0113-KDIPT1-1.4012.599.2022.2.RG - VAT od egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 13 października 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT1-1.4012.599.2022.2.RG VAT od egzekucyjnej sprzedaży nieruchomości

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA - stanowisko prawidłowe

Szanowny Panie,

stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych zdarzenia przyszłego w podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

Zakres wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

3 sierpnia 2022 r. wpłynął Pana wniosek z 29 lipca 2022 r. o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie braku zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży w drodze licytacji komorniczej prawa własności Nieruchomości składającej się z działki nr 1, zabudowanej budynkami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę s z parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości.

Uzupełnił go Pan - w odpowiedzi na wezwanie - pismem z 27 września 2022 r. (data wpływu 30 września 2022 r.).

Treść wniosku jest następująca:

Opis zdarzenia przyszłego (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w...prowadzi egzekucję przeciwko. Sp. z o.o. (NIP...) w sprawie k.m.... i inne. Wierzyciel wniósł o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości.. Wszczęcie nastąpiło zajęciem z dnia 29 listopada 2021 r.

Działka ma nr ewidencyjny 1 położona jest w miejscowości..., gmina..., która zabudowana jest budynkami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę s z parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości. Dłużnik ani wierzyciel nie przedstawił żadnych dokumentów dotyczących budynków, budowli oraz urządzeń stacji paliw.

W oparciu o dostępne informację ustalono, że budynki i obiekty s zostały wzniesione na nieruchomości w 2006 r. Budynek s ma powierzchnię zabudowy 318 m2, budynek m 88 m2.

Dłużnik wezwany do wypowiedzenia się w kwestii bycia podatnikiem podatku od towarów i usług oświadczył, że nieruchomość została zakupiona...2019 r., jako zorganizowana cześć przedsiębiorstwa i przy nabyciu nie było dokonywane obniżenie/odliczenie podatku VAT, gdyż był płacony p.c.c.

Ustalono również, że spółka prowadzi działalność gospodarczą w miejscu położenia nieruchomości i w dniu nabycia prowadziła działalność gospodarczą. Dłużnik oświadczył także, że nieruchomość nie jest przedmiotem najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dłużnik oświadczył, że poniósł wydatki na ulepszenie nieruchomości w nakładach powyżej 100 000,00 zł, oraz że w przypadku sprzedaży licytacyjnej powinien zostać do osiągniętej ceny doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Dodatkowo ustalono, że dla terenu w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość opracowany jest Plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty Uchwałą nr. Rady Gminy w... z dnia 18 sierpnia 2000 r., w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa... nr... poz.... z dnia 12 października 2000 r. Zgodnie z obowiązującym planem przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie obsługi transportu kołowego i usług.

Doprecyzowany opis sprawy

1. Czy dłużna Spółka była/jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług?

Zgodnie z wykazem podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT udostępnionym przez Ministerstwo Finansów dłużnik... SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP... figuruje w rejestrze VAT i jest czynnym podatnikiem.

2. Jakie budynki, budowle i urządzenia budowlane znajdują się na działce 1? Należy wymienić odrębnie budynki, budowle i odrębnie urządzenia budowlane.

Nieruchomość oznaczona jako działka ewidencyjna nr 1 jest zabudowana budynkami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę s z parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości. Podczas oględzin dłużnik (właściciel nieruchomości) nie przedstawił żadnych dokumentów dotyczących budynków, budowli oraz urządzeń stacji paliw. W oparciu o dostępne informacje znajdujące się w organach prowadzących ewidencję gruntów i budynków oraz w oparciu o informację przekazane przez osobę reprezentującą dłużnika ustalono, że budynki i obiekty s wzniesione zostały na nieruchomości w roku 2006.

Główne obiekty znajdujące się na nieruchomości to:

- budynek s z częścią handlową i socjalną,

- budynek m samochodowej,

- wiata stalowa nad dystrybutorami,

- 3 stalowe zbiorniki bezciśnieniowe dwupłatowe podziemne do magazynowania paliwa wraz z osprzętem o pojemnościach V= 40 m3, V=20 m3 i V=10 m3,

- 3 dystrybutory dwuwężowe dla cieczy: paliwa benzyna/olej napędowy (z 2001 r., i 2002 r.),

- 1 stały zbiornik ciśnieniowy do magazynowania gazu płynnego propan-butan o pojemności V=4850 I,

- rurociąg technologiczny LPG,

- jeden dystrybutor dla gazu płynnego LPG (z 2019 r.),

- plac manewrowy z miejscami parkingowymi,

- przyłącze energetyczne,

- przyłącze wodociągowe,

- sieć kanalizacyjna ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki (szambo).

Budynek s oznaczony numerem ewidencyjnym nr 1,1 jest to budynek wraz ze salą sprzedaży i miejscem spożywania posiłków oraz sanitariatami i pomieszczeniami socjalno-biurowymi obsługi, zapleczem i kotłownią, jest budynkiem jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 318 m2. Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej.

Budynek m... oznaczony numerem ewidencyjnym 1,2 jest budynkiem jednokondygnacyjnym niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 88 m2. Budynek wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej.

Wiata nad dystrybutorami konstrukcji stalowej.

Słupy stalowe zakotwione w stopach fundamentach żelbetowych.

3. Czy budynki położone na działce nr 1 są budynkami w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane?

TAK.

4. Czy budowle położone na działce nr 1 są budowlami w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane?

TAK.

5. Jeżeli na działce nr 1 znajdują się urządzenia budowlane, to należy wskazać jakie to urządzenia oraz z jakim budynkiem/budowlą są one powiązane?

Tak jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.

6. Czy urządzenia budowlane stanowią urządzenia budowlane, o których mowa w art. 3 pkt 9 Prawo budowlane?

TAK

7. Czy budynki/budowle położone na działce nr 1, które będą przedmiotem sprzedaży w trybie egzekucji, są trwale związane z gruntem?

TAK

8. Czy budynki/budowle położone na działce nr 1 zostały nabyte czy wybudowane przez dłużną spółkę?

Nabyte.

9. Czy ww. budynki /budowle położone na działce nr 1 zostały nabyte w ramach transakcji opodatkowanej, zwolnionej czy niepodlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT?

Według oświadczenia dłużnika ww. budynki/budowle/urządzenia budowlane zostały nabyte...2022 r. jako obiekt istniejący - zorganizowana cześć przedsiębiorstwa, przy nabyciu nie było dokonywane obniżenie/odliczenie podatku VAT, gdyż był płacony p.c.c. Zgodnie z aktem Notarialnym Repertorium A nr.... z dnia 30 12.2019 r., będącym także tytułem wykonawczym w przedmiotowej sprawie M... (jeden z wierzycieli) działająca jako zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego pod firmą... P.H.U.... w spadku oświadczyła, że w zakresie sprzedaży objętej ww. aktem notarialnym przedsiębiorstwo w spadku pod firmą:. P.H.U.... w spadku jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towarów i usług, kontynuującego prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika, a zatem podlega ona opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), lecz zastosowanie ma zwolnienie od tego podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 powołanej ustawy, w związku z czym stosownie do treści art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych objęta niniejszym aktem sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Notariusz pobrał m.in. tytułem podatku od czynności cywilnoprawnej stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. A ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych kwotę 15 000,00 zł, wg stopy 2%.

10. Czy transakcja ta została udokumentowana faktura z wykazaną kwotą podatku VAT?

Według oświadczenia wierzyciela transakcja została udokumentowana fakturą bez VATu.

11. Czy z tytułu nabycia/wybudowania budynków dłużnej Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony? Jeżeli nie, to należy wskazać przyczyny.

Według oświadczenia dłużnika, przy nabyciu nie było dokonywane obniżenie/odliczenie podatku VAT, gdyż był płacony p.c.c.

12. W jaki sposób, do jakich celów dłużna Spółka wykorzystywała budynki/budowle mające być przedmiotem sprzedaży w drodze egzekucji, położone na działce 1?

Według oświadczenia dłużnika budynki/budowle były wykorzystywane w związku z prowadzoną przez dłużną spółkę działalnością gospodarczą.

13. Czy budynki/budowle położone na działce nr 1 dłużna spółka wykorzystywała w działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

Według oświadczenia dłużnika budynki/budowle były wykorzystywane w prowadzonej przez dłużną spółkę działalności gospodarczej.

14. Czy budynki/budowle były/są wykorzystywane przez dłużną Spółkę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywane były/są budynki/budowle, wykonywała dłużna Spółka - należy podać podstawę prawną zwolnienia?

Brak informacji.

15. Czy nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynków/budowli lub ich cześć w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, należy wskazać dokładną datę pierwszego zasiedlenia.

Budynki i obiekty s wzniesione zostały na nieruchomości w 2006 r., według oświadczenia wierzyciela pierwsze zasiedlenie nastąpiło 01 01.2008 r.

16. Jeżeli nastąpiło pierwsze zasiedlenie części budynków/budowli, to należy wskazać w jakiej części?

Według oświadczenia wierzyciela pierwsze zasiedlenie parkingu, placu postojowego nastąpiło 1 stycznia 2002 r., natomiast pawilonu handlowego, pawilonu m samochodowej 1 stycznia 2008 r.

17. Kiedy nastąpiło zajęcie do używania budynków/budowli? Należy wskazać dokładną datę.

Według oświadczenia wierzyciela pierwsze zasiedlenie nastąpiło 1 stycznia 2008 r.

18. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 15 należy wskazać w wyniku jakich czynności nastąpiło pierwsze zasiedlenie budynków/budowli lub i części?

Według oświadczenia wierzyciela w budynku prowadzona była działalność gospodarcza.

19. Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynków/budowli lub ich części a ich dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata?

TAK - według oświadczenia wierzyciela.

20. W przypadku wskazania, że budynki/budowle były nabyte przez dłużną Spółkę, to należy wskazać czy budynki/budowle przed ich nabyciem przez dłużną Spółkę były wykorzystywane przez poprzednich właścicieli?

Według oświadczenia wierzyciela budynki były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

21. Czy w stosunku do nakładów, które dłużna Spółka ponosiła na ulepszenie budynków/budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Dłużnik oświadczył, że Spółka poniosła nakłady w kwocie powyżej 100.000,00 zł, (z Aktu Notarialnego wynika, że nieruchomość została zakupiona przez dłużnika za kwotę 750.000,00 zł.).

22. Czy wydatki na ulepszenie, które ponosiła dłużna Spółka były wyższe niż 30% wartości początkowej budynków/budowli?

Dłużnik oświadczył, że Spółka poniosła nakłady w kwocie powyżej 100.000,00 zł, (z Aktu Notarialnego wynika, że nieruchomość została zakupiona przez dłużnika za kwotę 750.000,00 zł.)

23. W jakim okresie dłużna Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie budynków/budowli? Brak informacji.

24. Jeżeli odpowiedzi na pytania nr 21 i nr 22 jest twierdząca, to należy wskazać:

a) Kiedy nastąpiło oddanie do użytkowania budynków/budowli po ulepszeniu?

- według oświadczenia dłużnika obiekt pracował w trybie ciągłym;

b) Czy ulepszenia stanowiły "przebudowę" rozumianą jako dokonanie istotnych zmian przeprowadzonych w celu zmiany wykorzystania budynków/budowli lub w celu znaczącej zmiany warunków zasiedlenia?

- według oświadczenia dłużnika były to prace modernizacyjne;

c) Czy po ulepszeniu miało miejsce pierwsze zasiedlenie budynków/budowli?

- według oświadczenia dłużnika obiekt pracował w trybie ciągłym;

d) Jeżeli miało miejsce pierwsze zasiedlenie budynków/budowli po ulepszeniu, to należy wskazać kiedy to nastąpiło (należy podać dzień, miesiąc i rok)?

- według oświadczenia dłużnika obiekt pracował w trybie ciągłym;

e) Czy pomiędzy pierwszym zasiedleniem budynków/budowli po ulepszeniu, a sprzedażą upłynie okres dłuższy niż 2 lata?

- według oświadczenia dłużnika obiekt pracował w trybie ciągłym;

f) Czy ulepszone budynki/budowle były wykorzystywane przez dłużną Spółkę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT? - brak informacji.

Odpowiedzi na pytanie 3-9,11-24 a)-f) są tożsame dla każdego budynku/budowli.

Jednocześnie poinformował Pan, że komornik wezwał dłużnika do pisemnego oświadczenia w przedmiocie podatku od towarów i usług, w odpowiedzi na wezwanie dłużnik przedstawił informacje zawarte w niniejszym wniosku. Komornik zwrócił się także do wierzyciela (M... działającej jako zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku prowadzonego pod firmą:. P.H.U....) celem ustalania informacji zawartych w przedmiotowym wniosku. Dodatkowo dłużnik oświadczył także, że w przypadku sprzedaży licytacyjnej przedmiotowej nieruchomości do osiągniętej ceny netto powinien być doliczony podatek VAT w stawce 23% bez uzasadnienia.

Pytanie

Czy sprzedaż w drodze egzekucji komorniczej nieruchomości opisanej w przedmiotowym wniosku stanowiącej własność dłużnika...., dla której prowadzona jest księga wieczysta... korzysta ze zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku od towarów i usług?

Pana stanowisko w sprawie

(ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku)

Mając na uwadze powyższe okoliczności, a także treść art. 82a ustawy o podatku od towarów i usług komornik przyjął, że do ceny oszacowania przedmiotowej nieruchomości należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%. Komornik Sądowy w opisanej wyżej czynności występuje w roli płatnika podatku. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów k.p.c. są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanym w trybie egzekucji towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów w konsekwencji powyższego komornik jest zobowiązany wystawić fakturę - art. 106c ustawy o podatku od towarów i usług - faktury dokumentującej dostawę towarów o której mowa w art. 18 płatnicy podatku od dostawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika: organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r., o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu k.p.c.

Komornik stoi na stanowisku, że okoliczności wymienione powyżej uzasadniają doliczenie podatku VAT do ceny sprzedaży nieruchomości w drodze egzekucji komorniczej. Zatem zdaniem komornika transakcja sprzedaży nieruchomości dłużnika.... opisanej w księdze wieczystej... nie korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Zatem FV potwierdzająca sprzedaż opisanej nieruchomości powinna być wystawiona z doliczeniem podatku VAT w stawce 23% ceny zakupu.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

UZASADNIENIE interpretacji indywidualnej

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą":

Organy egzekucyjne określone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479) oraz komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Definicja płatnika została zawarta w art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.):

Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Przepis art. 18 ustawy wprowadza szczególną na gruncie przepisów ustawy regulację, kiedy to należny podatek pobierany jest i odprowadzany do urzędu skarbowego przez płatnika, a nie przez podatnika. Płatnik pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika.

W świetle cyt. wyżej przepisów, płatnikami podatku od towarów i usług (czyli podmiotami zobowiązanymi do obliczania, poboru podatku od podatnika i wpłaty podatku na konto organu podatkowego) mogą być organy egzekucyjne oraz komornicy sądowi. Sytuacja taka ma miejsce, gdy w wykonaniu czynności egzekucyjnych organy te dokonują dostawy towarów należących do podatnika lub przez niego posiadanych z naruszeniem przepisów. Sformułowanie "płatnikami" oznacza, że organy te nie stają się z tytułu wykonania powyższych czynności podatnikami podatku od towarów i usług, lecz pełnią jedynie rolę płatnika w odniesieniu do podatku należnego z tytułu sprzedanych (zlicytowanych) towarów należących do podatnika, w stosunku do którego toczy się postępowanie egzekucyjne.

Komornik sądowy pełni w tym przypadku rolę pośrednika pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, przekazując organowi środki pieniężne podatnika. Uzasadnione jest to charakterem odpłatnej dostawy następującej w ramach wykonywania czynności egzekucyjnych. Jeżeli bowiem dłużnik niesolidnie spłaca swoje zobowiązania i w celu wyegzekwowania należności wszczęto przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne, to istnieją podstawy do uznania, że nie uiści również podatku należnego w związku z dostawą dokonaną w ramach egzekucji. Nie bez znaczenia jest także fakt, że podatnik, będący dłużnikiem, zazwyczaj nie otrzymuje kwot uzyskanych przez organ egzekucyjny ze sprzedaży towarów w wykonaniu czynności egzekucyjnych. Prawdopodobne jest zatem, że podatnik nie posiada innych środków finansowych umożliwiających uiszczenie należnego podatku. Ustanowienie organu egzekucyjnego płatnikiem zapewnia odprowadzenie należnego podatku przez organ przeprowadzający dostawę w ramach czynności egzekucyjnych.

Zaznaczenia wymaga, że komornik sądowy dokonuje transakcji w imieniu podatnika - dłużnika. Prowadzona przez niego sprzedaż towarów będących własnością dłużnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdy do rozliczenia tego podatku byłby zobowiązany dłużnik. Natomiast w przypadku, gdy powyższa czynność nie podlegałaby opodatkowaniu tym podatkiem lub byłaby od niego zwolniona, komornik sądowy nie będzie obowiązany do odprowadzenia podatku.

Zatem komornik sądowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i do uwzględnienia w trakcie sprzedaży licytacyjnej towarów okoliczności decydujących o jej opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 pkt 6 ustawy:

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że sprzedaż nieruchomości w trybie egzekucji stanowi odpłatną dostawę towarów, co oznacza, że zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, objęta jest zakresem przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W odniesieniu do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy:

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie.

Zgodnie z przedstawionymi przepisami budynki, budowle, urządzenia budowlane oraz grunty spełniają definicję towaru wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a ich sprzedaż jest traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy, która to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem podatku od towarów i usług.

Stosownie do treści art. 15 ust. 1 ustawy:

Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Według art. 15 ust. 2 ustawy:

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Określony w ustawie zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wskazuje, że do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej, zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem "podatnik" tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Ponadto, działalność gospodarczą stanowi wykorzystywanie towarów w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że dostawa towarów podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wyłącznie wówczas, gdy dokonywana będzie przez podmiot mający status podatnika, a dodatkowo działającego w takim charakterze w odniesieniu do danej transakcji. Istotnym dla określenia, że w odniesieniu do konkretnej dostawy mamy do czynienia z podatnikiem podatku VAT jest stwierdzenie, że prowadzi on działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy.

Należy zaznaczyć, że sprzedaż składników majątku przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z opisu sprawy wynika, że prowadzi Pan - jako Komornik Sądowy - sprzedaż w drodze licytacji komorniczej prawa własności Nieruchomości składającej się z działki nr 1, zabudowanej jest budynkami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę sz parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości. Dłużnikiem w przedmiotowej sprawie jest sp. z o.o., która figuruje w rejestrze VAT i jest czynnym podatnikiem. Spółka prowadzi działalność gospodarczą w miejscu położenia nieruchomości i w dniu nabycia prowadziła działalność gospodarczą.

Mając na uwadze fakt, że Dłużnikiem jest spółka, stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie dojdzie do sprzedaży majątku wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Dłużnika. Zatem przy sprzedaży w drodze licytacji komorniczej prawa własności Nieruchomości składającej się z działki nr 1, zabudowanej jest budynkami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę s z parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości spełnione będą przesłanki do uznania Dłużnika za podatnika podatku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, bowiem sprzedaż będzie dotyczyła składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej Dłużnika - spółki.

W konsekwencji, dostawa przez Komornika w drodze licytacji komorniczej prawa własności Nieruchomości składającej się z działki nr 1, zabudowanej jest budynkami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę s z parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, jako odpłatna dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Przy czym, wykonywana czynność, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, może być albo opodatkowana właściwą stawką podatku VAT, albo może korzystać ze zwolnienia od tego podatku.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy:

Stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1 tej ustawy:

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, dla którego wartość relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5 tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2, art. 110 i art. 138i ust. 4, wynosi 23%.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a)

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim;

b)

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z powyższego uregulowania wynika, że dostawa budynków, budowli lub ich części jest - co do zasady - zwolniona od podatku od towarów i usług. Wyjątek stanowi dostawa w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz jeżeli pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Zatem dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 14 ustawy:

Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)

wybudowaniu lub

b)

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Z powyższego przepisu wynika, że pierwszym zasiedleniem jest pierwsze zajęcie nieruchomości do używania. Pierwsze zasiedlenie budynku/budowli lub ich części ma więc miejsce zarówno w sytuacji, w której po wybudowaniu budynku/budowli lub ich części oddano je w najem, jak i w przypadku wykorzystywania budynku/budowli lub ich części na potrzeby własnej działalności gospodarczej podatnika - bowiem w obydwu przypadkach doszło do korzystania z budynku, budowli.

W tym miejscu należy nadmienić, że w przypadku nieruchomości zabudowanych niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom - po spełnieniu określonych warunków - skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Według art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

a)

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b)

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Powyższy przepis wskazuje, jakie muszą zostać spełnione warunki aby sprzedaż budynków, budowli lub ich części mogła korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Z przepisu tego wynika, że prawo do zwolnienia przysługuje wówczas, gdy w stosunku do budynków, budowli lub ich części będących przedmiotem sprzedaży nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, oraz dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie tych obiektów, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy, w myśl którego:

W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

W świetle tego przepisu, przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku, jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

Z analizy powołanych wyżej przepisów wynika, że jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części będzie mogła korzystać ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas badanie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a stanie się bezzasadne.

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zastosowania dla dostawy zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy, należy przeanalizować możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku w oparciu o przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy:

Zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zwolnienie od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dotyczy wszystkich towarów - zarówno nieruchomości, jak i ruchomości - przy nabyciu (imporcie lub wytworzeniu) których nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku VAT i wykorzystywanych - niezależnie od okresu ich używania przez podatnika - wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku VAT.

Jak wskazano wyżej, aby zastosować zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, dla dostawy towarów, spełnione muszą być łącznie dwa warunki wskazane w tym przepisie, tj.:

- towary od momentu ich nabycia do momentu ich zbycia muszą służyć wyłącznie działalności zwolnionej, w żadnym momencie ich posiadania nie można zmienić ich przeznaczenia oraz sposobu wykorzystywania,

- przy nabyciu (imporcie, wytworzeniu) tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Niespełnienie jednego z powyższych warunków daje podstawę do wyłączenia dostawy towarów ze zwolnienia od podatku VAT przewidzianego w ww. art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Zauważyć bowiem należy, że stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z art. 43 ust. 21 ustawy:

Jeżeli udokumentowane działania organów egzekucyjnych lub komorników sądowych, o których mowa w art. 18, nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów, o której mowa w art. 18, zwolnień od podatku, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 9- 10a, przyjmuje się, że warunki zastosowania zwolnień od podatku nie są spełnione.

W uzupełnieniu wniosku na pytania Organu (nr 21 i 22 w wezwaniu):

- Czy w stosunku do nakładów, które dłużna Spółka ponosiła na ulepszenie budynków/budowli w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Spółce przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

- Czy wydatki na ulepszenie, które ponosiła dłużna Spółka były wyższe niż 30% wartości początkowej budynków/budowli?

odpowiedział Pan: Dłużnik oświadczył, że Spółka poniosła nakłady w kwocie powyżej 100.000,00 zł, (z Aktu Notarialnego wynika, że nieruchomość została zakupiona przez dłużnika za kwotę 750.000,00 zł.)

Natomiast na pytanie nr 23 w wezwaniu Organu: W jakim okresie dłużna Spółka ponosiła wydatki na ulepszenie budynków/budowli? odpowiedział Pan: Brak informacji.

Ponadto na pytanie nr 14 w wezwaniu Organu: Czy budynki/budowle były/są wykorzystywane przez dłużną Spółkę wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług? Jeżeli tak, jaką działalność zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT, do której wykorzystywane były/są budynki/budowle, wykonywała dłużna Spółka - należy podać podstawę prawną zwolnienia? odpowiedział Pan: Brak informacji.

Tym samym w przedmiotowej sprawie przedstawiony opis sprawy nie pozwala stwierdzić, czy sprzedaż w drodze licytacji komorniczej prawa własności Nieruchomości składającej się z działki nr 1, zabudowanej budynkami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę s z parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i pkt 10a ustawy. Ponadto, opis sprawy nie pozwala stwierdzić, czy sprzedaż przez Pana w drodze licytacji komorniczej prawa własności ww. Nieruchomości składającej się z działki nr 1, zabudowanej budynkami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę s z parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Ponadto wskazał Pan, że: Komornik wezwał dłużnika do pisemnego oświadczenia w przedmiocie podatku od towarów i usług, w odpowiedzi na wezwanie dłużnik przedstawił informacje zawarte w niniejszym wniosku. Wobec czego podjęte przez komornika udokumentowane działania nie doprowadziły do uzyskania wymaganych informacji. W toku postępowania komornik nie uzyskał innych informacji niezbędnych do stwierdzenia czy dokonywana dostawa będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z powyższym, w sprawie znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 21 ustawy, tj. przyjęcie, że warunki zastosowania zwolnienia nie będą spełnione, skoro podjęte przez Pana udokumentowane działania nie doprowadziły, na skutek braku możliwości uzyskania niezbędnych informacji od dłużnika, do potwierdzenia spełnienia warunków zastosowania do dostawy towarów zwolnienia od podatku.

Tym samym, sprzedaż w drodze licytacji komorniczej prawa własności Nieruchomości składającej się z działki nr 1, zabudowanej budynkami i urządzeniami stanowiącymi infrastrukturę s z parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu właściwą stawką podatku VAT.

Jednocześnie zbycie w drodze licytacji komorniczej prawa własności gruntu, tj. działki nr 1, na której posadowione są budynki, budowle i urządzenia stanowiące infrastrukturę s z parkingiem oraz wjazdem i wyjazdem na teren nieruchomości, na podstawie art. 29a ust. 8 ustawy, również będzie opodatkowane właściwą stawką podatku VAT.

Zaznaczyć należy, że kwestia oceny działań podjętych przez Komornika nie była przedmiotem interpretacji.

Dodatkowe informacje

Informacja o zakresie rozstrzygnięcia

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego, które Pan przedstawił i stanu prawnego, który obowiązuje w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione we wniosku, w tym w szczególności dotyczące obowiązku wystawienia faktury, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Należy również wskazać, że kwestia ustalenia wysokości stawki podatku od towarów i usług dla dostawy towarów lub świadczenia usług od 1 lipca 2020 r. może być określona wyłącznie w ramach wydania wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a w zw. z art. 42b ustawy o VAT.

W analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania cytowany przez Pana art. 82a ustawy o podatku od towarów i usług, który dotyczy zwolnienia od podatku organizacji międzynarodowych.

POUCZENIE o funkcji ochronnej interpretacji

* Funkcję ochronną interpretacji indywidualnych określają przepisy art. 14k-14nb ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). Interpretacja będzie mogła pełnić funkcję ochronną jeśli Pana sytuacja będzie zgodna (tożsama) z opisem zdarzenia przyszłego i zastosuje się Pan do interpretacji.

* Zgodnie z art. 14na § 1 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie stosuje się, jeśli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej jest elementem czynności, które są przedmiotem decyzji wydanej:

1)

z zastosowaniem art. 119a;

2)

w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

3)

z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści.

Zgodnie z art. 14na § 2 Ordynacji podatkowej:

Przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli korzyść podatkowa, stwierdzona w decyzjach wymienionych w § 1, jest skutkiem zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej, interpretacji ogólnej lub objaśnień podatkowych.

POUCZENIE o prawie do wniesienia skargi na interpretację

Ma Pan prawo do zaskarżenia tej interpretacji indywidualnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w.. Zasady zaskarżania interpretacji indywidualnych reguluje ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.; dalej jako "p.p.s.a.").

Skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem Dyrektora KIS (art. 54 § 1 p.p.s.a.). Skargę należy wnieść w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia interpretacji indywidualnej (art. 53 § 1 p.p.s.a.):

* w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach (oryginał i odpis) na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała (art. 47 § 1 p.p.s.a.), albo

* w formie dokumentu elektronicznego, w jednym egzemplarzu (bez odpisu), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Informacji Skarbowej na platformie ePUAP: /KIS/SkrytkaESP (art. 47 § 3 i art. 54 § 1a p.p.s.a.).

Skarga na interpretację indywidualną może opierać się wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a p.p.s.a.).

Podstawa prawna dla wydania interpretacji

Podstawą prawną dla wydania tej interpretacji jest art. 13 § 2a oraz art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl