. 4a ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4f ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, odszkodowanie za nieruchomości, o których mowa w ust. 4, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.

Według regulacji art. 12 ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania, o którym mowa w ust. 4a, stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 18.

Według art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 12 ust. 4a, ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez organ I instancji oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.

Z powołanych przepisów wynika zatem, że istotą wywłaszczenia jest pozbawienie lub ograniczenie m.in. prawa własności nieruchomości. Dokonuje się tego za odszkodowaniem wypłaconym na rzecz osoby (podmiotu) wywłaszczanego, co poprzedza wydanie aktu prawnego w randze decyzji. Nieruchomość objęta taką procedurą staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wydaje organ administracji publicznej, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. Z tak określonych zapisów ustawowych wynika jasno, że podmiotem podejmującym cały katalog czynności prawnych jest organ administracji. Nie wymaga się tu współdziałania, czy jakiejkolwiek innej inicjatywy ze strony podmiotu wywłaszczanego.

Podsumowując powyższe - zgodnie z powołanymi wyżej przepisami zmiana przeznaczenia wywłaszczonej nieruchomości z terenu niebędącego terenem przeznaczonym pod zabudowę na teren przeznaczony pod zabudowę odbywa się w tym samym momencie, w którym nieruchomość ta staje się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego. Zmiana ta nie wystąpiłaby gdyby nie doszło do czynności wywłaszczenia.

W związku z powyższym wywłaszczoną nieruchomość należy opodatkować z uwzględnieniem jej przeznaczenia sprzed wywłaszczenia.

Tak więc, przeniesienie z mocy prawa własności gruntu w zamian za odszkodowanie stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, natomiast opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie podlega samo odszkodowanie, lecz stanowiące dostawę towarów przeniesienie własności w zamian za wynagrodzenie pełniące funkcję odszkodowania.

Należy zauważyć, że wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług może albo być opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W świetle art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż - 6% stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku bądź zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

W art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości stanowiących budynki, budowle lub ich części spełniających określone w tych przepisach warunki.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Przez pierwsze zasiedlenie, według art. 2 pkt 14 ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r.), rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z powyższych uregulowań, zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy stosuje się w odniesieniu do dostawy całości lub części budynków, budowli, jeżeli w stosunku do nich nastąpiło pierwsze zasiedlenie, przy czym okres pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą nie jest krótszy niż 2 lata. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej 2 lata.

W tym miejscu należy zauważyć, że w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższe przepisy wskazują, jakie muszą zostać spełnione warunki aby sprzedaż budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Z przepisów tych wynika, że prawo do zwolnienia przysługuje wówczas, gdy w stosunku do obiektów będących przedmiotem sprzedaży nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 lub 10a ustawy należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika (kilka dni, miesięcy czy lat) - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

W konsekwencji, aby zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

a.

towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

b.

przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Wobec powyższego, przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W celu ustalenia, czy w analizowanej sprawie dla działek Kategorii 1 zabudowanych budowlami zastosowanie znajdzie zwolnienie od opodatkowania, należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy względem tych budowli nastąpiło pierwsze zasiedlenie.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "...". Na mocy decyzji o wywłaszczeniu wiele nieruchomości stanowiących własność Gminy zostało przeznaczonych pod realizację ww. inwestycji drogowej. Przedmiotem wywłaszczenia na podstawie ww. decyzji Wojewody były Działki Kategorii 1 zabudowane budowlami.

Z tytułu nabycia Działek Kategorii 1, tj. działki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 Wnioskodawcy nie przysługiwało, w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z nabyciem przez Wnioskodawcę ww. działek nie były wystawione faktury z wykazaną kwotą podatku VAT. Ww. działki nie były przez Wnioskodawcę wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Działki Kategorii 1:

Działka 1 zabudowana przepustem - rura betonowa, kanał dolotowy poprowadzony w wykopie, którego dno wykonane jest z elementów betonowych, a ściany umocnione są kamieniem. Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowle te są trwale związane z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z przepustem i kanałem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej.

Działka 2 zabudowana jest budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni asfaltowej i chodnika z kostki brukowej. Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowle te są trwale związane z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą i chodnikiem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Droga i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 3 zabudowana jest budowlą, którą składa się z drogi o nawierzchni z kamienia. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% jej wartości początkowej. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 4 zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% jej wartości początkowej. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 5 zabudowana przystankiem murowanym i chodnikiem z kostki.... Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z przystankiem i chodnikiem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Przystanek i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 6 zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z płyt betonowych. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% jej wartości początkowej. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 7 zabudowana budowlą, która składa się z sieci gazowej i telekomunikacyjnej, które nie są własnością Gminy i nie będą przedmiotem sprzedaży. Sieć gazowa i telekomunikacyjna znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowle te są trwale związane z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 2010 r. po dopuszczeniu do użytkowania sieci gazociągowej. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Dla działki wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu (w 2010 r.), decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu (w 2009 r).

Działka 8 zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z kamienia. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z drogą znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% jej wartości początkowej. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronic Gminy.

Działka 9 zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchnia z asfaltu i kostki.... Naniesienie znajdujące się na działce stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 2016 r. po wykonaniu, w latach 2015-2016, nawierzchni z kostki i podbudowy wraz z warstwą ścieralną i oddaniu do używania drogi o nawierzchni z asfaltu i kostki..., na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% jej wartości początkowej. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 10 zabudowana budowlą, która składa się z chodnika o nawierzchni z kostki... i drogi o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1993 r. po zakupie przez Gminę działki i oddaniu do używania działki wraz z drogą i chodnikiem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Chodnik i droga znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 11 zabudowana przystankiem autobusowym, chodnikiem z kostki..., drogą o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowle te są trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1993 r. po zakupie przez Gminę działki i oddaniu do używania działki wraz z przystankiem autobusowym, drogą i chodnikiem znajdującymi się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Przystanek, droga i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 12 zabudowana budowlą, która składa się z drogi o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienie znajdujące się na działce stanowią budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 2006 r. po zakupie przez Gminę działki i oddaniu do używania działki wraz z drogą z asfaltu lanego znajdującą się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% jej wartości początkowej. Droga znajdująca się na tej działce była ogólnodostępna i nie stanowiła przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 13 zabudowana budowlą, która składa się z chodnika o nawierzchni z kostki. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1992 r. po wydaniu decyzji Wojewody oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z chodnikiem o nawierzchni z kostki znajdującym się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% jej wartości początkowej. Chodnik znajdujący się na tej działce był ogólnodostępny i nie stanowił przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Działka 14 zabudowana budowlą, która składa się z chodnika o nawierzchni z kostki. Naniesienie znajdujące się na działce stanowi budowlę w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowla ta jest trwale związana z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdującej się na działce budowli, nastąpiło w 1993 r. po zakupie przez Gminę działki i oddaniu do używania działki wraz z chodnikiem z kostki znajdującym się na tej działce, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% jej wartości początkowej. Chodnik znajdujący się na tej działce był ogólnodostępny i nie stanowił przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronic Gminy.

Działka 15, zabudowana przystankiem autobusowym murowanym, chodnikiem o nawierzchni z płyt betonowych i drogą o nawierzchni z asfaltu lanego. Naniesienia znajdujące się na działce stanowią budowle w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane. Budowle te są trwale związane z gruntem. Pierwsze zasiedlenie oraz zajęcie do używania znajdujących się na działce budowli, nastąpiło w 1991 r. po wydaniu decyzji Wojewody oraz przekazaniu Gminie i oddaniu do używania działki wraz z przystankiem autobusowym murowanym, chodnikiem o nawierzchni z płyt betonowych i drogą o nawierzchni z asfaltu lanego, na rzecz ogółu społeczności. Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. Przystanek, droga i chodnik znajdujące się na tej działce były ogólnodostępne i nie stanowiły przedmiotu najmu/dzierżawy lub innych czynności opodatkowanych po stronie Gminy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy wskazać, że w stosunku do ww. budowli posadowionych na działkach o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 nastąpiło pierwsze zasiedlenie, a od pierwszego zasiedlenia do momentu ich dostawy upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Bowiem jak wynika z okoliczności sprawy, poszczególne budowle w latach 1991, 1992, 1993, 2006 i 2016 zostały oddane do używania na rzecz ogółu społeczności. Ponadto Wnioskodawca nie ponosił wydatków na ulepszenie poszczególnych budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym w wysokości przekraczającej 30% ich wartości początkowej. W związku z powyższym, w odniesieniu do transakcji dostawy ww. budowli spełnione zostały przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT, określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Jednocześnie dostawa gruntu, na którym znajdują się ww. budowle - stosownie do art. 29a ust. 8 ustawy - również korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Wskazać należy, że skoro dla dostawy przedmiotowych budowli zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to analiza zwolnienia tej dostawy na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10a i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy jest bezprzedmiotowa.

Podsumowując, czynność przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 1, tj. działek zabudowanych o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 1, tj. działek zabudowanych o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 należało uznać za prawidłowe.

Inaczej natomiast przedstawia się sytuacja w odniesieniu do Działki Kategorii 1, tj. działki zabudowanej oznaczonej nr 7. Bowiem z przedstawionych okoliczności sprawy wynika, że sieć gazowa i telekomunikacyjna znajdujące się na tej działce, nie są własnością Gminy i nie będą przedmiotem sprzedaży.

W tym miejscu wskazać należy, iż zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy - Kodeks cywilny, część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2 ustawy - Kodeks cywilny).

Według art. 48 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.

Tak więc rzecz, która stała się częścią składową innej rzeczy (rzeczy nadrzędnej), traci samodzielny byt prawny i dzieli losy prawne rzeczy nadrzędnej. Zgodnie zatem z zasadą "superficies solo cedit", gdy władający gruntem poniósł nakłady na tę nieruchomość, stają się one własnością właściciela gruntu.

Wskazać w tym miejscu należy, że wyrażenia "przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel" zawartego w przytoczonym art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług nie należy utożsamiać z prawem własności. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, definiując wyrażenie "dostawa towarów" akcentuje "własność ekonomiczną" funkcjonującą w oderwaniu od krajowych przepisów prawa cywilnego, regulujących przeniesienie prawa własności. W orzeczeniu C-320/88 Staatssecretaris van Financiën v. Shipping and Forwarding Safe B.V. TSUE wyraził pogląd, że "wyrażenie "dostawa towarów" w rozumieniu artykułu 5 (1) VI Dyrektywy oznacza także przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, nawet jeżeli nie dochodzi do przeniesienia własności rzeczy w sensie prawnym" (pkt 1), jednak jednocześnie zastrzegł, że "zadaniem sądu krajowego jest określenie w każdym przypadku, na podstawie stanu rzeczy, czy przeniesienie prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel, w rozumieniu artykułu 5 (1) VI Dyrektywy, miało miejsce" (pkt 2).

Jak wyżej wskazano, z art. 7 ust. 1 ustawy wynika, że istotą dostawy jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, przy czym chodzi tutaj o możliwość faktycznego dysponowania rzeczą, a nie rozporządzania nią w sensie prawnym.

W analizowanym przypadku z punktu widzenia prawa cywilnego, na nabywcę nieruchomości formalnie przejdzie prawo własności ww. budowli (znajdujących się na działce Gminy) z wszystkimi cywilistycznymi konsekwencjami tego faktu. Jednakże biorąc pod uwagę rozwiązania przyjęte w ustawie o podatku od towarów i usług, należy stwierdzić, że w sytuacji gdy ww. budowle posadowione na przedmiotowej działce o numerze 7 nie stanowią własności Wnioskodawcy (zbywcy), to w świetle ww. ustawy - nie dojdzie do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi obiektami jak właściciel (zarówno w sensie ekonomicznym, jak i w sensie prawnym), a zatem Wnioskodawca nie dokona ich dostawy w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W konsekwencji powyższego, należy stwierdzić, że przedmiotem dostawy w analizowanym przypadku będzie wyłącznie grunt budowlany zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy, zgodnie z którym przez tereny budowlane, rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak wyżej wskazano w art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy, ustawodawca przewidział zwolnienie od podatku VAT dla dostawy nieruchomości stanowiących budynki, budowle lub ich części. Skoro zatem przedmiotem dostawy w analizowanym przypadku będzie wyłącznie grunt, to dla dostawy działki nr 7 nie znajdą zastosowania ww. przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, w przypadku gruntów niezabudowanych zwolniona od podatku jest jedynie dostawa terenów innych niż budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Opodatkowane są zatem dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące terenami budowlanymi w rozumieniu ww. art. 2 pkt 33 ustawy, pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, innych niż tereny budowlane - są zwolnione od podatku.

Należy zauważyć, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań własnych gminy.

Jak stanowi art. 4 ust. 1 ww. ustawy - ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - na podstawie ust. 2 powołanego przepisu - określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1.

lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2.

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Zatem o charakterze danego gruntu winien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa miejscowego decyduje o kwalifikacji gruntu. W sytuacji, gdy dla danego terenu nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego, istotna jest decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W świetle obowiązujących przepisów, bez znaczenia pozostaje klasyfikacja według ewidencji gruntów i budynków lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ilekroć w ustawie jest mowa o "inwestycji celu publicznego", należy rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), bez względu na status podmiotu podejmującego te działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że stosownie do treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 marca 1996 r. w sprawie C-468/93 Gemeente Emmen - "teren budowlany" oznacza każdy nieuzbrojony lub uzbrojony teren uznany przez państwa członkowskie za teren z przeznaczeniem pod zabudowę.

Zatem, także w świetle orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, za teren budowlany uznać można jedynie taki, który regulacjami prawa krajowego został przeznaczony pod zabudowę.

Wprowadzony do ustawy o podatku od towarów i usług art. 2 pkt 33, odpowiada więc także treści orzeczenia, gdyż cechę przeznaczenia pod zabudowę ustalić należy na podstawie określonych wprost w ustawie dokumentów prawa miejscowego.

W związku z powyższym, ustawa o podatku od towarów i usług nakazuje oceniać przeznaczenie określonego gruntu wyłącznie w oparciu o istniejący plan zagospodarowania przestrzennego oraz wydane decyzje o warunkach zabudowy nieruchomości.

Podkreślić należy, że analiza powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy wskazuje jednoznacznie, że zwolnienie od podatku VAT obejmuje zbycie nieruchomości niezabudowanych (gruntów) wyłącznie w sytuacji, gdy nie są one przeznaczone pod zabudowę. Elementem, który determinuje możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku VAT przy zbyciu gruntów jest przeznaczenie gruntu na cele inne niż budowlane.

Jak wyżej wskazano przedmiotem dostawy w analizowanym przypadku będzie wyłącznie grunt budowlany zdefiniowany w art. 2 pkt 33 ustawy. Zatem dostawa działki o numerze 7 nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Dla dostawy nieruchomości, które nie spełniają przesłanek do objęcia ich zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, ustawodawca przewidział możliwość zastosowania zwolnienia od podatku w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Jak wyżej wskazano, aby zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

a.

towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

b.

przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że działka 7 nie była przez Wnioskodawcę wykorzystywana wyłącznie do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zatem dostawa działki nr 7 nie może korzystać także ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwagi na fakt, że nie został spełniony jeden z warunków, o których mowa w tym przepisie.

Skoro zatem dostawa Działki Kategorii 1, tj. działki o numerze 7 nie korzystała ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10, 10a, jak również w art. 43 ust. 1 pkt 9 i 2 ustawy, to stwierdzić należy, iż czynność przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działki Kategorii 1, tj. działki o numerze 7 stanowiła czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług z zastosowaniem właściwej stawki podatku.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działki Kategorii 1, tj. działki o numerze 7, należało uznać za nieprawidłowe.

Z przedstawionych okoliczności sprawy wynika również, że decyzją Wojewody o wywłaszczeniu nieruchomości pod realizację ww. inwestycji drogowej były również Działki Kategorii 2, tj. działki niezabudowane o numerach 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55. Działki, których dotyczyła decyzja o wywłaszczeniu, stanowiły na moment ich dostawy na rzecz Skarbu Państwa, działki niezabudowane. Nie były one objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie została w odniesieniu do nich wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Skoro zatem na dzień dostawy (wywłaszczenia) na rzecz Skarbu Państwa Działki Kategorii 2 były terenem niezabudowanym, nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani ważną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, to zmiana przeznaczenia ww. wywłaszczonych nieruchomości, tj. działek o numerach 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55 nastąpiła w tym samym momencie, w którym nieruchomości te stały się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa. Zmiana ta nie wystąpiłaby, gdyby nie doszło do czynności wywłaszczenia. Zatem, właściwym jest stwierdzenie, że najpierw dochodzi do czynności wywłaszczenia, a dopiero następnie do dokonania zmiany przeznaczenia nieruchomości. Tym samym, wywłaszczone nieruchomości powinny zostać opodatkowane zgodnie z obowiązującą kwalifikacją nieruchomości w momencie wywłaszczenia.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że czynność przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 2, tj. działek niezabudowanych o numerach 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55, stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, korzystającą ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy czynności przeniesienia prawa własności z nakazu władzy publicznej w zamian za odszkodowanie Działek Kategorii 2, tj. działek niezabudowanych o numerach 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 i 55, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, w szczególności kwestia zwolnienia dostawy ww. działek zabudowanych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

1.

z zastosowaniem art. 119a;

2.

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3.

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych (art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej).

Powyższe unormowania należy odczytywać łącznie z przepisami art. 33 ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 z późn. zm.), wprowadzającymi regulacje intertemporalne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w... za pośrednictwem organu, który ją wydał (art. 54 § 1 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.). Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 § 1 ww. ustawy) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała lub drogą elektroniczną na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 54 § 1a ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). W przypadku pism i załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego odpisów nie dołącza się (art. 47 § 3 ww. ustawy).

W przypadku wnoszenia skargi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii jako najwłaściwszy proponuje się kontakt z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ePUAP.

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl